4 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29878

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Kocaeli 3. İş Mahkemesinin 2012/80 Esas, 2015/391 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9648/1-1

—————

İstanbul 34. İcra Müdürlüğünün 2004/12099 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9649/1-1

—————

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/715 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9650/1-1

—————

İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2000/19163 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9651/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Adıyaman, Gaziantep illerinde sahip bulunduğu AR/ÇPA/4614 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 18.10.2016 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9625/1-1


 


 


İçişleri Bakanlığından:

AVUKAT GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 02/07/2015 tarihli ve 29404 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında Avukatlık Hizmetleri Sınıfından boş bulunan ve aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen 20 adet Avukat kadrolarına 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara’da Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

 

BİRİM ADI

ADET

Bakanlık Hukuk Müşavirliği

3

Aydın Valiliği

1

Artvin Valiliği

1

Batman Valiliği

1

Denizli Valiliği

1

Erzincan Valiliği

1

Kayseri Valiliği

1

Kilis Valiliği

1

Kocaeli Valiliği

1

Malatya Valiliği

1

Manisa Valiliği

1

Muğla Valiliği

1

Nevşehir Valiliği

1

Ordu Valiliği

1

Rize Valiliği

1

Sivas Valiliği

1

Tekirdağ Valiliği

1

Tunceli Valiliği

1

TOPLAM

20

 

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (100 üncü aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.),

4 - Son başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak.

BAŞVURU USULÜ VE GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN TESPİTİ

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2016 yılı Avukat Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 05-09 Aralık 2016 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3 - Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

4 - Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

5 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 09 Aralık 2016 tarihi saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

6 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 09Aralık 2016 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

7 - KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 13 Aralık 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

8 - KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 13-14 Aralık 2016 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 14 Aralık 2016 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

9 - Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

10 - KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi, 20 Aralık 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

11 - Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilen;

a) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan iş talep formunun imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği

f) Görev yeri tercih formu,

ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 20-26 Aralık 2016 tarihleri arasında (09:00-12:00/13:30-17:30) saatleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12 - İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 26 Aralık 2016 tarihinden itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Bakanlığı Avukat Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ

Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 26 Aralık 2016 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak da bildirilecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku ve 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş sayısı kadar asil aday ve Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek en fazla kadro sayısının yarısı kadar yedek aday olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi, sınav komisyonunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan; belirtilen süre içerisinde Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde yayımlanacak olan Avukat kadroları için atamaya esas görev yeri tercih formu alınacaktır. Tercihte bulunmayan veya ilan edilerek duyurulan süre içerisinde formunu Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne ulaştırmayan ya da tercihte bulunduğu halde başarı puan sıralamasına göre tercihlerine atanamayacak olan adayların atama görev yerleri Giriş Sınav Komisyonunca belirlenecektir. Bu durumdaki adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Giriş (Sözlü) Sınavını kazanan adayların başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.

9301/1-1


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1 - GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

ALAN

ADET

İktisat

7

İşletme

4

Maliye

3

Hukuk

5

Bilgisayar Mühendisliği

4

Endüstri Mühendisliği

3

Matematik

2

TOPLAM

28

 

Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri veya yüksek okulları ile diğer üniversite ve fakültelerin veya yüksek okulların matematik bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2014 yılı Aralık ayı ile 2015 ve 2016 yılları arasında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),

• İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),

• İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 80 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Maliye alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Maliye bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 80 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Matematik alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Matematik bölümü mezunları kabul edilecektir),

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.

3 - BAŞVURU

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular 07.11.2016 tarihinden 18.11.2016 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.

Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden (http://www.hazine.gov.tr),

b) “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 Kat 5, 06510 Emek / ANKARA” adresine şahsen,

c)  Yukarıda belirtilen Hazine Müsteşarlığı adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

18.11.2016 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 18.11.2016 tarihi mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURU

Şahsen başvuruda bulunacak adayların yanlarında nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır.

Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları ve imzalayacakları “İş Talep Formu”,

b) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,

c) KPSS puan belgesinin fotokopisi,

ç) YDS puan belgesinin fotokopisi,

d) 4,5x6 ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

5 - SINAV ŞEKLİ

Sınav, klasik usulde yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi.

- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat.

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre her bir sınav alanı kontenjanının 4 katına kadar aday sözlü sınava davet edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday Hazine Uzman Yardımcılığına alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

6 - YAZILI SINAV KONULARI

Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,

b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,

c) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası.

