21 Haziran 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29749

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ERZURUM İLİ, YAKUTİYE İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ VE KARS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ORTAKAPI MAHALLESİ, SARIKAMIŞ İLÇESİ, KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


5 ADET KESME TARTMA MAKİNASI (HAMUR BÖLÜCÜ) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Pancar Yüzdürme, Kristal Şeker Ambalajlanması ve Çamur Susuzlaştırma ile Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi hizmetleri işi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez-MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0 436 215 12 80      Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  77 Adet İşçi ± %20 Toleranslı 110 Gün boyunca Meydan Pancar Yüzdürme, Kristal Şeker Ambalajlanması ve Çamur Susuzlaştırma İle Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi hizmetleri (İşin detayları Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir)

b) Yapılacağı Yer                   :  Muş Şeker Fabrikasında.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                     :  12.07.2016 Salı günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 12.07.2016 Salı günü saat 10:00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5869/1-1


ERZURUM İLİ, YAKUTİYE İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ VE KARS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ORTAKAPI MAHALLESİ, SARIKAMIŞ İLÇESİ, KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, İstasyon mahallesi, Kars ili, Merkez ilçesi, Ortakapı mahallesi ve Kars ili, Sarıkamış ilçesi, Kazımkarabekir mahallesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda listede bilgileri verilen taşınmazlar ayrı ayrı satılacaktır.

 

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ M²

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

ERZURUM

YAKUTİYE

İSTASYON

7562

  1

585,90 (1953/66554 hisse)

19.07.2016

14:00

11.700,0 TL

2

KARS

MERKEZ

ORTAKAPI

321

  2

31,00

19.07.2016

14:30

130,00 TL

3

KARS

SARIKAMIŞ

KAZIMKARABEKİR

200

20

11.696,00

19.07.2016

15:00

6.400,00 TL

4

KARS

SARIKAMIŞ

KAZIMKARABEKİR

205

  1

3.213,00

19.07.2016

15:30

1.760,00 TL

5

KARS

SARIKAMIŞ

KAZIMKARABEKİR

225

  4

366,00

19.07.2016

16:00

160,00 TL

 

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle; “TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda”, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

2 - Teklifler ihalenin yapılacağı 19.07.2016 günü her bir parselin ihale saatine kadar TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

3 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme İşlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

4 - İhale dokümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Sivas Vakıflar Bankası TR41 0001 5001 5800 7293 4786 74 IBAN numaralı hesaba her bir parsel için 45,00 TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında TCDD 4. Bölge Müdürlüğü’nden, TCDD Kars Gar Müdürlüğü’nden, Sarıkamış İstasyon Şefliği’nden ve Erzurum Gar Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

5894/1-1


5 ADET KESME TARTMA MAKİNASI (HAMUR BÖLÜCÜ) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5 adet Kesme Tartma Makinası (Hamur Bölücü) alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 01.07.2016 Cuma günü saat 11.00’da Fabrikamız Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Nihai teklifler en geç 01.07.2016 Cuma günü saat 11.00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66           Faks : 397 33 71 – 74

5954/1-1