9 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29737

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SİSTEM ODASI DONANIM BİLEŞENLERİ VE BAKANLIK VERİ MERKEZİNE ENTEGRASYONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZICI SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET GREEN SCREEN STUDİO LED PROJEKTÖR SİSTEMİ VE 1 ADET MOTİON CAPTURE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


27 KALEM DALGIÇ ELEKTRO MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ-TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-TEDES) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ADETLERDE PLANÖR MALZEMESİ SATIN ALINACAK VE KALİBRESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SİSTEM ODASI DONANIM BİLEŞENLERİ VE BAKANLIK VERİ MERKEZİNE ENTEGRASYONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Sistem Odası Donanım Bileşenleri Alımı ve Bakanlık Veri Merkezine Entegrasyonu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5528/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZICI SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar yazıcı sarf malzemesi, malzeme listesine, HP marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte malzeme listesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, malzeme listesine, marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5527/1-1


1 ADET GREEN SCREEN STUDİO LED PROJEKTÖR SİSTEMİ VE 1 ADET MOTİON CAPTURE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Green Screen Studio Led Projektör sistemi ve 1 adet Motion Capture Sistemi ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5526/1-1


 27 KALEM DALGIÇ ELEKTRO MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 27 Kalem Dalgıç Elektro Motopomp teknik şartnamesine ve ALARKO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesini ve ALARKO markasını, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 16/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve ALARKO markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5531/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamelerine uygun olarak, ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.

 

TABAKA KAĞITLAR:

MALZEME CİNSİ

ÖLÇÜ/MİKTAR

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

PAKET (*)

TON

Tip:1:Beyaz renkli filigranlı 1. hamur 70 gr. 707x1000 mm. ebadında kağıt.

35.000

857,5

Teknik Şartname

30/06/2016

Tip:3:Sarı renkli filigranlı 1. hamur 60 gr. 707x1000 mm. ebadında kağıt.

3.000

63

Tip:4:Mavi renkli filigranlı 1. hamur 60 gr. 707x1000 mm. ebadında kağıt.

3.000

63

Toplam:

41.000

983,5

(*) 1 Paket; 500 tabaka olacaktır.

BOBİN KAĞITLAR:

MALZEME CİNSİ

MİKTAR (TON)

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Tip:1:Sarı renkli 1. hamur 70 gr. 245 mm.lik bobin kağıt.

1.290

Teknik Şartname

30/06/2016

Tip:2:Turuncu renkli 1. hamur 70 gr. 245 mm.lik bobin kağıt.

72

Tip:3:Mor renkli 1. hamur 70 gr. 245 mm.lik bobin kağıt.

420

Tip:4:Mavi renkli 1. hamur 70 gr. 245 mm.lik bobin kağıt.

360

Toplam:

2.142

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı, İç Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. ve 5. maddesi ve Dış Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 5. (d bendi hariç) maddelerinde yazılı belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile Ek Şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda, 30/12/2016 tarihine kadar geçerli geçici teminat EURO CİNSİNDEN verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

Duyurulur.

5529/1/1-1

—————

BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign markets by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and with additional conditions concerning the tender.

 

SHEET PAPERS

COMMODITY

QUANTITY

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

PACKETS (*)

TONES

Type:1: Watermarked Paper (707x1000 mm., 70 gr., First Quality, White Colored) 

35.000

857,5

Technical Specification

30/06/2016

Type:3: Watermarked Paper (707x1000 mm., 60 gr., First Quality, Yellow Colored) 

3.000

63

Type:4: Watermarked Paper (707x1000 mm., 60 gr., First Quality, Blue Colored) 

3.000

63

Total:

41.000

983,5

(*) 1 Packet will be 500 sheets.

ROLL PAPERS

COMMODITY

QUANTITY (TONES)

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

Type:1: Roll Paper (245 mm., 70 gr., First Quality, Yellow Colored)

1.290

Technical Specification

30/06/2016

Type:2: Roll Paper (245 mm., 70 gr., First Quality, Orange Colored)

72

Type:3: Roll Paper (245 mm., 70 gr., First Quality, Purple Colored)

420

Type:4: Roll Paper (245 mm., 70 gr., First Quality, Blue Colored)

360

Total:

2.142

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE.

