25 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29838

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu gereğince hükümlü hakkında verilen 1 YIL 8 AY Hapis Cezasının yerine getirilmesi için 10 Gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İlamat no

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2016/909

Havar HÜSEYİN

1 Yıl 8 Ay Hapis

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres  :  Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE

8370

—————

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu gereğince hükümlü hakkında verilen 820,00 TL Adli Para Cezasının yerine getirilmesi için 10 Gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İlamat no

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2016/910

Havar HÜSEYİN

820,00 TL Adli Para

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres  :  Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE

8371


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.07.2016 - 170                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 20.07.2016 - 2616                                       KOCAELİ

Dosya No                         : 54.06.125


8366/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.02.562

Toplantı Tarihi ve No    : 25.08.2016 - 290                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.08.2016 - 6896                                             İZMİR

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Akkeçeli Mahallesinde bulunan alanda 3386-5226 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasa kapsamında Arkeolojik sit niteliği taşıması nedeniyle taşınmazın tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı Yasanın 7.maddesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin kurulumuza iletilmesine ilişkin 25.12.2015 tarihli ve 6041 sayılı kararımız, İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.01.2016 tarihli ve 86 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.08.2016 tarihli ve 796 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Akkeçeli Mahallesinde bulunan alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ile III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

8367/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.09/830

Toplantı Tarihi ve No    : 09.09.2016 - 293                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 09.09.2016 - 7025                                             İZMİR

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kemalpaşa Atatürk mahallesi, Kozludere - Kabaklıpınar (Gümüşhaneliler yaylası) mevkiinde kaçak kazı meydana geldiği ve bahsi geçen alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan yerlerden olup olmadığının bildirilmesinin istenildiği İzmir Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 15.03.2016 tarihli 2313 sayılı yazısı, 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 02.05.2016 tarihli ve 1693 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği; DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün 15.05.2016 tarihli ve 328904 sayılı yazısı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.05.2016 tarihli ve E.18634 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 23.05.2016 tarihli ve 97524 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.05.2016 tarihli ve E.417449 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü’nün 20.05.2016 tarihli ve 68074 sayılı yazısı, Kemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu’nun 17.05.2016 tarihli ve 41 sayılı ile 17.05.2016 tarihli ve 42 sayılı yazıları, ve İzmir Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.08.2016 tarihli ve 774-7335 sayılı yazısı, konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 08.09.2016 tarih ve 887 sayı ile Müdürlük evrakında kayıtlı rapor okundu; yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Kemalpaşa ilçesi, Kemalpaşa Atatürk mahallesi, Kozludere-Kabaklıpınar (Gümüşhaneliler yaylası) mevkiinde bulunan alanın; kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları ve köşe nokta koordinat değerleri gösterildiği şekilde 1.(birinci) ve 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna,  karar verildi.

 

8368/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretlerini,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

1

Aile Hekimliği alanında doçent ünvanına sahip olmak ve gebelerde üriner inkontinans üzerine çalışması olmak.

AİLE HEKİMLİĞİ

1

Aile Hekimliği alanında doçent ünvanına sahip olmak.

KARDİYOLOJİ

1

Kardiyoloji uzmanı olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

1

Biyoloji alanında doçent ünvanı almış olmak. Böceklerde Eikosanoidlerin ve Antibiyotiklerin Moleküler Fizyolojisi, Böcek İmmünolojisi alanında çalışmaları olmak.

YENİ TÜRK EDEBİYATI

1

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında almış olmak. Edebi eleştiri ve monografik çalışmalar yapmış olmak.

UYGULAMALI MATEMATİK

1

 

YAKINÇAĞ TARİHİ

1

İkinci Meşrutiyet Dönemi ve Birinci Dünya Savaşı üzerine çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ENDODONTİ

1

Doçentliğini Endodonti alanında almış olmak. NİTİ eğelerinin yüzey özelliklerinin incelenmesi konusunda deneyimli olmak.

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

1

Panoramik radyografi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile eksternal kök rezorpsiyonu incelenmesi konusunda deneyimli olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

KİMYA EĞİTİMİ

1

Kimya Eğitimi alanında Doçent ünvanına sahip olmak.

EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLAN. VE EKONOMİSİ

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Doçent ünvanına sahip olmak.

8365/1-1