23 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29866

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurulun 21/01/2016 tarihli ve 6081-5 sayılı Kararı ile "Kazımiye Köyü Elmalık Yolu 3. Km. YALOVA" adresinde 31/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/31060 sayılı bayilik lisansı ile (14/03/2014 tarihli ve 8959 sayılı Karar ile sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 03/10/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde, akaryakıt teslim formu ve ürün teslim fişi dağıtıcı OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi tarafından 05/12/2011 tarihli ve BAY/939-82/30317 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Yalçınkayalar Pazarlama Dağıtım Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenmiş olan 35 EYR 59 plakalı tankerde bulunan motorinin istasyonun yeraltı tanklarına ikmal edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/05/2016 tarihli ve 781 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9247/1/1-1

—————

14 Ekim 2016 tarih ve 29857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Beşkonak Petrol nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ilanda 26/07/2016-1169 sayılı Soruşturma Raporu sehven 19.02.2015 tarih ve 205 olarak belirtilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/2/1-1

—————

Kurul’un 22.09.2016 tarihli ve 6487-9 sayılı Kararı ile, “Hisar Mahallesi, Ramazan Tekel Caddesi, No: 1, Eski Belediye Hizmet Binası, Karacahisar Kasabası (Pafta: 3, Parsel: 2180) Simav/KÜTAHYA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 11.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28395 sayılı bayilik lisansı alan ancak söz konusu lisansı 14.09.2012 tarihinde iptal edilen BSB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kütahya Çakıroğulları Petrol İnşaat Turizm Nakliye ve Temizlik Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal ettiğine ilişkin 01.11.2012 tarihli faturanın düzenlendiği sırada lisansının yürürlükte olmaması sebebiyle, lisanssız akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle BSB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 67.962-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/3/1-1

—————

Kurulun 13/04/2016 tarihli ve 6222-44 sayılı Kararı ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, Devlet Karayolu Üzeri Pamukören Kuyucak / AYDIN" adresinde 22/07/2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/14065 no'lu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Dbs Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında , 01/04/2014 tarihinde yapılan denetimde, otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 12/05/2016 tarihli ve 806 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9247/4/1-1

—————

Kurul’un 04/07/2016 tarihli ve 6386/18 sayılı Kararı ile; 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu lisans ile (03/04/2013 tarih ve 4351-13sayılı, 16/01/2014 tarih ve 4837 sayılı, 17/07/2014 tarih ve 5126-82 sayılı, 24/12/2015 tarih ve 5973-27 sayılı, 21/01/2016 tarih ve 6080-28 sayılı Kurul Kararlarıyla lisansı iptal edilen) kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunması ve bu haliyle petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur kişi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 16/08/2016-1296 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda lisans sahibi hakkında yurtiçi ihrakiye teslimi amacıyla 09/01/2013 tarihinde TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kırıkkale Rafinerisi'nden temin ettiği ve sevkiyatını 41 B 0211 (çekici) ve 41 R 7109 (dorse) plakalı tankerle gerçekleştirdiği jet yakıtını amacına uygun şekilde ikmal etmediği ve ihrakiye dışı yollarla piyasaya sürdüğü, bu suretle sahip olduğu lisansın kendisine tanıdığı hakların dışında faaliyette bulunduğu ve petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet verdiği, bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları ile 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9247/5/1-1

—————

Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300-66 sayılı Kararı ile;

DAĞ/4637-3/33304 no’lu dağıtıcı lisansı sahibi Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin, “Ankara-Kayseri Asfaltı 17. Km. (Ada:- , Pafta:03 , Parsel:369) Tataryeğenağa Mevkii Mucur / KIRŞEHİR” adresinde 27/03/2014 tarihli ve BAY/939-82/33967 lisans numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ömer IŞIKLI’ya ait akaryakıt istasyonunda 19/04/2016 tarihinde yapmış oldukları denetimde tespit edildiği üzere, istasyonda otomasyon sisteminin usulüne göre çalışmasına rağmen bayisinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalini Kurumumuza bildirmemek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 01/09/2016-1366 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9247/6/1-1

