15 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29771

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

Ankara Ticaret Odasına 381062 Ticaret Sicil No.’su ile kayıtlı ALTINOVA TUĞRA İnş. Enj. Nak. Müh. Mad. Ür. Paz. San. ve Tic. A.Ş. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 15257355452 T.C. Kim.No.’lu Mustafa Bahattin ATEŞ’in ve Ankara Ticaret Odasına 918-Kazan Ticaret Sicil No.’su ile kayıtlı ÖZDEMİRELLER Hafr. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 29078038838 T.C. Kim.No.’lu Taşkın DEMİREL’in, Ankara Ticaret Odasına 352245 Ticaret Sicil No.’su ile kayıtlı MRT1 İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 31319339888 T.C. Kim.No.’lu Servet ÖZCAN’ın, Ankara Ticaret Odasına 211423 Ticaret Sicil No.’su ile kayıtlı KUMSAL Petr. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 16666670716 T.C. Kim.No.’lu Metin ÖZCAN’ın, “1 (bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı“ Resmi Gazete’nin 25.05.2016 gün ve 29722 sayılı nüshasının 65., 66., 67. ve 68. sayfalarında yayımlanarak ilan edilmişti.

MRT1 İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. ve KUMSAL Petr. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurulu aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesinin E.2016/1173 sayılı dosyası ile açılmış olan davada;

“Kurulun 24.02.2016 tarihli ve 2016/UY.II-637 sayılı kararının, sözü edilen Mahkemenin 18.05.2016 tarihli ve E.2016/1173, K.2016/1621 sayılı kararı ile iptali sonucunda Kurulca alınan 29.06.2016 tarihli ve 2016/MK-288 sayılı kararının sonuç bölümündeki 1. madde gereğince ihalelerden yasaklama kararının iptaline karar verilmiştir.”

Bu nedenle, ALTINOVA TUĞRA İnş. Enj. Nak. Müh. Mad. Ür. Paz. San. ve Tic. A.Ş., Mustafa Bahattin ATEŞ, ÖZDEMİRELLER Hafr. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti., Taşkın DEMİREL, MRT1 İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., Servet ÖZCAN, KUMSAL Petr. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Metin ÖZCAN’ın, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası, bu ilanının Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren kaldırılmıştır.

6581/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Muş’da kurulmuş olan Muş İli Çevre Koruma Vakfı, Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.06.2016 tarihinde kesinleşen, 23.12.2014 tarihli ve E: 2014/563, K: 2014/1104 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6577/1-1


 


 


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Danıştay 8. İdare Dairesinin 23.02.2016 tarih 2015/14478 E., 2016/1621 K. Sayılı Kararı ve aynı Dairenin 07.03.2016 tarih ve 2015/13005 E., 2016/2179 K. Sayılı Kararları doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.06.2016 tarih ve 36625 sayılı yazısı ile izin almak suretiyle 01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen Akademik personel alım ilanımız, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 2458-41293 sayılı yazısına istinaden İPTAL edilmiştir.

YAYIMLANAN ve İPTAL EDİLEN

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı olmak ve Pankreas adacık hücre nakli çalışmalarında tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı olmak ve Yan dal uzmanlık sonrası en az 3 yıl Yükseköğretim kurumlarında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Endokrinoloji yandal uzmanı olmak ve pankreas adacık hücre nakli ve kök hücre nakli konularında deneyimli olmak.

6576/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte /Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım ve Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİMDALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

İngiliz Dili Eğitimi Alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Profesör

1

 

6563/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. ve 23.maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans - Y. Lisans - Doktora) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü - Mikroiktisat Alanı

Profesör

1

İngilizce İşletme Bölümü - Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Alanı

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mikrobiyolojisi Alanı

Profesör

1

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü - Muhasebe Alanı

Profesör

1

Uluslararası Finans Bölümü

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü - Farmasötik Analitik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent

1

Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Doçent

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Doçent

1

6579/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Gastroenteroloji Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur."

