2 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29876

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Encümeninin 11.08.2016 gün 445 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.09.2016 gün 2251/4743 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar İlçesi 95738 ada 2 ve 3 nolu parseller ile park alanını kapsayan 90000/54 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9601/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yuva Mahallesi 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 ve 1935 sayılı parsellerin tapu kütüklerinin kapatılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9604/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 01/09/2016 tarihli ve 6465-48 sayılı kararı ile; 03.05.2011 tarihli ve BAY/939-82/29402 sayılı Bayilik (İstasyonlu) lisansı sahibi Aksel Petrol Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 05.11.2012 tarihinde söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulunması ile ilgili 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında alınan 07.04.2016 tarihli ve 6210-24 sayılı Kurul Kararı mucibince düzenlenen 02.06.2016 tarihli ve 1004 sayılı Soruşturma Raporu ile alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmasında ileri sürdüğü hususların ilgili mevzuata aykırı faaliyet göstermesini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Aksel Petrol Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 13.592,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 13.592,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/1/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarih ve 6502-21 sayılı Kararı ile, MYĞ/1108-6/21444 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Engürü Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler İmalatı Nakliye İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/2/1-1

—————

Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300/24 sayılı Kararı ile Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sokak No: 8 Merkür Palace Kat: 1 Daire: 4 Ümraniye İSTANBUL adresinde 29/09/2012 tarih ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin denetim tarihi itibariyle sözleşmeli bayisi olan 20/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32179 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Fikret Güzel’in Kışla Mahallesi, Doğubeyazıt Caddesi, 4. Km. Oruçlu Mevkii, Daire: 9 (Ada: 171, Pafta: 551C14B, Parsel: 3) Çaldıran VAN adresindeki tesisinde 19/04/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; fiyat ilan panosuna istasyonda yer verilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 5. İdare Mahkemesinin E.2014/2213, K.2015/928 sayılı kararı ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/5137, K.2015/4267 sayılı kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 27/06/2016 tarihli ve 1076 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/3/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253/42 sayılı Kararı ile 04/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/30908 numaralı (28/08/2014 tarihli ve 30286 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Akkaya Köyü Gövderesi Mevkii Akçakoca/ DÜZCE adresinde faaliyet gösteren İlke Petrol Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin,

- 29/01/2014 tarihli tespite göre 2013 ve 2014 yıllarında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

- 06/05/2014 tarihli tespite göre 2014 yılında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

- 05/09/2013, 29/01/2014 ve 06/05/2014 tarihli tespitlere göre istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına, yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği;

değerlendirildiğinden; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 911 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/4/1-1

—————

Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6444/65 sayılı Kararı ile Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin "Kurtuluş Mahallesi 817-03 Toprakkale - Dörtyol Devlet Karayolu Üzeri (1606 Parsel) Yeşilköy-Dörtyol/HATAY" adresinde 16/03/2009 tarihli ve BAY/939-82/25736 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren adresinde kurulu akaryakıt istasyonundan 13/03/2012 tarihinde alınan numunelerin İNÖNÜ PAL'in "Motorin 2012-0737" numaralı analiz raporu ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğunun tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, aynı numunenin damıtıldığında ulaşılan sıcaklığın normal değerlerden yüksek olması sebebiyle "TAĞŞİŞ" edildiğinin tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2014/62, K.2014/1127 sayılı kararı ve Danıştay Onüçüncü Dairesinin E.2015/1923., K.2015/2583 sayılı kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 26/09/2016 tarihli ve 1453 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/5/1-1