ç) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

d) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,

e) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,

f) Matematik Alanı: Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Finans Matematiği, Olasılık Hesapları, Genel İstatistik.

7 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

8 - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı sınav alan bazında Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No: 36 Emek/ANKARA adresinde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

İktisat Alanı

03 Aralık 2016 Saat 10:00

İşletme - Maliye-Endüstri Mühendisliği Alanları

03 Aralık 2016 Saat 14:30

Hukuk - Bilgisayar Mühendisliği-Matematik Alanları

04 Aralık 2016 Saat 10:00

 

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

9 - KİMLİK BELGESİ

Adaylar, yazılı sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

10 - KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI

Sınavı asil veya (açıklanması durumunda) yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

11 - BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.

Telefon Numaraları    :  (0 312) 204 61 10

                                      (0 312) 204 64 69

İnternet Sayfası          :  http://www.hazine.gov.tr

Adres                         :  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 36 Kat 5, 06510 Emek / ANKARA

9678/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP  FAKÜLTESİ

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Efor testinde kalp hızı toparlanması ve statinler arasındaki ilişki konusunda çalışmaları olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Finans alanında doçent ünvanı almış olmak

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

1

Sağlıkta dönüşüm ve aile hekimliği sistemi konularında çalışmaları olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Din Bilgisi öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki tutum ve düşünceleri konusunda çalışmaları olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Fizik

Profesör

1

1

Multiferroik ve ferroelektrik konusunda çalışmaları olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Doçent

1

1

Buğdayda hastalıklara dayanıklılık ve kalite ıslahı konusunda çalışmaları olmak

9676/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Makineleri

Profesör

1

1

Doçentlik Unvanını Elektrik Makineleri Alanında Almış Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

1

Doçentliğini Tıp Anatomi Alanında Almış Olmak.

1003

Mimarlık Fakültesi

Restorasyon

Profesör

1

1

Koruma/Restorasyon/Yenileme Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

1004

Fen Fakültesi

Botanik

Profesör

1

1

Botanik Bilim Dalında Deneyimli Olmak.

1005

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Alanında Almış Olmak, Medikal Onkoloji Uzmanı veya Medikal Onkoloji Alanında Deneyimli Olmak.

1006

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Doçentliğini ‘Muhasebe’ Bilim Alanında Almış Olmak.

1007

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Doçent

1

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1008

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Doçent

1

1

Tefsir Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

1009

Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında Almış Olmak.

9629/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 02.11.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Profesör ve Doçent kadrolarının sehven yazılan eski ilan şartları karşılarında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC

SEHVEN YAZILAN ŞART

ARANAN ŞARTLAR

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Obstruktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Obstruktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili çalışma ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığının ağırlığı ile Karotis Femoral Nabız Dalga Hızı ile Ölçülen Arteryel Sertliğin ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Doçentliğini Çocuk Kardiyolojide almış olmak. Pulmoner emboli konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

Pulmoner emboli, Pulmoner Emboli nin girişimsel tedavisinde ve Pulmoner hipertansiyon konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Gastroentereloji yandal uzmanı olmak.İleri laparoskopik cerrahi sertifikası olmak.

Gastroentereloji Cerrahisi yandal uzmanı olmak. İleri laparoskopik cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak.

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Deneysel oddi sfinkteri ve LES (alt özefagus sfinkteri) konularında çalışmalar yapmış olmak.

Gastroentereloji Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Deneysel oddi sfinkteri ve LES (alt özefagus sfinkteri) konularında çalışmalar yapmış olmak.

9700/1-1


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına; onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı adet dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Not :

1 - Profesör kadroları daimi statüdedir.

2 - Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 -Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6 - Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9 - Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE PROGRAMI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği ABD

Profesör

1

1

Konstrüksiyon ve imalat anabilim dalında Doçentliği olan, üretim sistemleri, standardizasyon, sertifikasyon veya malzeme ve tasarım alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini maliye alanında almış olmak ve siyasetin finansmanı alanında çalışmalar yapmış olmak.

