22 Ekim 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29865

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Düzce Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünden:

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28.09.2016 tarihli toplantısında, Samsun ili nüfusuna kayıtlı 25.02.1984 doğumlu Yaşar oğlu Serkan YÖNAYDIN'ın Bulgaristan'daki "Varna Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.06.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 5141 seri numaralı "Elektronik Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

9176/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28.09.2016 tarihli toplantısında, Aydın ili nüfusuna kayıtlı 30.01.1990 doğumlu Yüksel Kemal oğlu Korcan Boran YAVUZ'un Bulgaristan'daki "Sofya Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.12.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4283 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

9177/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ali Şeker Vakfı

VAKFEDENLER: Ali Şeker, Erol Karabacak, Kamer Evren Vural, Mahmut Şahin, Muhammed Şeker, Mustafa Alper Şölen, Nimet Pekkirişçi, Seda Dilan Şeker.

VAKFIN İKAMETGAHI: Konya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/07/2016 tarih ve E.2015/357, K.2016/732 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye de yaşayan herkese öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile sosyal yardım ve sosyal hizmetleri etkin bir biçimde sunabilmek için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 535.000,00.- TL. (BeşyüzotuzbeşbinTürklirası)

YÖNETİM KURULU: Mustafa Alper Şölen, Nimet Pekkirişçi, Seda Dilan Şeker.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin belirleyeceği aynı amaç ile özgülenen bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9166/1-1

—————

VAKFIN ADI: Botanik Vakfı.

VAKFEDENLER: Cemal SAYGILI, Hilal SAYGILI, Çiğdem SAYGILI, Haydar SAYGILI, Yusuf Fikret KALFAOĞLU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/08/2016 tarihinde kesinleşen 18/07/2016 tarihli ve E: 2015/473, K: 2016/132 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Tabiattaki bütün varlıklar, ekosistemler, habitatlar ve biyotopları kapsayan ulusal ve uluslararası alanlarda; ülkemiz ve dünyada sürdürülebilir biyolojik çeşitliliğin korunması, saptanması ve kullanımı amacıyla tehlike altında bulunan endemik ve nadir bitkileri koruma altına almak, üretilmesini, tohumların saklanmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 56.000,00 TL (Ellialtıbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Yusuf Fikret KALFAOĞLU, Hilal SAYGILI, Çiğdem SAYGILI, Haydar SAYGILI, Cemal SAYGILI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Aynı görevi yapan ve Mütevelli Heyetince belirlenen kurum veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9164/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ana Yaşam Vakfı (AYVA)

VAKFEDENLER : Mehmet Refik Soyer, Nilüfer Oğun, Şefik Can Soyer, Mustafa Feyzi Hepşenkal, Senih Özay, Murat Fatih Ülkü

VAKFIN İKAMETGAHI: İzmir

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/06/2016 tarihinde tashih edilen, 09/09/2016 tarihinde kesinleşen 16/05/2016 tarihli ve E: 2016/91, K: 2016/237 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: ….. Dünyamızın bazı bölgelerinde ve özellikle de ülkemizde zaman zaman farklı sebeplerden ötürü kesintiye uğrayan, bunun sonucu olarak, evrensel boyutlara bir türlü ulaşamayan özgür haber alma hakkı ve iletişim ile evrensel hukuk normlarına ulaşmayı, mevcudun bu doğrultuda geliştirilmesini sağlamayı ve sürdürülebilir kılmayı, yaratılmasına çalışılacak olan gelişmiş demokrasinin duyarlı olduğu; insan/doğa/çevre/ruh/yeraltı-yerüstü canlı/cansız varlıklar/kentleşme/kültürel aktarım/sağlık/spor ve eğitim ile ruhsal dinginliğin üstün ve evrensel hukuk dengeleri çerçevesinde yaratılmasına, geliştirilmesi ve sürdürülmesine katkı vermek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Mehmet Refik Soyer, Murat Fatih Ülkü

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Türk Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9165/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Biyoloji Öğretmenliği Alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Tarih Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Tarih Öğretmenliği Programı’nda Doktora yapmış olmak. Tarih Eğitimi Kimlik üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Yrd.Doç.

1

"Farmakognozi" alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Composite (Asteraceace) familyası bitkileri üzerinde çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Botanik

Yrd.Doç.

1

"Farmasötik Botanik" alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Yrd.Doç.

1

Nadir Toprak İyonları Katkılı Metal Niobate bileşikleri ve nanoyapılı Yittriyum Silikat İkili Sistemlerinde Sentez ve Faza Bağlı Morfoloji, Optik ve Manyetik Araştırmalar yapmış olmak ve ulusal/uluslararası SCI yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Yrd.Doç.

1

Fosfojipsin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi konusunda Doktora yapmış olmak, toprakta ağır metal ve florür kirliliği konularında SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak, ders verme tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Yrd.Doç.

1

Kolombit yapılı, nadir toprak iyonu katkılı metal niobat bileşiklerinin yapısal ve optiksel özellikleri ve beyaz ışık üretimi konularında SCI indeksli dergilerde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

-

Yrd.Doç.

1

Türk İslam Sanatı, Histografi ve Sanat Tarihi yazıcılığı alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Yrd.Doç.

1

Tarih Bölümü mezunu, Doktorasını Eski Anadolu uygarlıklarından biri üzerine yapmış, Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji alanında yayınları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Eğitim

-

Yrd.Doç.