—————

Kurul’un 23/06/2016 tarihli ve 6359/4 sayılı Kararı ile 12/04/2013 tarihinde yapılan denetim sonucu, “Mustafa Kemal Mahallesi, Hatay Caddesi, No: 43 Serinyol/HATAY” adresinde faaliyet göstermek için Kurumumuzdan 03/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25182 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı almış olan Nasır Aytaş-Arda Petrol’ün sahibi Nasır AYTAŞ’a ait “Yeni Sanayi Sitesi 6 ncı İniş 9 uncu Cad. No: 8/HATAY” adresinde bulunan depodaki tanktan alınan akaryakıt numunelerinin akredite laboratuarlarda yapılan analizleri sonucunda düzenlenen 17/05/2013 tarih ve Fuel Oil (2013-0684) numaralı analiz raporu ile ilgili Teknik Düzenlemelere “AYKIRI” olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2016/397 sayılı Kararı gereği konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Nasır Aytaş-Arda Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 29/07/2016 tarihli ve 1190 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/6/1-1

—————

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-13 sayılı Kararı ile, 23.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32040 sayılı bayilik lisansı sahibi Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin 11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/27 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25.02.2016 tarihli ve 290 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, yeniden satış amaçlı akaryakıt satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/7/1-1

—————

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-10 sayılı Kararı ile, 07.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31479 sayılı bayilik lisansı sahibi FSM Petrol Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca FSM Petrol Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/24 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 293 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan FSM Petrol Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, yeniden satış amaçlı akaryakıt satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/8/1-1

—————

Kurul 05/10/2016 tarihli ve 6525-24 sayılı Kararı ile, 16.12.2009 tarihli ve BAY/939-82/26935 sayılı bayilik lisansı sahibi Gas-Oil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gas-Oil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 09/06/2016 tarihli ve 6329/16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27/06/2016 tarihli ve 1069 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Gas-Oil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/9/1-1

—————

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-16 sayılı Kararı ile, 16.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32632 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/30 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 294 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, yeniden satış amaçlı akaryakıt satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/10/1-1

—————

Kurul’un 18.08.2016 tarihli ve 6443-5 sayılı Kararı ile, Hitithes Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Kurum onayı olmadan şirket ortaklık yapısında hisse devri gerçekleştirdiği tespit edilmiş, konu hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 24.03.2016 tarihli ve 6172-1 sayılı Kararı ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması kararlaştırılmış, ilgili tüzel kişi tarafından Kuruma yazılı savunma sunulmamış ve bu suretle konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 18.08.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş, ilgili tüzel kişinin bahse konu hususta bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi ve mevzuata aykırılığı tekrarlamamasının 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihtar edilmesine ve mevzuata aykırılık teşkil eden hususun giderilmiş olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında yürütülen soruşturmanın sona erdirilmesine karar verilmiş olup, ilgili tüzel kişinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca ilanen tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/11/1-1

—————

Kurul’un 25/08/2016 tarihli ve 6454/10 sayılı kararı ile 28.02.2007 tarihli ve BAY/939-82/21490 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 09.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere

a) Otomasyon sistemi ve dağıtıcıdan gelen faturaların incelenmesi neticesinde istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği,

b) Otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 20.09.2016 tarihli ve 1409 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/12/1-1

—————

Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6444/75 sayılı kararı ile 06.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32103 sayılı bayilik lisansı sahibi Dinar Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda

a) 03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonundan alınan numunelerine ilişkin EGE-PAL’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 14/05/2013 tarihli ve 2013-E13041007, 2013-E13041008 sayılı analiz raporlarına göre, numunelerin mineral yağ ve geri kazanım solventi olduğunun anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 03-04.04.2013 tarihleri itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

b) 03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

c) 03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere proje dışı tankın otomasyon sistemine bağlanmayarak piyasa faaliyetine konu edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği

d) 25.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Dinar Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1421 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/13/1-1

—————

Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6444/97 sayılı kararı ile 19.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32396 sayılı bayilik lisansı sahibi İzbırak Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin

a) Akaryakıt istasyonunda 12.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Akaryakıt istasyonunda 16.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

c) 16.04.2013 tarihinde muhtelif fatura karşılığında akaryakıt alımı gerçekleştirmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

d) Akaryakıt istasyonunda 25.12.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olmasına rağmen istasyonunda Sanoil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait işaret, sembol ve giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İzbırak Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1419 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/14/1-1

