24 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29867

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


115 ADET KARBONFİBER KOMPOZİT 2 KİŞİ TARAFINDAN SOLUNABİLİR HAVA TÜPLÜ SOLUNUM SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DAĞCILIK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


HAVA ULAŞIMI GENEL ETÜDÜ MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


YUMUŞAK YOLVERİCİLİ ALÇAK GERİLİM PANOSU VE KOMPANZASYON PANOSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Cihaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/436231

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139    06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı,

                                                     I. KISIM    : 2 Adet Gamma-Ray Spektrometre,

                                                     II. KISIM   : 2 Adet Global Navigation Satellite,

                                                     III. KISIM  : 1 Adet Taşınabilir İnfrared Mineral Analiz Cihazı.

b) Teslim yeri/yerleri                 :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ambarı.

c) Teslim tarihi/tarihleri              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren; I, II ve III üncü KISIMLAR 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  04/11/2016 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler, teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, (teknik şartnamelerde hangi malzemeler için istenmişse) teknik şartnamenin tüm maddelerine EVET-HAYIR şeklinde değil, ayrıntılı olarak Türkçe ve İngilizce cevaplandırılacak ve cevapları destekleyen orijinal İngilizce ve Türkçe teknik doküman, prospektüs, katalog, broşür, bilgi ve belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9215/1-1


115 ADET KARBONFİBER KOMPOZİT 2 KİŞİ TARAFINDAN SOLUNABİLİR HAVA TÜPLÜ SOLUNUM SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ihtiyacı 115 adet karbonfiber kompozit 2 kişi tarafından solunabilir hava tüplü solunum seti, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9299/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DAĞCILIK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11’nci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar dağcılık malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik doküman ve alım bilgileri listesine uygun olarak ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, “İHALE EK ŞARTLARI EKİ İHALE EVRAK BEDELİ TABLOSU”nda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, “İhale Ek Şartları”nın eki tabloda yer alan her bir kalem malzemenin tamamına olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9300/1-1


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

 

İl’i

İstanbul

İlçesi

Eyüp

Mahallesi

Alibeyköy

Cadde-Sk.-Mevkii

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

Ada

858

Parsel

5

Yüzölçümü

2.520,62 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Arsa

Vakfı

Silahtar Abdullah Ağa

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                               :  İstanbul-Eyüp ilçesi, 858 Ada, 5 Parsel, (Arsa) 16 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                               :  Akaryakıt+LPG Tesis Alanı

İhale Yöntemi                            :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Süresi                                        :  16 Yıl (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 13 Yıl) İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlar. Ancak yer teslimi tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek olup, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemeleri sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda başlatılacaktır.

Asgari Aylık Kira Bedeli           :  1. Yıl Aylık: 25.000,00 - (YirmibeşbinTürklirası)+(ihale artışı)

                                                     2. ve 3. Yıl aylık; Bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

                                                     4. Yıl Aylık; 55.000,00.-TL (EllibeşbinTürkLirası)+(ihale artışı)

                                                     5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna (16. yılın sonu) kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi,

Tahmini Muhammen Bedel

(Kiralama süresi olan toplam

16 yıla ait kira bedelleri ile

birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)                                :  10.499.617,00-TL

Geçici Teminat Miktarı              :       314.989,00-TL

İhale Dokümanlarının

(Görüleceği, Satın alınacağı

ve Teslim Edileceği) Adres        :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL

                                                     Tlf. 0 212 2518810 (Dahili: 7250)

                                                     e-mail: istanbul@vgm.gov.tr.

                                                     İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli               :  500,00-TL

İhalenin Yapılacağı Adres         :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati                    :  15.11.2016 - 14.30

İhaleye Katılabilmek İçin;

I) Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.

I.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu (Dilekçesi),

I.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

I.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

I.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

I.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

I.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

I.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

I.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

I.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

I.6) İş Bitirme Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu yapım işi veya benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş bitirme belgesi, belirtilen özellikte iş bitirme belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş bitirme belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

I.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

I.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

I.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

I.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belgi. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

I.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,

I.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

II) Ortak girişim halinde (I/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

III) İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

IV) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

VI) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

IX) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

X) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9151/1-1


DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Dosya Numarası               :  2016/72

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32    06560 - Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 204 2338 - 0 312 212 81 58

c) İhale Dokümanının

    Görülebileceği adres              :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası İçerisinde Bulunan Satın Alma Ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı-1 adet “DHMİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi Temin ve Tesisi”

b) Teslim yeri                            :  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlük Binası

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 90 (doksan) takvim günüdür. 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Emniyet mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14.11.2016 Pazartesi Günü, Saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, işletim ve bakımı için üreticinin Türkiye’de bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi,

4.2.4. İstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine ilişkin taahhütname verecek olup, bu hususa ilişkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmış yedek parça listesini, bu listede yedek parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır.