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

KADRO

UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçent unvanı almış olmak. Düşünme Becerileri ve Öğretim ile ilgili akademik yayınları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Psikolojik Danışma ve Psikolojik Danışma Becerileri konusunda araştırmalar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Profesör

1

Bilişsel gelişim, düşünme becerileri ve eğitimi ile özel öğrenme güçlükleri alanlarında çalışma ve yayınlarının olması.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Tarih Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji alanında çalışmaları bulunmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

Eğitim Fakültesi Fransızca öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Doktora çalışmasını yurtdışında Türkiye'de yabancı dil öğretmeni yetiştirme programı konusunda yapmış olmak. Curriculum Fransızca öğretmen eğitimi ve değerlendirme konularında yayın yapmış olmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

-

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

Fosfin oksit içeren poliimid nanohibrit polimerler ve izosiyanat içermeyen poliiüretan hibrit kaplamalar konularında uluslararası dergilerde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

Avrupa ve Amerikada ırkçılık, ayrımcılık, yerli ve göçmen müslüman topluluklar, İslamofobi, yeni sosyal ve dini akımlar ile medya ve din üzerinde çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

Ortaçağ Mısırı ve Suriye Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Profesör

1

Türk Destanları üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

Türkiye Türkçesi ve Karşılaştırmalı Türk Dili Bilgisi alanlarında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

Epileptik beyin proteom analizi konusunda uluslararası dergilerde yayınları olmak ve İngilizce ders verme kriterine ve tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

Yakınçağ Tarihinde doktora yapmış olmak, Eğitim ve Kadın Tarihi üzerine araştırmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Profesör

1

İktisat Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak teknoloji, iktisat ve çevre alanında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Profesör

1

Maliye alanında Doçent unvanı almış olmak, sermaye piyasasında ve vakıflarda vergilendirme konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

İstatistik

Doçent

1

Nicel Karar Yöntemleri Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, çok değişkenli istatistik alanında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları

İslâm Tarihi

Doçent

1

İslam Tarihi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları

Türk-İslam Edebiyatı

Doçent

1

Türk-İslam Edebiyatı alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

Tasavvuf

Doçent

1

Tasavvuf alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

İletişim Bilimleri

Profesör

1

Sözlü tarih ve toplumsal hareketler konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

Sosyal ve hizmet inovasyonu konularında çalışmış olmak. Üretim Yönetimi ve Pazarlama lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Çalışma ve Endüstri İlişkileri ve Yönetim Bilimi ve Teknikleri alanında ders vermek. Dijital İşletmeler ve İtibar Yönetimi alanında akademik çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Profesör

1

Doçentliğini Kimya Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Enzim Teknolojileri, Omik Teknolojiler ve Antimikrobiyal Direnç Sahaları üzerine yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Teorisi

Profesör

1

Doçentliğini Elektirk ve Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Uydu Görüntü İşleme üzerine yayınları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Okul Sağlığı ve Yaşlı Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmasının olması.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi (Fransızca)

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

İktisat Tarihi ve İktisadi Düşünce Tarihi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. İktisat Felsefesi, Ekonomi Politik üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Politikası

Doçent

1

Vergi teşvikleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve yoksulluk konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Endoskopik girişimlerde sedoanaljezi deneyimi ve yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Tüp Bebek klinik sertifikası olup, Üniversite Hastanesinde infertilite alanında uzman olarak çalışıyor olmak. Anatomi doktorası olup, anatomi doktora dersi veriyor olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Kıkırdak yaralanmalarının konservativ ve cerrahi tedavisi konusunda deneyim ve yayın sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı olmak. Pediatrik kemik iliği transplantasyonu alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, EMG ve kas-iskelet sistemi ultrasonografisi konusunda uluslararası çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Tıp Doktoru olmak. Biyomedikal uzmanı olmak, protez-ortez ve engelliler sporu konusunda akademik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Klinik laboratuvarlarda kalite kontrol, altı sigma ve biyolojik varyasyon konusunda uluslararası tecrübesi olmak, bu konularda uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış birden çok makalesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

ERC (Avrupa Resusitasyon Cemiyeti) İleri Yasam Desteği (ALS) Eğitmen Sertifikası sahibi olmak.