—————

Kurul’un 01/09/2016 tarihli ve 6466/6 sayılı kararı ile 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin bayisi 24.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32052 sayılı bayilik lisansı sahibi Abdulkadır ARSLAN’ın akaryakıt istasyonunda 22.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; bayisinin otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması, otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1521 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/15/1-1

—————

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-11 sayılı Kararı ile, 14.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31895 sayılı bayilik lisansı sahibi Us-Er Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Us-Er Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/25 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 288 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Us-Er Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/16/1-1

—————

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-9 sayılı Kararı ile, 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32329 sayılı bayilik lisansı sahibi YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 295 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, yeniden satış amaçlı akaryakıt satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/17/1-1

—————

Kurul’un 04/08/2016 tarihli ve 6422-22 sayılı Kararı ile; "Ruken Eligüzel Market isimli 30 Ağustos Mahallesi 7119 Sokak No: 7/ C-F Menemen-İZMİR" adresinde bulunan ve Ruken ELİGÜZEL isimli şahsa ait işyerinde, 27.05.2014 tarihinde yapılan denetimde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmaksızın tüplü lpg satışı yapıldığı ve işyerinde 5 adet 12 Kg'lık ve 8 adet 2 Kg'lık dolu İpragaz marka LPG tüplerini bulundurduğu anlaşılmış olup, Tüplü LPG satışını İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın yapması Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü fıkrasının ikinci bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

Ruken Eligüzel Market - Ruken ELİGÜZEL hakkında, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla adı geçen lisans sahibi hakkında, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 04/08/2016 tarihli ve 6422-22 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekindedir .(EK)

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 04/08/2016 tarihli ve 6422-22 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 07-09-2016 tarihli ve 1387 sayılı Soruşturma Raporu ekte olup, Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/18/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\02-11-2016\yasak.jpg


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Profesör

2

(*)

Organik Kimya Anabilim Dalı

Profesör

1

-

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

1

-

Organik Kimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

İndirgen Heck Reaksiyonları Alanında Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri Anabilim Dalı

Doçent

1

(*)

Malzeme Bilimi Anabilim Dalı

Doçent

1

(*)

Su Kirliliği ve Atıksu Kontrol Teknolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

(*)

Telekomünikasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

(*)

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Profesör

1

-

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

(*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Profesör

1

-

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

-

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

-

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

-

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

-

Yardımcı Doçent

2

(*)

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

-

Profesör

1

-

 

NOT: (*) : 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

9579/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

- Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Der

Ad.

Niteliği

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Biyolojik izleme konusunda doktora yapmış olmak. Su kirliliği veya Çevre Eğitimi konularında çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Ağır metal, tuz ve yüksek sıcaklık stresleri üzerine bitki büyüme düzenleyicilerinin etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Çevre politikalarının yabancı yatırımlara etkileri ve turizm kırsal kalma ilişkisi üzerine çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Atık floresan lambalardan civa geri kazanımı konusu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekominikasyon

Profesör

1

1

Biyoelektromanyetik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Profesör

1

1

Gıda Mikrobiyolojisi alanında enterokoklarda antibiyotik direnci ve virülens faktörleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği

Sismoloji

Profesör

1

1

Alıcı fonksiyonu ile kabuk yapısı, depremsellik ve radyoaktivite konularında çalışmalar yapmış olmak

Senirkent Meslek Yüksekokulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Profesör

1

1

Hafif Agregalar, Hafif Beton, Mineral Katkı Maddeleri ve Vakum Yalıtım Panelleri konusunda çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Talaşlı imalat, toz metalürjisi, sonlu eleman analizi alanlarında çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Serebral vazospazm etyopatogenezinde nöropeptit sistemleri ile serebral vazospazm tedavisinde spinal kord üzerine çalışması olmak. Stroke cerrahi tedavisinde deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Ani kalp ölümlerinde kardiyogenetik üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk endokrinoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

HIV/AIDS konusunda yurt dışında gözlemci olarak bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Renal rezistif indeks ve insülin direnciyle ilgili çalışması olmak.