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from the 3rd Purchasing Department (III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı) of General Directorate of the State Supply Office in Ankara without any charge.

b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document price (140.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. In addition to the inner envelope, the outer envelope shall also contain the letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the article 2 and 5 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 (excluding clause d) of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or cashier receipt and the documents stated in the Additional Conditions.

3 - The bids must reach or be submitted to our Headquarters “III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı” latest by 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline, the inner envelopes which contains the offers which has been found in compliance with the required conditions will also be opened. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency.

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification concerning this tender.

6 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

7 - Bidders must submit a preliminary guaranty in EURO, valid till 30/12/2016, at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit.

8 - This tender is exempt from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (Exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to tender, to partially tender the mentioned supplies or to award the tender to whomever it may please.

9 - The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.

To be announced to all candidates.

5529/2/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, dış piyasadan teknik ve ticari şartname esaslarına göre açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTAR

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Dar Mekanizma

700.000 adet

Teknik Şartname

27.06.2016

Geniş Mekanizma

1.800.000 adet

Teknik Şartname

Sırt Halkası

2.500.000 adet

Teknik Şartname

Kompresör

2.500.000 adet

Teknik Şartname

Rado

5.000.000 adet

Teknik Şartname

Pim (Perçin)

10.000.000 adet

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a. İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından incelenmek üzere ücretsiz olarak temin edebilirler.

b. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için 130.- TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhaleye iştirak eden firmalar, teklifleri ile birlikte Dar ve Geniş mekanizmalardan (aksesuarları ile birlikte) 2.500’er takım numune verecektir. Teklif mektuplarının dış zarfları son teklif verme günü saat 14.00’de açılacak olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numuneleri teknik şartnamesine ve kullanım amacına uygunluk açısından incelenecektir.

Numunelerin gerek teknik şartnameye uygunluk açısından incelemesinde ve gerekse Klasör İmal Makinesinde kullanılmaya elverişlilik bakımından Basım İşletme Müdürlüğümüzde yapılacak denemelerde numune ile ilgili teklif sahibi firma yetkilileri de hazır bulunacaklardır. Deneme ve inceleme sonuçları düzenlenecek tutanağa açıkça yazılacak ve bu tutanak deneme ve inceleme çalışmalarında hazır bulunan firma yetkilileri tarafından da mutlaka imzalanacaktır.

Numuneleri teknik şartnamesine ve kullanma amacına uygun bulunan firmaların fiyatla ilgili iç zarfları firmalara bildirilecek gün ve saatte açılacak, numunesi uygun bulunmayan firmaların fiyatla ilgili iç zarfları ise açılmadan firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para birimi cinsinden (Euro) verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif formunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

Duyurulur.

5530/1/1-1

—————

LEVER ARCH MECHANISMS AND ACCESSORIES WILL BE PURCHASED

BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE

The commodities mentioned below shall be purchased from foreign markets by taking open bids, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications.

 

COMMODITY

QUANTITY (pcs.)

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

Narrow Lever Arch Mechanism

700.000

Technical Specification

27.06.2016

Broad Lever Arch Mechanism

1.800.000

Technical Specification

Finger hole rings

2.500.000

Technical Specification

Compressor

2.500.000

Technical Specification

Rado eyelet

5.000.000

Technical Specification

Rivet (pin)

10.000.000

Technical Specification

 

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE.

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı (3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office) in Ankara without any charge.

b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document price (130.- TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

c) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the bidder after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, the price of tender documents shall be returned to the candidates.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. In addition to the inner envelope, the outer envelope shall also contain the letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the article 5 of the commercial specification, and the documents stated in the Additional Conditions.

3 - The bids must reach or be submitted to our Headquarters “III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı” latest by 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4 - The bidders to participate in the tender must give 2.500 sets of wide and narrow mechanisms samples (with accessories) each together with the bids. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline. The samples provided by the bidders who present a full set of documens shall be inspected in accordance with technical specifications and in respect of usage purpose.

The authorities of the bidders shall be ready at Our Printing Establishment Directorate while the samples are both inspected in accordance with technical specification, and tested on file manufacturing machine for usage purpose. The results of inspections and tests shall clearly be recorded in writing and these written records shall also be undersigned by the bidder’s authorities participated in these trial and inspection works.

The inner envelopes of the bidders whose samples are found in compliance with technical specification and usage purpose shall be opened in the date and time to be announced to the bidders. Those whose samples are not found in compliance with the requirements shall be returned without opening with all the other documents and samples. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency.

5 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

6 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification concerning this tender.