Kardiyovasküler anestezi konusunda deneyimli olmak. Rejiyonel anestezi üzerine özellikle USG ile periferik bloklar ve TAP ~Blok üzerine yayınları bulunmak. Kalite iç denetimi konusunda eğitimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Ekstremite rekonstruksiyonu ve deformite cerrahisi konularında eğitici düzeyinde tecrübe sahibi olmak. Travmatik pelvis ve asetabulum yaralanmalarının tedavisinde tecrübe sahibi olmak.

Gastroentereoloji Enstitüsü

-

-

Doçent

1

Laparoskopik Torakoskopik özofagus cerrahisi deneyimi olmak. Uluslararası hakemli dergilerde birinci isim yayınlamış laparoskopik cerrahi konusunda makaleleri olmak. Üst ve alt gastrintestinal sistem endoskopisi eğitimi almış ve deneyimi olmak.

6586/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

6565/1-1

—————

6572/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

MTEL ELEKTRONİK TELSİZ MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

27-HYB-3909

TS 10956, 12681, 12361, 12426, 13100

27.06.2016

Ara kontrol olumsuz

GÖYMEN AKARYAKIT NAK. PET. ÜRN. OTO. İNŞ. SAN. VE TİC. AŞ.

27-HYB-3966

TS 12663, 11939

08.06.2016

Ara kontrol olumsuz

KAMİL MURAT DİKEN

27-HYB-4006

TS 10079

08.06.2016

Ara kontrol olumsuz

ARIKAN MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-571

TS 12676

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

ACARSAN MOTORLU ARAÇLAR PET. ÜR. TUR. İSAN. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-1035

TS 12820, 11939

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

ERZAN BEYAZ EŞYA-MEHMET GÜMÜŞ

27-HYB-3967

TS 12850, 12498, 10079

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

ÇEK-PET PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

27-HYB-949

TS 12820

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

LATİF ŞAHİN

27-HYB-1222

TS 11939

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

GÜLTEKİNLER PETROL TARIM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-3987

TS 12663, 11939

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

ÇUKUROVA KAPORTA-TURABİ AKGÜN

27-HYB-3982

TS 13168

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

MERKEZ SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ-ENGİN YURT

27-HYB-1022

TS 12850, 10079

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

RECEP AĞKEMİK 27 ÖZGÜVEN ASANSÖR

27-HYB-3976

TS 12255

03.06.2016

Yıllık vize

BOZDOĞANLAR PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

27-HYB-136

TS 11939

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

PUPA BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. - GAZİANTEP FORM ŞUBESİ

27-HYB-4087

TS 12134, 12498, 10956

03.06.2016

Ara kontrol olumsuz

DEVECİOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-389

TS 12820, 11939

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

ALİ CEYHUN ÜSTÜN SAHIS

27-HYB-3990

TS 12255

01.06.2016

Ara kontrol olumsuz

TEKNOLOJİ ASANSÖR İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-933

TS EN 13015+A1 TS 12255

03.06.2016

Ara kontrol olumsuz

YILDIRIMLAR YANGIN SÖNDÜRME GÜV. SİS. OTOMOTİV TEKS. İNŞ. GIDA LOJİSTİK DAN. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

27-HYB-3944

TS 11827

30.06.2016

Talimata aykırılık

6564/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standart/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standartları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

STANDARTLAR

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

BAŞKENT İNŞ. EM. ZAHİRE. OTO. PET. TUR. GIDA TİC.VE SAN. LT. ŞT

TS 11939-

TS 12820

06-HYB-4066

11.05.2016

FİRMA İSTEĞİYİLE

ART LABORTEKNİK LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12426

06-HYB-1462

13.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

FİLİZ MATBAACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 11894

06-HYB-1011

13.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

ALANYA PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11939

06-HYB-298

16.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

DÜNYA MEDİKAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426

06-HYB-245

16.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

YILÇAĞ ASANSÖR DİKEY TAŞIMA TEKN. İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-4028

17.05.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

TERA ELEKTRONİK İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ULUS ŞUBESİ

TS 12849

06-HYB-2868

17.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

ÇETİNKAYA TURİZM TAŞIMACILIK GÜVENLİK SİSTEM VE HİZMETLERİ TEMİZLİK TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12557

