29 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29785

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Yalova Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Zile-Çekerek Karayolu Akçakeçili Köyü Dadıkkarı Mevkii Zile / TOKAT adresinde 02.03.2010 tarih BAY/939-82/27317 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (05.11.2015 tarih ve 40725 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Zile Barışlar Akaryakıt Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 22/04/2014 tarihinde yapılan denetimde Motorine ilişkin reklam afişi, ilan panosu ve pompadaki satış fiyatlarının farklı olduğunun tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına; Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine, 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına, 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Zile Barışlar Akaryakıt Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 21/04/2016 tarih 6232-52 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 21/04/2016 tarih 6232-52 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/1/1-1

—————

Kurulun 13/04/2016 tarihli ve 6222-23 sayılı Kararı ile; 29/03/2013 tarihli ve BAY/939-82/32385 numaralı (01/07/2014 tarihli 23355 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Taşköprü Köyü E-5 Mahallesi No: 53/5 Merkez/ DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Arslaner Ambalaj San. A. Ş.’nin, 19/11/2013 tarihli tespite göre lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 12/05/2016 tarihli ve 815 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/2/1-1

—————

Kurulun 27/04/2016 tarihli ve 6253-44 sayılı Kararı ile; 21/09/2012 tarihli ve BAY/939-82/31536 numaralı (15/01/2015 tarihli ve 1617 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Akpınar Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı No:78 ELAZIĞ adresinde faaliyet gösteren Ayçan Akaryakıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 29/01/2014 tarihli tespite göre 2013 ve 2014 yıllarında yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 911 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/3/1-1

—————

Kurulun; 16/05/2016 tarihli ve 6291-14 sayılı Kurul Kararı ile İŞL/1567-2/24173 sayılı işleme lisansı sahibi Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6941/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 tarih ve 6279-43 saylı Kararı ile “20/09/2012 tarih ve DAĞ/4030-3/31529 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin lisanslı bayisi olan BAY/939-82/33486 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Hakaş Gıda Tekstil Turizm Yatırım İnşaat Anonim Şirketine ait istasyonda; 26/11/2014 tarihinde yapılan denetime göre; istasyonda otomasyona bağlı olmayan 2 adet tank bulunması ve yapılan bazı satışların otomasyona yansımamasına rağmen faaliyete bu şekilde devam edilmesi nedeniyle; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 14/05/2015 tarih ve 5601-30 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 11/06/2015 tarih ve DDB.39/3-3 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

a) 20/09/2012 tarih ve DAĞ/4030-3/31529 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin lisanslı bayisi olan BAY/939-82/33486 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Hakaş Gıda Tekstil Turizm Yatırım İnşaat Anonim Şirketine ait istasyonda; 26/11/2014 tarihinde yapılan denetime göre; istasyonda otomasyona bağlı olmayan 2 adet tank bulunmasının ve bazı satışların otomasyona yansımamasına rağmen faaliyete bu şekilde devam edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve aynı Kurul kararının mülga 5 inci maddesinin 6,7,8 ve 9 uncu fıkralarına, 1240 sayılı Kurul kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve aynı fıkranın (a) ve ( b) bendlerine ve aynı Kurul kararının yürürlükteki 5 inci maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bendlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Savunma istem yazısı usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen süresi içinde yazılı savunmada bulunulmadığı,

anlaşıldığından, DAĞ/4030-3/31529 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının ( c) bendinin 3 numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereği 883.405,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/05/2016 tarih ve 6279-43 sayılı Kararı; usulüne uygun olarak 01/06/2016 tarih ve 27805 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 883.405,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu” 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 13.05.2016 tarihli ve 6279-34 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/15354 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Gün-Sev Müteahitlik Gıda Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda 09.09.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz Sorumlu Müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, Gün-Sev Müteahitlik Gıda Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketin'den, 21.01.2016 tarihli ve 6081-107 sayılı Kurul Kararı ve 19/02/2016-206 sayılı sayılı Soruşturma Raporuna istinaden alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, söz konusu LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdürün görevi sona erdikten itibaren bir ay içerisinde yeni sorumlu müdürün usulüne uygun olarak göreve başlatılmış olması nedeniyle, lisans sahibi hakkında 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununu uyarınca idari para cezası uygulanmamasına karar verilmiş olup, söz konusu Kurul Kararı 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/6/1-1