1

En az 5 yıl süresince Temel Eğitim Bölümünde görev yapmış olmak, Sanatta Yeterlik tezini Temel Sanat Eğitimi üzerine yapmış olmak ve Temel Sanat Eğitimi konularıyla ilişkili sergi yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Yrd.Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

Yrd.Doç.

1

Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Yöneylem Araştırması ve Çok Kriterli Karar Yöntemleri alanlarında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Yrd.Doç.

1

Mali Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, vergi denetimi ve vergi incelemesialanlarında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

Profesör

1

Tefsir alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Yrd.Doç.

1

Siyasal İletişim ve yeni medya konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon

Yrd.Doç.

1

Radyo Televizyon bilim dalında doktora yapmış olmak. Medya ve toplum konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Bilişim Yönetimi

Yrd.Doç.

1

Sayısal Yöntemler alanında bilimsel çalışması olması.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Yazılım Sistemleri Geliştirme

Yrd.Doç.

1

Kombinatoryal optimizasyon ve stokastik modeller alanında bilimsel çalışması olması.

İşletme Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Yrd.Doç.

1

Sayısal Yöntemler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Sayısal yöntemler, simülasyon ve bilgi teknolojileri konularında ders vermiş olmak. En az bir yüksek lisans tezi yönetmiş; fuzzy mantık, örnekleme ve tahmin teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; Hizmet sektörü ve sistemlerinin
performansı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd.Doç.

1

Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; sürdürülebilir enerji sistemlerinin yaşam döngüsü konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd.Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans Mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik veya ilgili alanlarda Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yrd.Doç.

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

"Post-partum kanamalar" konusunda doktora tezi çalışması yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi (Fransızca)

Yönetim Bilimleri

Yrd.Doç.

1

Afet yönetimi üzerine doktora çalışması yapmış olmak. Kriz ve risk yönetimi zarar görebilirlik analizi, sürdürülebilir gelişme konularında yayımlanmış bilimsel eserleri olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, yazılım geliştirme konusunda uzman olmak ve görüntü işleme üzerine yayınları ve çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

1

Bor Karbür Malzemelerin Toz Enjeksiyon Kalıplama Metodu ile üretilmesi ve imalat için deney tasarımı-optimizasyon konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

Uniportal videotorakoskopik işlemlerde ve pektus konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd.Doç.

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak, Avrupa Plastik Cerrahi Bord Sertifikası
(EBOPRAS), Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Meme kanseri sonrası meme onarımında deneyimli olmak. Yağ enjeksiyonları ve kök hücre uygulamalarında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yrd.Doç.

1

Alerji konusunda yurtdışında eğitim almış ve bunu belgelemiş olması. Pediatrik Dermatoloji ve konnektif doku hastalıkları konusunda deneyimli olması ve bu alanda uluslararası yayın yapmış olması.

9264/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

ÇATALCA PETROL GIDAVE TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15169

TS 12820 –

TS 11939

4.4.2016

Firma İsteği

ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIĞI TEMİZLİK İNŞAAT TANITIM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-12794

TS 8358/İPTAL

4.4.2016

Talimata Aykırılık

EFEMİR PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

34-HYB-13162

TS 12820 –

TS 11939

4.4.2016

Firma İsteği

PINAR ASANSÖR/ ŞAHİN DİKPINAR

34-HYB-13089

TS 12255

4.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

CED TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK BİLİŞİM VE DESTEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-15073

TS 12849 –

TS 12498/İPTAL –

TS 12540 –

TS 13242

5.4.2016

Firma İsteği

KENT MADENİ MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13578

TS 10079/İPTAL –

TS 13416/İPTAL

7.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MODVİ ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-135

TS 10956

8.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

SEZGÜL MÜHENDİSLİK TESİSAT İNŞAAT ELEKTRİK TAAHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-2051

TS 12865/İPTAL

11.4.2016

Firma İsteği

NETKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM MÜHENDİSLİK YAZILIM TURİZM VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-4487

TS 13573

13.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ŞAH OTO GAZ MÜHENDİSLİK - ERKİN İPEK

34-HYB-4266

TS 12664-1

13.4.2016

Firma İsteği

DİPAZ MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

34-HYB-3519

TS 12859/İPTAL –

TS 12865/İPTAL

13.4.2016

Firma İsteği

ÖZEL DOĞANLAR ÇOK AMAÇLI DİŞ PROTEZ LABORATUARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-12612

TS 12821

13.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MAGNET MEDİKAL ÜRÜNLER İTHALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-424

TS 12426/İPTAL

13.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

PERPA ISITMA SOĞUTMA DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-4645

223

13.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

LEOPAR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13986

TS 12782/İPTAL

13.4.2016

Firma İsteği

TEMPO OTOMOBİL HASTANESİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-5226

TS 12047

13.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ECETEM TEMİZLİK VE İNSAN KAY.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-3973

TS 12524

13.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DİSPLAY SES VE IŞIK SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-4554

TS 10956 –

TS 12845/İPTAL

13.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

NET-1 ELEKTRONİK TAHİR TEZİŞ

34-HYB-101

TS 10956

13.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ARSPET 12 PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş/GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ A.Ş.

