15 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29771

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


VİDALI HAVALI KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


CNC TAKIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Tire Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                                   :  2016/35

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  PAYET KOSTİK (SODYUM HİDROKSİT) ALIMI

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                              :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                          :  02.08.2016 Saat: 14.00

B-a) Dosya No                                   :  2016/36

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  RESİRKÜLASYON POMPASI (MOTORLARI İLE BİRLİKTE) ve BU POMPALARA AİT MEKANİK SALMASTRA ALIMI

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                              :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                          :  02.08.2016 Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer  :  Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 -Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no'lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

6520/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

28 Mayıs 2016 tarih ve 29725 sayılı (kayıt no: 5137/1/2-1) Resmi Gazete ile 30 Mayıs 2016 tarih ve 29727 sayılı (kayıt no: 5137/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.23 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup, söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6. Teklifler 11 Ağustos 2016 tarihinde saat 10:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 11 Ağustos 2016 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

6582/1/1-1

—————

AMENDMENT NOTICE

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of IFB No: DB.ATT.23 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29725 and Record No: 5137/2/2-1 on May 28, 2016 and Issue No: 29727 and Record No: 5137/2/2-2 on May 30, 2016 are updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 10:00 a.m.(local time) on August 11, 2016 and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (twohundred fifty thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 10:00 a.m. (local time) on August 11, 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

6582/2/1-1


VİDALI HAVALI KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Vidalı havalı kompresör alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/256449

Dosya no                                   :  1627069

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  VİDALI HAVALI KOMPRESÖR (1 adet)

b) Teslim yeri                            :  Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Ereğli /ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  28.07.2016 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE Belgesi.

4.2.2. Teknik şartname cevapları

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.07.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6562/1-1


CNC TAKIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : CNC TAKIM MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2016/259377

Dosya no                                      :  1622070

1 - İdarenin                                   : 

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                         Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             : 

2 - İhale Konusu Malın                 : 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  136 kalem CNC takım malzemeleri

b) Teslim yeri                               :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                              :  İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  01/08/2016 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. .

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 01/08/2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6567/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2016/244774

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0 446 223 95 00 (4 Hat)     0 446 223 91 67

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Seyyar Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme makinelerinin işletilmesi ± % 20 Toleranslı 364.500 Ton pancar boşaltılması ve istiflenmesi hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer/yerleri               :

 

Merkez Bölgesi Fabrika Kantarı

4 Adet Elekt. Makine ile

240.000 Ton

Altınbaşak Kantarı

1 Adet Elektrikli

45.000 Ton

Altınbaşak Kantarı

1 Ad Dizel

24.000 Ton

Kelkit Bölgesi Kantarı

1 Ad Dizel Makine ile

8.500 Ton

Suşehri Akıncılar Kantarı

2 Adet Dizel Makine ile

29.000 Ton

Suşehri Bölgesi Karaağaç Kantarı

1 Adet Dizel Makine ile

18.000 Ton

 

Toplam

364.500 Ton

 

c) İşin süresi                                 :  Fabrika Kampanya Süresi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                           :  28.07.2016 Perşembe Günü Saat 14:00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İdari şartnamede belirtilmiştir.

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgeleri: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan kabul işlemleri tamamlanan

Teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loder ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir.

6 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

6466/1-1


MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE VE ATIK MALZEME

TAŞINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya döneminde Meydan Tesislerinde yapılacak olan Meydan Tahmil-Tahliye ve Atık malzeme taşınması işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2016/250159

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  - Tahmini miktarı 32.000 ton (% ± 20) olan kok, kireç taşı, vs. gibi işletme malzemelerinin yer silosundan kullanım yerine 24 saat içinde belirli aralıklarla getirilmesi, kum sıyırıcıdan çıkan kumun ve kireç ocağından çıkan balastın fabrika sahası içindeki stok yerine taşınması.

                                                               - Tahmini miktarı 35.000 ton (% ± 20) olan pres filtre toprağı ile tahmini miktarı 37.000 ton (%± 20) olan Seyyar Pancar Boşaltma ve Otomatik Sabit Pancar Boşaltma Makinalarından çıkan atıklar ve pancar ile birlikte fabrikaya gelen diğer malzemelerin (Ot, yaprak, toprak, taş, vb.) fabrika sahası içerisinde bulunan, idarece gösterilecek ve bütün noktalara yaklaşık 500 m mesafedeki döküm sahasına usulüne uygun olarak taşınması, boşaltılması ve döküm sahasının tesviye edilmesi işidir

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin süresi                                       :  Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  28/07/2016 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

