29 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29785

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


8 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


55 ADET AKÜ TAHRİKLİ HİDROLİK KURTARMA ALET SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


11 KALEM MUHTELİF MİKTAR MÜZE TEŞHİR VİTRİNİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ADET VE MUHTELİF CİNS DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÜVENLİK DUVARI VE SALDIRI TESPİT/ÖNLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GÜNLÜK PANCAR İHTİYACININ SİLOLARDAN YÜZDÜRME SUYU İLE KESİNTİSİZ VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ YAPIM VE İŞLETME KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TESİS/YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Biga Malmüdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon / Sürmene Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Lüleburgaz Malmüdürlüğünden:


SİNYAL, ENERJİ, HABERLEŞME YEDEK KABLO SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/291650

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Muş-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ

c) Tel. ve Faks Numarası           :  436 215 12 80/436 215 13 30

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2016/2017 Kampanya Döneminde 211.500 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işidir.

 

Bölge ve Kantar Adı

Sevk Edileceği Fabrika Adı

Taşınacak Pancar (Ton)

Merkez-Güroymak

MUŞ

    6.500

Merkez-Mercimekkale

MUŞ

  53.000

Bulanık-Bulanık

MUŞ

  93.000

Malazgirt-Malazgirt

MUŞ

  59.000

TOPLAM

 

211.500

 

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikasına: Güroymak, Mercimekkale, Bulanık ve Malazgirt Kantarlarından; Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmeti

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın Kantar açılış tarihinden itibaren başlayıp Kampanya bitiş tarihine kadar devam edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Muş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                        :  11.08.2016 Perşembe günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (K.D.V. Dahil) 100,00 TL. (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 11.08.2016 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç; mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

10 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

6990/1-1


8 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 8 adet Yeni Nesil Güvenlik Duvarı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve idari şartnameler ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik ve idari şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7003/1-1


55 ADET AKÜ TAHRİKLİ HİDROLİK KURTARMA ALET SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı “55 adet akü tahrikli hidrolik kurtarma alet seti”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6991/1-1


1 ADET BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı “1 adet Bilgisayarlı Tomografi Cihazı”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.08.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6970/1-1


11 KALEM MUHTELİF MİKTAR MÜZE TEŞHİR VİTRİNİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Müzesi Komutanlığı Beşiktaş/İSTANBUL ihtiyacı 11 kalem muhtelif miktar müze teşhir vitrini, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6971/1-1


MUHTELİF ADET VE MUHTELİF CİNS DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı ihtiyacı muhtelif adet ve cins donanımın Kuruluşça hazırlanan teknik istekler dokümanına ve istenilen;

- 454 adet Masaüstü bilgisayar için istenilen Asus, Dell, HP, Lenovo ve Fujitsu markalarından birine uygun olarak,

- 40 adet Dizüstü bilgisayar için Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba ve Fujitsu markalarından birine uygun olarak,

- 454 adet monitörün muhtelif marka olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, markaların, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik istekler dokümanının ve istenilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6972/1-1


GÜVENLİK DUVARI VE SALDIRI TESPİT/ÖNLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı ve Saldırı Tespit/Önleme Sisteminin teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6973/1-1


FABRİKAMIZIN ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın Kampanya Dahili ve Harici Şeker Ambar Tahmil Tahliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2016/275637

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ilıca Mah E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/0 442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya Döneminde üretilen şekerin istife alınması ve satışa verilmesi 3 vardiya 4 istif ustası asgari ücretin %20 fazlası ile 47 işçi brüt asgari ücret karşılığı toplam 51 kişi; kampanya sonrası 4 istif ustası asgari ücretin %20 fazlası ile 6 işçi brüt asgari ücret karşılığı toplam 10 işçi ile yürütülmesi işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  Fabrikamız Kampanya dönemi  3 Ay

                                                                            Kampanya Harici    9 Aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  16.08.2016 Saat: 10:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [16.08.2016], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir

12 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

6899/1-1


GÜNLÜK PANCAR İHTİYACININ SİLOLARDAN YÜZDÜRME SUYU İLE KESİNTİSİZ VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016-2017 Kampanyasında, günlük pancar ihtiyacının, silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması işidir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/279760

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızın 2016-2017 Kampanya döneminde toplam tahmini 600.000 ton (± %20 toleranslı) pancarın günlük pancar ihtiyacını, silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması, Fabrika çevresi hurda ve atıkların toplanması ve hurdalık tanzimi, meydan sahasında bulunan küspe bant boylarının temizliği, meydan sahası çevre temizliği, pancar yüzdürme kanallarının ve pancar silolarının temizliği, ot ve taş tutucu altı temizliği, aquapura havuzları temizliği, Fabrika çevresi deşarj kanallarının temizliği, pancar yıkama altı ve kanalları temizliği, kireçocağı ve asit tankı arasındaki pompa çukurları temizliği, asit tankı önündeki kanalların temizliği vb. işlerin yaptırılması. Söz konusu iş her vardiyada en az 8 kişi olmak üzere toplam 24 kişi ile tahmini 120 gün çalışılacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  11.08.2016 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 11/08/2016 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6912/1-1


DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan dalgıç pompa temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/282666

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220   BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                               :  Fabrikamız ihtiyacı olan 5 adet dalgıç pompa temini ve Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemeler, şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamız Malzeme Ambarına teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

b) Niteliği ve miktarı                        :

 

ADI EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

Dalgıç Pompa

ADET

4

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer             :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının

    satın alınabileceği yer                                :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

   (KDV dahil)                                              :  TL 60,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                      :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                          :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                    :  10/08/2016 Çarşamba Günü

d) İhale (son teklif verme) saati                    :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6913/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/282310

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9. km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2016/2017 Kampanya Döneminde 75.000 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

                                                     Bölge ve Kantar Adı               Taşınacak Pancar (Ton)

                                                     Kızılırmak - Kızılırmak                            3.500

                                                     Sungurlu - Yörüklü                                8.500

                                                     Yerköy - Sekili                                     26.000

                                                     Yerköy - Yerköy                                  37.000

                                                     TOPLAM                                             75.000

b) Yapılacağı yer                       :  Nakliye hizmeti Kızılırmak, Yörüklü, Sekili ve Yerköy kantarları ile Çorum Şeker Fabrikası arasında yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        :  10/08/2016 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.)

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve KDV. Dahil TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6928/1-1


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

 

SIRA

HİZMET CİNSİ

HİZMET SÜRESİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYILI

1

SİLAHSIZ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ

17 AY

4 KİŞİ

 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve Teknik Şartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya Şanlıurfa Toplum Merkezi’nden temin edilebilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 Ağustos 2016 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 24 Ağustos 2016 günü saat 14:00’te Erler Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi No: 6 Etimesgut Ankara adresindeki Uluslararası Programlar Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6975/1-1


TAŞINMAZ YAPIM VE İŞLETME KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut imar durumuna göre (Turizm-Ticaret) amaçla değerlendirilmek üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 35 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

İLİ                                          :  Antalya

İLÇESİ                                   :  Manavgat

MAHALLESİ-KÖYÜ           :  Evrenseki (Evren)

MEVKİİ                                 :  Karacasin

ADA NO                               :  185

PARSEL NO                         :  1

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  6.291 m²

CİNSİ                                     :  Arsa

İHALE USULÜ                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği        Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Meclisinin 20.06.2016 tarihli ve 21491294-050.01-310/249 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ       :  16.467.740,00-TL

                                                  (OnaltımilyondörtyüzaltmışyedibinyediyüzkırkTürkLirası)

                                                  (Bu bedel şartnamede belirtilen işin inşaatına ilişkin 2016 yılı inşaat maliyetidir.)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  494.033,00-TL

                                                  (Dörtyüzdoksandörtbinotuzüç TürkLirası)

                                                  (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  29.08.2016 Pazartesi günü saat 15:00

İŞİN ADI                               :  “Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki (Evren), Karacasin mevkiinde bulunan ve tapunun 185 ada 1 parsel sayısında kayıtlı taşınmazın yapım ve işletme karşılığı kiraya verilmesi’’

Mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar Meclisinin 20.06.2016 tarihli ve 21491294-050.01-310/249 sayılı kararı esas alınarak 13.05.2016 tarih ve 89243403.756/1196 sayılı Başbakanlık Onay belgesi’ne istinaden, idarece, imar planında turizm tesis alanı olarak planlanan taşınmazın;

1 - Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı ve işletilmesi için her türlü belgenin temini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, İdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve harçlar dahil) yüklenici tarafından karşılanması,

2 - İnşaatın yapım ve kullanıma hazır hale getirilme süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde gerçekleşmesi,

3 - İşin süresi ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması, inşaat süresi kirası işletme süresi kirasının %40’ı olup, işletme süresince 2016 yılı için aylık 50.000.-TL üzerinden ihale sonucu oluşacak aylık kira bedelinin sözleşme süresince ödenmesi, her yıl ÜFE (12 aylık ortalamalara göre % değişim oranı) oranında artış yapılarak güncellenmesi,

4 - Kiracı tarafından tapuda vakıf taşınmaz üzerine herhangi bir haciz vb yükümlülükler konulmaması,

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi,

6 - Turizm amaçlı yalnızca otel yapılması halinde; inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan (havuz ve açık alan düzenlemeleri hariç 9.025 m2 5B Grubu toplam inşaat alanı) ve/veya 250 yatak sayısının azalmasından ötürü hiçbir şekilde kira bedelinde indirime gidilmemesi, inşaat alanının büyümesi (havuz ve açık alan düzenlemeleri hariç 9.025 m2 5B Grubu toplam inşaat alanı) ve/veya 250 yatak sayısının artması durumunda hangi durum İdare menfaatine ise sözleşmedeki kira bedeline o oranda artışın yansıtılması,

7 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi sonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın İdareye teslim edilmesi kaydıyla, imar fonksiyonu doğrultusunda 35 yıl süreyle yapım karşılığı kiralanması işidir.

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı Kat: 1 ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir.

İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95   Faks: 0242 248 96 44

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için şartnamedeki ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

g) İlgili Bankadan alınacak şartnamedeki ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresinden alınacak borcu yoktur yazısının İdareye verilmesi,

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa şartnamenin 19. maddesi hükmünce temin edeceğine dair yine şartnamedeki ekli örneğe uygun taahhütname,

k) Şartnamedeki ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartnamedeki ekli örneğe uygun yazılı beyanı,

m) Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesinde bulunan 00158007285545853 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış ve işin adının açıkça yazılı olduğu geçici teminatın dekontu veya Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış şartnamedeki ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (teyit yazılı)

n) Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış ekli örneğine uygun teklif mektubu,

o) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a, b, c, d, e, h, ı ve l bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler ile istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

VII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6939/1-1


TESİS/YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih:

Dünya Bankası Kredi No    :  IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    :  DB.ATT.22

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 380/154/33 kV İzmir Havza Trafo Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 380/154/33 kV İzmir Havza Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

Tel.       :  +90 312 203 89 11

Faks     :  +90 312 203 82 88

e-posta :  bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı :  Vakıfbank Kızılay Şubesi, No: 00158048000941781

IBAN No      :  TR350001500158048000941781

TL Hesabı     :  Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948

IBAN No      :  TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 28/09/2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 28/09/2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7002/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB) REPUBLIC of TURKEY

Date        :  [date of issuance of IFB]

Loan No  :  IBRD 83710-TR

IFB No   :  DB.ATT.22

1 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 380/154/33 kV İzmir Havza Air Insulated Substation (AIS).

2 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 380/154/33 kV İzmir Havza Air Insulated Substation. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

Çankaya - ANKARA/TURKEY

Phone   :  +90 312 203 89 11

Fax       :  +90 312 203 82 88

e-mail   :  bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar   :  Vakıfbank Kızılay Branch, No: 00158048000941781

IBAN No   :  TR350001500158048000941781

TL              :  Vakıfbank TEK Bürosu Şb.,  No: 00158007281639948

IBAN No   :  TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 28 September 2016 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (twohundredfifty thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend on 28 September 2016 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7002/2/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Biga Malmüdürlüğünden:

 

S.

