29 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29816

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete'de 4854/25/1-1 ilan numarası ile yayımlanan ilanda adı geçen İsmail KAHRAMAN ismi, İsmet KAHRAMAN olarak düzeltilmiştir.

Tashihen ilan olunur.

7803/1-1


TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri (doçent) alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, (erkekler için) askerlik durumunu gösteren belge örneği, doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2016’dır. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

 

Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

İleri nörolojik bilimler alanında doktora derecesine sahip olmak; yurt dışında pediatrik beyin cerrahisi alanında klinik çalışma yapmış olmak.

7751/1-1


Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

İLAN TARİHİ                    :  29.08.2016

SON BAŞVURU TARİHİ    :  20.09.2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş ve Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik Belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler için 4, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş ve Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )

6 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise ve varsa atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek)

NOTLAR

1 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların ilan son gününden sonra gelmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11    06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58  Faks: (0312) 342 84 60

 

Fakülte

Bölüm

Adet

Unvan

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

1

Doç. Dr.

- Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

- Geniş Bantlı Antenlerle ilgili akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Lisans ve Doktora derecelerini Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

- Kuvvetli Akım ve Elektrik Motorları ile ilgili ders verebilecek formasyona sahip olmak.

Makine Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

- Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden en az birini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden en az birini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

- Üretim teknolojileri ile ilgili dersleri verebilecek niteliklere sahip olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden en az birini Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak.

- Malzeme Bilimi ve ilgili alt dallarında lisans, yüksek lisans dersleri vermiş olmak.

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

- Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

1

Doç. Dr.

- Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Lisans ve Yüksek Lisans derecelerinden en az birisi Endüstri Mühendisliği alanında olmak ve tez konusu Endüstri Mühendisliği alanını içermek üzere Doktora derecesine sahip olmak.

- Tedarik Zinciri, Taşıma, Envanter Yönetimi ve Servis Sistemleri ve tercihen Tahmin Yöntemleri konularındaki dersleri yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Lisans ve Yüksek Lisans derecelerinden en az birisi Endüstri Mühendisliği alanında olmak ve tez konusu Endüstri Mühendisliği alanını içermek üzere Doktora derecesine sahip olmak.

- Olasılık, İstatistik, Stokastik Süreçler ve tercihen Deneysel Tasarım konularındaki dersleri yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Lisans derecesini Matematik alanında almış olmak ve tez konusu Nümerik Analiz alanını içermek üzere Matematik Doktorası derecesine sahip olmak.

- Uygulamalı ve hesaplamalı matematik alanlarında araştırmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

1

Yrd. Doç. Dr.

- Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak

- Bilgisayar Güvenliği veya Kriptoloji alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak.

- Bilgisayar Ağları alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak.

- Bilgisayar Grafikleri ya da Bilgisayarla Görme alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.

1

Prof. Dr.

- Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

1

Yrd. Doç. Dr.

- Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Makina/Mekatronik Mühendisliği veya ilgili bölümlerden almış olmalı.

- Makina teorisi, mekatronik, kontrol, üretim veya benzeri konuda araştırmalar yapmış ve ders verebilecek nitelikte olmak.

1

Doç. Dr.

- Makina/Mekatronik Mühendisliği veya ilgili alanlardan birinde Doçentlik unvanını almış olmak.

1

Prof. Dr.

- Makina/Mekatronik Mühendisliği veya ilgili alanlardan birinde Doçentlik unvanını almış olmak.

- Bilgisayar Destekli Makine Elemanları Tasarımı konusunda deneyimli olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uzay Mühendisliği (İngilizce)

1

Prof. Dr.

- Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Mühendislik Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Uçak Mühendisliği (İngilizce)

1

Prof. Dr.

- Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

- Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

- Yüksek Lisans ve/veya doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak.

- Yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda en az 3 yıl ders verme tecrübesi olmak ve yayın yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

- Yüksek Lisans ve/veya doktorasını Muhasebe ve Finansman alanında yapmış olmak.

- Yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda en az 1 yıl ders verme tecrübesi olmak ve yayın yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Yüksek Lisans ve/veya doktorasını Muhasebe ve Finansman alanında yapmış olmak.

- Yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda en az 1 yıl ders verme tecrübesi olmak ve yayın yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

- Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak.

- Sayısal Yöntemler alanında çalışmaları ve yayınları bulunmak.

1

Doç. Dr.

- Yüksek Lisans ve/veya doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak.

- Yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda en az 1 yıl ders verme tecrübesi olmak ve yayın yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Yüksek Lisans ve/veya doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda en az 1 yıl ders verme tecrübesi olmak ve yayın yapmış olmak.

İşletme

(Türkçe)

1

Prof. Dr.

- Yüksek Lisans ve doktorasını işletme alanında yapmış olmak

Havacılık Yönetimi

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

- Üniversitelerin İşletme veya Mühendislik Fakültelerinden veya Havacılık Yönetimi Bölümünden mezun olmak.

- Tercihen Sivil havacılık sektöründe en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.

(Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği / Havacılık Yönetimi dalında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olanlarda bu koşul aranmaz.)

3

Yrd. Doç. Dr.

- Üniversitelerin İşletme veya Mühendislik Fakültelerinden veya Havacılık Yönetimi Bölümünden mezun olmak.

- Tercihen Sivil havacılık sektöründe en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.

(Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği / Havacılık Yönetimi dalında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olanlarda bu koşul aranmaz.)

Lojistik Yönetimi

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

- Üniversitelerin Lojistik/ Lojistik Yönetimi/ Uluslararası Lojistik, İşletme, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak,

- Yukarıda belirtilen bölümlerden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

1

Doç. Dr.

- Üniversitelerin Lojistik/ Lojistik Yönetimi/ Uluslararası Lojistik,   İşletme, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

- Yukarıda belirtilen bölümlerden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

1

Yrd. Doç. Dr.

- Üniversitelerin Lojistik/ Lojistik Yönetimi/ Uluslararası Lojistik,   İşletme, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

- Yukarıda belirtilen bölümlerden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

Hava Ulaştırma Fakültesi

Pilotaj Bölümü

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

- Üniversitelerin İşletme veya Mühendislik alanlarında Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden birine sahip olmak,

- Sivil havacılık alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

1

Doç. Dr.

- Üniversitelerin İşletme veya Mühendislik alanlarında Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden birine sahip olmak.

- Sivil havacılık alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.

3

Yrd. Doç. Dr.

- Üniversitelerin İşletme veya Mühendislik alanlarında Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden birine sahip olmak.

- Zorunlu olmamakla birlikte, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından pilotaj dersi vermek üzere yetki sahibi olmak tercih sebebidir.

7799/1-1