4.2.5. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar). Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir.

4.2.6. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini,

4.2.7. İstekli firma, ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini,

4.3.8. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, CD/DVD’leri,

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak “CCTV sistemi ile bu sistemlerin entegrasyonunun bir bütün halinde gerçekleştirildiği işler” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %12 (Yüzde On iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7-7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-133 no.lu odadan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-133 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

9167/1-1


HAVA ULAŞIMI GENEL ETÜDÜ MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası            :  2016/46

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                 :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32    06560 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası  :  +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348- 204 2626- 204 2878

                                                  Fax No: + 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

   görülebileceği adresi            :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Muhtelif Havalimanları

c) Süresi                                 :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 870 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  01/12/2016 saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali işler Dairesi Başkanlığı yada Kuruluşun göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari şartnamenin 7.3 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi;

İstekliler tarafından son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan, teklif edilen bedelin % 25'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Ulaştırma Ana Plan Stratejisi, Ulaştırma Ana Planı, Havacılıkla ilgili Master Plan, Ulaşım Ana Planı kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satı Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 180 (yüzseksen) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

9213/1-1


YUMUŞAK YOLVERİCİLİ ALÇAK GERİLİM PANOSU VE KOMPANZASYON PANOSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: YUMUŞAK YOLVERİCİLİ ALÇAK GERİLİM PANOSU ve KOMPANZASYON PANOSU alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/429034

Dosya no                                   :  1622512

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yumuşak Yolvericili Alçak Gerilim Panosu Ve Kompanzasyon Panosu: 2 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  10/11/2016 Perşembe günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, her iki malzeme için teklif edilen fiyatların toplamda en düşük olanıdır.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10/11/2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9294/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Madde: 1 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun mülkiyetinde bulunan nitelikleri ve muhammen bedelleri aşağıda belirtilen İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Kartal Yuvası Apartmanı, Numara 52 adresindeki 3 ve 4 numaralı 2 (iki) adet konut; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca “kapalı teklif usulü” artırma suretiyle ihale dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda peşin bedelle satışa çıkartılmıştır.

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

SOKAĞI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

İstanbul

Beykoz

Kanlıca

Fikirtepe

Kanlıca - Çubuklu Yolu

Bahçeli Dört Katlı Kargir Apartman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Pafta

Ada/Parsel

Daire No

Brüt m²

Oda Sayısı

Banyo Sayısı

Muhammen Bedel (KDV hariç)

Geçici Teminat Bedeli

1

19

118/6

3

178

3+1

2

2.492.000,00.- TL

74.760,00.- TL

2

19

118/6

4

178

4+1

1

2.492.000,00.- TL

74.760,00.- TL

 

Madde: 2 - Satışa konu gayrimenkullerin satış ihalesi, 16 Kasım 2016 tarihinde saat 14.30’da Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır.

Madde: 3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)

A) Gerçek Kişilerden;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6 - Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

B) Tüzel Kişilerden;

1 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tebligat için adres beyanı.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

6 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

7 - Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde: 4 - Geçici Teminat: İstekliler satın almayı düşündükleri konutun muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

Madde: 5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (1. kat 126-A no’lu oda) Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent - Çankaya/ANKARA ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İstanbul Bölge Temsilciliği Merkez Mahallesi Çiftecevizler Caddesi No: 23 Kat 6/155 Saruhan Plaza Şişli/İSTANBUL adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Satışı yapılacak konutlar, ihale tarihine kadar her gün 10:00 ile 16:00 saatleri arası görülebilir.

Madde: 6 - Tekliflerin verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 14:30’a kadar Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.

İsteklilerin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

Madde: 7 - Birden fazla konuta teklif verme: İstekliler 2 (iki) adet konut için teklif verebilirler. Birden fazla konut için teklif verecek istekliler, her bir konut için ayrı ayrı teklif mektubu düzenleyecekler ve istenilen geçici teminatı vereceklerdir.

Madde: 8 - Satış bedelinin ödenmesi: İhale üzerinde kalan istekli, ihale sonucuna ilişkin tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü içinde ihale bedeli üzerinden ihale karar damga vergisi ile katma değer vergisini (KDV) ilgili vergi dairesine yatırmak ve ihale bedelinin tamamını peşin ödemek zorundadır.