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months as of the bidding deadline in same the currency of their offers (Euro), at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit.

8 - This tender is exempt from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (Exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to tender, to partially tender the mentioned supplies or to award the tender to whomever it may please.

9 - The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. Representatives (Power of Attorney with specimen signatures) are needed to participate in underbidding and if they are unable to attend, written price on bid form shall prevail.

To be announced to all candidates.

5530/2/1-1


KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ-TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-TEDES) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1 - Kurulum ve işletmeye ait tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere; Gelir paylaşım modeli ile Bilecik Belediyesi mücavir alan sınırlarında KGYS - TEDES Komisyon raporunda belirtilen 3 kavşakta kırmızı ışık ihlal sistemi, 4 noktada sabit kamera hız ihlal tespit sistemi, 4 noktada hız koridoru, kırmızı ışık ihlal tespit sistemlerinin bulunduğu 3 kavşağın akıllı kavşağa dönüştürülmesi, kameraları ve müştemelatları ile trafik ve can güvenliği sistemi kurulumu ve işletme fonksiyonlarının “yap-işlet devret modeli” ile kurulması ve 10 yıl süre ile işletilmesi ve 10 yıl sonra sistemlerin işler vaziyette idareye teslimi, yasal mevzuatlar çerçevesinde olacaktır.

2 - Söz konusu iş ile ilgili şartname; İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No: 11 Merkez / Bilecik T.C Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde incelenebilir ve 2.500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediyemiz Tahsilat birimi veznelerine yatırılabilir.

3 - İhale, 28/06/2016 tarihinde salı günü saat 14.00’de, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No: 7 Merkez/Bilecik adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a. maddesi gereği kapalı teklif eksiltme usulü ile 10 yıllığına ihale edilecektir.

4 - Bu işin muhammen bedeli 8.075.803,41 ¨ olup, muhammen bedelin %3’ü oranında 242.274,2 ¨, 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur.

5 - İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler;

A) Kanuni ikametgâh belgesi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi

D) İmza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir. Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları teşfik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi

G) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

H) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

İ) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

J) Geçici teminata ait belge. (Banka teminat mektupları süresiz verilecektir.)

K) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı.

L) İhale konusu noktaların ve yerlerin ve Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü binasının tadilat ve tefrişat yapılacağı odalarının ve katlarının görüldüğüne ve adı geçen işleri anladığına dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

M) Bilecik Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur belgesi”.

N) İsteklinin son 5 (beş) yıl içerisinde TEDES kapsamında ve tek sözleşmeye ilişkin bu ihalenin muhammen bedelinin %50 (yüzde elli)sinden az olmayan tutardaki bir işi yapmış yada yapıyor olduğuna dair ilgili Belediyeden veya dengi bir kurumdan almış olduğu ıslak imzalı ve kaşeli belge.

O) Yeterlilik için teklif edilecek cihazlara ait aşağıdaki belgelerinden en az 1’ini sağlamak koşuluyla ihaleye teklif verebilmek için isteklilerden istenen belgeler şunlardır;

1) İsteklinin teklif ettiği cihazların yurtiçinde en az 5 (beş) adet kırmızı ışık ve 10 (on) adet hız ihal sistemlerinde (TEDES) kullanıldığına dair cihazın tedarikçisinden alınmış ıslak imzalı kaşeli referans yazısı.

2) İsteklinin teklif ettiği Kırmızı Işık ve Hız İhlalleri Cihazlarından (TEDES) Yurtiçinde 3 (üç) şehirde son 5(beş) yıl içerisinde en az 3 (üç) adet kurulmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair Cihaz tedarikçisinin ilgili kurumdan (Belediyeden) almış olduğu ıslak imzalı kaşeli belge (Belediye veya dengi ve Emniyet ile ilgili kurumlardan) alınmış ıslak imzalı iş deneyim belgesi,

P) İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait idari ve teknik şartnamenin her sayfasını okudum anladım olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına konulacaktır.

Q) İhaleye katılacak firmalar, İstekliler ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikalarını ve ISO 9001 Kalite yönetim sertifikalarını ihale dosyalarında sunacaklardır. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur.)

R) Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.12.2015 tarihinde yayınlanan teknik gereklilikler kriterleri gereği verilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;

• TSEK 216 Belgelendirme Kriterinde yer alan güncel Elektromanyetik uyumluluk (EMC) (EN 61000 ile EN 55016 standartlarının ilgili bölümleri) belgeleri,

• TEDES’lere ait LVD alçak gerilim yönetmeliğine uygunluk belgesi,

• Çevre şartlarına dayanaklılık (EN 60068 standardının ilgili bölümleri) deneyleri belgesi,

• Tedes Saha bileşenlerinin dış müdahalelere karşı dayanıklılığını (TS EN 60068-2-31 standardına sahip olduğunu) gösterir belge,

• TEDES’ lerde kullanılacak her türlü cihaz ve donanıma ait CE belgesi,

• Tedes Cihazın ölçüm birimi bazında doğruluğunu gösterir kalibrasyon belgeleri,

• Laboratuvar sonuçları,

• Üreticilerden temin edilecek periyodik kalibrasyon bilgilerini gösteren belgeler,

• Ulusal/Uluslararası bağımsız akredite kurumlarınca verilen onaylı fonksiyonellik ve doğrulama güvenilirlik belgeleri,

Akıllı Kavşak cihaz ve donanımları için ;

• EN 12675 veya TS EN 12675 (Trafik Sinyal Kontrolörleri - İşlevsel Emniyet Gereksinimleri)

• EN 50293 veya TS EN 50293 (Yol Trafik Sinyal Sistemleri - Elektromanyetik Uygunluk)

• Üretici veya Yüklenici firmanın ISO 9001:2008 Kalite Güvence Belgesi

• Sinyal vericilerin ışık şiddeti dağılımı TS EN 12368 veya EN 12368

• İlgili ürünlere ait TS EN 50556 belgesi, TS EN 50556:2014 (Yol Trafik İşaret Sistemleri) standardı.

• TS EN 50556:2014 (Yol Trafik İşaret Sistemleri) standardına uygunluğu gösteren sertifika ve akredite test laboratuvarında yapılmış test raporları teklif dosyası ile birlikte idareye sunulacaktır.

CCTV Cihazları ve donanımları için;

• Cihaz üreticisi için Cihaz, ISO 9001:2000 sertifikası

• Sabit kamera muhafazaları için en az IP66 Standartı belgesi

• Elektrik panosu için, en az EN 60695-2-11 veya dengi standartlara uygun olacaktır

• Anahtarlı otomatik sigortalar için EN 60898 ve EN 60947-2 veya dengi standartlara ve CE belgesine sahip olması

• Kablo Kanaletleri TSE ISO 9001-2000, VDE TSE 5109, EN 50085-1, EN 50085-2-3 standartlarına sahip olacaktır.

6 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir;

Teklif mektubu; Teklif mektuplarında teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklif mektubunda İdareye yapılacak yatırım bedeli KDV hariç olarak belirtilecektir.

İstekliler İç zarfın içine Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat alacakları için %30 belediye payını düşünerek kendileri için Toplam Ceza Tutarının %15 inden fazla olmamak kaydıyla teklif vereceklerdir. (örneğin Toplam Ceza Tutarının %14.3 ü gibi.)

İç Zarfın Kapatılması;

Yukarıda belirtilen teklif mektubunun her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) DIŞ ZARF:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a)  Yukarıdaki 6'ıncı maddenin a bendinde belirtilen usulüne uygun olarak hazırlanmış iç zarf,

b) Bu şartnamenin 5’inci maddesinde sayılan ve ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenilen tüm belgeler.

Dış Zarf içerisinde olması gereken evrakın veya evrakların uygun olmaması veya eksik olması durumunda İsteklinin İç Zarfı açılmaz ve teklif mektubu değerlendirmeye alınmadan bu istekli ihale dışı bırakılır.

7 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli olarak, Maliyeden Belediyeye aktarılacak %30 (yüzde otuz) Belediye payını %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden %50 (yüzde elli) den fazla olmamak kaydıyla teklif vereceklerdir (örneğin Belediye Ceza Pay Tutarının %44’ü gibi.), istekliler verecekleri tekliflerde alacakları hasılat oranın dışında bir ödeme almayacaklardır, Yüklenicilerin Belediyeye sunacakları teklifin hazırlanmasında bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir. %50 den fazla olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8 - Teminata ilişkin esaslar;

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

d) Yüklenicinin sözleşmeye bağlı olarak sunacağı kesin teminatın süresi (işbu şartnamenin 1. Maddesinde belirtilen işin Emniyet Müdürlüğüne tesliminden itibaren 10 (On) yıllık işletme süresini kapsayacak şekildedir)

e) Yükleniciye sözleşme süresinin bitiminde (10 inci yılın sonunda) kesin teminat iade edilecektir.