9585/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bil.

Genel Cerrahi

Cerrahi onkoloji ve gastroenteroloji cerrahisi yandal belgesi olup karaciğer nakli yapılan merkezde çalışmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Organik Kimya

Heterosiklik bileşikler ve asitlik sabitleri üzerine çalışmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Uygulamalı İstatistik ve Doğrusal olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

T.C. Tarihi

Halkevleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Osmanlıda toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan kurumlar hakkında araştırmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Tarihsel Türk Dili alanları ile ilgili yayımlar yapmış olmak.

Profesör

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ve maliyet yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Sağlık Bil. Fak.

Sağlık Yönetimi

 

Sağlık kurumları yönetiminde doktoralı olup yönetim ve strateji alanında doçentlik ünvanını almış ve Sağlık kurumlarında “Ölçek Ekonomisi, Rekabet-Verimlilik, Örgütsel Davranış” konularında çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Turizm Fak.

Turizm İşletmeciliği

 

Makroekonomi doçenti olup, Turizm alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Karışımlarda azot transferi konusunda doktora yapmış olmak.

Profesör

1

1

Ziraat Fak.

Bahçe Bitkileri

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Badem ıslahı konusunda doktora yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bil.

Kad. Hast. ve Doğ.

Kadın hastalıkları ve doğum bilgisi alanında doçent ünvanı almış ve üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikasına sahip olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bil.

Genel Cerrahi

Cerrahi onkoloji ve gastroenteroloji cerrahisi yandal belgesi olup karaciğer nakli yapılan merkezde çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Adli Tıp

Adli tıp alanında doçent ünvanını almış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. ve Hast.

 Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Adolesan sağlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Radyoloji

Radyoloji alanında doçent ünvanını almış olup transplant radyolojisinde deneyimi olmak ve canlı vericili karaciğer nakli ile ilgili uluslararası yayın yapmış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. ve Hast.

Çocuk gastroenteroloji uzmanı olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. ve Hast.

Çocuk kardiyolojisi uzmanı olmak ve hipertansiyon alanında çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Nöroloji

Demans, Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları konusunda klinik ve bilimsel çalışmaları olan, derin beyin stimulasyonu konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Sağ. Hiz. Mes. Yük. O.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Yüksek lisansını genel fizik, doktorasını nükleer fizik alanında yapmış olmak, tıbbi görüntüleme teknikleri programında çalışmış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Sağ. Hiz. Mes. Yük. O.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Yüksek lisans ve doktorasını biyoteknoloji alanında yapmış olmak, kanser gen tedavisinde bavuloviral vektör yüklü mezenkimal kök hücrelerin taşıyıcı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Müh. Mim. Fak.

Mimarlık

Restorasyon

Şehir Bölge Planlama Bölümü mezunu ve Kentsel Tasarım uzmanı olup Kent Arkeolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Müh. Mim. Fak.

İnşaat Müh.

Yapı

Dolgu duvarların düzlem içi ve düzlem dışı deprem davranışları ile delikli plaklar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Müh. Mim. Fak.

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Çelik yapı sistemleri, Tarihi alanlarda ulaşılabilirlik ve uygulama, Malzeme ve detay bilgisi konusunda çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Müh. Mim. Fak.

Makine Müh.

Mekanik

Temas mekaniği konusunda analitik ve sayısal çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Genel Türk Tarihi

Genel Türk Tarihi alanında doktora yapmış olup Osmanlı Anadolusunda konar göçerlerin sosya kültürel yapısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9559/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SAUM: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan Öğretim Üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

NO

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI- ANASANAT DALI-PROGRAM

KADRO UNVANI

DRC

ARANAN ŞARTLAR

1

İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sin. Hast. SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Profesör

1

Bipolar bozukluğun farklı dönemlerinde oksidatif stres, inflamasyon ve metabolik biyobelirteçlerinin; hastalığın tanı, tedavi, seyir açısından ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.