İhale sonucunun, istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde teslim edildiği tarih tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.

Madde: 9 - Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

9192/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mevkii 46411 Ada 1 Parsel

 

BLOK NO

SIRA NO

KATI

BAĞ. BÖLÜM NO

ARSA PAYI

CEPHE

DAİRE TİPİ

DAİRE BRÜT ALAN (m²)

TOPLAM İNŞAAT ALANI (m²)

GÜNCEL MUHAMMEN BEDELLER (TL.)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

A

1

1. KAT

6

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,47

118.150,00

3.544,50

2

2. KAT

9

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,47

126.490,00

3.794,70

3

11

129 / 23540

KB

3+1

120,26

167,47

123.710,00

3.711,30

4

3. KAT

14

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,47

123.710,00

3.711,30

5

16

129 / 23540

GB

3+1

120,26

167,47

132.050,00

3.961,50

6

4. KAT

17

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,47

132.050,00

3.961,50

7

5. KAT

22

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,47

129.270,00

3.878,10

8

6. KAT

25

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,47

137.610,00

4.128,30

9

27 (Hisseli)

129 / 23540

KB

3+1

84,18

119,34

109.810,00

3.294,30

10

7. KAT

29

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,47

140.390,00

4.211,70

11

32

129 / 23540

GB

3+1

120,26

167,47

143.170,00

4.295,10

12

8. KAT

33

130 / 23540

GD

3+1

120,26

167,47

143.170,00

4.295,10

13

36

130 / 23540

GB

3+1

120,26

167,47

145.950,00

4.378,50

14

9. KAT

38

130 / 23540

KD

3+1

120,26

167,47

140.390,00

4.211,70

15

39

130 / 23540

KB

3+1

120,26

167,47

143.170,00

4.295,10

16

10. KAT

43

130 / 23540

KB

3+1

120,26

167,47

145.950,00

4.378,50

17

11. KAT

48

130 / 23540

GB

6+1 (Dubleks)

204,68

328,81

234.910,00

7.047,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

1

1. KAT

6

129 / 23540

KB

3+1

120,26

167,47

116.760,00

3.502,80

2

2. KAT

9

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,47

116.760,00

3.502,80

3

11

129 / 23540

GB

3+1

120,26

167,47

125.100,00

3.753,00

4

3. KAT

13

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,47

119.540,00

3.586,20

5

16

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,47

125.100,00

3.753,00

6

4. KAT

17

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,47

122.320,00

3.669,60

7

19

129 / 23540

GB

3+1

120,26

167,47

130.660,00

3.919,80

8

5. KAT

22

129 / 23540

KB

3+1

120,26

167,47

127.880,00

3.836,40

9

6. KAT

25

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,47

127.880,00

3.836,40

10

27

129 / 23540

GB

3+1

120,26

167,47

136.220,00

4.086,60

11

7. KAT

32

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,47

136.220,00

4.086,60

12

8. KAT

33

130 / 23540

KD

3+1

120,26

167,47

133.440,00

4.003,20

13

36

130 / 23540

GD

3+1

120,26

167,47

139.000,00

4.170,00

14

9. KAT

38

130 / 23540

KB

3+1

120,26

167,47

139.000,00

4.170,00

15

10. KAT

43

130 / 23540

GB

3+1

120,26

167,47

147.340,00

4.420,20

16

11. KAT

48

130 / 23540

GD

6+1 (Dubleks)

204,68

328,81

230.740,00

6.922,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

1

1. KAT

7

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,94

116.760,00

3.502,80

2

2. KAT

8

129 / 23540

KB

3+1

120,26

167,94

122.320,00

3.669,60

3

10

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,94

125.100,00

3.753,00

4

3. KAT

13

129 / 23540

GB

3+1

120,26

167,94

130.660,00

3.919,80

5

15

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,94

122.320,00

3.669,60

6

4. KAT

18

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,94

130.660,00

3.919,80

7

5. KAT

21

129 / 23540

GB

3+1

120,26

167,94

136.220,00

4.086,60

8

23

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,94

127.880,00

3.836,40

9

6. KAT

24

129 / 23540

KB

3+1

120,26

167,94

133.440,00

4.003,20

10

27

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,94

130.660,00

3.919,80

11

7. KAT

29

130 / 23540

GB

3+1

120,26

167,94

141.780,00

4.253,40

12

8. KAT

34

130 / 23540

GD

3+1

120,26

167,94

141.780,00

4.253,40

13

9. KAT

36

130 / 23540

KB

3+1

120,26

167,94

141.780,00

4.253,40

14

39

130 / 23540

KD

3+1

120,26

167,94

139.000,00

4.170,00

15

10. KAT

40

130 / 23540

KB

6+1 (Dubleks)

