8 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29736

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maliye Bakanlığından:

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR 195 SAYILI KANUN UYARINCA YAYINLANACAK İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK MEVKUTELER HAKKINDA 15/2/1977 TARİHLİ VE 67 SAYILI GENEL KURUL KARARININ 20 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİRGENEL KURUL KARARI

Karar No: 206                                         27 Mayıs 2016

MADDE 1- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararının 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Madde 20- Gazeteler, gazete yayınından beklenen amacı gerçekleştirebilecek sayıda kadro ve bu kadrolarda, fikir işçilerine ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak kendileri ile yazılı sözleşmeler yapılıp tam gün ve tam ay üzerinden ücretleri ödenen, sigorta primleri ile vergilerinin tahakkukları yaptırılmış fiilen çalışan fikir işçileri bulundurmak zorundadır.

Asgarî kadroda beyan edilen fikir işçileri çalıştıkları gazetelerde, yazılı sözleşmelerinde belirtilen görevler dışında iş yapamazlar. Bu fikir işçileri, başka bir işyerinde gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bu kişilerin çalıştıkları gazetenin yayınlandığı yerde ikâmet etmeleri zorunludur. Fikir işçilerinin sayıları, görevleri, unvanları, nitelikleri ve diğer hususlar, gazetelerin yayın yerleri esas alınarak ayrı ayrı tespit edilir.

Gazetenin imtiyaz sahibi gerçek kişi ve/veya tüzel kişi ortakları ile birinci derece kan ve sıhri hısımlığı bulananlar (İletişim Fakülteleri veya diğer Fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olanlar hariç), ilgili gazetelerin asgari kadrolarında yer alamazlar.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanacak gazeteler, asgari fikir işçileri kadrosunda 10 kişiye kadar 1, 11 - 20 kişiye kadar 2 ve 20’nin üzerinde kişi istihdam etmeleri halinde 3 kişiyle sınırlı olmak üzere bu kişilere asgari fikir işçileri kadrolarında yer verebilir.

Bu programdan yararlanacak kişilerin asgari kadrolarda çalışabilmesi için taşıması gereken şartlar ile bunların çalıştırılmasına dair usul ve esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Genel Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Genel Kurul Kararını Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

5514/1-1


Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden:

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunun Soruşturma No: 2011/25234-Esas No: 2012/11805-İddianame No: 2012/3932 sayılı 09.02.2012 tarihli İDDİANAMELERİNE konu 34 F 4114 plaka sayılı araç 16 sıra numarasına kayden 15.02.2012 tarihinde Şefliğimiz Kaçak Araç Ambarına alınmıştır. İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesi kalemi ile yapılan telefon görüşmesinde; Mahkeme Esas numarasının 2013/1014 olduğu, dosyanın Yargıtay’a gönderildiği, araç hakkında herhangi bir hüküm verilmediği, araç ile alakalı İstanbul Sulh Ceza Mahkemesince verilen EL KOYMA KARARININ olmadığı, sadece 720. kg Motorin ile alakalı İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 22.05.2011 tarihli, 2011/684 sayılı Değişik İş Kararının bulunduğu, el koyması olmayan araç ile alakalı TASFİYE kararı verilemeyeceği belirtilmiştir. 16181990/23.05.2016 sayı ve tarihli yazımız ile Bakırköy İlçe Nüfus Müdürlüğünden adres bilginiz sorulmuş, anılan Müdürlükten alınan 7637/26.05.2016 tarihli cevabi yazıda; Mernisten güncel adresinizin bulunmadığı belirtilmiştir.16350937 sayılı, 31.05.2016 tarihli yazımız ile Cumhuriyet Mah. Dr. Cemal KOZANOĞLU 47/2 Silivri/ İSTANBUL adresine tebligat çıkartılmış, anılan tebligat yazımız PTT tarafından iade edilmiştir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gereğince söz konusu 34 F 4114 plakalı aracın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün içerisinde Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 177 ile 180.maddeleri kapsamında firmanıza ait 34 F 4114 plakalı aracın tasfiye işlemine tabi tutulacağının bilinmesini tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

NOT: 1 - Aracın Kayıtları Kapalı olduğundan, kaydı açılmadan tarafınıza teslim edilmeyecektir.

Aracı teslim almanız durumunda üzerine SATILAMAZ - DEVREDİLEMEZ şerhi konulmadan teslim edilmeyecektir.