2

İstanbul Bağcılar SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Robotik cerrahi sertifikası ve robotik prostat cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak. Endoskopik prostat cerrahisinde farklı enerji kaynakları konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

3

İstanbul Bağcılar SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

İntrakardiyak kök hücre konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

4

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Robotik cerrahi konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.

5

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

HIV-1 ilaç direnciyle ilgili moleküler düzeyde çalışmaları olması ve PCR yöntemleriyle ilgili kurs sertifikası olmak.

6

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Omurga cerrahisi primer ve revizyonlarında, kalça ve diz primer ve revizyon protez cerrahisinde en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

7

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında patent sahibi olmak.

8

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Kemik kaynamamaları konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

9

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Çocuk ortopedi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

10

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi uzmanı ve Pediyatrik kalp cerrahisi uzmanı olmak.Aort anevrizması/ Disseksiyonu alanında deneyim sahibi olmak.

11

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Yasal süreçlerle tedavi kurumlarına sevk edilen ve denetimli serbestlik kapsamındaki bağımlılar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Perinatal psikiyatri ve Vücut Dismorfik Bozukluğu alanında özgün araştırmaları olmak.

13

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Manuel Tıp ve Eklem enjeksiyon yöntemleri ile ilgili eğitim ve deneyim sahibi olmak. Kas iskelet sistemi hastalıklarında tanısal ve girişimsel ultrason kursları sertifikası ve klinik deneyim sahibi olmak.

14

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

 Transplantasyon kliniğinde en az 6 ay bulunmuş olmak. Eğitim becerileri eğitimi almış olmak. Robotik cerrahi eğitimi almış olmak.

15

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Serebral palsili çocuk hastalarda yaşam kalitesi konusunda çalışma yapmış olmak.

16

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

ERCP, baby endoskopi ve EUS konusunda deneyim, sertika ve çalışmaları olmak. Karaciğer nakli konusunda eğitim almış olmak. Moleküler ve kök hücre düzeyinde çalışma yapmış olmak. Hepatobilyer ve pankreas cerrahisi konusunda eğitim almış ve deneyim sahibi olmak.

17

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Malnütrisyon konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

18

İstanbul Haseki SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Adli pediatri konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

19

İstanbul Haseki SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Kafa travmalarında oksidatif stres konusunda çalışma yapmış olmak.

20

İstanbul Haseki SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik onkoloji yandal uzmanı olmak.

21

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Trombosit ve trombosit aktivasyonu belirteçleri, ortalama tronbasit hacmi, Beta- tromboglobulin ve serotonin üzerine çalışması ve deneyimi olmak.

22

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Gluteal bölge yaralanmaları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

23

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Nütrisyon konusunda yayınları ve deneyim sahibi olmak. Palyatif bakım merkezi eğitimi almış ve deneyim sahibi olmak.

24

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Doçent

1

Deri ekleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

25

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

HIV ve hepatit konularında çalışma yapmış olmak.

26

İstanbul Haydarpaşa Numune SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Obstruktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

27

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Doğal bal zehirlenmelerinde ve kolesistektomili hastalarda h.pilori üzerinde çalışma yapmış olmak.

28

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Metabolizma alanında yandal uzmanı olmak.

29

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak. Fetoultrasonografi ve ekokardiyografi konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

30

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk beyin cerrahisinde çalışma ve deneyim sahibi olmak. Mikronöroşirürji alanında doktora yapmış olmak.

31

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Organ nakli konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

32

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik onkoloji yandal uzmanı olmak. Cerrahi ve doğal menopozun kadınlara etkisi üzerine araştırma yapmış olmak.

33

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Doğumsal kalp hastalıklarının moleküler genetiği konusunda çalışma yapmış olmak.

34

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

En az 3 yıllık, kalp nakli konusunda sorumlu hekim veya sorumlu hekim yardımcısı olarak sertifika sahibi olmak.