204,68

329,57

227.960,00

6.838,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1

1. KAT

5

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,94

123.710,00

3.711,30

2

2. KAT

10

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,94

120.930,00

3.627,90

3

3. KAT

12

129 / 23540

GB

3+1

120,26

167,94

132.050,00

3.961,50

4

15

129 / 23540

KB

3+1

120,26

167,94

126.490,00

3.794,70

5

4. KAT

16

129 / 23540

GB

3+1

120,26

167,94

132.050,00

3.961,50

6

19

129 / 23540

KB

3+1

120,26

167,94

129.270,00

3.878,10

7

5. KAT

21

129 / 23540

GD

3+1

120,26

167,94

134.830,00

4.044,90

8

22

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,94

129.270,00

3.878,10

9

6. KAT

26

129 / 23540

KD

3+1

120,26

167,94

132.050,00

3.961,50

10

7. KAT

29

130 / 23540

GD

3+1

120,26

167,94

140.390,00

4.211,70

11

31

130 / 23540

KB

3+1

120,26

167,94

137.610,00

4.128,30

12

8. KAT

32

130 / 23540

GB

3+1

120,26

167,94

143.170,00

4.295,10

13

35

130 / 23540

KB

3+1

120,26

167,94

140.390,00

4.211,70

14

9. KAT

37

130 / 23540

GD

3+1

120,26

167,94

145.950,00

4.378,50

15

38

130 / 23540

KD

3+1

120,26

167,94

140.390,00

4.211,70

16

10. KAT

42

130 / 23540

KD

6+1 (Dubleks)

204,68

329,57

226.570,00

6.797,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

1

ZEMİN KAT

4

85/23540

KD

3+1

120,26

167,54

116.760,00

3.502,80

2

1. KAT

7

85/23540

GD

3+1

120,26

167,54

123.710,00

3.711,30

3

2. KAT

9 (Hisseli)

85/23540

KB

3+1

38,31

53,37

39.407,00

1.182,21

4

10

85/23540

GB

3+1

120,26

167,54

129.270,00

3.878,10

5

3. KAT

13

85/23540

KB

3+1

120,26

167,54

126.490,00

3.794,70

6

15

85/23540

GD

3+1

120,26

167,54

129.270,00

3.878,10

7

4. KAT

18

85/23540

GB

3+1

120,26

167,54

134.830,00

4.044,90

8

20

85/23540

KD

3+1

120,26

167,54

126.490,00

3.794,70

9

5. KAT

21

85/23540

KB

3+1

120,26

167,54

132.050,00

3.961,50

10

23

85/23540

GD

3+1

120,26

167,54

134.830,00

4.044,90

11

6. KAT

26

85/23540

GB

3+1

120,26

167,54

140.390,00

4.211,70

12

7. KAT

29

85/23540

KB

3+1

120,26

167,54

137.610,00

4.128,30

13

32

85/23540

KD

3+1

120,26

167,54

134.830,00

4.044,90

14

8. KAT

34

85/23540

GB

3+1

120,26

167,54

145.950,00

4.378,50

15

36

85/23540

KD

3+1

120,26

167,54

137.610,00

4.128,30

16

9. KAT

37

85/23540

KB

3+1

120,26

167,54

143.170,00

4.295,10

17

39

85/23540

GD

3+1

120,26

167,54

145.950,00

4.378,50

18

10. KAT

43

92/23540

GD

6+1 (Dubleks )

204,68

328,88

232.130,00

6.963,90

82

TÜM BLOKLAR TOPLAM

11.258.097,00

337.742,91

 

Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre ‘‘Taşınmaz Satışı İlan Listesinde’’ belirlenen bedeller üzerinden peşin toptan satışının yapılmasına, toptan satış gerçekleşmediği takdirde peşin perakende (tek tek) satışlarının yapılmasına

1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 1.000,00.- ¨ (BinTürkLirası) ücret karşılığında en geç 02/11/2016 Çarşamba günü, saat 16.00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2 - Artırma ve İhale; 03/11/2016 Perşembe günü, Saat 14.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları, en geç 03/11/2016 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5 - İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını,, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

İDARENİN ADI

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM

:

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON

:

0 312 507 25 60

FAX

:

0 312 507 26 11

İlan olunur.

9170/1-1