4 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29791

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

VAKFIN ADI: Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV)

30/07/2016 tarihli ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7012/1-1 sıra numaralı kuruluş ilanındaki kuruculardan “Hayrettin Bilekcan”ın soyismi “Dilekcan” olarak düzeltilmiş ve kurucular arasına “Nuri Uslu” eklenmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7124/1-1

—————

VAKFIN ADI: Gülay Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Dündar Gültekin GÜLAY, Özten Behçet GÜLAY.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/07/2016 tarihinde kesinleşen 13/05/2016 tarihinde tavzih edilen 17/12/2015 tarihli ve E:2015/255, K:2015/459 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatma düşünce ve gayreti ile donanımlı Atatürk Milliyetçiliğine, ilke ve inkılaplarına, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerine candan bağlı gençler yetiştirilmesine katkıda bulunup ülkeye armağan etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000,00 TL Nakit ile kurucuların her ikisinin vefatından sonra vakfa intikal edecek olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya, 77 pafta, 1030 ada, 60 parsel sayılı gayrimenkulün 4 ve 9 numaralı bağımsız bölümleri.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7125/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Diyarbakır İlinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/2129, ARİ/TPO/2681 ve İR/TPO/5187, İR/TPO/5086 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatları kapsamında Sarıcak-Katin Üretim Sahaları arasında yapılması planlanan enerji nakil hattı için gerekli olan ancak rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Küçükakören Köyünde, 134, 137, 138, 151, 154, 155, 177, 178, 182, 199, 200, 281, 282, 283, 284, 302, 303, 304, 305, 306, 315, 316, 392, 402, 498, 499, 561, 562 no.lu, Kavaklıbağ Köyünde, 111, 114, 231, 232, 233 no.lu, Alçık Köyünde, 105,  153, 157, 158, 179 no.lu parsellerle ilgili olmak üzere toplam 111.804.95 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.06.2016 tarihli dilekçe ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7128/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

TEMMUZ 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

MERVE GAZİAYGÜNEŞ-GAZİM MEDİKAL

TS 12426

TS 162

09-HYB-669

18.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

7120/1-1


 


 


 


 


 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (04/08/2016 - 19/08/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

Tanzimat basını dili hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Bitkilere gen transferi alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji Bölümü

Yrd. Doç.

3

1

Turunçgiller (Rutaceae) Familyası Moleküler, Anatomi, Polinoloji konularında uzmanlaşmış olmak.

Fen Fakültesi

Fizikokimya

Yrd. Doç.

1

1

Polimerlerin modifikasyon kinetiği alanında deneyimli olmak.

Fen Fakültesi

Genel Biyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Mikoloji taksonomi alanında doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Genel Fizik

Yrd. Doç.

2

1

Dipolar Bose Einstein yoğuşumları alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Yrd. Doç.

3

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında deneyimli olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Yrd. Doç.

1

1

Biyolojik ilhamlı optimizasyon algoritmaları alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Fotoğrametri

Yrd. Doç.

1

1

Mobil lidar teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Genel Jeoloji

Yrd. Doç.

1

1

Pliyokuvaterner denizel çökellerde biyoçeşitlilik analizleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Hidrolik

Yrd. Doç.

2

1

Su dağıtım şebekelerinin maliyet optimizasyonu alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Yrd. Doç.

2

1

Ilık hidro şekillendirme alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl.

Yrd. Doç.

1

1

Demir Alüminyum esaslı alaşımlar alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Termodinamik

Yrd. Doç.

1

1

Ejektörlü soğutma sistemleri alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Uygulamalı Jeoloji

Yrd. Doç.

1

1

AHP-CBS birleşimiyle yer altı suyu kalitesi ve kırıntılı kayaçların kökeni alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

1

Gıda Mühendisi olmak, Et ve Et ürünlerinde baharat kullanımı ve antioksidan etkisi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

1

1

Ultrason eşliğinde periferik sinir bloğu uygulamasında yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Endokrin)

Yrd. Doç.

2

1

Gebelik diyabeti alanında deneyimli olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yrd. Doç.

2

1

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği mezunu olmak. Tat tercihleri alanında deneyimli olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Viroloji

Yrd. Doç.

2

1

 

Ziraat Fakültesi

Endüstri Bitkileri

Yrd. Doç.