NOT: 2 - Araç Özet Bilgileri üzerinde diğer kamu kurum ve kuruluşların icra şerhleri olması durumunda, anılan kuruluşlara ait şerhleri kaldırmanız durumunda tarafınıza teslim edilecektir.

5486/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

FEN-EDB. FAK.

Doçent

Fizikokimya

2

1

Polimer-aşı kopolimer sentezi, karakterizasyonu ve ağır metal - boyar madde adsorpsiyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

Fizikokimya

2

1

Metakrilat fonksiyonlu polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları, emülsiyon polimerizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İdari Birimler Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 1085

5488/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %30 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” eğitim-öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemizin Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış altı (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4    34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel           : 0 212 395 36 00

Faks        : 0 212 395 36 92

E-Posta   : mef@mef.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Açıklama

Hukuk

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

Üniversitemizde yapılan “Flipped Classroom/Learning” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

5510/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 25 ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ise ilanın ulusal gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha başvuru dosyası ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin b fırkasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Başvuru dilekçesine hangi dilden sınava girileceği belirtilecektir.)

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler; Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

(İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf (6 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

3 - Yayın Listesi

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

-

Profesör

1

1

Kırgız Türklerinde örf, adet, gelenek ve inançlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

-

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olup, Şiir Mecmuaları, Mesneviler, Divanlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi lisans mezunu olup, Nöroloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

-

Doçent

1

1

Alanında doçentlik unvanı almış olup, Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Biyomekanik üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Yardımcı Doçent

4

1

GAA ve Göz İçi Basıncı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji ABD

Yardımcı Doçent

5

1

Varikoselli hastalarda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları ABD

Yardımcı Doçent

3

1

KOAH ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları ABD

Yardımcı Doçent

5

1

VCSS ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi ABD

Yardımcı Doçent

4

1

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olup, Pedagojik Alan Bilgisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olup, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir ABD

Yardımcı Doçent

5

1

Muhyiddin İbnü’l Arabide İşâri Tefsir konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku ABD

Yardımcı Doçent

5

1

İslam Ceza Hukukunda Suç ve Ceza üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tasarım MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Prog.

Yardımcı Doçent

4

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi üzerine doktora yapmış ve Elektronik Performans Destek Sistemleri üzerine akademik çalışmaları bulunmak.

5512/1-1


Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Kolluk Kuvvetlerince ve yeddiemin otopark işletmelerince 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı R.G.’tede yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No: 1) 19/1 ve 27/1-2. maddelerine muhalefetten Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü vasıtasıyla Müdürlüğümüz Geçici Araç Ambarına teslim edilen ancak ruhsat sahipleri tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 417/1 maddesine göre bir aylık kanuni bekleme süresi içerisinde teslim alınmayan, süre uzatım talebinde de bulunulmayan aşağıda belirtilen 101 adet (yüzbir) aracı yurda getiren şahısların yurt içi ve yurt dışı adresleri tespit edilemediğinden Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünce tebligat işlemi bugüne kadar yapılamamış olup, aracınızın Gümrük Yönetmeliğinin 417/2 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim alınması, aksi takdirde aracınızın Gümrüğe terk edilmiş sayılacağının ve 4458 sayılı Gümrük Kanunun 177/1-ı maddesine göre tasfiye edileceğinin bilinmesi ile tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Cinsi

Markası

Model

Ambar No

Şase no

Plaka

Ambar

Araç sahibi

1

Binek Oto

Mercedes

2001

2015/242

WDB2100261B375848

BE356BD

Geçici Ambar

JABA BERIDZE

2

Binek Oto

Mitsubişhi

1999

2015/281

XMCLNDA2A2AYF011626

64DDDD

Geçici Ambar

MURAT TURAN

3

Binek Oto

Alfa Romeo

1997

2015/305

ZAR93200001002584

PB9585MX

Geçici Ambar

 

4

Binek Oto

Renault

2003

2015/393

VF1JMRF0529934851

H6758BB

Geçici Ambar

EMİL HARIZANOV

5

Binek Oto

Volkswagen

 

