14 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29801

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 03/03/2016 tarihli, 2016/1287 sayılı yazısına istinaden, Hrısto VELINOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 05/08/2015 tarihinde 15220700T44296 tescil sayıya kayden Pazarkule Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve 01/02/2016 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 1999 model, PB9349PC plakalı, BMW marka aracın,               17-04/03/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 11/03/2016 tarihli, 16CK160100620 tanzim edilmiş olup, bahse konu para cezası bugüne kadar tahsil edilememiştir.

Bu nedenle, 11/03/2016 tarihli, 16CK160100620 sayılı ceza kararı muhteviyatı 782,25-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7388/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 12/01/2016 tarihli, 332477 sayılı yazısına istinaden, Zlatın KARANIKOLOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 15/02/2015 tarihinde 15220100T24384 tescil sayıya kayden Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve 14/08/2015 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 1999 model, PB2660KA plakalı, Audi marka aracın, 05-14/01/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 17/01/2016 tarihli, 16CK16010099 tanzim edilmiş olup, bahse konu para cezası bugüne kadar tahsil edilememiştir.

Bu nedenle, 17/01/2016 tarihli, 16CK16010099 sayılı ceza karan muhteviyatı 1.499,32-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7387/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün 31/05/2016 tarihli, 1240 sayılı yazısına istinaden, Anton MLADENOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 05/03/2015 tarihinde 15221300T8719 tescil sayıya kayden Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve 01/09/2015 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 2001 model, H2869BH plakalı, BMW marka aracın,               69-31/05/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 01/06/2016 tarihli, 16CK1601001392 tanzim edilmiş olup, bahse konu para cezası bugüne kadar tahsil edilememiştir.

Bu nedenle, 01/06/2016 tarihli, 16CK1601001392 sayılı ceza karan muhteviyatı 1.490,00-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7386/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Konak İlçesi, 6608 ada, 16 parsel üzerindeki 714437 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 93746 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 08.06.2016 tarihli ve E.2015/1370-K.2016/1915 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17917 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7437/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (C Blok) üzerindeki 579733 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 13.04.2016 tarihli ve E.2014/1695-K.2016/1159 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.08.2016 tarihli ve 17584 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7437/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 32KI pafta, 845 ada, 6 parsel üzerindeki 23091 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 31.05.2016 tarihli ve E.2014/1726-K.2016/1359 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17891 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7437/3/1-1

—————

Aydın İli, Çine İlçesi, 29-K-1-b pafta, 290 ada, 32 parsel üzerindeki 76502 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Mehmet Yalçın YAŞAN’ın (Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 30.03.2016 tarihli ve E.2014/1559-K.2016/1011 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Yalçın YAŞAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.08.2016 tarihli ve 17608 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7437/4/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29LIID pafta, 972 ada, 19 parsel üzerindeki 763427 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Yasemin ARTAR tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 21.06.2016 tarih ve E.2014/1595-K.2016/2384 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Yasemin ARTAR (Denetçi No:5776, Oda Sicil No:21979) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.08.2016 tarih ve 18248 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7436/1-1


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 25. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, Yabancı Dil (İngilizce metin çevirisi) Sınavına alınacaklardır. Sınav tarihi Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2016’dır. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

FAKÜLTE ADI

BÖLÜM/ A.B.D. ADI

KADRO ÜNVANI

KADRO ADEDİ

UZMANLIK ALANI

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Otomatik Depolama ve Taşıma Sistemleri Tasarımı, Kuyruk Ağ Modelleme, Benzetim ve Benzetime Bağlı Optimizasyon alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış; tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini İşletme anabilim dalında, Doçentlik derecesini Finans alanında almış olmak. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Finansal Liberalizasyon ve Finansal Risk Yönetimi alanlarında eğitim, araştırma, yayınlar yapmış; tercihen yurt dışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.B.D.

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Özel Hukuk anabilim dalında, Doçentlik derecesini Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku anabilim dalında almış olmak. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak; akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku A.B.D.

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans derecesini Kamu Hukuku veya Avrupa Birliği Hukuku alanında, Doktora derecesini Kamu Hukuku alanında almış olmak. Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku alanlarında eğitim, araştırma ve çalışmalar yapmış olmak; tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, Mali Hukuk A.B.D.

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans derecesini İnsan Hakları Hukuku alanında, Doktora derecesini Kamu Hukuku alanında almış olmak. Mali Hukuk, Vergi Hukuku alanlarında eğitim, araştırma ve çalışmalar yapmış olmak; tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü, Ticaret Hukuku A.B.D.

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Özel Hukuk anabilim dalında almış olmak. Ticaret Hukuku alanında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisans derecesini İç Mimarlık, Yüksek Lisans derecesini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı anabilim dalında, Doktora derecesini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Eko-Kentler, Temel Tasarım, İç Mekanda Peyzaj alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Doktora derecesini Çeviribilim alanında almış olmak. Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi, Akademik Çeviri Eğitimi alanlarında araştırma ve yayın yapmış olmak; tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

7377/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Ar Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. Çorum

19-hyb-22

TS 12541

17.06.2016

Talimata Aykırılık

Öznur Otogaz Osman Özkes - Zübeyir Gün Çorum

19-hyb-2916

TS 12664-1

17.06.2016

Firma İsteği

Doğuş Medikal Tıbbi cihazlar ve Teknik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. Çorum

19-hyb-138

TS 12426

17.06.2016

Firma İsteği

Haydar Kaya-Kaya Ticaret Çorum

19-hyb-2993

TS 11939

22.06.2016

Firma İsteği

FSM 1453 Pet. Nak. İnş. Oto. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Merzifon/Amasya

19-hyb-3231

TS 11939  TS 12820

27.06.2016

Firma İsteği

Ulusoy Dağ Tesisleri Adi Ortaklığı Sungurlu/Çorum

19-hyb-63

TS 11939  TS 12820

12.07.2016

Firma İsteği

Aton Akar. ve Pet. Ürün. Paz. Nak. San. Tic. A.Ş. Hamamözü/Amasya

19-hyb-3009

TS 11939  TS 12820

13.07.2016

Firma İsteği

Yeni Delta Asansör Anıl Akkuş Çorum

19-hyb-3154

TS 12255

26.07.2016

Talimata Aykırılık

Mustafa Sevinç Buse Asansör Sanayi Yozgat

19-hyb-3113

TS 12255

26.07.2016

Talimata Aykırılık

Sezginler Petrol Ürünleri Nak. ve Tic. Ltd. Şti. Sungurlu/Çorum

19-hyb-3012

TS 11939

26.07.2016

Talimata Aykırılık

İsmail Açıkgöz Yozgat

19-hyb-2922

TS 11939

26.07.2016

Talimata Aykırılık

Halil Buyruk İskilip/Çorum

19-hyb-478

TS 8986

26.07.2016

Talimata Aykırılık

Eralp Arıtma Ssis. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Çorum

19-hyb-3091

TS 12843

26.07.2016

Talimata Aykırılık

Alfa Endüstiyel Tem. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti. Çorum

19-hyb-542

TS 12524  12868- 12867

8358-12866 13111-13287  12706

26.07.2016

Talimata Aykırılık

Akyollift Asansör-İhsan Akyol Yozgat

19-hyb-529

TS 12255

26.07.2016

Talimata Aykırılık

Akkale Otomotiv  İnş.Tic.ve San. Ltd. Şti. Çorum

19-hyb-3183

TS 12255

26.07.2016

Talimata Aykırılık

7385/1-1