4 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29878

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


E-POSTA SİSTEMİ YAZILIM LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM GÜVENLİ AĞ YAZICISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU PARSELDE 1 ADET MESKEN İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


DURAK VE REKLAM PANOSU YAPIM VE İŞLETİM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MENEMEN-ALİAĞA İSTASYONLARI ARASI DAĞ YOLU VE İZMİR BANLİYÖ SİSTEMLERİNDE 35 KM YOL YENİLEME İÇİN HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ KİRALANMASI, GERİLİM ALINARAK KAYNAK YAPILMASI VE DENİZ YOLUYLA BERABER KORUYUCU TAŞLAMA YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TRAFO MERKEZİ İŞLETME HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tokat Belediye Başkanlığından:


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI VE KAROTLU URANYUM SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


PROFESYONEL FOTOĞRAF MAKİNESİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 5 (Beş) kalem zirai mücadele ilacı satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16/11/2016 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 417 78 39

9664/1-1


E-POSTA SİSTEMİ YAZILIM LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı E-posta Sistemi Yazılım Lisans Güncellemesi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Korumail markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte hazırlanan teknik şartnamenin, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve Korumail markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9684/1-1


4 KALEM GÜVENLİ AĞ YAZICISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 4 Kalem Güvenli Ağ Yazıcısı Kuruluşça hazırlanan genel ve teknik istekler listesine, ihale dokümanına ilave edilecek hususlar listesine ve istenilen CANON, SAMSUNG ve XEROX markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte genel ve teknik istekler listesi, ihale dokümanına ilave edilecek hususlar listesi, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan genel ve teknik istekler listesine, ihale dokümanına ilave edilecek hususlar listesine ve istenilen markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9683/1-1


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU PARSELDE 1 ADET MESKEN İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesinde bulunan 6.853,23 m2 miktarlı 1812 ada 75 nolu parselde kayıtlı, kat mülkiyetli, dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23 nolu bağımsız bölümler satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, "Pazarlık Usulü" ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, TCDD, İhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu IBAN numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Altunizade Mah. 1812 ada 75 nolu parselde bulunan A-1 Blok 23 nolu bağımsız bölümün geçici teminat miktarı 40.000,00 (kırkbin) TL olarak belirlenmiştir.

 

Blok

Bağımsız Bölüm No

Hisse Oranı

Arsa Payı

Niteliği

Brüt m2

Son Teklif Tarihi ve Saati

İhale Tarihi ve Saati

A-1

23

Tam

11527/ 685323

Dubleks Konut

170

17.11.2016

11:00

17.11.2016 11:00

9561/1-1


DURAK VE REKLAM PANOSU YAPIM VE İŞLETİM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

1 - Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlere konulacak teknik şartnamede özellikleri belirtilen 40 Adet Durak, (10 Adet ikili cam durak-30 adet tekli cam durak) 20 adet Bilboard ve 10 Adet Led Ekran (6x4 ebatında 1 adet- 4x3 ebatında 9 adet) reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile işletme hakkının 10 (on) yıl müddetle kiraya verilmesi işidir.

2 - Teklifler; idare tarafından belirlenen KDV hariç olmak üzere 10 (on) yıllık, aylık kira bedeli üzerinden 14.347,50 (ondörtbinüçyüzkırkyediliraellikuruş) TL’nin altında olmamak üzere verilecektir. Geçici teminat bedeli ise 10 (on) yıllık tahmini işletme kira ve yatırım maliyeti muhammen bedeli üzerinden %3 (yüzde üç) oranında 113.281,00 (Yüzonüçbinikiyüzseksenbir) TL’ dir

3 - İhale 15/11/2016 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhale ile ilgili şartname, ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500,00 (beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

5.1. İkametgâh veya istekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren tasdikli nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi,

5.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.6. a) İsteklinin ihale tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında Büyükşehir veya İl belediyelerinde anılan işi en az 1 (bir) ilde ve 2 (iki) yıl kesintisiz yapmış veya halen yapıyor olduğuna dair belge, (Sunulan belge ekinde, bu belgeye ait sözleşmenin sunulması zorunludur. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılır.)

b) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından “5.6.a.” da istenilen belgeyi sunacaktır.

5.7. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

5.8. Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge,

5.9. Erzincan ilinde irtibat bürosu açacağına ilişkin taahhütname vermek,

5.10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

5.11. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olan isteklilerin 5. maddede istenilen belgeleri 15/11/2016 Salı günü (ihale günü) saat:10.30’a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığına (encümen) teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İstekliler 15/11/2016 Salı günü (ihale günü) saat:10.30’a kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez, bundan dolayı idare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu tutulamaz.