2015/391

WV2ZZZ70ZNH146993

CEOM82

Geçici Ambar

GİRİŞ YOK KAYIT YOK

6

Binek Oto

Audi

2001

2015/293

WAUZZZ4BZYN

BM516EK

Geçici Ambar

EMİNE SÖYLEYEN

7

Binek Oto

BMW

2001

2015/257

WBAAV33431EE77290

BX881XB

Geçici Ambar

TEMGİZ DUMRADZE

8

Binek Oto

Mercedes

2002

2015/238

WDB2110161A007365

DGN008

Geçici Ambar

GURAM KOMAKHIDZE

9

Binek Oto

Mercedes

2003

2015/224

WDB2110261A234392

PB9720PT

Geçici Ambar

SAMIR BALABANOV

10

Binek Oto

Renault

2001

2015/217

YF1LA060524344002

AA937MM

Geçici Ambar

OLEG SABEKİA

11

Binek Oto

Peugeot

2004

2015/210

VF33HRFN83753396

RSS278

Geçici Ambar

KHAMZAT BAZİEV

12

Binek Oto

Mercedes

2001

2015/612

WDB2083451F150422

PB5237PP

Geçici Ambar

CANER KÜÇÜK

13

Binek Oto

BMW

2001

2015/591

WBAAV52050AZ75875

BB690DD

Geçici Ambar

NUGZAR GOGOKNIA

14

Binek Oto

Mercedes

1996

2015/560

WDB2100171A258662

PP7353BA

Geçici Ambar

STADIMIR ROSEV

15

Binek Oto

Honda

1998

2015/557

JHMEJ93300S021606

X2306KA

Geçici Ambar

METİN MESTANOV

16

Binek Oto

BMW

2006

2015/550

WBANC91050B766498

HUCC535

Geçici Ambar

NİHAT KERKÜKLÜ

17

Binek Oto

Kıa

2002

2015/543

KNEUP751326323783

PB0291PX

Geçici Ambar

MİTKO YORDANOV

18

Binek Oto

BMW

1999

2015/542

WBAL11070JN27718

X8400AP

Geçici Ambar

AYSEL HRISTOVA

19

Binek Oto

Mercedes

1997

2015/531

WDB2083351F001239

AX8826BH

Geçici Ambar

TETİANA KNİAZİEVA

20

Binek Oto

BMW

1993

2015/497

WBACA31020FB37699

X8799BP

Geçici Ambar

EVGENİY ASENOV

21

Binek Oto

Volkswagen

1995

2015/496

WVWZZZ3AZSE196314

M7545ST

Geçici Ambar

MOHAMMAD İDREES

22

Binek Oto

Mercedes

1995

2015/474

WDB2021251A231936

BP3270BA

Geçici Ambar

ANGHEL LUPA

23

Binek Oto

Kıa

2007

2015/435

KNEDE241276197003

83TZPZ

Geçici Ambar

JOHAN GAARİ

24

Binek Oto

Alfa Romeo

2000

2015/430

ZAR93700003020340

HH366NN

Geçici Ambar

DAVİTİ KOBAKHIDZE

25

Binek Oto

Audi

2004

2015/403

WAUZZZ8P75A002636

K5940AX

Geçici Ambar

DRAGOMIRA MEHMED

26

Binek Oto

Skoda

2007

2015/865

TMBH521Z872099204

XRD859

Geçici Ambar

LUC TEPHANGERHARD WOLFS

27

Binek Oto

Mercedes

2002

2015/708

WDB2110161A059625

EF057EC

Geçici Ambar

GOGİTA SHANIDZE

28

Binek Oto

BMW

2004

2015/864

WBXPA934X5WDO3537

FDA999

Geçici Ambar

LİN DAVIDTA

29

Binek Oto

Opel

1998

2015/831

WOLOJBF19W1121343

KMI59VF

Geçici Ambar

ROMAN OLİİNYK

30

Binek Oto

Land Rover

2007

2015/798

SALLAAA147A425677

B2485PT

Geçici Ambar

NICUSOR MLADIN

31

Binek Oto

Audi

2003

2015/741

WAUZZZ4B53N079263

PB1488PC

Geçici Ambar

ATANAS HRISTEV

32

Binek Oto

BMW

 