34-HYB-13552

TS 11939

14.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

PRİMA MEDİKAL GEREÇLER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-1132

TS 12850 –

TS 13402 –

TS 12426/İPTAL

14.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DD DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ YÖNETİM MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13170

TS 12993 –

TS 13573

19.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

APRON TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-13912

TS 12498 –

TS 13243 –

TS 10956 –

TS 12845/İPTAL

19.4.2016

Firma İsteği

OSAKA LED PANEL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-12468

242 -- 256

19.4.2016

Firma İsteği

DENTALMARKET BİLGİSAYAR VE MEDİKAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-5377

TS 12426/İPTAL

20.4.2016

Firma İsteği

TEZSAN TAKIM TEZGAHLARI SAN.DIŞ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

34-HYB-2158

TS 12710/İPTAL

20.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AFS İSTANBUL FLEKSİBIL ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

34-HYB-13966

TS 12850 –

TS 10079

20.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AR-TEK BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK CİHAZLAR SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2860

TS 12498/İPTAL –

TS 12643

20.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

OTO BAŞAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.AŞ.

34-HYB-2482

TS 12047

20.4.2016

Firma İsteği

MARTUR OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ

34-HYB-2905

TS 12047

20.4.2016

Firma İsteği

ELEMEK OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş A.Ş.

34-HYB-13991

TS 12047

21.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MARMARA SPS STRATEJİK PLANLAMA YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

34-HYB-4640

TS 13573

22.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AKER OTOBÜS İŞLETMESİ A.Ş.

34-HYB-1437

TS 12257

25.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İSTANBUL DESTEK İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-4568

TS 13573

26.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

YENİ DEHA ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-12894

TS 12255

27.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İQOR ELEKTRİK ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-15220

TS 12963/İPTAL –

TS 12540

27.4.2016

Firma İsteği

İQOR ELEKTRİK ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-13658

TS 12749/İPTAL –

TS 12498/İPTAL –

TS 13242

27.4.2016

Firma İsteği

ARAS DEKA ASANSÖR/SERHAT ODABAŞ

34-HYB-12897

TS 12255

29.4.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÇETAŞ OTOMOBİLCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-12549

TS 12047

29.4.2016

Firma İsteği

GÖZEN GÜVENLİK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-14534

TS 12782/İPTAL

2.5.2016

Firma İsteği

METSAN BİLGİSAYAR VE TÜKETİM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-3451

TS 12643

2.5.2016

Firma İsteği

MAXİMAK ASANSÖR/ORHAN KAYA

34-HYB-14544

TS 12255

3.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DESTECH OTOMOTİV SAN VE TİC A.Ş. A.Ş.

34-HYB-14284

TS 12047 –

TS 13168

4.5.2016

Firma İsteği

PİLSAN PLASTİK VEOYUNCAK SAN.A.Ş.

34-HYB-622

TS 12487/İPTAL –

TS 11921/İPTAL –

TS 12427/İPTAL –

TS 12512

4.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

LİNA ASANSÖR/HÜSEYİN ANIL

34-HYB-12973

TS 12255

4.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İNNOVART SAĞLIK İLERİ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-13752

TS 13011

5.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ORKİDE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

34/7044

TS 11939

6.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AYDIN OTOGAZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13659

TS 11939

6.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ARSPET 7 PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.

34-HYB-13724

TS 11939

6.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

SARE GIDA OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-13322

TS 12047

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

OVA ELEKTRONİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Ş.

34-HYB-13682

TS 12134 –

TS 13560

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DOĞA KLİMA/HÜLYA DOĞAN ATEŞ

34-HYB-13563

TS 12850

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

YMK OTOMOTİV VE İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-2787

TS 12047

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

SNC ASANSÖR/ERDİ SANCAKTAROĞLU

34-HYB-14583

TS 12255

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

TREEM YÖNETİM DANIŞMANLIK YAZILIM DONANIM A.Ş.

34-HYB-14161

TS 13573

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MİLENYUM İNŞAAT TAAHHÜT PEYZAJ NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14051

TS 12868 –

TS 12867 –

TS 12866 –

TS 12706

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

YEDİTEPE DIŞ TİCARET MEHMET ZEKİ DURAN FATİH İSTANBUL ŞUBESİ SAHIS

34-HYB-13568

TS 12426/İPTAL

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ER DİJİTAL KUDRET/ERDEN

34-HYB-13575

TS 12907 –

TS 13556 –

TS 12845/İPTAL

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

RMY GRUP ÇEVRE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13601

TS 13573

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

EKOL MODÜLER MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-791

TS 12487/İPTAL

9.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

OM-AS ASANSÖRLERİ/ORHAN KILINÇ ESNAF

34-HYB-13859

TS 12255

11.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

FKB PETROL TAŞIMACILIK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-5432

TS 11939

11.5.2016

Firma İsteği

AKSU KİMYA PETROL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14788

TS 11939

12.5.2016

Firma İsteği

BİOGEN MEDİKAL ALETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-939

TS 12426/İPTAL

13.5.2016

Firma İsteği

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-2965

TS 12426/İPTAL

13.5.2016

Firma İsteği

Nobug Haşere İlaçlama ve Temizlik Hiz. Ltd. Şti.