No

Dosya No

Mah/ Köyü

Sokak/

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Haz. His. (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici

Teminatı (TL)

İhale Tarihi

Saati

1

17040104662

Aksaz Köyü

 

 

1354

48.625,00

Tam

Tarla

Çevre Düzeni Planında Sanayi ve Depolama Bölgesi Lejantında Kaldığı

2.918.000,00.- TL

875.400,00-TL

10.08.2016

10:00

2

17040101747

Sarıkaya Köyü

Köyiçi

 

656

1.421,00

Tam

Tarla

Çevre Düzeni Planında Tarım Lejantında Kaldığı

31.000,00.- TL

9.300,00.-TL

10.08.2016

10:30

 

İlanın 1, 2 nci sırasındaki taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Biga Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai dahilinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - Taşınmaz mal satışlarından KDV alınmayacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),

b) Tebligat için Türkiye’den adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

6 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri htt//www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

6714/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon / Sürmene Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Çamburnu Mahallesi, G44a09c2b pafta, 101 ada, 12 parsel sayılı 3 adet betonarme bina ve arsası cinsindeki taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İl İlçe Mahalle

Pafta Ada Parsel

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Trabzon Sürmene Çamburnu

G44a09c2b

101

12

1958,80

3 adet Betonarme Bina ve arsası

Ticaret + Konut

E=2,40

Yen çok=18,50 m

2.200.000,00 TL

66.000,00 TL

12.08.2016

10:00

 

2 - İhale Sürmene Belediye Toplantı Salonunda 12.08.2016 Cuma günü saat 10:00 da Encümen tarafından yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Sürmene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye çıkan taşınmazın;

a) Muhammen satış bedeli: 2.200.000,00 TL (İkimilyonikiyüzbin lira)

b) Geçici teminat miktarı: 66.000,00 TL (Altmışaltıbin lira)’dır.

5 -  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir:

• 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

• Gerçek kişiler nüfus kayıt örneği (Nüfus),

• İmza sirküleri (Noter onaylı)

• Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri,

• Tüzel kişi olması halinde ise; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,

• Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

• İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden),

• Tebligat için Türkiye’de yasal adres bildirimi,

• İsteklinin Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır),

• Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,

• İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış Şartname,

• Belediyeden borcu yoktur yazısı.

6 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 12.08.2016 cuma günü saat 09:00’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

6673/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Lüleburgaz Malmüdürlüğünden:

 

Sıra No

Mahallesi

Cinsi

İmar Durumu

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Haz. His.

Muhammen Bedeli

% 20 Geç. Tem.

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kurtuluş Mahallesi

Arsa

Konut Alanı

1320

3

4.679,01 m2

Tam

1.872.000,00 TL

374.400,00

9.8.2016

10:00

 

Yukarıda, Mahallesi, Cinsi, İmar, Ada, Parsel, yüzölçümü, hazine hissesi, tahmini bedelleri, % 20 geçici teminatları, ihale tarihi ve saati yazılı bulunan Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Lüleburgaz Malmüdürlüğünde 2886 Sayılı Kanunun 13. maddesine istinaden oluşturulan komisyonca satışı yapılacaktır.

İsteklilerin Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C Numarasını, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzla yada Banka Teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına girilmesi halinde Vekaletname, Tüzel kişi adına girilmesi halinde 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri, müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri) ile birlikte ihale saatine kadar Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin gönderecekleri Teklif Mektubu ve diğer belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermeleri ve ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Taşınmaz malların satış işlemlerine ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğümüzde ücretsiz olarak görülebileceği ilan olunur.

6464/1-1


SİNYAL, ENERJİ, HABERLEŞME YEDEK KABLO SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/276240

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Sinyal, enerji, haberleşme yedek kablo (teknik şartnameye göre) alım işi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 11/08/2016 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6944/1-1