2015/709

WBAHB510X0BD21668

2GRD12

Geçici Ambar

GİRİŞ KAYDI YOK

33

Binek Oto

Renault

2004

2015/675

VHKGON0526815059

251687SRY

Geçici Ambar

GİRİŞ KAYDI YOK

34

Binek Oto

Toyota

2004

2015/634

NMTBC28E80R002361

GDAMP73

Geçici Ambar

FAYZULLO MAKHMYUM

35

Binek Oto

Opel

1993

2015/1292

VSX000078P4317242

CO2789AH

Geçici Ambar

TODOR BOGDANOV

36

Binek Oto

Audi

2014

2015/1285

WAUZZZ8TSEA020145

W90812B

Geçici Ambar

GİRİŞ KAYIT YOK

37

Binek Oto

Jaguar

2001

2015/1255

SARRJSLHPYM175783

X9282BC

Geçici Ambar

MERDZHAN MYUMYUM

38

Binek Oto

Audi

2004

2015/1236

WAULC68E94A107326

HB993BH

Geçici Ambar

DİLAR DİAŞAMIDZE

39

Binek Oto

Audi

1999

2015/1219

WAUZZZ8LZYA010410

PB3695PX

Geçici Ambar

İSMAİL MEHMED TAHIR

40

Binek Oto

Mercedes

1999

2015/1215

WDB2100061B012708

X9909AX

Geçici Ambar

TAHIR TUNDZHAY TAHIR

41

Binek Oto

Mercedes

2006

2015/1212

WDB2110201B028929

CLN021

Geçici Ambar

zAKIR ALİEV

42

Binek Oto

Audi

2002

2015/1206

WAUZZZ8L92A078206

X4508BT

Geçici Ambar

BONKA HRISTOVA

43

Binek Oto

Mercedes

2005

2015/1156

WDB2110161A686170

X9573BC

Geçici Ambar

GEORGİ GEORGİEV

44

Binek Oto

Audi

1995

2015/1105

WAUZZZ8DZ1A075743

T0286TH

Geçici Ambar

HASAN HASANOV

45

Binek Oto

Mercedes

2010

2015/1104

WDD2040011A387482

78RTL2

Geçici Ambar

TUCAY GÜLER

46

Binek Oto

BMW

1995

2015/1103

WBACA91050CG33587

BQ947QB

Geçici Ambar

ROMAN ABAZADZE

47

Binek Oto

CHRYSLER

1997

2015/1102

1C4GYB2R4VU155164

OB5961BB

Geçici Ambar

IVELİNVASİLEV

48

Binek Oto

Opel

1999

2015/1084

WOLOTGF5X8052951

SBB840

Geçici Ambar

BEJAN MİKELADZE

49

Binek Oto

BMW

2002

2015/1083

WBAAS71010CH37535

X0720KA

Geçici Ambar

OGNYON ASENOV

50

Binek Oto

Honda

2003

2015/1052

SHSRD87602V019469

PET596

Geçici Ambar

MUSTAFA ÇANAKÇI

51

Binek Oto

Opel

1997

2015/1036

VOL000058V2166556

PXP874

Geçici Ambar

ZURAB BIGVAVA

52

Binek Oto

Mercedes

2007

2015/1035

4JGBB86E16A026187

P9779PK

Geçici Ambar

ALBENA DENEVARUTOM

53

Binek Oto

Audi

2008

2015/973

WAUZZZ4F88N137540

KIIB9999

Geçici Ambar

HEEFEE KODAN

54

Binek Oto

Volkswagen

1999

2015/1504

WVWZZZ3BZXE062862

AM917QR

Geçici Ambar

DANİEL GURAM

55

Binek Oto

Volkswagen

2005

2015/1505

WVWZZZ1KZ5B086313

79SGXP

Geçici Ambar

TURCAN CUREBAL

56

Binek Oto

Opel

1997

2015/1502

WOL00021V1196407

PK2241BM

Geçici Ambar

KRASIMIR PETROV

57

Binek Oto

Mercedes

1994

2015/1501

WDB2021251F149145

C7974MT

Geçici Ambar

İVANKA PARVANOVA

58

Binek Oto

Opel

2000

2015/1488

WOLOJBF1911171478

T8107CT

Geçici Ambar

MAHMUD MAHMUDOV

59

Binek Oto

BMW

2002

2015/1481

WBAFB310X2LP02166

DUBAI36286

Geçici Ambar

SAAD ALRAAS

60

Binek Oto

Audi

1996

2015/1467