34-HYB-5294

TS 8358/İPTAL

16.5.2016

Talimata Aykırılık

TEM-İŞ TEMİZLİK HİZMETLERİ TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13415

TS 13354

16.5.2016

Talimata Aykırılık

DİZTAŞ İNŞAAT MALZEMELERİ PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-2355

TS 11939

16.5.2016

Firma İsteği

MOTEC PRODÜKSİYON VE BİYOMEDİKAL SANAYİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14560

TS 12426/İPTAL

17.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ERHAN CEBECİ HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ SAHIS

34-HYB-14082

TS 8358/İPTAL

19.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BEYLİK OTOGAZ METROLOJİ HİZMETLERİ/MEHMET UÇAR ESNAF

34-HYB-12504

HYB K 298 –

TS 12664-1

23.5.2016

Firma İsteği

NECMİ DUMAN ELECTROLİFT ASANSÖR SAHIS

34-HYB-14612

TS 12255

24.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ELMAK ISI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-2505

TS 12865/İPTAL –

TS 12676

24.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ANATECH DIŞ TİCARET A.Ş.

34-HYB-14089

TS 12890/İPTAL – 202 –

TS 13187

25.5.2016

Firma İsteği

DOĞUŞ PETROL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-926

TS 11939

25.5.2016

Firma İsteği

PROTON ASANSÖR MÜH.TURZ.GIDA SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-13642

TS 12255

25.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

GÜÇLÜ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-3995

TS 12868 –

TS 12866 –

TS 12706

26.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MAVİLİMAN TURİZM İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14290

TS 12257

26.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AYIŞIĞI OKUL DONANIMLARI İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-3698

TS 12487/İPTAL

26.5.2016

Firma İsteği

AKTÜRK DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-1391

TS 12859/İPTAL –

TS 10079/İPTAL

26.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İSTOÇ PETROL VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

34-HYB-1510

TS 11939

27.5.2016

Firma İsteği

ZÜMRE PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-825

TS 11939

30.5.2016

Ara Kontrol Olumsuz

UMURSAN UN MAMULLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-2345

TS 7281 –

TS 7282

31.5.2016

Firma İsteği

DENAR DENİZ ARAŞTIRMALARI LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-12757

193 -- 209 – TS 13560

1.6.2016

Firma İsteği

AKÇAĞ İNŞAAT ELEKTRONİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-1342

TS 12868 –

TS 12867 –

TS 12866 –

TS 12706

2.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BİGBEN SAATÇİLİK SAİT DÜBÜŞ

34-HYB-14296

TS 13187

2.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

TEKAS ASANSÖR MEHMET TEKİN

34-HYB-12750

TS 12255

2.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BİRLAS MOTOR SPORLARI OTOMOTİV SANAYİ İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-5303

TS 12047

3.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MEHMET ATİŞ HİZMET ASANSÖR SAHIS

34-HYB-14604

TS 12255

3.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZTÜRK ASANSÖR/MUHAMMET ÖZTÜRK SAHIS

34-HYB-13870

TS 12255

6.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

PLUS SERVİS/MERT GÖBEL ESNAF

34-HYB-14216

TS 12134 –

TS 12498 –

TS 10956 –

TS 10079 –

TS 13187

8.6.2016

Talimata Aykırılık

DENGE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13728

TS 13168

9.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ALİZE PROJE SİSTEM MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14547

TS 12850

10.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

JANBORA ASANSÖR/MURAT KIRSAHIS

34-HYB-13330

TS 12255

10.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BİN-TEM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14298

TS 12993

10.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BİRMAK ASANSÖR MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13731

TS 12255

10.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

TAŞ ÇELİK KAPI MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13250

TS 12558

15.6.2016

Firma İsteği

ALKO ASANSÖR/MESUT KOCAMAZ

34-HYB-13108

TS 12255

16.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

HİDRO-MAK DAMPER VE HİDROLİK MAKİNALAR SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-935

TS 12681

16.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

SUAT KARAOSMAN DİZELTİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

34-HYB-2428

TS 12850 –

TS 12873

17.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ERBİL CAN OTOMOTİV TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4797

TS 12047

20.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İSTANBUL OTOMOTİV HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-12553

TS 12047

22.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

UPS TEKNOLOJİ KESİNTİSİZ GÜÇKAYNAKLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-4915

TS 12643

23.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ARSLAN UZUN SAHIS

34-HYB-14142

TS 13573

23.6.2016

Firma İsteği

ELZEEM ASANSÖR/MUHTEREM CEYLAN SAHIS

34-HYB-13921

TS 12255

23.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İKLİM DETAY ISITMA KLİMA VE MÜHENDİSLİK TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13907

TS 12850

24.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ADA BÜRO MAKİNELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-13954

TS 12125/İPTAL –

TS 12498/İPTAL

24.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DENTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİCLTD.ŞTİ.

34-HYB-14420

TS 12134 –

TS 12498/İPTAL –

TS 10956

24.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

NET İLETİŞİM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-15261

TS 13080

28.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

OSMANLI İNŞAAT TURİZM VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-4693

TS 11939

29.6.2016

Firma İsteği

RMS DIŞ TİCARET ANON İM ŞİRKETİ

34-HYB-13593

TS 13187

29.6.2016

Firma İsteği

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş./BAKIRKÖY PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş.

34-HYB-5087

TS 11371

30.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş./BAKIRKÖY PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş.