1

1

Nohut konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Yrd. Doç.

1

1

Tahıl yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

1

Tarımsal değerlemede doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

Yrd. Doç.

1

1

Hasat-Harman makinaları alanında doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Yrd. Doç.

1

1

Sulama teknolojileri alanında deneyim sahibi olmak.

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

Yrd. Doç.

1

1

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında deneyim sahibi olmak.

7119/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.06/758

Toplantı Tarihi ve No    : 20.11.2015-246                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.11.2015-5912                                               İZMİR

Manisa İli, Kula İlçesi, Çiftçiibrahim Mahallesinde tapulama harici alanda bulunan köprünün kültür varlığı niteliği taşıması nedeniyle tescil işlemlerinin yapılmasına karar verilen İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.06.2015 tarih, 5378 sayılı kararı, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.11.2015 tarih ve 1131 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Kula İlçesi, Çiftçiibrahim Mahallesinde tapulama harici alanda yer alan köprünün korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin yapılmasına; yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine; köprünün korunma alanının karar eki haritada gösterildiği üzere tüm kenarlardan 10’ar metre olarak belirlenmesine; tehlikeli durumdaki köprü ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasına; rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

 

7098/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.06/787

Toplantı Tarihi ve No    : 12.02.2016-261                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.02.2016-6255                                               İZMİR

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde kentsel sit alanı dışından etkileme geçiş alanında yer alan tapunun 99 ada 26 ve 27 parsel numaralı taşınmazda KAİP kapsamında kitle önerilmemiş olduğundan imar durumu verilemediği, parselde yeni yapılaşmada ne şekil kitle önerileceği hususunun kurulca değerlendirilmesinin talep edildiği, Kula Belediye Başkanlığının 07.12.2015 tarihli ve 309 sayılı yazısı ve ekleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.02.2016 tarihli ve 172 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde tapunun 99 ada 26 ve 27 parselde kayıtlı taşınmazların imar durumu talebinin üzerinde yer alan konut yapısının taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıması sebebiyle uygun olmadığına, 2863 sayılı kanunun 6. Maddesi kapsamında tescil çalışmalarının Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca başlatılmasına taşınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

7099/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.17/416

Toplantı Tarihi ve No    : 26.02.2016 -264                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.02.2016-6311                                               İZMİR

Manisa ili Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesinde bulunan alanın tescil edilmesi talebine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.08.2015 tarihli ve 2475 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.02.2016 tarihli ve 225 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesinde bulunan alanın kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ile 1. (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

7100/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.06/778

Toplantı Tarihi ve No    : 12.02.2016-261                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.02.2016-6254                                               İZMİR

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde tapunun 100 ada 9 parselinde şahıs mülkiyetinde, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taşıyan taşınmaza ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.11.2015 tarihli ve 3436 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.02.2016 tarihli ve 173 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde tapunun 100 ada 9 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, tescil fişinin onaylanmasına, tescilli taşınmazda ve Yüksek Kurulun 05/11/1999 tarihli ve 664 sayılı ilke kararına göre korunma alanında kalan taşınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

7101/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            16.10.128

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2016/261                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2016/5860                                              BURSA

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, mevcut sit alanları dışında, Burcun Mahallesi’nde, özel mülkiyetteki, 1 pafta, 1778-1779 parsellerde yer alan yapının “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesi talebini içeren 04.02.2016 tarihli şahıs dilekçesi, Yenişehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.02.2016 tarih ve 893 sayılı yazısı ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.05.2016 tarih ve 3058 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgi dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, mevcut sit alanları dışında, Burcun Mahallesi’nde, özel mülkiyetteki, 1 pafta, 1778-1779 parsellerde yer alan yapının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ile ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada koordinatları verilen korunma alanı sınırlarının uygun olduğuna, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tescil ve korunma alanı sınırları ilanının ilgili kurumlarca gerçekleştirilmesi ve tapunun beyanlar hanesine gerekli tescil ve koruma grubu şerhlerinin konularak Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, söz konusu yapının korunmasına ve onarımına yönelik hazırlanacak rölöve ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine; Burcun Mahallesi genelinde “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” açısından tespit çalışması yapılarak sonuçlarının Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

7102/1-1