6360/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 16.313,00 TL ile en çok 562.464,00 TL arasında değişen; 01.08.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.631,50 TL, en çok 56.246,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, çorap, tayt, dvd player, terlik, süs eşyası, cam eşya, peçete, boru, el pompası, kumaş, mumluk, saç tokası, duvar saati, iş eldiveni, somun, batarya, v.b. 10 (on) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 01.08.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6442/1-1


TAŞINMAZ MAL SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı; İlimiz Altınordu İlçesi Durugöl Mahallesi 2516 ada, 2 – 3 ve 8 nolu parsellerde kayıtlı toplam 43133,72 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde, ekli avan projesine göre veya Yüklenici tarafından hazırlanacak ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun bulunan avan projeye göre mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projelerinin Yüklenici tarafından hazırlanıp İdareye onaylattırılarak; işletme hakkının yükleniciye bırakılması; tapuya 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, proje alanında bulunan Kültür Merkezi, Ticari Alan ve Otopark alanın kullandırılmasından dolayı yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne üzerindeki müştemilatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı                       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                          :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                            : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks       :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati            :  29/07/2016 Cuma günü Saat : 10:30

2.7. İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Tahmini Bedel ve Geçici Teminat :

Taşınmazın tahmin edilen 30 yıllık kira bedeli K.D.V. hariç 52.500.000,00 TL olup, % 3 geçici teminat miktarı ise 1.575.000,00 TL’dir. Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır. İhaleye konu taşınmazın, yüklenicinin alt kiracılara kullanımına vermesi nedeniyle elde edeceği gelirlerden, İDARE’ye verilecek olan payın yıllık oranı en az;

1. Dönem (1-10 yıl) % 5 +KDV

2. Dönem (11-20 yıl) % 7 +KDV

3. Dönem (21-30 yıl) % 9 +KDV

Olup, İhalede artırım bu oranlar üzerinden yapılacaktır. Dönemler için birbirinden farklı artış oranları teklif edilmeyecektir.

4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;

5.1. Gerçek Kişiler :

5.1.1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi,

5.1.2. Nüfus Kayıt Örneği,

5.1.3. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti,

5.1.4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.1.5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.6. 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

5.1.7. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.1.8. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri,

5.1.9. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır,

5.1.10. Vekâleten katılması halinde istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği,

5.1.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler,

5.1.12. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

5.1.13. İhale dokümanının satın alındığın dair belge,

5.1.14. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

5.1.15. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

5.1.16. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

5.1.17. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı,

5.1.18. İsteklinin işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, toplamda en az 300.000 m2 alışveriş merkezleri ile en az toplam 10.000 kişilik kapalı kültür merkezleri, geliştirmesi ve yönetimi yaptığını belgelemelidir. İstekli, Türkiye’de ve/veya yurt dışında alışveriş merkezi ile kültür merkezi yaptırımı geliştirme ve işletme işlerine dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.)

5.1.19. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en az %25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu,

5.2.Tüzel Kişiler :

5.2.1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.2.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.2.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.2.4. 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

5.2.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.2.6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.

5.2.7. Vekâleten katılması halinde istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği,

5.2.8. İhale dokümanının satın alındığın dair belge,

5.2.9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

5.2.10. Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekilerin görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.2.11. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

5.2.12. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

5.2.13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

5.2.14.İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı,

5.2.15. Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan ortaklardan en az %25 hisse sahibi ortak veya ortakların kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, toplamda en az 300.000 m2 alışveriş merkezleri ile en az toplam 10.000 kişilik kapalı kültür merkezleri, geliştirmesi ve yönetimi yaptığını belgelemelidir. İstekli, Türkiye’de ve/veya yurt dışında alışveriş merkezi ile kültür merkezi yaptırımı geliştirme ve işletme işlerine dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.)

5.2.16. Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan ortaklardan en az %25 hisse sahibi ortak veya ortakların Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en az %25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu,

5.2.17. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler,

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 28/07/2016 tarihinde saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

6570/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5,00-TL, en çok 817,82-TL olan, 26.07.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı en az 0,50-TL, en çok 81,78-TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Dinamo, Cep Telefonu, Cep Telefon Şarj Cihazı, Cep Telefon Bataryası, Cep Telefon Kulaklığı, Sigara Sarma Makinası, Tabaka, Motor Parçası, USB Aparatı, MP3 Player, Traş Makinası, Box Cihazı, Çakmak Taşı, Jilet ve çeşitli sayılarda muhtelif eşya cinsi 92 Grup eşya açık artırma suretiyle Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No:37 İlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda 27.07.2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(362)(445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6571/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN İHALE BİLGİLERİ