34-HYB-5085

TS 12810

30.6.2016

Ara Kontrol Olumsuz

TUĞÇE DİJİTAL SİSTEMLERİ VE OTOMOTİV SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-14119

TS 10956

11.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

NUR TEKNİK BAYMAK SERVİSİ

34-HYB-2607

TS 10079 –

TS 12355/İPTAL

11.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DETAY MEDİKAL/YAKUP ÇAĞLAR

34-HYB-13052

TS 12426/İPTAL

11.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

JENSER JENERATÖR VETRAKTÖR SERV.SANVE TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-1138

TS 12650/İPTAL

12.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İNANÇLAR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-12680

TS 11939

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

TFS ELEKTRİK MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14454

TS 13393

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ENDER KURAN PETROL VE OTOMOTİV ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5188

TS 11939

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DOSTLAR FORD SERVİSİ MUSTAFA KOÇAK

34-HYB-12839

TS 12047

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MED-PA SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT PEYZAJ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-2685

TS 12426/İPTAL

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BOLLUK OTO TAMİR VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-2367

TS 12047

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. A.Ş.

34-HYB-14107

TS 13573

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ACARSAN LASTİKÇİLİK VE MOTORLU ARAÇ TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-12709

TS 12047

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

YEŞİL ADAMLAR ATIK YÖNETİMİ VE TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-14506

TS 12524

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ZDF OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14999

278

18.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖNDER OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

06-HYB-3265

TS 12047

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

RİPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13620

TS 11939

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÖZTÜRK MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2721

TS 12047

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FG MOTORLU ARAÇLAR SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14071

TS 13168

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

HACI ERENLER GIDA VE UNLU MAMÜLLER SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-3532

TS 9049

18.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KÖKLER PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-752

TS 11939

18.7.2016

Firma İsteği

OKYANUSLAR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14146

TS 12047

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GÜNPAK TEMİZLİK HİZMETLERİ BİLGİ İŞLEM OTOMASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-14497

TS 12868 –

TS 12867 –

TS 12866

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BERLİN BİLGİSAYAR İNŞAAT TURİZM GIDA VE OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14317

TS 12498/İPTAL –

TS 10956

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

OMEGA SİLAH VE TÜFEK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-12850

TS 12427/İPTAL

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ERAY TEMİZLİK HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAAT MAKİNA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-1977

TS 13111

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK MEDİKAL SİS. SAN. TİC. LTD.ŞTİ

34-HYB-12669

TS 12426/İPTAL

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

YEDİTEPE PEYZAJ TARIMSAL ÜRÜNLER TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-12687

TS 12868 –

TS 12867 –

TS 12866

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ASF AKARYAKIT LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13491

TS 11939

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KALYON ASANSÖR LİFT SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14141

TS 12255

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MAVİ OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14240

TS 12047

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

UYKAL METROLOJİ / ERKAN KESKİN SAHIS

34-HYB-13643

HYB K 298

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MEGA PLUS/RAMAZAN TİRYAKİ ESNAF

34-HYB-13345

TS 12850 –

TS 10079/İPTAL

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GÜVEN OTO/TURGUT ÇALIŞKAN

34-HYB-5295

TS 12047

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MİNA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14449

TS 8516

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KOSOVA SAATÇİSİ-BURAK AYDINOĞLU

06-HYB-1511

TS 13187

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SEZEN YAVUZ LPG ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-2848

TS 13240

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SARAL DIŞ TİC.A.Ş.

34-HYB-2313

TS 12909

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

OKYANUS OTOMOTİV /HÜSEYİN KARADENİZ ESNAF

34-HYB-14220

TS 12047

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÜNAL AYDINLATMA DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ LTD.ŞTİ.

34-HYB-13625

256

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BİŞAR VATANKORUYAN/TEKNİKER SOĞUTMA SAHIS

34-HYB-14493

TS 12850

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BATI HUN OTOMOTİV YEDEK PARÇA GIDA İNŞ.TURZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14438

TS 12047

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

HOCAOĞLU BEKO BAYİİ

34-HYB-118

TS 10079/İPTAL

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ESELER DİŞ DEPOSU VE LABORATUVARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-4663

TS 12821

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EMEKSAN SOSYAL HİZMETLER VE ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.

34-HYB-906

TS 12524

19.7.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÖZBİRLİK PETROL İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-3942

TS 11939

21.7.2016

Firma İsteği

B F BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FATİH SEKİL

34-HYB-12583

TS 12426/İPTAL

22.7.2016

Firma İsteği

ESCAPE SAAT TİCARET A.Ş A.Ş.

34-HYB-5135

TS 13187

26.7.2016

Firma İsteği

KAAN DİGİTAL İRFAN KILINÇ

34-HYB-15019

TS 12907 –

TS 12845/İPTAL

26.7.2016

Firma İsteği

ÇERKO PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-13903

TS 11939

26.7.2016

Firma İsteği

NAZ PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-15451

TS 11939/T3

27.7.2016

Firma İsteği

ÇAĞIN BÜRO MOBİLYA TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-1455

TS 12487/İPTAL

27.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

NAZ PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-760

TS 11939

27.7.2016

Firma İsteği

ABDURRAHMAN EKREM ÖZEN KARACABEY ASANSÖR

34-HYB-14827

TS 12255

29.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BAHÇE TEKNİK TARIM ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-12868

TS 12659/İPTAL –

TS 12711 –

TS 12650/İPTAL –

TS 12531 –

TS 12533 –

TS 12869

29.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BELTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞLETMECİLİK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

34-HYB-13200

TS 12868 –

TS 12867 –

TS 12866 –

TS 12706

29.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

GEPPAN PANEL ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-14502

TS 12817

29.7.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ALBA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13684

TS 12683

3.8.2016

Ara Kontrol Olumsuz

A1 HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ SANAYİVE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-13328

TS 8358/İPTAL

3.8.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BOĞAZİÇİ BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. A.Ş.