35

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk kalp ve damar cerrahisinde yandal uzmanı olmak. Çocuk kalp cerrahisinde sol atriyal basınç monitörizasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

36

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Pulmoner endaterektomi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

37

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kalp transplantasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

38

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Doçentliğini Çocuk Kardiyolojide almış olmak. Pulmoner emboli konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

39

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Perkütan kapak yerleştirmede (TAVİ vb.) ve perkütan kapak onarımında (mitral balon valvotomi, anylipkasti ve edge-to-edge) ve paravalvüler leak kapatmada çalışması ve deneyim sahibi olmak.

40

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

İskemi reperfüzyon konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.

41

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Gastroentereloji yandal uzmanı olmak. İleri laparoskopik cerrahi sertifikası olmak.

42

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Deneysel oddi sfinkteri ve LES (alt özefagus sfinkteri) konularında çalışmalar yapmış olmak.

43

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Periferik arter girişimleri korener girişimler yapısal kalp hastalıkları konularında yayınları olup deneyim sahibi olmak.

44

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Girişimsel kardiyoloji konusunda deneyimli olmak.

45

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Girişimsel periferik vasküler hastalıklar konusunda deneyim sahibi olmak.

46

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Elektrofizyoloji konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

47

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam.Cer. SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Elektrofizyolojik çalışma, radyofrekans kateter ablasyonu ve TAVİ alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.

48

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam.Cer. SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Çocuk Kalp ve damar cerrahisinde yandal uzmanı olmak Çocuk kalp cerrahisi vakalarında serebral perfüzyon takibi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

49

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam.Cer. SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

İskemi ve reperfüzyon alanında hayvan deneylerinde deneyimli olması, “Minimal invazif ve Robotik Kalp cerrahisi” alanında deneyim, Çocuklarda intrakorpereal assist device kullanımı ile ilgili tecrübesi ve yayını olmak.

50

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam. Cer. SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Güçlendirilmiş eksternal kontur pulsasyon yönteminin tedavide kullanılması ile ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak.

51

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

HLA Polimorfizmi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Lomber lordoz ölçümü ile ilgili metod sahibi olmak.

52

İstanbul Okmeydanı SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Üst gastrointestinal onkoljisi cerrahisi konusunda deneyimi olmak.

53

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Algoloji yandal uzmanı olmak. Nörobehçet konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

54

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

Hemoglobinopatiler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

55

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini Endokrinoloji ve Metebolizma alanında almış olmak. Kök hücre ve moleküler düzeyde çalışmalar yapmış olmak.

56

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini Nefroloji alanında almış olmak. Polikistik böbrek hastalığında insilün direnci konusunda çalışma yapmış olmak.

57

İstanbul Okmeydanı SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Girişimsel Radyoloji alanında yayınları olup deneyim sahibi olmak.

58

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Katarakt cerrahisi ve uvea hastalıkları konusunda deneyimi ve yayını olmak.

59

İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Vitroretinal cerrahide ve primatür retinopatide eğitim almış ve deneyim sahibi olmak.

60

İstanbul SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Coclear implantasyon uygulamasında deneyimli olmak, alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası bir projede proje yöneticisi olmak.

61

İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Tüp bebek sertifikası olması infertilite ve kanser ilişkisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

62

İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini Yenidoğanda almış olmak. Yenidoğan canlandırması konusunda eğitim faaliyetinde bulunmak.

63

İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuklarda obezitenin vasküler hasarı ve Kritik hastalık hiperglisemisi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Çocukluk çağı tiroid kanseri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

64

İstanbul Süreyyapaşa Göğ.Hast. ve Göğ. Cer. SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak, diafragma mekaniklerini ölçme konusunda deneyimli olmak.

65

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Deneysel sepsis konusunda çalışmalar yapmış olmak.

66

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. Diyaliz hipervolemisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

67

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

Endokrinoloji ve metebolizma yandal uzmanı olmak. İnsülin direnci ölçüm metodları ve insülin klemp tekniği konusunda deneyim sahibi olmak.

