6 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29880

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BASINÇLI HAVALI TESTERE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME SAHASI İLE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Zile Belediye Başkanlığından:


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BASINÇLI HAVALI TESTERE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Basınçlı havalı testere 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/458575

Dosya no                                :  1624522

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:125 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Basınçlı havalı testere: 22 adet

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2-ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  22.11.2016 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- Makinaların, yürürlükteki ATEX direktifi, standart ve normlara uygun olarak Grup-1 metan gazlı ortamda kullanılabileceği belirtilen;

- Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) teklifle birlikte + Akredite kuruluşça verilmiş Alındı Belgesi teklifle yada teslimatla birlikte İdari Şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 22.11.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9696/1-1


JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME SAHASI İLE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

Hatay İli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı aşağıda belirtilmiş olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak İşletme Sahası ile 29 (yirmidokuz) adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesi, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir.

İhale, İhale Komisyonu tarafından, Fevzi Çakmak Mahallesi Kışlasaray Caddesi No:17 Antakya/HATAY adresinde, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda, 25.11.2016 tarihinde, Cuma günü, saat 14:00’da başlayarak 5 dk arayla sırası ile yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak İşletme Sahaları:

1 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Çiloğlanhöyüğü Köyü/Mevkii, 4124.81 hektar alana sahip O36c3, O36c4, P36b1, P36b2 paftasında 3238724 Erişim ve 31/2012-04 no’lu saha. Jeotermal Kaynak İşletme hakkının verilmesinin muhammen bedeli 313,114.33 TL’dir.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Sahaları:

1- Hatay İli, Kumlu İlçesi, Akpınar Köyü/Mevkii, 4560.31 hektar alana sahip P36b2, P37a1 paftasında aşağıda koordinatları 3238720 Erişim ve 31/2009-10 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 346.173,13 TL’dir

2 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Alaaddin Köyü/Mevkii, 3667.00 hektar alana sahip P36a3, P36b4, P36d2 paftasında 3238711 Erişim ve 31/2009-01 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 278,361.97 TL’dir.

3 - Hatay İli, Antakya İlçesi, Köyü/Mevkii, 2.58 hektar alana sahip P36a3 paftasında 3318541 Erişim ve 31/2014-03 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99 TL’dir.

4 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Apaydın Köyü/Mevkii, 4372,73 hektar alana sahip P36b3- P36b4- P36c1-P36c2 paftasında 3238732 Erişim ve 31/2010-12 ruhsat no’lu ve saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 82,993.54 TL’dir.

5 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Baldıran Köyü/Mevkii, 4613,74 hektar alana sahip P36b2 paftasında 3303999 Erişim ve 31/2013-07 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 87,567.86 TL’dir.

6 - Hatay İli, Belen İlçesi, Nergizlik – Müftüler- Kozaklı – Harlısu 3481,55 hektar alana sahip O36d3, O36d4, P36a1, P36a2 paftasında 3304021 Erişim ve 31/2013-14 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 33,037.57 TL’dir

7 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, İncirli Köyü 26.27 hektar alana sahip, P36d2 paftalarında 3301705 Erişim ve 31/2013-02 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99 TL’dir.

8 - Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Cumhuriyet Köyü/Mevkii, 4157.03 hektar alana sahip P36b3- P36c2 paftasında 3245235 Erişim ve 31/2010-34 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 78,899.60 TL’dir.

9 - Hatay İli, Belen İlçesi, Çakallı Köyü/Mevkii, 2771,06 hektar alana sahip O36c4, P36a2, P36b1 paftasında 3238719 Erişim ve 31/2012-02 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 52,594.16 TL’dir.

10 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Çamsarı Köyü/Mevkii, 4349,04 hektar alana sahip O36c3- O37d4 paftasında 3238740 Erişim ve 31/2010-20 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 82,543.91 TL’dir.

11 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Gülova Köyü/Mevkii, 4924.16 hektar alana sahip P36b1, P36b4 paftasında 3304000 Erişim ve 31/2013-08 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 93,459.57 TL’dir.