—————

Kurulun 11.02.2016 tarihli ve 6110-11 sayılı Kararı ile27.10.2008 tarihli ve BAY/939-82/25159 numaralı bayilik lisansı sahibi Nizamettin Arslan - Özkardeşler Petrol'e ait akaryakıt istasyonunda, 28.05.2012 tarihinde yapılan denetimlerde, park halinde bulunan 33 BDP 17 plakalı çekicinin yakıt deposundan 73 KA 462 plakalı akaryakıt tankerine akaryakıt ikmali yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 04.03.2016-344sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/7/1-1

—————

Kurulun; 13/04/2016 tarihli ve 6221-69 sayılı Kurul Kararı ile "Avşar Köyü Merkez Mevkii No:30 (Pafta: - Ada: - Parsel: Zilliyetlik) Merkez/BOLU" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 29/08/2013 tarihli ve BAY/939-82/33160 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Fetiye Petrol Ürünleri İnşaat Kozmetik ve İletişim Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

- 29/11/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu;

- Yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı;

anlaşıldığından, Fetiye Petrol Ürünleri İnşaat Kozmetik ve İletişim Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü fıkrası ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6941/8/1-1

—————

Kurul’un 09/06/2016 tarihli ve 6330/1 sayılı Kararı ile; 14.03.2005 tarih ve DAĞ/455-2/04841sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket nezdinde 26.11.2015 tarihli ve 5894/15 sayılı Kurul kararı mucibince düzenlenen 18/12/2015 tarihli ve 229 sayılı Soruşturma Raporu sonrasında mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden, Kurulun 10.03.2016 tarihli ve 6150/45 sayılı kararı ile lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici durdurma sonrasında da mevzuata aykırı eylemin giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 14.03.2005 tarih ve DAĞ/455-2/04841 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/9/1-1

—————

Kurul’un 13/05/2016 tarihli ve 6280/20 sayılı kararı ile 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31022 sayılı bayilik lisansı sahibi Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 05.10.2012 tarihli ve 1220P00863001 sayılı analiz raporundan numunelerin solvent özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 22.09.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.06.2016 tarihli ve 1016 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/10/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2016 tarihli ve 6271/7 sayılı kararı ile 19.06.2013 tarihli ve BAY/939-82/32785 sayılı bayilik lisansı sahibi Yanmaz Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 22-24.04.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) İki adet gizli yer altı tankını ve bir adet gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Otomasyon sisteminin incelenmesinden dağıtıcıdan alınan akaryakıt ikmali ile tanka dolum arasında fark bulunması ve denetim tutanaklarında belirtildiği üzere 2 nolu gizli tank içerisinde bulunan ve herhangi bir fatura sunulamayan menşei belli olmayan akaryakıtı istasyonda bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

c) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, Ankara 4. İdare Mahkemesinin E.2015/194, E.2015/346, Ankara 2. İdare Mahkemesinin E.2015/388 sayılı kararlarında belirtilen “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması nedeniyle” idari para cezasının iptali çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yanmaz Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27.05.2016 tarihli ve 952 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/11/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253-33 sayılı kararı ile 12.05.2011 tarihli ve MYĞ/3212-1/29439 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011, 2012, ve 2013 (31.05.2013 tarihine kadar) takvim yıllarında Lisansın Verdiği Haklar Dışında madeni yağ üretmek taahhüdü ile gerek yurt içinden tecil-terkin kapsamında, gerekse ithal ettiği baz yağlar ile beyan ettiği kadar madeni yağ üretmeyip bu yağların üretime girmeyen kısmını aynen satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu Maddesinin 2 numaralı fıkrasına aykırı olduğu düşünüldüğünden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 inci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 27/04/2016 tarihli ve 6253-33 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/05/2016 tarihli ve 942 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/12/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253-36 sayılı kararı ile 08.09.2005 tarihli ve MYĞ/544-44/14263 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 hesap dönemi incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile ÖTV Kanunu ile ilgili genel olarak sanayiciyi koruma amaçlı vergisel avantajlar sağlayan uygulamalardan faydalanmak suretiyle alınan baz yağların taahhütlere uygun üretimlerde kullanılmamasına rağmen yasal defterlerine taahhütlerine uygun üretimler yapılmış gibi muhasebe kayıtlarının yapılmasının, Mükellef Kurumun 2012 yılında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile baz yağ alıp bunları taahhütlerine uygun üretimlerde kullanmayıp ve akaryakıt olarak satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına aykırı olduğu düşünüldüğünden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 inci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 27/04/2016 tarihli ve 6253-36 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/05/2016 tarihli ve 937 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/13/1-1