—————

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-17 sayılı Kararı ile, 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-82/32397 sayılı bayilik lisansı sahibi Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/31 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 296 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/7/1-1

—————

Kurul 18/08/2016 tarihli ve 6443-20 sayılı Kararı ile, DAĞ/627-27/15377 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin (Batman Atılım Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda İnşaat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi) sözleşmeli bayilerinin akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi (Batman Atılım Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda İnşaat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 05.05.2016 tarihli ve 6271/8 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27/05/2016 tarihli ve 951 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi (Batman Atılım Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda İnşaat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihinde yürürlükte olan haliyle 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince, her bir bayi için 739.666.-TL olmak üzere 7 bayi için toplamda 5.177.662.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 5.177.662.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/8/1-1

—————

Kurul 18/08/2016 tarihli ve 6443-21 sayılı Kararı ile, 07.08.2006 tarihli ve DAĞ/859-2/19123 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeli bayilerinin akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 05.05.2016 tarihli ve 6271/10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.05.2016 tarihli ve 950 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihinde yürürlükte olan haliyle 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince, her bir bayi için 739.666.-TL olmak üzere 133 bayi için toplamda 98.375.578.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 98.375.578.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/9/1-1

—————

Kurul 01/09/2016 tarih ve 6465/20 sayılı Kararı ile, 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) bayileri BAY/939-82/30959 sayılı bayilik lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 27.08.2013 tarihinde, BAY/939-82/31889 sayılı bayilik lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 27-28.08.2013 tarihlerinde yapılan denetimde; bayilerinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması ve izinsiz müdahalelerin 3 iş günü içerisinde Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol Ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 05.05.2016 tarihli ve 6271/15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 30/05/2016 tarihli ve 959 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol Ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince 850.000.-TL idari para cezasının 2 adet bayide gerçekleştirilen denetim adedince ayrı ayrı olmak üzere 1.700.000.-TL idari para cezası idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.700.000.-TL (Birmilyonyediyüzbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/10/1-1

—————

Kurul 18/08/2016 tarihli ve 6443-29 sayılı Kararı ile, DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeli bayilerinin akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 27.04.2016 tarihli ve 6253/6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/05/2016 tarihli ve 927 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihinde yürürlükte olan haliyle 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince, her bir bayi için 739.666.-TL olmak üzere 4 bayi için toplamda 2.958.664.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.958.664.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/11/1-1

—————

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-14 sayılı Kararı ile, 19.03.2005 tarihli ve BAY/459-532/06605 sayılı bayilik lisansı sahibi Menhas Petrol Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Menhas Petrol Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/28 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 291 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Menhas Petrol Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/12/1-1

—————

Kurul 18/08/2016 tarih ve 6443/11 sayılı Kararı ile, 10.05.2012 tarih ve BAY/939-82/30945 sayılı bayilik lisansı sahibi Miran İnşaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi ve akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Miran İnşaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 24.03.2016 tarihli ve 6173/42 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 05/05/2016 tarihli ve 724 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Miran İnşaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL olmak üzere toplamda 176.703.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL (Yüzyetmişaltıbinyediyüzüç TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/13/1-1

—————

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-15 sayılı Kararı ile, 09.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/29 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 292 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, yeniden satış amaçlı akaryakıt satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/14/1-1

—————

Kurul 01/09/2016 tarihli ve 6465-37 sayılı Kararı ile, 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31022 sayılı bayilik lisansı sahibi Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi bulunduğu istasyonda 22.09.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.05.2016 tarihli ve 6280/20 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09.06.2016 tarihli ve 1016 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun denetim tarihi itibari ile yürürlükte olan 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL (Yüzaltmışüçbinyüzonbir TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/15/1-1

—————

Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6444/76 sayılı kararı ile 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin bayisi 06.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32103 sayılı bayilik lisansı sahibi Dinar Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda

a) 03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması ve izinsiz müdahalelerin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği,

b) 25.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı çalışmaması rağmen satış yapılması ve izinsiz müdahalelerin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1420 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9247/16/1-1