12 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Güzelburç Köyü/Mevkii, 3973,55 hektar alana sahip P36a3-P36a4-P36d2 paftasında 3320573 Erişim ve 31/2010-01 ruhsat no’lu saha. alanda Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 75,417.18 TL’dir.

13 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, İçada Köyü/Mevkii, 4529,81 hektar alana sahip P36b1, P36b2 paftasında 3303998 Erişim ve 31/2013-06 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 85,974.89 TL’dir.

14 - Hatay İli, Kırkhan İlçesi, Ilıkpınar Köyü/Mevkii, 4760.43 hektar alana sahip O36c3-O36c4 paftasında 3238741 Erişim ve 31/2010-21 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 90,352.01 TL’dir.

15 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, İncirli Köyü 4526,56 hektar alana sahip, O36c3-O37d4 paftalarında 3304005 Erişim ve 31/2013-12 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 85,913.20 TL’dir.

16 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Kamberlikaya Köyü/Mevkii, 4790.03 hektar alana sahip O36c3, O37d4, P36b2, P37a1 paftasında 3238721 Erişim ve 31/2009-11 o’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 90,913.81 TL’dir.

17 - Hatay İli, Merkez İlçesi, 450.73 hektar alana sahip, P36a3 paftasında 3238725 Erişim ve 31/2010-11ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99 TL’dir.

18 - Hatay İli, Merkez İlçesi, 1494,13 hektar alana sahip, P36d2-P36d3 paftalarında 3302350 Erişim ve 31/2013-04 ruhsat no’lu saha. alanda Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99 TL’dir.

19 - Hatay İli, Merkez İlçesi, 1180,74 hektar alana sahip P36d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 3302351 Erişim ve 31/2013-05 ruhsat no’lu saha. alanda Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99 TL’dir.

20 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Kisecik- Karlısu- Gülderen 3018,16 hektar alana sahip P36a3, P36a4 paftasında 3289119 Erişim ve 31/2012-04 no’lu saha. Doğal Mineralli Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,640.31 TL’dir.

21 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Mücahitler Köyü/Mevkii, 4082,78 hektar alana sahip P36a3,P36b1 paftasında 3238713 Erişim ve 31/2009-03 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 77,490.35 TL’dir.

22 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Reşatlı Köyü/Mevkii, 4145.01 hektar alana sahip P36b1 paftasında 3304004 Erişim ve 31/2013-11 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 78,671.46 TL’dir.

23 - Hatay İli, Kumlu İlçesi, Samanlı Köyü 3427,76 hektar alana sahip, P36b2-P36b3-P37a1-P37a4 paftalarında 3304001 Erişim ve 31/2013-09 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 65,058.20 TL’dir.

24 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Saylak-Camuzkışla Köyü 4900,01 hektar alana sahip, O36c2-O36c3-O37d1-O37d4 paftalarında 3304006 Erişim ve 31/2013-13 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 93,001.21 TL’dir.

25 - Hatay İli, Kumlu İlçesi, Sutepe Köyü/Mevkii, 4781.18 hektar alana sahip P36b1, P36b2, P36b3, P36b4 paftasında 3304003 Erişim ve 31/2013-10 no’lu saha. alanda Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 90,745.84 TL’dir.

26 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Suvatlı Köyü/Mevkii, 4723,99 hektar alana sahip P36b3-P36b4-P36c2 paftasında 3238733 Erişim ve 31/2010-13 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 89,660.39 TL’dir.

27 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Tahtaköprü Köyü/Mevkii, 3198,41 hektar alana sahip P36a2, P36a3 paftasında 3238712 Erişim ve 31/2009-02 no’lu saha. alanda Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 242,791.30 TL’dir.

28 - Hatay İli, Belen İlçesi, Tahtaköprü-Uzunalıç-Kömürçukuru Köyü/Mevkii, 1347,23 hektar alana sahip P36a1- P36a2- P36a3 paftasında 3251336 Erişim ve 31/2010-35 ruhsat no’lu ve saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99 TL’dir.

29- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Topbağızı Köyü/Mevkii, 4351,25 hektar alana sahip O36c4, P36b1 paftasında 3238722 Erişim ve 31/2012-03 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 82,585.85 TL’dir.

İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1. Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,

2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3. Noterden onaylı imza beyannamesi

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya kesin ve Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7. İhale dokümanının alındığına dair Başkanlığımız Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 500,00-TL'lik banka makbuzu

b) Tüzel Kişiler;

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Vergi Levhası (onaylı),

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri.

6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya kesin ve Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7. İhale dokümanının alındığına dair Başkanlığımız Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 500,00-TL'lik banka makbuzu.

8. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda temin edilebilecektir.

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

9637/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Zile Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı                                  :  Zile Belediye Başkanlığı

b) Adresi                             :  Cami Kebir Mah. Belediye Sarayı, Merkez, Amasya Cd., 60400 Zile/Tokat

c) Telefon numarası             :  0 356 317 50 80

ç) Faks numarası                 :  0 356 317 13 89

d) Elektronik posta adresi    :  zile.bel.tr@hotmail.com.

e) İlgili personel                  :  Halit KOYLU

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU:

2.1. İhalenin konusu; Zile Belediyesi İmar Planı içinde, mülkiyeti belediyemize ait 627 ada 5 parsel üzerinde ihale şartnamesi, Teknik şartname, ilanda belirtilen şartlar ve sözleşme hükümleri gereği Konut inşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile Kat Karşılığı inşaat yaptırılması işidir. İhaleye sunulacak tekliflerde, Belediyeye kalacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 60.000,00 TL. (Atmış bin lira) dan başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

2.2. Bağımsız bölümlerin gösterdiği mahal listesi şartname ekinde tablo halinde verilmiştir. Belediyece yapılan bu belirlemeler ihaleyi alan yüklenici tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

3 - TAŞINMAZIN EVSAFI, MUHAMMEN BEDELİ:

3.1. Dükkan ve konut yapımı Zile İlçesi 627 ada 5 parselde kayıtlı 9.098,49 m2 arsa alanına sahip 32.008 m2 inşaat alanı olup arsa hariç muhammen bedeli 989.047,20 TL, geçici teminat miktarı, Kesin teminat ise 1.978.094,40 TL dir. Kesin Teminatın süresi iş bitiminden sonra 2 yıldır.

3.2. Zile ilçesi Nakkaş Mahallesi 627 ada 5 parsel imar durumunda Konut Alanıdır.

4 - İHALE TARİH, SAAT VE YERİ:

4.1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Belediye Sarayı Belediye Encümen Salonu 21.Kasım.2016 tarihinde saat: 10:30 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar aynı adrese teslim edilecektir. Yapılan ihaleden sonuç alınamaması halinde ihale pazarlık yapılabilecek ya da iptal edilecektir.

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ:

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Belediye Fen İşleri Müdürlüğü

b) Şartname satış bedeli: 5.000,00- TL

6 - İHALEYE KATILABİLME ve YETERLİK ŞARTLARI:

6.1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

a - Kanuni ikametgah belgesi

b - Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c - Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgesi

d - Tüzel kişi olması halinde;

d1 - Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2 - Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3 - Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge. Ortak girişim olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. (Pilot firmanın veya ortağın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

e - İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f - İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g - Bu şartnamede ve ilanda yazılı geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici Teminat mektubu.

h - İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa ve 4734 sayılı ihale kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname, Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

ı) İş bitirme belgesi (İş bitirme-yönetme-denetleme belgeleri geçerlidir.) İş bitirme belgesi en az 200 adet konut yapım tekniği ile bitirmiş, denetlemiş olmak ya da yönetmiş olmak zorundadır. Belge İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari pilot ortağın 200 konut yapım tekniği ile bitirmiş, denetlemiş olmak ya da yönetmiş olmak zorundadır ikinci ya da diğer ortaklar ise en az 100 konut bitirmiş (konut inşaatını yapmış, denetlemiş ya da yönetmiş) olmak zorundadır. Ortaklarca bu belgeler müştereken sunulacaktır. İstekliler bu durumlarını gösteren iş bitirme, yönetme ya da denetleme belgelerini sunacaklardır.