"         "

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini sosyoloji alanında almış olmak. Toplumsal yaşlanma, sözlü kültür ve sosyal hizmet alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

9643/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/ Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ADEM ERGİN - ÖZKENT ELEKTRONİK / YENİ MAH. 100.YIL BULVARI NO: 309

55-HYB-523

TS 10956

6.9.2016

Talimata Aykırılık

BÜLENT MAVİ / İSTASYON MAHALLESİ CUMHURİYET CAD. NO: 144/B

55-HYB-329

TS 12643

19.9.2016

Talimata Aykırılık

EROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / YENİCE KÖYÜ SAMSUN SİNOP YOLU ÜZERİ ALAÇAM

55-HYB-200

TS 11939

20.9.2016

Talimata Aykırılık

FATMA ÖZÇEVİK - ÖZÇEVİK TİCARET / İSTASYON MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 130 İLKADIM

55-HYB-469

TS 10079

19.9.2016

Firma İsteği

FELEK OTOMOTİV PETROL İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE GIDA TARIM TURİZM TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAMSUN ŞUBESİ / SAMSUN-ORDU KARAYOLU 11.KM. ATATÜRK BULVARI NO: 311 KUTLUKENT / TEKKEKÖY

55-HYB-524

TS 12047

3.10.2016

Firma İsteği

HASAN YILDIZ-YILDIZ DİZEL / 19 MAYIS SANAYİ SİTESİ 81 SK. NO: 27 KUTLUKENT/SAMSUN

55-HYB-13

TS 8986

5.9.2016

Talimata Aykırılık

İLKEL OTOMOTİV TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ / TOYBELEN MAHALLESİ ANADOLU BULVARI NO: 159 İLKADIM

55-HYB-2566

TS 12047

20.9.2016

Talimata Aykırılık

KAAN AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / 19 MAYIS MAHALLESİ KEMAL KABATAŞ CADDESİ NO: 67 Kavak/SAMSUN

55-HYB-2602

TS 11939

4.8.2016

Firma İsteği

KARADENİZ TÜPGAZ SAN. VE TİC. A.Ş. A.Ş. / BÜYÜKDERE CAD. NACİ KASIM SOKAK HÜSEYİN ÖZER İŞ MERKEZİ NO: 3/8 K: 4 MECİDİYEKÖY

55-HYB-377

TS 1446

TS 1449

3.10.2016

Talimata Aykırılık

KONSEY BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / KILIÇDEDE MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 127-129 İLKADIM

55-HYB-233

TS 12498/İPTAL

19.9.2016

Talimata Aykırılık

KOPİSAN TEKNOLOJİ VEYAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. / ZAFER MAH DİVİTCİOĞLU NO: 30 /3

55-HYB-7

TS 12125

TS 12498

TS 12749

17.10.2016

Talimata Aykırılık

KUZEYMAN BÜRO DONATIMLARI PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. / KARADENİZ MAH. AZİZİYE CAD. ACARSOY APT. NO: 33/3

55-HYB-340

TS 12125/İPTAL -- TS 12749/ İPTAL –

TS 12498/İPTAL -- TS 12909

1.7.2016

Firma İsteği

MEDİKAL TIBBİ MALZ. GALERİ TİC.VE SAN. A.Ş. / GAZİ CAD. MECİDİYE ÇARŞISI NO: 64 KAT: 2

55-HYB-16

TS 12426

31.10.2016

Talimata Aykırılık

ÖZGÜR DEMİREL - MED KAYNAK TEKNİĞİ / İLKADIM SANAYİ SİTESİ 57. SOKAK NO: 44 KUTLUKENT - TEKKEKÖY

55-HYB-2548

TS 12709

8.8.2016

Talimata Aykırılık

RESÜL HIZ - WASS OTOMOTİV SERVİSİ / KİRAZLIK MAHALLESİ BAYRAKTAR CADDESİ NO: 7 TEKKEKÖY

55-HYB-2686

TS 13168

20.9.2016

Talimata Aykırılık

SAMSUN HÜRMAK BÜRO MAK. İNŞ. TAAH. GIDA NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / İSTASYON MAH. RAHMİBEY SOK. NO: 22

55-HYB-88

TS 12125/İPTAL -- TS 12749/ İPTAL –

TS 12498/İPTAL

19.9.2016

Talimata Aykırılık

SIRDAŞ AKARYAKIT GIDA İNŞAAT HIRDAVAT MALZEMELERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MELİK MAH. MELİK SK. NO: 1 ÇARŞAMBA

55-HYB-2680

TS 12820 –

TS 11939

19.9.2016

Talimata Aykırılık

TURSAN TURİZM SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ. / 25 MAYIS MAH. Ş. J.ER MAHMUT KÖKSAL SK. NO:7 HAVZA