9 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

10 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, kiralama idari ve teknik şartnamelerin hükümleri geçerlidir.

Bilgi İçin:

Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah. - ERZİNCAN

Telefon: 444 9 024    Dahili 1118-1119    Faks: 0446 223 26 31    www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

9634/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MENEMEN-ALİAĞA İSTASYONLARI ARASI DAĞ YOLU VE İZMİR BANLİYÖ SİSTEMLERİNDE 35 KM YOL YENİLEME İÇİN HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ KİRALANMASI, GERİLİM ALINARAK KAYNAK YAPILMASI VE DENİZ YOLUYLA BERABER KORUYUCU TAŞLAMA YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2016/431613

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                          :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı   :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Menemen-Aliağa İstasyonları Arası Dağ Yolu ve İzmir Banliyö Sistemlerinde 35 Km Yol Yenileme İçin Hızlı Yol Yenileme Makinesi Kiralanması, Gerilim Alınarak Kaynak Yapılması ve Deniz Yoluyla Beraber Koruyucu Taşlama Yapılması Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17.11.2016 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9332/1-1


TRAFO MERKEZİ İŞLETME HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden:

400 kV. CİZRE İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                            :  2016/452829

1 - İdarenin;

1.1. Adı                                               :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN

1.2. Adresi                                          :  Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN

1.3. Telefon ve faks numarası             :  488 2150408 - 488 2150412

1.4. Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin;

2.1. Niteliği, türü ve miktarı                :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden:

                                                               400 kV. CİZRE İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi

2.2. Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Cizre/ ŞIRNAK

2.3. İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

3 - İhalenin

3.1. Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü BATMAN

3.2. Tarihi ve saati                               :  14.11.2016  Pazartesi günü saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Teşekkülün T.C. Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu banka hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Alt yüklenici; İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (ON) yıl içinde kamuda veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların (Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır.

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

4.3.2.1 İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen,

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi,

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis edilmesi,

İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü, Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesabına 100,00,-TL (Yüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. md.) Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.”

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış)takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

9641/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tokat Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan iş; Tokat İli, Merkez İlçesi, Günevi, 2797 Ada, 3 Parselde (3.024,19 m2) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2 - İhale dokümanı bedeli 650 TL (altıyüzelli lira) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacaktır.

3 - İhale; Alipaşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 184 TOKAT/60100 adresinde bulunan Belediye Başkanlık Binasındaki encümen toplantı salonunda 06/12/2016 tarihinde saat 14:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4 - İhalenin Muammen bedeli: 9.970.400,00 TL (dokuzmilyon dokuzyüz yetmişbin dörtyüzlira lira) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin %3 ü oranında 299.112,00 TL (ikiyüzdoksandokuzbinyüzonki lira) geçici teminat vereceklerdir.

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a. Kanuni ikametgah belgesi

b. Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d. Tüzel kişi olması halinde;

d1 - Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan son 30 gün içerisinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair güncel hisse yapısını ve faaliyet alanını gösteren belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2 - Tüzel kişilikler için isteklinin iflas, tasfiye ve ya konkordato halinde olmadığını gösteren son 30 gün içerisinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış belge.

d3 - Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair son 30 gün içerisinde alınmış belge

d4 - Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

2) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin e/1 ve e/2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

f. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

g. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

h. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

i. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

j. İsteklinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Şubesinden alınan vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösteren son 30 gün içerisinde alınmış belgenin aslı,

k. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) “Yer Gördü Belgesi”,

l. Bu şartnamenin eki örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

m. Bu şartnamenin 3nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

n. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

o. Tüm şirket ortaklarının son 15 gün içerisinde alınmış Adli sicil kaydı belgesi.

p. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

6 - İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 05/12/2016, saat 17:00’a kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

7 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.

9564/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI VE KAROTLU URANYUM SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı ve Karotlu Uranyum Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2016/455314

