17 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29860

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Ufuk Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere 5 (beş) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

Sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda belirtilen kadro sayısının 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

2 - Sınavlara katılacak adaylarda aranılan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, (Adayların, söz konusu fakültelere denk sayılan fakültelerden mezun olmaları halinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1981 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

ç) 04-05/07/2015 veya 29/05/2016 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının birinden KPSSP-88 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak,

d) Son başvuru tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce veya Fransızca dili Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Adayların söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanlarının olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

3 - Sınav başvuru tarihi ve şekli

Sınav başvuruları 09 Kasım 2016 - 21 Kasım 2016 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.

4 - Sınav giriş belgeleri

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 05-06 Aralık 2016 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaktır.

5 - Yazılı sınav tarihi ve yeri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı 07Aralık 2016 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

6 - AB Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları

Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda klasik usulde yapılır:

a) Avrupa Birliği (tarihi, kurumları, politikaları, entegrasyonu, derinleşmesi) ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Gümrük Birliği Teorisi ve Türkiye-AB Gümrük Birliği Süreci, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri

b) Genel İktisat, Mikro-Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, Türkiye’nin Uluslararası Ekonomik İlişkileri

c) Uluslararası Hukuk, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku

ç) Yabancı dil (Türkçe’den yabancı dile-Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri)

7 - Yazılı sınavın değerlendirmesi ve sözlü sınava çağırılma

a) Yazılı sınav notu yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların en az 70 tam puan alması şarttır.

b) Yazılı sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam kadro sayısının 4 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar sözlü sınava çağırılır.

8 - Sözlü sınav ve değerlendirmesi

Sözlü sınav, adayların:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 tam puan olması şarttır.

9 - Sınav sonucu

Sınavda başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınav puanı aritmetik ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekmekte olup, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar başarılı kabul edilir.

10 - Diğer hususlar

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

8968/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08239 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.225,94.- (Bin İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4429 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4429 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08234 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.225,94.- (Bin İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4421 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4421 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08242 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.225,94.- (Bin İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4417 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4417 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08237 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.225,94.- (Bin İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4419 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4419 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08238 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.138,37.- (Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası Otuz Yedi Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4418 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4418 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/5/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08240 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.138,37.- (Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası Otuz Yedi Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4427 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4427 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/6/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08241 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.138,37.- (Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası Otuz Yedi Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4428 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4428 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/7/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08232 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.547,06.- (Bin Beş Yüz Kırk Yedi Türk Lirası Altı Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4422 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4422 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/8/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI      : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ              : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08231 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.795,69.- (Bin Yedi Yüz Doksan Beş Türk Lirası Altmış Dokuz Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4425 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4425 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/9/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08243 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.188,94.- (Bin Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4423 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4423 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/10/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08230 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.933,82.- (Bin Dokuz Yüz Otuz Üç Türk Lirası Seksen İki Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4424 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4424 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/11/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08236 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 2.175,55.- (İki Bin Yüz Yetmiş Beş Türk Lirası Elli Beş Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4426 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4426 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8729/12/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor 

Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08235 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 2.244,61.- (İki Bin İki Yüz Kırk Dört Türk Lirası Altmış Bir Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4416 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4416 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur

8729/13/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.03.2016 tarih ve 064 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2016 gün ve 870 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 1540, 1620, 98122, 98129, 98156, 98195, 98208, 98217, 98236, 98338, 98442, 98476, 98496, 98737 nolu adaların yakın çevresinde yer alan park alanlarında trafo yerleri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8967/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/06/2016 tarih ve 342 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21/09/2016 tarih ve 1887 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48821 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"ne ait ilan metni yazımız ekinde olup, söz konusu ilanın 17/10/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9030/1-1


 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İLK BAŞVURU TARİHİ   : 17.10.2016

     SON BAŞVURU TARİHİ  : 31.10.2016

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

07.11.2016

10.00

İlgili Birimler

 

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASOTİK BOTANİK

1

 

FARMASOTİK BİYOTEKNOLOJİ

1

Bitki Biyoteknolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

1

 

TARLA BİTKİLERİ

1

 

PEYZAJ MİMARLIĞI

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PERİODONTOLOJİ

1

 

PERİODONTOLOJİ

1

 

ENDODONTİ

1

 

ORTODONTİ

1

 

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

İKTİSAT POLİTİKASI

1

İç Göç ve Ekonomik İlişkileri Alanında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Olmak

PATOLOJİ

1

Patoloji Uzmanı Olmak

İÇ HASTALIKLARI

1

Nefroloji alanında Uzman Olmak

FEN FAKÜLTESİ

UYGULAMALI MATEMATİK

1

 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ

1

 

8928/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim/Anasanat Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Periodontal hastalıklarda hormonal değişiklikler ve peri-implantitis üzerinde çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

4

1

İmplant materyalleri üzerinde stres incelemesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematiksel Fizik

Profesör

1

1

Termal faz geçişleri ve radyasyon sensörlerinin üretimi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Fiziksel dağıtım ve marka üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yardımcı Doçent

5

1

Sağlık iletişimi ve sağlık haberciliği alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Gıda mikrobiyolojisi alanında doktora yapmış olmak ve aynı alanda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

EKMUT yeterlilik belgesine sahip olmak. Helicobacter pylory burun taşıyıcılığının sıklığı ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Biyokimya

Doçent

2

1

Tıp fakültesi mezunu olmak ve tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak. Kreatininin ölçüm belirsizliği ile ilgili çalışmaları olmak.

9036/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/ Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Profesör

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

 

Meslek Yüksekokulu

Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü

Yardımcı Doçent

1

 

8969/1-1