34-HYB-262

203 - TS 12749/İPTAL

-- TS 12498/İPTAL –

TS 12907 –

TS 10956 –

TS 13242

3.8.2016

Firma İsteği

APEX-DENT DİŞ LABORATUARI/FERHAT İÇGESAHIS

34-HYB-13296

TS 12821

4.8.2016

Ara Kontrol Olumsuz

SEVİM KAYNAR

34-HYB-13696

HYB K 298

4.8.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BAŞOĞLU OTOMOTİV TEKSTİL GIDA İNŞAAT NALBURİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-2385

TS 12047

4.8.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ALTINBAŞ KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş.

34-HYB-13234

TS 13187

10.8.2016

Firma İsteği

MRS ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-3280

TS 12809 –

TS 12871

12.8.2016

Firma İsteği

ZKTECO ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14087

TS 12540

12.8.2016

Firma İsteği

REFERANS OTOMOTİV TURİZM TEMİZLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-1699

34

12.8.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZ TUĞCULAR MOBİLYA RECEP TUĞCİ

34-HYB-13654

TS 12487/İPTAL

15.8.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ENT GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-3277

TS 12782/İPTAL

19.8.2016

Ara Kontrol Olumsuz

FG PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1903

TS 11939

23.8.2016

Firma İsteği

EMEK TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-12547

TS 13011

24.8.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZÇAĞLAR OTOGAZ SİSTEMLERİ HASAN AKBABA

34-HYB-4255

TS 12664-1

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ZÜMRE AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14863

TS 12820 –

TS 11939

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

AKKAR AMBALAJ VE PAKETLEME TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-14891

TS 6914

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

VİNTEK ELEKTRONİK VEDAYANIKLI TÜK.MAL.TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-4856

TS 12134 –

TS 12498/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ERDOĞAN ASANSÖR/HÜLYA ERDOĞAN SAHIS

34-HYB-13924

TS 12255

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MOTO REDLİNE SATIŞ VE SERVİS HİZMETLERİ LTD ŞTİ.

34-HYB-4101

TS 11921

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ELEKTROSER FORKLİFT HİZMETLERİ NİHAT EVREN AKGÜL SAHIS

34-HYB-14673

TS 12578/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ARSPET 3 PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Ş.

34-HYB-13955

TS 11939

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SECURİTEK GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

34-HYB-13123

TS 12782/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

HARYO MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-2433

TS 12533

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

UĞURLU ASANSÖR MAKİNE ENERJİ İŞ GÜVENLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14675

TS 12255

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÖZKAN POMPA SANAYİ ŞENGÜL ÖZKAN

34-HYB-4819

TS 12873

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DIATEC MEDİKAL TEKNİK HİZMETLER SERVİS VE TİC. A.Ş.

34-HYB-4862

TS 12426/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

İMZA İLAÇLAMA PEYZAJ TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14878

TS 8358/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SEZGİN MÜCEVHERAT GÜMÜŞÇÜLÜK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-2989

TS 13187

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

OFİSBOY BÜRO VE EV SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-3561

TS 12487/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DOĞA PETROL İNŞ.TURİZM GIDA. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-1769

TS 11939

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KETENCİLER OTOMOTİV TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

34-HYB-13126

TS 12047

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ECOSERV ENERJİ VE TEKNOLOJİK BAKIM LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-12376

TS 12850

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

NİLSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14677

TS 12578/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

HÜSREV GIDA VE TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-14745

TS 7036

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PİRİPAK END.TEMİZLİK ORGANİZASYON TURİZM İNŞ.PAZ.SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-353

TS 12524

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DÖNERSAN DÖNER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Ş.

34-HYB-14749

TS 11671

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KLASTUR TURİZM TAŞIMACILIK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14650

TS 12524

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

LEVENT MARİN TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3048

TS 12961

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

RENK ASANSÖR/EMRA ARSLAN

34-HYB-13040

TS 12255

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FAKTÖR ASANSÖRLERİ EROL TOYDEMİR

34-HYB-14762

TS 12255

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

VİTA TIBBİ CİHAZLAR MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-13902

TS 12426/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BİLİŞİM GRUP SOSYAL HİZMETLER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-14683

TS 12524

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ATLAS SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-13094

TS 13005

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

HAN ORGANİZASYON TURİZM VE SERVİS TAŞIMACILIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14889

TS 12652

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

RICHEMONT İSTANBUL LÜKS EŞYA DAĞITIMA.Ş.

34-HYB-5424

TS 13187

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

İLKHAN TEMİZLİK VE YÖNETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14613

TS 12524

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

AKME MEDİKAL TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-4223

TS 12426/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BİLMAK GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

34-HYB-4973

TS 13229 –

TS 12540

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MEGAVİZYON ELEKTRONİK SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1148

TS 12498/İPTAL –

TS 12540

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

UNİPET AKARYAKIT TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-13856

TS 12820 –

TS 11939

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MEKAR FORKLİFT HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-13068

TS 12578/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EN-GAZ GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-4251

TS 13005 –

TS 12426/İPTAL –

TS 12559

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DEMSA PETROL TURİSTİK TES. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-911

TS 11939

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ATS YEDEK PARÇA SERVİS SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13866

TS 12047

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EMİR ASANSÖR PROJE DANIŞMANLIKVE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-13959

TS 12255

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

İLKERLER OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-2600

TS 12650/İPTAL –

TS 12578/İPTAL –

TS 12869

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SON İLAÇLAMA TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-13867

TS 8358/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MEG MEDİKAL ELEKTRONİK GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14765

TS 12426/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BALKAN MOTORLU ARAÇLAR PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-110

TS 12047

25.8.2016

Firma İsteği

ATASER OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-2625

TS 12047 –

TS 13070

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DELTA GSM AKSESUAR ELEKTRONİK BİLGİSAYAR VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14008

TS 12134

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş A.Ş.