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Hizmet Alımı,

1. BÖLGE:

                   43.000 m Amasya (Merzifon) - Çorum’da Karotlu Linyit Arama Sondajı,

                   7.000 m Amasya (Merzifon) - Çorum’da Kırıntılı Linyit Arama Sondajı,

                   (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

2. BÖLGE:

                   25.000 m Çankırı - Karabük’te Karotlu Linyit Arama Sondajı,

                   5.000 m Çankırı Karabük’te - Kırıntılı Linyit Arama Sondajı,

                   (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

3. BÖLGE:

                   20.000 m Ankara (Gölbaşı-Bala-Haymana)’da Karotlu Linyit Arama Sondajı,

                   10.000 m Ankara (Gölbaşı-Bala-Haymana)’da Kırıntılı Linyit Arama Sondajı,

                   (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

4. BÖLGE:

                   40.000 m Muş’da Karotlu Linyit Arama Sondajı,

                   10.000 m Muş’da Kırıntılı Linyit Arama Sondajı,

                   (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

5. BÖLGE:

                   30.000 m Muğla - Aydın - Denizli’de Karotlu Linyit Arama Sondajı,

                   10.000 m Muğla - Aydın - Denizli’de Kırıntılı Linyit Arama Sondajı,

                   (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

6. BÖLGE:

                   43.000 m Afyonkarahisar - Denizli’de Karotlu Linyit Arama Sondajı,

                   7.000 m Afyonkarahisar - Denizli’de Kırıntılı Linyit Arama Sondajı,

                   (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

7. BÖLGE:

                   70.000 m İstanbul - Kırklareli’de Karotlu Linyit Arama Sondajı,

                   30.000 m İstanbul - Kırklareli’de Kırıntılı Linyit Arama Sondajı,

                   (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

8. BÖLGE:

                   70.000 m Tekirdağ - Edirne’de Karotlu Linyit Arama Sondajı,

                   30.000 m Tekirdağ - Edirne’de Kırıntılı Linyit Arama Sondajı,

                   (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

9. BÖLGE:

                   10.000 m Nevşehir - Avanos’da Karotlu Uranyum Sondajı,

                   (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 460.000 metre.

b) Yapılacağı yer                                    :  (a) bendinde belirtilen 9 (dokuz) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                           :  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. BÖLGELER: Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır İşin süresi işe başlama (İşe başlama bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bölgeler 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü, 9. Bölge 240 (ikiyüzkırk) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                     :  22/11/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9606/1-1


PROFESYONEL FOTOĞRAF MAKİNESİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):-

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1-)

Profesyonel Fotoğraf Makinesi Sistemi

İhale kayıt no:2016/459664

1

Adet

10/11/2016

09:30

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2016 tarihine kadar mesai saatleri içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İhalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

9699/1-1


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                             :  1) 2016/456538

                                                                  2) 2016/456581

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7091 - 7090

                                                                  Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                       :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         : 

2 - İhale konusu malın                              

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1) Üst Düzey Mikro Cerrahi Ameliyat Mikroskobu, 1 Adet (Komple)

                                                                  2) Yüksek Geçerlilikli Doğum Simülatörü Eğitim Seti, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                              :  1) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı

                                                                  2) Samsun Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü;

c) Teslim tarihi                                       :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin  

a) Verileceği/Yapılacağı yer                   :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri           :

                                                                               1) Tarih: 30/11/2016 Saat: 14:00

                                                                  2) Tarih: 30/11/2016 Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’ da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9633/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. No. 111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin-Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

24 Kalem Kablo Alımı

458254

2016-1944

23.11.2016-14:00

30 Gün

2

3 Kalem Marion 191M Yedeği Alımı

458255

2016-1945

23.11.2016-14:30

90 Gün

3

97 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

458260

2016-1946

23.11.2016-15:00

120 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

9675/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

1 - SULTANGAZİ İLÇESİ, ESKİ HABİPLER MAHALLESİ 1905 ADA 3 PARSEL VE 1905 ADA 4 PARSEL ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI İŞİ 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Tahmini yatırım maliyeti: (Yaklaşık Maliyet Hesabı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre) 10.443.179,94 TL + KDV’ dir.

3 - Geçici teminat tahmini yatırım maliyetinin % 3’ü olan 313.295,40 TL’dir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Belediye Hizmet Binası Kat:3 Sultangazi/İstanbul adresinde bulunan Fen işleri Müdürlüğü'nde görülebilecek ve 100,00-TL karşılığında satın alınabilecektir.

5 - İhale 22/11/2016 Salı günü saat 10:30'da Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Belediye Hizmet Binası Kat:1 Sultangazi/İstanbul adresinde, Belediye Encümeni Toplantı Odasında, Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

6.1. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

A) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %10’dan az olamaz).

J) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

K) Teknik personel taahhütnamesi,

L) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar.

M) İhalede yeterlik alabilmek için Madde 6’da belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Sultangazi Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni (Yazı İşleri Kalemine) (Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Belediye Hizmet Binası Kat:1 Sultangazi/İstanbul) hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak, ihale tarihinden 5 (beş) iş günü önce, Müdürlük yazı işleri kalemine en son 14.11.2016 tarihinde mesai bitimine kadar verilmesi gerekir.