06-HYB-763

18.05.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

GENESİS GENERATÖR MAKİNA ELEKTRİK İNŞAAT ELEKTRONİK TURİZM İHRACAT İTHALAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13573

06-HYB-1956

17.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

CANTEKİN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE DIŞ TİCARET A.Ş

TS 11939

06-HYB-4466

20.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

AKTEAM GÜVENLİK SİSTEMLERİ MEDİKAL VE LABORATUVAR  TEKN. SAN. TİC. LDT. ŞTİ

TS 13005

06-HYB-4587

20.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

AKGÜÇ PETROL İNŞ. NAK. OTOM. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12663

06-HYB-552

23.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

FRANKE MUTFAK VE BANYO SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 10079 TS 12843

TS12988

06-HYB-561

30.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

İPRAGAZ ANONİM ŞİRKETİ KIRIKKALE ŞUBESİ

TS 1445

06-HYB-3178

31.05.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

OGTİM İNŞ. TURZ. MED. GIDA TEM. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OSTİM ŞUBESİ

TS 8985

06-HYB-1381

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALPDATA BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM SİST. VE MEDİKAL PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13149

06-HYB-760

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

TEKNON İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13164 TS 12540

TS 12498

06-HYB-3076

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

DOĞANYURT GRUP TURİZM TAŞIMACILIK OTOM. EĞİTİM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12257

06-HYB-3069

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜRCENAS AKARYAKIT DAĞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA MAMAK ŞUBESİ

TS 12820

TS 11939

06-HYB-4331

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

İLYAS UÇAR-UÇARMAK TARIM MAKİNALARI

TS 12658

TS 12531

06-HYB-2168

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

CANBOLAT PETROL AKARYAKIT GIDA İNŞ. VE HARFİYAT A.Ş.

TS 12820

TS 11939

06-HYB-4344

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

DOĞUTEKİN İNŞAAT OTOM. YEDEK PARÇA REKLAM ORG. BASIM YAYIN PROM. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12681

06-HYB-4354

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

HACIALİOĞLU TURZ. TİC. VE SAN. A.Ş.

TS 11939

06-HYB-2194

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

E-PROJE BİLİŞİM TEKN. LTD. ŞTİ.

TS 12498

TS 12540

06-HYB-2170

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ATA TEKNİK ASANSÖR İNŞ. TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

TS 13015+A1

06-HYB-4330

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

HIZIR GRUP LOJİSTİK PETROL İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

06-HYB-3905

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

UĞUR MAK. İNŞ. PETROL TURZ. GIDA TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12510

06-HYB-604

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZEL GÜVEN YÖN. DANIŞM. EĞİTİM TEM. VE SOSYAL HİZM. A.Ş.-GİMAT ŞUBESİ

TS 11497

06-HYB-756

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

TEKNOS TEKNOLOJİK SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12845 TS 13560

TS 10956 TS 12498

06-HYB-472

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEKTAŞOĞLU OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8986

06-HYB-354

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAYRAM BÜLBÜL-BÜLBÜL MEDİKAL

TS 12426

06-HYB-1857

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALPER BEKTAŞ MÜH. ISIT. SOĞ. İNŞ. TAAH. TEKS. MAK. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12850

06-HYB-2120

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİRLEŞİK GRUP ELEKT. ENERJİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12831

06-HYB-2126

06.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

PRO-BAY YAPI DEKORASYON OTOM. GIDA İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12866 TS 12867

TS 12706 TS 12868

06-HYB-3959

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

HIZAL BAŞKENT OTO KAPORTA, BOYA-

MUSTAFA ARSLANOĞLU

TS 12047

06-HYB-3519

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÜZÜMCÜOĞLU FORD OTO TAMİR VE BAKIM SERVİSİ-

ALİ ÜZÜMCÜOĞLU

TS 12047

06-HYB-3970

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

HİBE ULUSLARARASI DAN. EĞİTİM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13573

06-HYB-3494

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

NECATİ DELİ-UĞUR AKARYAKIT

TS 12820

06-HYB-4025

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

PELİN OFSET TİPO MATBAACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11894