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Cadde Sokak

Kapı No

Ada No

Par. No

Tapu Alanı (m²)

Arsa Payı

Bağımsız Bölüm No

Yaklaşık Brüt Kapalı Alanı (m²)

Muhammen. Bedeli (TL)

Geçici Temi. Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

İzmir

Konak

Umurbey

 

İşçiler

 

3169

149

2676,25

Tam

 

 

4.700,000,00

150.000,00

10.08.2016

10:00

2

Ankara

Çankaya

Nasuh Akar

Balgat

1400 Sokak

3

7489

6

3.038

3000/171708

31

105

380.000,00

15.000,00

10.08.2016

14:00

3

Ankara

Çankaya

Nasuh Akar

Balgat

1400 Sokak

3

7489

6

3.038

3000/171708

32

115

360.000,00

15.000,00

10.08.2016

14:00

4

Ankara

Çankaya

Nasuh Akar

Balgat

1400 Sokak

3

7489

6

3.038

3000/171708

36

105

380.000,00

15.000,00

10.08.2016

14:00

5

Ankara

Çankaya

Nasuh Akar

Balgat

1400 Sokak

3

7489

6

3.038

3000/171708

41

115

360.000,00

15.000,00

10.08.2016

14:00

 

İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, İşçiler Caddesi, No: 168 (3169 ada, 149 no’lu parsel) adresindeki ve

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Nasuh Akar Mahallesi, 1400. Sokak No: 3 adresindeki (tapudaki 7489 ada 6 no’lu parsel üzerindeki blok 31, 32, 36 ve 41 no’lu bağımsız daireler) taşınmazların satışı Açık İhale yöntemiyle 10 AĞUSTOS 2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi: www.etimaden.gov.tr’de

6453/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe/Mah.

Ada / Parsel

Alanı (m2)

Arsa Payı

Niteliği

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

KÖRFEZ/ATALAR

1673/8

19.437,05

TAM

BİNALI ARSA

36,204,000.00

1,086,120.00

27.07.2016

15:00

 

Söz konusu parselde belediyemizin kiracısı bulunmakta olup kira süresi 2019 yılına kadar ek sözleşmeyle uzatılmıştır. 2016 takvim yılı içinde aylık 44.884,00 Amerikan Doları karşılığında fiili ödeme gününde Türk Lirası olarak kira bedeli ödenmektedir. Diğer detaylar ihale şartnamesinde belirtilmektedir.

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler:

- İÇ ZARF:

1 - İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF:

1 - Katılımcının kanuni ikametgâhı, (Türkiye’de Tebligat için adresi - İkametgah Belgesi

2 - Katılımcının nüfus cüzdan sureti (resimli),

3 - İş bu şartnamede istenilen geçici teminat makbuzu ve bu şartnamede istenen tüm evrakların eksiksiz olarak verilmesi,

4 - Dosya (şartname bedeli makbuzu)

5 - Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden, Belediyeye BORCU YOKTUR belgesi

6 - Tüzel kişilerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri şarttır.

7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3-6)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.

8 - Noter Tasdikli İmza sirküleri, (Gerçek ve tüzel kişilerde)

9 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

10 - Teklif mektubunu havi iç zarf.(mektup imzalı ve kaşeli olacaktır)

11 - Geçici teminat yatırdığına dair makbuz

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü (27/07/2016) saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 15.000,00 TL (On Beş Bin Türk Lirası) karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü (27/07/2016) saat 14:00’e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

6369/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Tire Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Tire Belediyesine ait, İzmir İli, Tire İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan pafta, 1672 ada 1 parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında (Ticaret – Turizm ) olan 1 adet arsa, 2886 Sayılı İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” arttırma suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 27.07.2016 Çarşamba günü saat 10.00'da Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 adet arsa:

 

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi İmar Durumu

M2

Muhammen Bedeli

Teminat Bedeli

1

Cumhuriyet

 

1672

1

Arsa (Ticaret – Turizm)

4611,21

2.500.000,00 TL

75.000,00 TL

 

4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Teklif Mektubu

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

ı) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi

5 - Adı geçen taşınmazın KDV’si ve satış bedeli peşin ödenecektir.

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.

7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

8 - Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 27.07.2016 Çarşamba günü saat 09:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

12 - Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesin’de bulunan 1672 Ada 1 parselde kayıtlı toplam 1 adet arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.

6518/1-1