—————

Kurul 01/09/2016 tarihli ve 6465-34 sayılı Kararı ile, DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin bayisi BAY/463-920/09555 sayılı bayilik lisansı sahibi Dörtel Akaryakıt ve Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda 22/01/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi hakkında 27.04.2016 tarihli ve 6253/25 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/05/2016 tarihli ve 922 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000.-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/17/1-1

—————

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-12 sayılı Kararı ile, 28.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32069 sayılı bayilik lisansı sahibi Yudum Petrol Ürünleri Nakliye Ve Orman İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yudum Petrol Ürünleri Nakliye Ve Orman İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/26 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 289 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Yudum Petrol Ürünleri Nakliye Ve Orman İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/18/1-1

—————

Kurul’un 11/08/2016 tarihli ve 6430-39 sayılı Kararı ile 30.11.2012 tarihi itibariyle Mespet Akaryakıt Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı olan 06.05.2010 tarihli ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin düzenlediği 30.11.2012 tarihli ve 046810 numaralı faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemesi nedeniyle hakkında uygulanan idari para cezasına ilişkin Kurul Kararı’nın, Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından Ankara 1. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davada E: 2016/359 K: 2016/2150 sayılı karar ile yazılı savunma istenmesinin hukuka aykırı olduğuna, ön araştırma ve soruşturma yapılmasına hükmedilerek iptaline karar verilmesi, kararın Kurumca temyiz edilmeyerek kesinleşecek olması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 24/08/2016 tarihli ve 1330 sayılı Soruşturma Raporu azılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9247/19/1-1

—————

Kurul’un 25/08/2016 tarih ve 6453-15 sayılı Kararı ile, MYĞ/738-6/16831 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Tat-Ra Petrol ve Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9247/20/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasında bulunan Kuzey Cendere-1 lokasyon yolu için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Yolaltı Köyü, Kavak mevkiinde bulunan 31 no.lu parselin 802,38 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.10.2016 ve bunu tamamlayan 17.10.2016 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

9212/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

9179/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           35.06/1740

Toplantı Tarihi ve No    : 26.08.2016-291                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.08.2016-6930                                               İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.04.1991 tarihli ve 2560 sayılı kararı ile belirlenen 2. (İkinci)  Derece Doğal Sit Alanında kalan ve 26/05/2016 tarihli ve 6709 sayılı karar ile tescil edilmesine yönelik gerekli işlemlerin tesis edilmesine, 14/07/2016 tarih ve 684 sayılı kararla özel birlikler tatbikatı yapılmasında sakınca bulunmadığına karar verilen Fransız Tatil Köyü içerisinde yer alan mülkiyeti hazineye ait ve Bakanlığımıza tahsisli olan 187 ada 7 parsel ile mülkiyeti ormana ait olan ve Bakanlığımız için tahsis talebinde bulunulmuş olan 19 parselin bir bölümünde yer alan arkeolojik alanın I. Derece Arkeolojik Sit olarak sit olarak tescil edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25/08/2016 tarih ve 818 sayı ile kayıtlı rapor, alanın tesciline yönelik çalışmalar kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olan Kurum görüşleri, Kurulumuzun 06/01/2016 tarihli ve 6090 sayılı kararı, 22/06/2016 tarihli ve 6801 sayılı kararı, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03/03/2016 tarihli ve 1944 sayılı yazısı, 27/04/2016 tarihli ve 3816 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.04.1991 tarihli ve 2560 sayılı kararı ile belirlenen 2. (İkinci)  Derece Doğal Sit Alanında kalan ve 26/05/2016 tarihli ve 6709 sayılı karar ile tescil edilmesine yönelik gerekli işlemlerin tesis edilmesine, 14/07/2016 tarih ve 684 sayılı kararla özel birlikler tatbikatı yapılmasında sakınca bulunmadığına karar verilen Fransız Tatil Köyü içerisinde yer alan mülkiyeti hazineye ait olan ancak tasarruf hakkı Maliye Bakanlığı’nın 20/05/2014 tarih ve 599 sayılı Olur ile Bakanlığımıza verilmiş olan 187 ada 7 parsel ile mülkiyeti ormana ait olan ve Bakanlığımız için tahsis talebinde bulunulmuş olan 19 parselin bir bölümünde yer alan arkeolojik alanın I. Derece Arkeolojik Sit olarak sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki sit haritasının ve sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