—————

Kurul’un 11/02/2016 tarihli ve 6110-23 sayılı Kararı ile 19/09/2012 tarih ve BAY/939-82/31517 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Şeyhmus ÇAPLIK’ın akaryakıt istasyonundaki fiyat panosu ile pompalardaki motorin fiyatının farklı olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şeyhmus ÇAPLIK hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 03/03/2016 tarihli ve 329 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/14/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2016 tarihli ve 6270-83 sayılı Kararı ile; teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 350.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı fıkranın (f) bendi hükümleri uyarınca 70.000,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6941/15/1-1

—————

Kurul’un 21.01.2016 tarihli ve 6081-122 sayılı Kurul Kararı ile “Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:252 İzmir Ankara Devlet Karayolu Üzeri (Ada:186, Pafta:K21-D-16-C-3, Parsel:4) Sandal Beldesi Kula Manisa” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 27.02.2014 tarihli LPG-BAY/941-54/14769 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı alan ve Koçgaz Dolum Tesisleri ve Petrol Ürünleri, Nakliyat, Otomotiv, İnşaat, Gıda, İthalat, İhracak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olan DBS Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin LPG otogaz istasyonunda 09.02.2015 tarihinde LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırmak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, aynı kanunun 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına, açılmasına karar verilmiş ve Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 21.01.2016 tarihli ve 6081-122 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 29/04/2016-667sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/16/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6233-11 sayılı Kararı ile On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti) lisans almadan yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine ve Petrol Piyasası Lisans yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 908 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/17/1-1

—————

Kurul’un 13/05/2016 tarih ve 6280-12 sayılı Kararı ile, MYĞ/1503-8/23878 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Rm-Pet Madeni Yağ Petrol Kimya Ürünleri Motorlu Araçlar İnşaat Malzemeleri Gıda ve Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/06/2016 tarih ve 993 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/18/1-1

—————

Kurulun; 16/05/2016 tarihli ve 6291-10 sayılı Kurul Kararı ile İŞL/1600-3/24346 sayılı işleme lisansı sahibi Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6941/19/1-1

—————

Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6299-46 sayılı kararı ile; 08.06.2011 tarih MYĞ/3266-5/29595 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Sinoil Madeni Yağları Kimyasalları Turizm İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin a) 07/08/2014 tarihinde yapılan denetimlerde iş yerinden alınan numunelerin analizi sonucunda numunelerin %29 oranında mineral yağ ve lisans sahibinin Kapasite Raporunda yer almayan %71 oranında solvent karışımlı olduğu ve 25/08/2014 tarihinde yapılan denetimlerde iş yerinden alınan numunelerin analizi sonucunda numunelerin mineral yağ ve lisans sahibinin Kapasite Raporunda yer almayan C11-C23 hidrokarbon karışımlı olduğu tespit edildiğinden lisans sahibinin işyerinde Kapasite Raporu’nun tüketim kalemleri arasında yer almayan ürünler bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18, 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiğinden lisans sahibinin madeni yağ lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunduğu anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; Lisanslı tesisinde Lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemi sebebiyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 363.755 TL. tutarında idari para cezasının her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 727.510 TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına, söz konusu fiilin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 727.510 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6941/20/1-1

—————

Kurulun; 16/05/2016 tarihli ve 6291-9 sayılı Kurul Kararı ile İHR/2468-2/27390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6941/21/1-1

—————

Kurulun; 16/05/2016 tarihli ve 6291-15 sayılı Kurul Kararı ile İHR/2088-3/25986 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Yaman Petrol Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Yaman Petrol Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6941/22/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6233-14 sayılı Kararı ile Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd. Şti.’nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti) lisans almadan yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine ve Petrol Piyasası Lisans yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd. Şti. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 907 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6941/23/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar sayılı “Olağan Üstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2. maddesinin 3. fıkrası gereği “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı belirlenen” aşağıda sıra numarası, adı, merkezi sicil numarası, tescil tarihi ve ili belirtilen 25 vakıf Başbakan Yardımcılığı Makamının 27/07/2016 tarihli ve 430 sayılı oluru ile kapatılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

