21 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29808

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


60 ADET AKÜ TAHRİKLİ HİDROLİK KURTARMA ALET SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DİKİLİ VAZİYETTE ÇAM AĞAÇLARI SATILACAKTIR

EÜAŞ Hasan Uğurlu - Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


60 ADET AKÜ TAHRİKLİ HİDROLİK KURTARMA ALET SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ihtiyacı 60 adet akü tahrikli hidrolik kurtarma alet seti, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7640/1-1


DİKİLİ VAZİYETTE ÇAM AĞAÇLARI SATILACAKTIR

EÜAŞ Hasan Uğurlu - Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğünden:

Samsun/Ayvacık İlçesinde bulunan Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü Sosyal Sitesi içerisinde yer alan, çam ağaçlarının bir kısmının (ekonomik ömrünü tamamlamış ve kesim izni alınmış olanların) dikili vaziyette satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES İşletme Müdürlüğü PK. 13 Ayvacık/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 362.813 20 05/1200   Fax: 0 362.813 20 06

c) İlgili personelin

    Adı-soyadı/unvanı                    :  Muammer TÖNGEL/İşl. Md. Yrd.(İdari - Mali)

2 - İhale konusu satışın;

a) Miktarı ve türü                          :  466,106 metre küp (m3) dikili vaziyette,  ibreli ağaç (kızılçam),

b) Geçici teminat tutarı                  :  2.000,00 TL dir,

c) Kesin teminat                            :  İhale bedelinin %15’i dir (ilgili yönetmelik gereği),

d) Ağaç satışı                                :  Peşin bedelle yapılacaktır,

e) Kesim yapılacak yer                  :  İşletme Müdürlüğü Sosyal Sitesi içerisinde (lojmanlar-binalar arası),

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale

     son teklif verme tarih ve saati;

a) İhale usulü                                :  Kapalı Zarf Usulü Satış (sonrası açık artırmalı),

b) İhalenin yapılacağı yer              :  İhale, İşletme Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılacaktır,

c) İhale tarihi ve saati                    :  06.09.2016 tarih, saat 14:00’de,

d) Tekliflerin sunulacağı adres      :  Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES işletme Müdürlüğü Muhaberat servisi PK. 13 Ayvacık/SAMSUN

4 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

a) Tebligat için Adres Beyanı ve/veya ikametgah adresi, ayrıca irtibat için telefon (ve varsa faks) numarası,

b) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

g) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

h) İhale Dokümanı aldığını gösteren belge,

ı) Yer görme belgesi (İdareden alınacaktır).

5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı İşletme Müdürlüğünün Ticaret servisinde görülebilir ve istenildiği taktirde 20,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu yerden satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Dokümanı alınması zorunludur.

6 - Mevzuat; Bu ihale EÜAŞ’ın “Mazeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır.

7588/1-1