j) Teknik Personel Taahhütnamesi: İdari şartnamede belirtilen teknik personeli işin başından sonuna kadar iş başında bulundurulacağını taahhüt etmesi.

j1) İhale konusu inşaatın gerçekleştirilmesi için araç ve gereçler.

l) VERGİ BORCU YOKTUR Belgesi ile S.G.K. PRİM BORCU YOKTUR BELGESİ istekliler ihale dosyasında vereceklerdir. İhale tarihi itibari ile vergi borcu ve SGK borcu bulunmayacaktır.

l) İş ortaklığı şeklinde isteklilerde; pilot ortaktan asgari iş deneyimi tutarının tamamı, diğer ortakların her birinden %40 ını sağlaması istenir. İş ortaklarından istenen belgeleri ayrı ayrı idareye vermesi zorunludur.

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a, b, c, d, e, h, ı, l) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

n) İhale dosyasını satın aldığına dair belge Belediyeye bırakılacak dairelerin gösterildiği liste şartname ekinde verilmiş olup, ihalede Belediyeye kalacak olan daireler sabit kalacak, ilave olarak dairelerden artırımı şeklinde teklifler verilecektir. Yüklenici Bu listeyi kabul ettiğine dair İmzalayarak teklif zarfının içinde sunacaktır. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası imzalanmış, idari ve teknik şartname teklif zarflarının içinde verilecektir..

p) Bu işin yapılmasına ait inşaat ve cami projesi hali hazır olup proje bedeli olan 350.000,00 - TL + KDV. Yüklenici firma tarafından ödenecektir.

r) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

s) İhale Şartnamesinin Posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

Not: İstenilen belgeler Yeni tarihli olacaktır.

9626/1-1


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediye Başkanlığından:

 

S. No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Arsa M2

Muhammen Bedel

Hisse Nispeti

Geçici Teminat

Şartname Bedel

İhale Türü

İhale Saati

İhale Tarihi

Açıklama

1

İZMİR

DİKİLİ

İsmetpaşa

594

6

371,00

235.000,00 TL

TAM

7.050,00 TL

100,00 TL

AÇIK

14:00

24.11.2016

2

İZMİR

DİKİLİ

İsmetpaşa

594

7

428,00

300.000,00 TL

TAM

9.000,00 TL

100,00 TL

AÇIK

14:15

24.11.2016

3

İZMİR

DİKİLİ

Gazipaşa

648

2

579,00

390.000,00 TL

TAM

11.700,00 TL

100,00 TL

AÇIK

14:30

24.11.2016

4

İZMİR

DİKİLİ

Gazipaşa

2051

23

384,00

300.000,00 TL

TAM

9.000,00 TL

100,00 TL

AÇIK

14:45

24.11.2016

5

İZMİR

DİKİLİ

Gazipaşa

641

2

2.594,00

760.000,00 TL

TAM

22.800,00 TL

100,00 TL

AÇIK

15:00

24.11.2016

6

İZMİR

DİKİLİ

Çandarlı

1287

2

954,07

120.000,00 TL

TAM

3.600,00 TL

100,00 TL

AÇIK

15:15

24.11.2016

 

1 - Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2 - Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3 - Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A - Gerçek Kişilerden;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Vekaleten katılıyor ise 2016 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

f) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g) İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B - Tüzel Kişilerden;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e) İmza Sirküsü (Noterden)

f) Vekaleten katılıyor ise 2016 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

g) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

h) İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

5 - Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6 - İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

7 - İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8 - İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9 - İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

10 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

11 - Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli işgali bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

12 - Yukarıdaki listede satış ihalesi yapılacak taşınmazlardan Çandarlı Mahallesi 1287 ada 2 parsel; alt yapısı girişimci tarafından karşılanacak alanda olup, alt yapı yapılmadan oturma izni verilmeyecektir.

13 - Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9654/1-1