9180/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            35.21/737

Toplantı Tarihi ve No    : 09.09.2016-293                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.09.2016-7037                                               İZMİR

İzmir ili Aliağa ilçesi Aşağışakran Mahallesi, Çeşmeönü tepesi Mevkiinde bulunan alanın 2863 sayılı yasa kapsamında Arkeolojik sit niteliği taşıması nedeniyle taşınmazın tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.04.2016 tarihli ve 6486 sayılı kararı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.07.2016 tarihli ve 2550 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.09.2016 tarihli ve 885 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Yenişakran Mahallesi, Çeşmeönü tepesi Mevkiinde bulunan 3 (üç) Adet Tümülüsün kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ile 1 (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna,  karar verildi.

 

9181/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            35.21/840

Toplantı Tarihi ve No    : 09.09.2016-293                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.09.2016-7040                                               İZMİR

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Yenişakran Mahallesinde bulunan alanın 2863 sayılı kanun kapsamında arkeolojik sit niteliği taşıdığına İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.06.2016 tarihli ve 2320 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.09.2016 tarihli ve 886 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Yenişakran Mahallesi, Bağarası Mevkiinde bulunan alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ile III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna,  karar verildi

 

9182/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.17/777

Toplantı Tarihi ve No    : 30.09.2016-296                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.09.2016-7085                                               İZMİR

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Yağcılar Mahallesinde kurulması planlanan Atık Su Arıtma Tesis projesi kapsamında Manisa Müze Müdürlüğü’nce alanda gerçekleştirilen tespit çalışmalarına ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 02/02/2016 tarihli ve 449 sayılı yazısı alanın tesciline yönelik çalışmalar kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olan Kurum görüşleri ve Müdürlük evrak kaydında 29/09/2016 tarih ve 950 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Yağcılar Mahallesindeki arkeolojik alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği şekliyle III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenmesine, sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

9183/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             35.10/93

Toplantı Tarihi ve No    : 26.08.2016-291                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.08.2016-6944                                               İZMİR

İzmir ili, Kınık ilçesi, Türkcedit mahallesi, Kocataş mevkiinde, Bergama Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilmiş olan arkeolojik alana ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilmiş olan kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11/08/2016 tarihli, 25/08/2016 tarih ve 819 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Kınık ilçesi, Türkcedit mahallesi, Kocataş mevkiindeki arkeolojik alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekilde, III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

9184/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.03/113

Toplantı Tarihi ve No    : 30.09.2016-296                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.09.2016-7071                                               İZMİR

Manisa ili, Demirci ilçesi, Ayvaalan Mahallesi, Tavşantepe Mevkiinde yapılmış olan izinsiz kazı faaliyeti ve Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılmış olan tespit çalışmasına ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11/06/2015 tarihli ve 2391 sayılı yazısı, alanın tesciline yönelik çalışmalar kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olan Kurum görüşleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 29/09/2016 tarih ve 947 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Demirci ilçesi, Ayvaalan Mahallesi, Tavşantepe Mevkiindeki tümülüsün I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki sit haritasının ve sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

9185/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             45.09/20

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2016-295                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2016-7060                                             MANİSA

Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Bereketli ve Avşar Mahalleleri mülki hudutlarında bulunan I.(birinci) Derece arkeolojik sit ve 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescile önerilen alanın Kurulumuz üyelerince yerinde incelendikten sonra değerlendirilmesine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.06.2016 tarihli ve 6773 sayılı kararı; alanda bulunan höyüğün Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı, 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri, 24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı 21.01.2010 tarihli ve 13768 sayılı yazısı ve ekleri, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.09.2011 tarihli ve 3460 sayılı yazısı ve eki; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.01.2016 tarihli ve 126 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2016 tarihli ve 645 sayı ve 27.09.2016 tarihli ve 922 sayı ile kayıtlı raporlar okundu, ekleri incelendi, yapılan yerinde inceleme sonunda;

Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Bereketli ve Avşar Mahalleleri mülki hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Bereketli Höyüğü” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

9186/1-1