06-HYB-1100

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKLAN ULUSL. NAKL. İNŞ. TURİZM GIDA PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12820

06-HYB-3969

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ELİF OKKALI-SATÜRN-LİFT ASANSÖR ELEKT. İNŞ. SAN. TİC. ŞAHIS

TS 12255

06-HYB-3636

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BOZER PETROL ŞAHIS

TS 12820

06-HYB-914

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

İŞ YAZILIM DONANIM ELEKT. DAN. TELEK. KIR. TUR. MRD. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13149

06-HYB-2419

07.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

KULE ASANSÖR-RESUL KANTAŞ

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-4436

08.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SARMAK MAKİNA KOMPRESÖR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12870

06-HYB-1108

08.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SABU ASANSÖR SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-1413

08.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

MEÇ OTOMOTİV DEK. İNŞ. PETR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12664-2

06-HYB-1412

08.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

HAZAR YANGIN GÜV. MÜH. MAK. İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11827

06-HYB-4760

08.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

TURKPET PETROL ÜRÜNL. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

06-HYB-4697

09.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

ADNAN YILDIZ-ONAS ASANSÖR TİC. ŞAHIS

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-4044

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

AYRINTI TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM SİST. ENERJİ MÜH. MÜŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13242

TS 13381

06-HYB-3616

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

KILAVUZUM ÇEVRE VE İŞ GÜV. HİZM. DAN. EĞT. GERİ DÖN. MAK. İNŞ. MAD. MÜH. SAN. DIŞ TİC. VE YEN. EN. LTD. ŞTİ.

TS 13573

06-HYB-4382

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ENTEGRE ENFORMASYON SİST. EĞİTİM DAN. TİC. A.Ş.

TS 12498

TS 13149

06-HYB-1394

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ALSEZ DAN. EĞİTİM YAZILIM BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13573

06-HYB-3590

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

BELGE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13573

06-HYB-3967

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

YENİ ÖZGÜR OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

06-HYB-4393

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ARTI İLAÇLAMA HAŞERE KONT. MED. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8358

06-HYB-4409

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

SEÇKİN TRAKTÖR NEW HOLLAND YETKİLİ SERVİSİ-

SALİH ERDEK

TS 12047

06-HYB-3105

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

VASİA MOBİLYA-MEHMET ABA ESNAF

TS 12487

06-HYB-4433

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

BUHARALILAR OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13170

06-HYB-2196

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ECZACIBAŞI BAXTER HASTANE ÜRÜNL. SAN. VE TİC. A.Ş.-TEKNİK HİZMETLER ANKARA ŞUBESİ

TS 12426

06-HYB-277

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ÇİFT ATLI AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNL. İNŞ. İLETİŞİM NAKL. RENT A CAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OSTİM ŞUBESİ

TS 11939

06-HYB-3120

09.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

METROTÜRK METROLOJİ UYGUNLUK DEĞ. VERİFİKASYON TEST VE BELG. HİZM. A.Ş.

HYB K 298

06-HYB-3993

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ABRA DAMGA VE MUAYENE HİZM.-HALİL İBRAHİM ERDOĞAN

HYB K 298

06-HYB-3958

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ALTINIŞIK İLAÇLAMA HAYV. TEM. GIDA TAŞIM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8358

06-HYB-4006

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

METDEM MÜH. ELEK. ENERJİ MAK. KİMYA VE SAVUNMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13005

06-HYB-3957

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

BİOSEPT MEDİKAL ENDÜSTRİYEL VE TEK. SİS. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13005

06-HYB-1647

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ÇARE İŞ SAĞ. GÜV. ÇEVRE EĞİTİM LAB. ATIK AR-GE MÜH. MÜŞAVİRLİK TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ÇUBUK ŞUBESİ

TS 12426

06-HYB-4435

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

SAMET KAAN AKTAY BERA CAM BALKON ŞAHIS

TS 13177

06-HYB-4439

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ONAS PEYZAJ İNŞ. İÇ VE DIŞ TİC. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13578

TS 12427

06-HYB-3633

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

PEK PETROL VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

TS 12663

06-HYB-2606

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

UZMAN MATBAACILIK YAY. KAĞIT. TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11894

06-HYB-948

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ANADOLU TEKNİK GRUP ISI SİST. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12355

TS 12865

06-HYB-388

10.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

EMEK MİMARİ CAM YAPI SİST. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13177

06-HYB-3119

14.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

6D SİMÜLASYON YAZILIM GÜVENLİK SİST. ELEKT. TUR. ORG. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12540

TS 12498

06-HYB-3560

14.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

AKERMAN GRUP LABORATUVAR CİH. END. MAK. İM. İNŞ. TAAH. VE MED. SAN. TİC.