9 - Teminatların miktarı ve teslim yeri:

9.1. Bu şartnamenin 7. maddesinin 7.1. ve 7.3 fıkralarında yazılı para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin, bunları doğrudan doğruya İdarenin veznesine yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale teklif dosyasına koyması zorunludur.

9.2. Teminat miktarları;

a. Geçici Teminat Miktarı muhammen bedelin en az %3'ü dür. (242.274,2 ¨)

b. Kesin teminat ihale bedelinin en az %6’sıdır (484.548,3 ¨).

10 - Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

11 - İhaleye katılmak isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç 28.06.2016 Salı Günü saat 10:00’a kadar, yukarıda adresi verilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen teklifler için posta bu maddede belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşması halinde dikkate alınmayacaktır, posta yoluyla gelen ve ihaleye girmeye yeterliliği olan teklifler yüklenicinin son teklifi sayılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

12 - Söz konusu iş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat alacakları için, Maliyeden Belediyeye aktarılacak %30 (yüzde otuz) Belediye payını %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden %50 (yüzde elli) den fazla olmamak şartıyla fiyatı (kendi namlarına istedikleri oranı) en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

13 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

5478/1-1


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Erciyes mevkii mevcut giriş bölgesinde bulunan, 39 nolu kafeterya ve kayak evi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 22/06/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c) Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz

ç) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

d) Noter tasdikli imza sirküleri.

e) Şartname bedeli 100,- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f) 2886 Sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 22/06/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Cinsi

10 Yıllık Muhammen Bedel (KDV Hariç)

Geçici Teminat

Ek Teminat

Erciyes Mevkii giriş bölgesi

39 no’lu kafeterya ve kayak evi

Kafeterya ve kayak evi

2.400.000,00 - TL

72.000,00 - TL

50.000,00 - TL

5474/1-1


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/205901

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  40 Adet (20 Loko) DE 22000 ve DE 33000 Tipi Lokomotiflere Ait Bojilerin Demonte ve Temizlik İşi 250.002 nolu teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21.06.2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 21.06.2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5457/1-1


MUHTELİF ADETLERDE PLANÖR MALZEMESİ SATIN ALINACAK VE KALİBRESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 4 kalem muhtelif adetlerde planör malzemesi alımı ve kalibre yaptırılması işi 16 Haziran 2016 Perşembe günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

 

S. NO

MALZEME TANIMI

MİKTARI

1

OTOVİNÇ PARAŞÜTÜ

10 ADET

2

PLANÖR ÇEKME KANCALARI G-88 (KALİBRE)

7 ADET

3

PLANÖR ÇEKME KANCALARI E-72 (KALİBRE)

7 ADET

4

"S" TYPE CONTROL CABLE

14 ADET

 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıdaki adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

5569/1-1


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda hizmet alımı işleri ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111  45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

Kuzey Kısrakdere Telsiz panosu Kömür Stoklarından 150.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerlerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması işi.

2016/208244

2016-1018

27.06.2016

14:00

150 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, her iki ihale içinde ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

5509/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 1701 ada 9 nolu parselde kayıtlı 2886,18 m2’lik tam taşınmaz 26/05/2016 tarih ve 2016/586 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 21 HAZİRAN 2016 SALI günü saat 14:10’da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 1701 ada 9 nolu parselde kayıtlı 2886,18 m2’lik tam taşınmazın muhammen bedeli 4.329.270,00 TL (Dörtmilyon, üçyüzyirmidokuzbin, ikiyüzyetmiş TL) KDV hariçdir.

4 - İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 1701 ada 9 nolu parselde kayıtlı 2886,18 m2’lik tam taşınmazın geçici teminat bedeli 130.000,00 TL (Yüzotuzbin TL) olup, geçici teminat ihale saatinden önce yatırılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin Şartname bedeli 250,00 TL (İkiyüzelli TL) olup, şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

6 - İhale konusu arsaya ilişkin detaylı bilgiyi ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir.

7 - İhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kişilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 21 HAZİRAN 2016 Salı günü saat 13:00’a kadar olup, başvurular Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İstekli gerçek kişi ise:

• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi,

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekli tüzel kişilik ise:

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

5472/1-1