55-HYB-2691

TS 8985

13.7.2016

Talimata Aykırılık

TÜRKAN YALÇINKAYA UZMAN TEKNİK SERVİS / 19 MAYIS MAH.AĞABALİ CADDESİ NO: 40/A İLKADIM SAMSUN

55-HYB-2569

TS 12498/İPTAL -- TS 12134/ İPTAL

3.10.2016

Talimata Aykırılık

UTS TAŞIMACILIK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ / HANÇERLİ MAH. YALI CAMİİ SK. NO: 3 /6 İLKADIM

55-HYB-2678

TS 12257

19.9.2016

Talimata Aykırılık

YENİYILDIZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / YEŞİLDERE MAHALLESİ ANADOLU BULVARI NO: 38 ATAKUM

55-HYB-2576

TS 11939

TS 12820

31.10.2016

Talimata Aykırılık

EMRE ÖZTÜRK-ÖZTÜRK YANGIN SÖNDÜRME/19 MAYIS SAN. SİTESİ 67. SK. NO: 12/TEKKEKÖY

55-HYB-582

TS 11827

21.7.2016

Talimata Aykırılık

RÜSTEM TOPALOĞLU - ARBEN CATERİNG YEMEK ÜRET. TEM. GIDA VE TAAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 17. BLOK NO: 25 LADİK

55-HYB-299

TS 8985

17.5.2016

Firma İsteği

ÖZ ERAY ASANSÖR - MEHMET BOLAT KURTULUŞ MAHALLESİ SAMSUN CADDESİ - NO: 36 / TEKKEKÖY

55-HYB-2647

TS 12255

2.5.2016

Talimata Aykırılık

AGAH HAYTA-İLKADIM İLAÇLAMA PAZAR MAH.AZİZ PAŞA GEÇİDİ NO: 2/2 İLKADIM

55-HYB-2649

TS 8358

28.6.2016

Talimata Aykırılık

ÖZTOKLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ. HANÇERLİ MAHALLESİ ÇİFTE HAMAM CADDESİ VAKIF İŞHANI KAT: 2 NO:17 / İLKADIM

55-HYB-2658

TS 13163

28.6.2016

Talimata Aykırılık

AYS ALARM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KARADENİZ MAHALLESİ ÖVGÜ SOKAK NO: 8/B İLKADIM

55-HYB-2524

21 -- TS 12540

28.6.2016

Talimata Aykırılık

YEŞİL TEKNİK-TEKİN GÜROL Esnaf SAİTBEY MAHALLESİ BAHTİYAR SOKAK NO: 20/B - İLKADIM

55-HYB-2653

TS 12850

28.6.2016

Talimata Aykırılık

BAŞAR MADENİ YAĞ OTOGAZ VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 19 MAYIS MAHALLESİ DEVLET HASTANESİ YANI KAVAK

55-HYB-2542

TS 11939

21.7.2016

Talimata Aykırılık

RÜMAY SOSYAL HİZMETLER MOBİLYA MEFRUŞAT TURİZM TAŞIMACILIK OTOM. GIDA TARIM HAYV. VE SU ÜRÜN. PETROL ÜRÜN. ELEKT. İNŞ. İHR. İTH. İML. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. İSHAKLI MAHALLESİ GENÇLİK CADDESİ NO: 63 Bafra/SAMSUN / BAFRA

55-HYB-2633

TS 13111

28.6.2016

Talimata Aykırılık

GRP PETROL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İHRACAT İTHALAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ALİOSMAN MAH. YAVAŞBEY KÖYÜ HALI SAHA KENARI NO: 33/B SALIPAZARI

55-HYB-568

TS 11939

7.6.2016

Firma İsteği

ŞENKA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HÜRRİYET MAHALLESİ İSMET PAŞA CADDESİ NO: 9/1

55-HYB-506

TS 12498

28.6.2016

Talimata Aykırılık

KERİMCAN HÜSEYİN ARSLAN - CAN DİJİTAL 19 MAYIS MAHALLESİ HİMAYEİ EFTAL SOKAK NO: 19 İLKADIM

55-HYB-2527

TS 12907

3.5.2016

Firma İsteği

OSMAN ARSLAN AKARYAKIT MADENİ YAĞ Toptepe Kavak / KAVAK

55-HYB-2662

TS 11939

28.6.2016

Talimata Aykırılık

9610/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