12 Haziran 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29740

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Konya Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 8. İcra Müdürlüğünün 2000/12874 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5615/1-1

—————

Bingöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/10 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5616/1-1

—————

Gebze 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/1281 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içinde bulunan 2014/94 D. İş sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5635/1-1

—————

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/641 Yeni Esas, (2009/789 Eski Esas) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5636/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standartları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

CUMALİ ÖZCAN-OTO KAPORTA

44-HYB-431

TS 13168

04.05.2016

Talimata Aykırılık

SELAHATTIN GÜRBÜZ-GÜRBÜZ ELEKTRONİK

44-HYB-16

TS 10956-TS 12134 - TS 12498-TS 12739

03.05.2016

Talimata Aykırılık

İNVİTE TEKNOLOJİ - HAKAN YILDIRIM

44-HYB-3687

TS 10956-TS 12713- TS 12643-TS 12845-

TS 12739

06.05.2016

Firma Talebi

SARIÇAM KERESTE İNŞ. PET. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

44-HYB-305

TS 11939-TS 12663

06.06.2016

Talimata Aykırılık

5674/1-1


Konya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Çakıroğlu Ahşap Ürünleri İmalat ve Tic. A.Ş. firması adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 01.06.2005 tarih ve 05060500IM000371 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi ile 06.04.2005 tarihli 79081 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşyalar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de iptal edildiğinin anlaşılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim edilen 22.03.2016 tarih ve 16ET06050016 sayılı Ek Tahakkuk Kararı firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince ödeme emirlerinin iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlanen tebliğ olunur.

5591/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

60576 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5683/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.06.2016      Karar No: 6960

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESİ             :  20 Howard St. Perth Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No : 10   06700 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA

MÜRACAAT TARİHİ         :  23.05.2016

RUHSATIN :

• MAHİYETİ                         :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                 :  XI/A

• KAPSADIĞI İL                  :  Diyarbakır

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  24.913 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TEM/5046

• VERİLİŞ TARİHİ               :  16.06.2012

TALEP:

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6/8 inci maddesine göre ruhsat sahasında yapılan petrol keşfinin geliştirilmesini teminen ilave süre verilmesi.

KARAR:

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd.'nin sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresine, ham petrol keşfi yapılan alanlarda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesine imkan vermek maksadıyla 16.06.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 16.06.2018 tarihine kadar iki yıl süre ilave edilmesine karar verilmiştir.

5606/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 02/04/2015 tarihinde 2015/34552 İhale Kayıt No ile yapılan "Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin 24 Aylık Sedimantasyon Hizmet Alımı" ihalesine; hakkında 23.12.2014 - 23.12.2015 tarihleri arasında tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı olan Hasan ARPAT tarafından imzalanan Teklif Mektubu ile (dolaylı olarak yasaklı kişi vasıtasıyla) katılan, bu fiili ile de 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (e) bendinde; "11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak." şeklinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunma fiilini gerçekleştirdiği idarece tespit edilen;

STARMED Tıbbi Ürün İthalat İhracat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Binevler Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı 57 Nolu Sokak Özlem Apt.No:14/A, Şahinbey / GAZİANTEP, Gaziantep Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 21588, Oda Sicil No: 22006, Vergi Dai./No: Şahinbey V.D./ 781 020 7708)'ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Bektaş ARPAT (T.C. Kimlik No: 12670385226 )'a;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 29/05/2015 tarihli ve 29370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 14. İdare Mahkemesinin 10/03/2016 tarihli ve E:2015/1794 - K:2016/ 791 sayılı: “Dava konusu işlemin İPTALİNE” yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 01/06/2016 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

5618/1-1


 

ŞABLONYSK_Sayfa_1

ŞABLONYSK_Sayfa_2

ŞABLONYSK_Sayfa_3

ŞABLONYSK_Sayfa_4


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçesi ekinde, Özgeçmiş, Nüfus cüzdanı sureti, (2) iki adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, sağlık raporu, Öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve uzmanlık belgesi noter onaylı), (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi), yabancı dil belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan eserlerden 4(dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvuracakladır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Tel: 0 478 211 75 19

 

 Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi / Sanat Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Osmanlı dönemi aydınlatma eşyaları üzerine doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Çarlık Rusyasının Ermeni Politikası üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler / Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç. Dr.

4

1

"Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi Kararlarının Filistin-İsrail Barış sürecine etkisi" üzerine doktora yapmış olmak.

5685/1-1


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Turizm Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör – Doçent – Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Drc.

Adet

Nitelik

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Çocuk nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

2

1

İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. Kolistinin etkinliği konusunda çalışmaları bulunmak

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbî Farmakoloji

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak, tıpta uzmanlık yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Diabet ve obezite konusunda deneyim ve çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

1

Çocuk ortopedisi konusunda çalışmaları bulunmak

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

2

1

Üremeye yardımcı teknolojiler eğitim sertifikasına sahip olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Yakınçağ tarihi bilim alanında doçent unvanı almış olmak. 19. yüzyıl askeri bürokrasisi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

1

1

Türk Dili bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Osmanlı Türkçesi sentaks ve söylem analizi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

2

1

Türk Dili bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Dil ilişkilerine dair çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

Sistematik Felsefe

Doçent

1

1

Çağdaş Fransız ve Alman felsefesi konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat

Psikoloji

Psikoloji

Doçent

1

1

Klinik psikoloji bilim alanında doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Psikoloji

Psikoloji

Doçent

3

1

İş ve Örgüt Psikolojisi bilim alanında doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.


Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Gen ekspresyonu ve kanser konusunda çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

2

1

İnşaat mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Tarihi yapılar konusunda çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

Cebir ve Sayılar Teorisi bilim alanında doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Uluslararası ilişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Uluslararası hukuk ve insan hakları konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İşletme

Yönetim Organizasyon

Doçent

2

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçent unvanını almış olmak. İnsan kaynakları, performans değerlendirme, sosyal hizmet işletmeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

2

1

Muhasebe-Finansman alanında doktora yapmış olmak. Finans ve turizm finansı konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

5686/1-1