N) Belirtilen İşin ihalesine teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)  tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

7 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

7.1. İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a - Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),

Teklif mektupları ile teklif formları Belediyemizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

b - İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp ve her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

7.2. DIŞ ZARF:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a - İç zarf,

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri,

c - Noter tasdikli imza sirküleri,

d - Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname,

e - Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanun’a uygun)

f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortaklık sözleşmesinin noter tasdikli olması zorunludur.)

Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır.

8 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Belediye Encümenine) Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası 1. Kat Sultangazi/İSTANBUL adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esastır.

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9635/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 746 ada 1 parsel, 747 Ada 1 Parsel 749 Ada 1 Parsel ve Adnan Kahveci Mahallesi 1633 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36. ve 37. maddesi “ Kapalı Teklif Usulü”ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a - Adresi                                   :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No 2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b - Telefon ve faks numarası     :  0 212 866 70 00 / 0 212 871 15 31

2 - İşin adı                                 :  Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 746 ada 1 parsel, 747 Ada 1 Parsel, 749 Ada 1 Parsel ve Adnan Kahveci Mahallesi 1633 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazların satışı

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a) İhalenin yapılacağı yer           :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No 2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b)

 

S. No

Mah.

Ada Parsel No

Yüz Ölçümü (M²)

İmar Durumu

Cinsi

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

1

KAVAKLI

746/1

12.472,60

TAKS: 030

Hmax: 3 Kat

……..

E: 0,05

Hmax: 4,50

KONUT ALANI

21.000.000,00

630.000,00

17/11/2016

Saat: 10:00

17/11/2016

Saat: 09:30

2

KAVAKLI

747 /1

2.466,84

TAKS:0,30

Hmax: 3 Kat

KONUT ALANI

4.200.000,00

126.000,00

17/11/2016

Saat: 10:30

17/11/2016

Saat: 09:30

3

KAVAKLI

749/1

4.548,68

TAKS:0,30

Hmax: 3 Kat

KONUT ALANI

9.800.000,00

294.000,00

17/11/2016

Saat: 11:00

17/11/2016

Saat: 09:30

4

ADNAN KAHVECİ

1633/18

1.334,45

TAKS:0,25

Hmax: 5 Kat

KONUT ALANI

6.000.000,00

180.000,00

17/11/2016

Saat: 11:30

17/11/2016

Saat: 09:30

 

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

A) Kanuni ikametgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun).

H) Yer Görme Belgesi.

5 - Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No 2, Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve saatinden önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

9642/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen Tapunun 76 pafta, 2283 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, 2.055,29 m2 yüzölçümlü, imar planında çarşı + konut işaretli, Fatih İş Merkezi B Blokta bulunan 2 adet mesken ve İlice Mahallesi’nde bulunan 2399,70 m2 yüzölçümlü 1 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 16.11.2016 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ)- İhalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

İlan olunur.

 

S. No

Bul. Katı Bağ. Böl. No:

Arsa Payı

Niteliği

Yüzölçümü m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

1

B Blok 8. Kat-No: 22

12/1256

Mesken

116 m2

85.000,00 TL + %1 KDV

2.550,00 TL

2

B Blok 8. Kat-No: 24

13/1256

Mesken

122 m2

88.500,00 TL + %1 KDV

2.655,00 TL

 

S. No

Pafta

Ada

Parsel

Niteliği

Yüzölçümü m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

3

115

4222

2

Arsa

2399,70 m2

2.750.000,00 TL

82.500,00 TL

9686/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazların 23/11/2016 Çarşamba günü Saat:14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

BEYLERBEYİ

447

4

3.654,20

ARSA

BL-12

800,00

2.923.360,00

87.700,80

PEŞİN

2

UMUT

5205

5

1.778,62

ARSA

TİCK-BL-12

1.300,00

2.312.206,00

69.366,18

PEŞİN

3

BURAK

435

1

7.255,91

ARSA

A-5

1.000,00

7.255.910,00

217.677,30

PEŞİN

4

BEYLERBEYİ

681

3

1.348,72

ARSA

E=1,35 KONUT

750,00

1.011.540,00

30.346,20

PEŞİN

5

BEYLERBEYİ

681

4

1.341,45

ARSA

E=1,35 KONUT

750,00

1.006.087,50

30.182,63

PEŞİN

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 23/11/2016 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlardan tablodaki sıra numarasına göre;1, 2, 4, 5 sıra numaralı taşınmazlara KDV uygulanmayacak sadece 3 sıra numaralı taşınmaza KDV uygulanacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

9679/1-1