34-HYB-12357

TS 12510

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

VIP OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-3001

TS 12047

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GENÇ PETROL TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-1817

TS 11939

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

REPROSET MATBAA MAKİNA VE MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-2076

TS 12426/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

JADEM MASAJ EKİPMANLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-13074

TS 13193

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BERİN OTOMOTİV GAYRİMENKUL TURİZM İNŞ TİC LTD.ŞTİ

34-HYB-13052

TS 12047

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÖRNEKMED TIBBİ MALZEMELER İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ

34-HYB-13065

TS 12426/İPTAL

25.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GTM ELEKTRİK ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET

34-HYB-4987

TS 12498/İPTAL

26.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÖZMAN OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14899

TS 12047

26.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EKSİM TEKNOLOJİK SAVUNMA VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Ş.

34-HYB-13214

TS 12498/İPTAL

29.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

CEMİLE ÜREN

34-HYB-14043

TS 12047

29.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FATMA TOMRİS AYVAZ

34-HYB-14903

TS 8358/İPTAL

29.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DENİZ TEKSTİL SANAYİVE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ

34-HYB-5191

TS 12427/İPTAL

29.8.2016

Firma İsteği

ATAHAN MADENİ EŞYA TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-4302

TS 12859

29.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MARS SERVİS HİZMETLERİ MAKİNE ENERJİ SANYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-13208

TS 12681

29.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

VENERO BİLİŞİM SAN.VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

34-HYB-14054

TS 12498/İPTAL –

TS 13149 –

TS 12963/İPTAL –

TS 13242

29.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PAŞA DENTAL TIBBİ CİHAZLAR MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

34-HYB-4995

TS 12426/İPTAL

29.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BİLTAM MÜMESSİLLİK DIŞ TİC.VE SAN.A

34-HYB-47

TS 12749/İPTAL –

TS 12498/İPTAL –

TS 12739/İPTAL

31.8.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

9199/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ÇELİK ISI MARKET-BEKİR ÇELİK SAHIS

YOZGAT

19-HYB-3108

TS 12865

TS 12843

TS 10079

TS 12355

26.09.2016

Talimata Aykırılık

ÖZÜPEKLER TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE DEMİR DOĞRAMA-İHSAN ÖZÜPE

SORGUN/YOZGAT

19-HYB-668

TS 12658

26.09.2016

Talimata Aykırılık

CEYHUN YAŞ

SARAYKENT/YOZGAT

19-HYB-176

TS 12820

TS 11939

26.09.2016

Talimata Aykırılık

MEHMET ÇELİK OTO DİZEL,YERKÖY/YOZGAT

19-HYB-1629

TS 8986

26.09.2016

Talimata Aykırılık

ORHAN CAVLAK ALPET PETROL BAYİ

ÇAYITALAN/YOZGAT

19-HYB-173

TS 12820

TS 11939

26.09.2016

Talimata Aykırılık

KUTUP TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK GÜVENLİK İNŞAAT LTD. ŞTİ-YOZGAT

19-HYB-2918

HYB K 298

26.09.2016

Talimata Aykırılık

OTOLOJİ OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-YOZGAT

19-HYB-3071

TS 8986

26.09.2016

Talimata Aykırılık

EFENDİLER PETROL TARIM ÜRÜNLERİ VE ALET GIDA OTO SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SARAY/YOZGAT

19-HYB-3092

TS 11939

26.09.2016

Talimata Aykırılık

ÖZSTANDARD PETROL VE TİCARET A.Ş. YOZGAT

19-HYB-560

TS 12820

26.09.2016

Talimata Aykırılık

YUNÜS ARSLAN -KADIŞEHRİ/YOZGAT

19-HYB-589

TS 11939

TS 12820

26.09.2016

Talimata Aykırılık

ÖZ TURGUT PETROL ÜRÜN.TURİZM GIDA TAŞIMA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

BOĞAZLIYAN/YOZGAT

19-HYB-410

TS 11939

26.09.2016

Talimata Aykırılık

ÖZ TURGUT PETROL ÜRÜN.TURİZM GIDA TAŞIMA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

BOĞAZLIYAN/YOZGAT

19-HYB-412

TS 11939

26.09.2016

Talimata Aykırılık

DORUK AKARYAKIT GIDA İNŞAAT TARIM HAYV.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