68

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Akustik nörinom ve kafatabanı cerrahisi ve ileri endoskopik sinüs cerrahisi konularında çalışmalar yapıp deneyim sahibi olmak.

69

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer.

Profesör

1

El cerrahisi ve ağız yüz çene cerrahisi yandal sertifika sahibi olmak. Mikro cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

70

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Pediatrik nöroşirürji konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

71

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer.

Doçent

1

El cerrahisi yandal uzmanı olmak. Mikro cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

72

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Adli psikiyatri konusunda deneyim sahibi olmak. RTMS (repetitive transcranial magnetik stimulatin) konusunda çalışma yapmış olmak.

73

İstanbul Ümraniye SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Omurga cerrahisi ve spinal endoskopik cerrahi konularında yayınları olup,deneyim sahibi olmak.

74

İstanbul Ümraniye SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nütrisyon konusunda deneyimi ve çalışmaları olması, geriatri konusunda deneyimi ve yayınları olmak. Uluslararası çok merkezli çalışmalarda araştırmacı veya yardımcı araştırmacı olmak.

75

İstanbul Ümraniye SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Mobil anjiyografi cihazı ile girişimsel işlemlerde deneyimli olmak. Primer PTCA ve kalp cerrahi desteği ile ilgili yayınları olmak.

76

İstanbul Ümraniye SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Yanık ve yoğun bakım ünite ve merkezleri planlama, iyileştirme ve koordinasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

77

İstanbul Ümraniye SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, ileri düzey endoskopik girişimsel işlemler konusunda çalışma yapmış olmak. Herediter kanser sendromları konusunda bir proje yürütücüsü olmak. İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile kardiyovasküler sistem ilişkisini araştıran yayınlar yapmış olmak.

78

İstanbul Ümraniye SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Kardiyolojisi yandal uzmanı olmak. Çocuk Elektrofizyolojisi eğitimi almış olmak.

79

İstanbul Ümraniye SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Omurga cerrahisi ve artroplasti konularında deneyim sahibi olmak. Minimal invazi cerrahi konusunda kadavra kursu almış olmak.

80

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Solunum hastalıklarında hastalık yükü ve maliyeti konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

81

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Akciğer kanserinde moleküler yöntemler hakkında çalışması ve uluslararası dergilerde yayını olmak.

82

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Nadir hastalıklar konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

83

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Pnömokonyoz ve akciğer kanseri birlikteliğini araştıran uluslararası yayını olmak.

84

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Minimal invaziv göğüs cerrahisi konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

85

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Girişimsel pulmonoloji, torasik onkoloji konusunda çalışmaları ve deneyim sahibi olmak.

86

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Akciğer transplantasyon patolojisi konusunda deneyim sahibi olmak. Adli patoloji konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

87

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Yenidoğanda almış olmak. Yenidoğanda adrenal gland ve apdominal aort konularında çalışma yapmış olmak.

88

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak. D vitamini konusunda çalışma yapmış olmak.

89

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Uterus iskemi reperfüzyon hasarı konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.

90

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Tüp bebek sertifikası olması ve endoskopik cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

91

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji yandal uzmanı, tüp bebek sertifikası sahibi olmak. Fetal eko konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

92

Bursa Yüksek İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Koroner yavaş akım fenomeninde sağ ventrikül fonksiyonu ve TIMI kare sayısı ile ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

93

Konya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doc.

1

Preeklamptik gebelerde Metildopa tedavisinin uterin, umblikal ve fetal orta serebral arterlerdeki kan akımları üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak ve Operatif Histeroskopi konusunda eğitim almış olmak

94

Samsun SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doc.

4

Odyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, endoskopik kulak cerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak.

95

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doc.

5

Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında antioksidan kullanımının etkileri üzerine çalışma yapmış olmak. ÜYTE(Üremeye Yardımcı Tedavi) yönetmeliğine uygun sertifika sahibi olmak. Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitimi almış olmak.

9624/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