 

7004/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Hasan FAYDASIÇOK. Adnan Naci FAYDASIÇOK, Fatih FAYDASIÇOK, Cem FAYDASIÇOK, Hasan Batuhan FAYDASIÇOK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/07/2016 tarihinde kesinleşen 04/05/2016 tarihli ve E: 2015/352, K: 2016/157 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim ve öğretim döneminde olan öncelikli olarak yetim ve öksüz olmak üzere her yaştan çocuk, genç ve yetişkinlerin akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan kişileri destekleyerek, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için gerekli maddi imkanları sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Hasan FAYDASIÇOK, Selcen FAYDASIÇOK, Gülay FAYDASIÇOK, Özlem FAYDASIÇOK, Hasan Batuhan FAYDASIÇOK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6964/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

28 Temmuz 2016 tarihli ve 29784 sayılı Resmi Gazete’nin 89. sayfasında yayımlanan 4/B sözleşmeli personel alınması ile ilgili ilanının II. Özel Şartlar Bölümünün 1. Sırası aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

II. ÖZEL ŞARTLAR:

KPSS PUAN SIRALAMASI İLE YERLEŞTİRİLECEK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR:

 

Sıra No

Sözleşmeli Pozisyonlar

Adedi

Yeri

KPSS Türü ve Puanı

Nitelikleri

1

Mühendis

1

Tekirdağ

KPSS P3

70 PUAN

- Üniversitelerin Makine Mühendisliği/ Makina Mühendisliği/ Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünden mezun olarak tesis/bina yapım işlerinde/bakım ve işletmeciliğinde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

- Üniversitelerin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun olarak en az Uzakyol 2 nci Mühendis Yeterlik Belgesine sahip olmak,

- YDS’den en az 70 puan almış olmak.

 

İlgililere duyurulur.

6888/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

YASAKLAMA KARARININ İPTALİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58'inci maddesine göre Karmetal İnş. Taah. Dan. Paz. San. ve Dış Tic. A.Ş. ile bu şirketin %50'den fazla hissesine sahip ortağı Didar BAYRAMOĞLU ve şirketin temsilcisi Muhammet Yasir BAYRAMOĞLU hakkında verilen ve 01/07/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yasaklama kararı; Ankara 8'inci İdare Mahkemesi tarafından 27/05/2016 tarihli ve Esas No: 2015/829, Karar No: 2016/1784 sayılı karar ile iptal edilmiştir.

Duyurulur.

6974/1-1


 


 


 


 


Yalova Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda adı ve soyadı belirtilen şahıslar tarafından yurda geçici olarak getirilen araçların yurtta kalma süreleri bitmesine rağmen yurtdışı edilmemesi ve/veya aracı ülke içerisinde bıraktıktan sonra yurt dışına araçsız olarak çıkış yapılması, söz konusu aracı/araçları ülkemizde kullanma hakkı bulunmayan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik T.C. Vatandaşları tarafından kullanılırken Yalova İl Emniyet Müdürlüğü/Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı/Yalova Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından yakalanan, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilen aşağıda tabloda bilgileri bulunan araç/araçlar ile ilgili Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: l)’nin 5, 6/3, ve 19. maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi gereğince aracı/araçları yurda sokan şahıslar adına isimlerinin karşısında miktarı belirtilen tutarda ceza kararı düzenlenmiş, ancak; adı geçen şahsın/şahısların araçsız olarak yurtdışına çıkış yaptığı ve halen yurtdışında bulunduğu EGM Yolcu Sorgulama Programından sorgulama sonucu anlaşılmakla, şahısların yurtdışı ikametgah adresleri tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Müdürlüğümüzce düzenlenen ceza kararlarına konu aşağıda miktarları belirtilen Para Cezalarının 30 gün içerisinde ödenmesi, akabinde geçici depolama yerinde bulunan aşağıda plakaları belirtilen araçlarını Gümrük Yönetmeliğinin 417 maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

6879

6879/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                17.07.791

Toplantı Tarihi ve No    : 13/07/2016 - 150                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13/07/2016 - 3110                               Ayvacık/ÇANAKKALE

 

6886-1

 

6886-2

6886-3

6886-4

6886/1-1