YOZGAT

19-HYB-491

TS 11939

26.09.2016

Talimata Aykırılık

DENGE TARTI ALETLERİ YETKİLİ MUAYENE SERVİSİ-AMASYA

19-HYB-2908

HYB K 298

27.09.2016

Talimata Aykırılık

YÖN ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

ÇORUM

19-HYB-618

TS 13573

27.09.2016

Talimata Aykırılık

GÜVEN SOĞUTMA- MURAT GÜVENÇ

OSMANCIK/ÇORUM

19-HYB-3162

TS 12843

TS 10079

27.09.2016

Talimata Aykırılık

VARIŞLAR AĞAÇ MAMULLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.-ÇORUM

19-HYB-3136

TS 12487

27.09.2016

Talimata Aykırılık

FATİH SOĞUTMA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR BAKIM

ALACA/ÇORUM

19-HYB-3078

TS 10079

TS 12355

27.09.2016

Talimata Aykırılık

UYUM TEKNİK SOĞUTMA İKLİMLENDİRME SAHIS-AMASYA

19-HYB-3120

TS 12850

TS 12711

TS 13422

TS 10079

TS 12426

27.09.2016

Talimata Aykırılık

MARTI BÜRO SİSTEMLERİ İTHALAT VE İHRACAT DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.-ÇORUM

19-HYB-3082

TS 12498

TS 10956

27.09.2016

Talimata Aykırılık

TSUNAMİ NAKLİYAT ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.-ÇORUM

19-HYB-3096

TS 12652

TS 12868

TS 12257

TS 12867

TS 12524

TS 12866

27.09.2016

Talimata Aykırılık

ÇELİKÖRS TARIM MAK. MAD. EŞYA HAYV. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

MERZİFON/AMASYA

19-HYB-463

TS 12658

27.09.2016

Talimata Aykırılık

AKOTEK BOBİNAJ İNŞ.MALZ. VE MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-AMASYA

19-HYB-3129

TS 12711

27.09.2016

Talimata Aykırılık

CAZGIR İNŞAAT ISI SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.-ÇORUM

19-HYB-16

TS 12420

27.09.2016

Talimata Aykırılık

HİLAL OTOGAZ VE DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TİCARET OSMAN GÜNGÖR-SUNGURLU/ÇORUM

19-HYB-518

TS 12664-1

27.09.2016

Talimata Aykırılık

HAS KOMPRESÖR-SERDAR USLU

ÇORUM

19-HYB-1660

TS 12711

TS 12870

TS 12843

27.09.2016

Talimata Aykırılık

ALTAY SOĞUTMA-ELVAN ALTAY Esnaf

MECİTÖZÜ/ÇORUM

19-HYB-3074

TS 12850

TS 10079

27.09.2016

Talimata Aykırılık

BÜLENT ELEKTRONİK-BÜLENT ÖKSEL

AMASYA

19-HYB-628

TS 12498

TS 10956

TS 10079

TS 13242

27.09.2016

Talimata Aykırılık

HANCI PETROL İNŞ. GIDA HAYV. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GÜMÜŞHACIKÖY/AMASYA

19-HYB-3087

TS 12820

TS 11939

27.09.2016

Talimata Aykırılık

ANADOLU BASIN YAYIN DAY.TÜK. MAD.SAN.VE TİC.A.Ş. -ÇORUM

19-HYB-336

TS 10079

27.09.2016

Talimata Aykırılık

S.S.ÇORUM PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ-ÇORUM

19-HYB-586

TS 12820

27.09.2016

Talimata Aykırılık

ERYILMAZ ZAHİRE GIDA İNŞ. OTO PETROL ÜRÜN. TUR. NAK.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-GÜMÜŞHACIKÖY/AMASYA

19-HYB-389

TS 11939

27.09.2016

Talimata Aykırılık

UĞUR MAKİNA SAN. GIDA. İNŞ. TAAH. END. YAPILAR TRZ. TARIM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.-ÇORUM

19-HYB-2895

TS 13443

27.09.2016

Talimata Aykırılık

BAŞARAN OTO-CELAL BAŞ-AMASYA

19-HYB-333

TS 12047

27.09.2016

Talimata Aykırılık

HİTİT NAKLİYE PETROL ÜRÜN.TUR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-ÇORUM

19-HYB-537

TS 12820

TS 11939

27.09.2016

Talimata Aykırılık

SEFER KORKMAZ-İSKİLİP/ÇORUM

19-HYB-332

TS 12047

27.09.2016

Talimata Aykırılık

HALİL İBRAHİM KARAYAKA

MERZİFON/AMASYA

19-HYB-3160

TS 11921

TS 13650

27.09.2016

Talimata Aykırılık

YILDIRIM MOTOR-SELAHATTİN YILDIRIM Esnaf-ÇORUM

19-HYB-3102

TS 11921

TS 13650

27.09.2016

Talimata Aykırılık

ÇETİNLER OTO YAŞAR ÇETİNTAŞ

ÇORUM

19-HYB-88

TS 12047

27.09.2016

Talimata Aykırılık

HÜSEYİN AKYOKUŞ

MERZİFON/AMASYA

19-HYB-1663

TS 12820

TS 11939

27.09.2016

Talimata Aykırılık

CAN PETROL-YURDAGÜL ATEŞ

UĞURLUDAĞ/ÇORUM

19-HYB-3158

TS 11939

27.09.2016

Talimata Aykırılık

ELİT ÇEVRE DANI. VE MÜH. MAK. MÜT. HUR.TUR.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ÇORUM

19-HYB-642

TS 13573

27.09.2016

Talimata Aykırılık

HASAN YILMAZ-YILMAZ RÖMORK

ÇORUM

19-HYB-3005

 

27.09.2016

Talimata Aykırılık

BAKER LASTİK NAKLİYAT TURİZM OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ YENİCE ŞUBESİ LTD. ŞTİ

AMASYA

19-HYB-2862

TS 11939

TS 12820

30.09.2016

Firma İsteği

9196/1-1