TS 12426

06-HYB-3940

14.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ATAK DİZEL MOTOR-YAŞAR ATAK

TS 12047

06-HYB-1833

14.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

BİL-YAP İLETİŞİM BİLG. VE YAPI SİST. LTD. ŞTİ.

TS 13242 TS 13164

TS 12739 TS 12540

TS 12498 TS 13229

06-HYB-3555

14.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

İMANCIOĞLU İNŞ. TAAH. VE PETROL TİC. SAN. A.Ş.

TS 11939

06-HYB-1241

14.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

BMK TIBBİ CİH. ELEK. OTOM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426

TS 13402

06-HYB-4368

14.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ESER AKADEMİ İŞ SAĞ. VE GÜV. VE ORTAK SAĞ. GÜV. BİRİMİ DAN. İNŞ. PEYZAJ EN. TUR. SAĞ. TARIM HAYV. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13573

06-HYB-4356

14.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

MAN OTOM. TİC. LTD. ŞTİ.-KAZAN ŞUBESİ

TS 12047

06-HYB-2585

14.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

MEHMET MURAT ŞEN İNTERBİL TEKNİK SERVİS

TS 10079

06-HYB-3935

14.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

TÜMPET ULUSLARARASI BELG. METR. LPG

AKAR. TEÇH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HYB K 298

06-HYB-3941

15.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

SATILMIŞ KARATAŞ-OKTAY KARATAŞ ADİ ORT.

TS 12820

TS 11939

06-HYB-2582

15.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

UN-TAT UNLU MAMÜLLERİ GIDA İNŞ. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 7282

06-HYB-1852

15.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ORHAN DEMİR-DEMİR TEKNİK

TS 10079

06-HYB-2129

15.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

MUTER METROLOJİ VE MUAYENE HİZM. SAN. VE TİC.

HYB K 298

06-HYB-3942

15.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

VARKANIS PETROL ÜRÜNL. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.-

ANKARA MAMAK ŞUBESİ

TS 12663

TS 11939

06-HYB-2543

15.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

BİLGİKENT BİLİŞİM TEKN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13242

06-HYB-3518

15.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

AĞCAOĞULLARI PETROL ÜRÜNL. GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

06-HYB-2017

20.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

ERKAYALAR İNŞAAT TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.-

ORGANİZE ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

TS 11939

06-HYB-2010

17.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

ERKAYALAR İNŞAAT TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.-

SİTELER ŞUBESİ

TS 11939

06-HYB-4361

17.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

ERKAYALAR İNŞAAT TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.-

DİKMEN ŞUBESİ

TS 11939

06-HYB-1924

17.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

ERKAYALAR İNŞAAT TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.-

AYAŞ CADDESİ ŞUBESİ

TS 11939

06-HYB-476

17.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

ERKAYALAR İNŞAAT TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.-

ALTINDAĞ ŞUBESİ

TS 11939

06-HYB-1623

17.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

NEŞEM TUR TURİZM TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12257

06-HYB-1771

20.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

ANKARA HAS TURİZM İNŞ. OTO KİRALAMA İLETİŞİM NAKL. PETROL ÜRÜNL. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

06-HYB-3770

20.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

AĞCAOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. İTH. VE İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

06-HYB-2017

20.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

KARAOĞLU TARIM ALETLERİ TAR. ÜR. PET. ÜR. GIDA İNŞ. MALZ. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

06-HYB-1719

23.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

EMİN AYKAÇ İNŞ. TAAH. SAAT. KUY. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13187

06-HYB-1213

27.06.2016

FİRMA İSTEĞİYLE

6566/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