18 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29774

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


6 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


14 KALEM SU SPORU MALZEMESİ VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLATÖR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


PORTAL VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı (Gölcük/Kocaeli) ihtiyacı “6 kalem kişisel temizlik malzemesi”, ihtiyaç sahibi Kurumca tespit edilen ve eki listede ayrıntısı yer alan markalardan biri olmak üzere, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Malzeme Grupları

MALZEMENİN CİNSİ

KISMI TEKLİF İÇİN

MİKTAR (adet)

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1 .

Jilet Güvenli 1 Kanat (Banyo)

1.380.000

130.- TL

2 .

Jilet Güvenli 3 Kanat

2.960.000

130.- TL

3 .

Köpük Traş 200 ml.

360.000

130.- TL

4 .

Şampuan Saç 200 ml.

1.540.000

130.- TL

5 .

Fırça Diş

119.000

100.- TL

6 .

Macun Diş 100 ml.

426.000

130.- TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.08.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamına teklif verilebileceği gibi her bir malzeme çeşidinin tamamına olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6594/1-1


14 KALEM SU SPORU MALZEMESİ VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı 14 Kalem Su Sporu Malzemesi ve Ekipmanı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler belgesiyle sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/07/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6595/1-1


BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLATÖR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Fakültesi Alt Yapı projesi Cihaz Alımı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile Geçici 4’ üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esasların 20 nci maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/256995

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bağlarbaşı Mah. Kazım Karabekir Cad. BESYO Binası 3. Kat Merkez / GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası                :  0 456 233 12 49   0 456 233 12 48

c) Elektronik posta adresi                    :  bap@gumushane.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :  http://bap.gumushane.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Bilgisayar Destekli Simülatör Cihazı Alımı (1 adet)

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Merkez / GÜMÜŞHANE

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Sözleşme tarihini izleyen 45 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5. Kat Toplantı Salonu Merkez / GÜMÜŞHANE

b) Tarihi ve saati                                 :  21.07.2016 Perşembe günü Saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek oranda; İdari Şartnamenin ekindeki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya teminat mektupları dışındaki teminatların Gümüşhane Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR05 0001 2009 3810 0004 0000 41 numaralı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Geçici Teminat Mektuplarının süresi teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olmalıdır.

4.1.6. Belgelerin sunuluşunda İdari Şartnamenin 7.3. ve 7.4. üncü maddelerine uyulması zorunludur.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif edilecek cihaza ilişkin marka ve model de dahil olmak üzere ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman veya tanıtım katalogu, demo yazılımı, tanıtım CD si, fotoğraf veya benzeri materyaller ile Teknik Şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir ve teklif zarfı içerisine teklif sahibi tarafından imzalanmış şekilde konulacaktır.

4.4.3. İstekliler belirtilen ürünü satmaya ya da tedarik etmeye yetkili olduklarını gösterir belgeyi teklif zarfı içerisinde idareye sunacaktır.

4.4.4. Teklif veren firmalar cihazın kesin kabul tarihinden başlayarak en az 2 (iki) yıl süre ile garanti edilecektir. 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır. Bu husus cihazın marka ve modeli belirtilecek ve yazılı olarak teklif zarfı içerisinde teklif sahibi tarafından imzalanmış şekilde taahhüt edilecektir.

Yukarıda sayılan belgeler teklif zarfı içerisinde diğer belgelerle birlikte sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim teklif bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

9 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

9.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/GÜMÜŞHANE adresinden satın alınabilir.

9.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, 21/07/2016 Perşembe günü Saat:10.00’a kadar Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü BESYO Binası Merkez/GÜMÜŞHANE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6588/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/253681

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı  Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  3 kalem Lokomotif Muhtelif Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10/08/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10/08/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50, - TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6568/1-1


PORTAL VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/260533

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad.   26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 adet 2x15=30 tonluk portal vinç, teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  09/08/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 09/08/2016 günü saat 14:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100, - TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6569/1-1


KÖMÜR TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz Eynez Y.A’dan Soma B Termik Santraline kömür taşınması ve boşaltılması Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1-

E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından, Soma B Termik Santrali 1-4,Yırca kapı ve 5-6 ünitelerine 525.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2016-264261

2016-1255

03.08.2016

14:00

120

gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

6590/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından E 43000 ipi lokomotiflerde kullanılmak üzere 2 tip dinamik fren direnci satın alımı için yapılacak ihale 08.08.2016 Tarih, saat 14.00’e ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/220158

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  2 TİP DİNAMİK FREN DİRENCİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 08.08.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6649/1-1