WAUZZZ8DZTA036714

X3643BX

Geçici Ambar

ROZALİNA HRISTOVA

61

Binek Oto

Mercedes

2000

2015/1464

WDB2030451F033792

EF673NR

Geçici Ambar

GIANNI RIKHI

62

Binek Oto

Mercedes

2002

2015/1460

WDB2110261A196591

ST602TS

Geçici Ambar

MALKHAZ NAKAHİDZE

63

Binek Oto

Audi

2001

2015/1455

WAUZZZ4BZ1N106307

PB5364AB

Geçici Ambar

TODOR POPOV

64

Binek Oto

Mercedes

1986

2015/1441

WDB1241251A328208

C6823BX

Geçici Ambar

ASEN ASENOV

65

Binek Oto

Fiat

2000

2015/1414

ZFA188000071645

CA3949MT

Geçici Ambar

VİKTOR GENKOV

66

Binek Oto

Peugeot

2000

2015/1405

VF37ERHYE33081584

H0701BM

Geçici Ambar

RUMEN HRISTOV

67

Binek Oto

Audi

2000

2015/1404

WAUZZZ80ZYA190867

H3029BB

Geçici Ambar

HÜSEYİN ZAİM

68

Binek Oto

BMW

2000

2015/1393

WBADL104GV05060

PB9626PK

Geçici Ambar

STAFAN STEPANOV

69

Binek Oto

BMW

2006

2015/1385

WBAVC31010PS38411

CA5150XC

Geçici Ambar

MİTKO MİTKOV

70

Binek Oto

Renault

2000

2015/1374

VF1JA1F0523147185

CX665PP

Geçici Ambar

JOHN HOUSE

71

Binek Oto

Mercedes

2004

2015/1337

VDB2110161A249623

PB8121PC

Geçici Ambar

GİRİŞ KAYDI YOK

72

Binek Oto

BMW

2001

2014/754

WBABN53472JU37929

SUN005

Geçici Ambar

RAMİN KARTSVADZE

73

Binek Oto

Skoda

2011

2014/269

TMBCT6125B8028899

7B59690

Geçici Ambar

ALEXANDR LERCH

74

Binek Oto

Mercedes

1996

2013/286

NMB37338513218242

LOK300

Geçici Ambar

GİRİŞ KAYDI YOK

75

Binek Oto

Volkswagen

1998

2015/532

WVWZZZ1JZYW587449

PB8541PC

Geçici Ambar

ERKAN KARADENIZ

76

Binek Oto

Volvo

2002

2015/504

4V1B5793922144598

K8100AX

Geçici Ambar

EMİL ASENOV ALDİNOV

77

Binek Oto

Lada Samara

2002

2015/414

XTA21093023096564

ZZ633UU

Geçici Ambar

JONI KOBALİA

78

Binek Oto

BMW

1999

2015/187

WBAAX71050JR27770

CA9061TK

Geçici Ambar

DJASSEM ELDJASSEM

79

Binek Oto

Opel

1999

2015/1242

WOL0JBF19X1173554

EL481LE

Geçici Ambar

DAVID ANDRIADZE

80

Binek Oto

Volkswagen

2000

2015/390

WVWZZZ1JZ1W42531

92GKTX

Geçici Ambar

NAJEM ABDULLAH

81

Binek Oto

BMW

2015

2015/235

WBAKV210400R25219

M3849T

Geçici Ambar

CİHAT ATAY

82

Binek Oto

Opel

1996

2015/344

WOL000059P5068823

WWL46021

Geçici Ambar

VALERİ PİRTKSHELEVA

83

Binek Oto

Renault

2001

2015/ 345

VF1BJ0V0B25405949

7T74338

Geçici Ambar

GYOERGY DUVALKA

84

Binek Oto

BMW

1996

2015/958

WBADD61010BR00690

NLGP11

Geçici Ambar

ALİ JUMA

85

Binek Oto

Opel

2004

2015/959

WOLOZCF6941101776

B54GOZ

Geçici Ambar

ALIN DINLU

86

Binek Oto

BMW

1998

2015/960

WBAAM31070FM80184

ZH862603

Geçici Ambar

HİNDA BELADRA

87

Binek Oto

Ford

2009

2014/862

WFNXXGCDNYB87663

8S35188

Geçici Ambar

OLHA TNOHDA

88

Binek Oto

Mazda

1996

2014/863

JMZSR1HC200722060

P315BDV

Geçici Ambar

SARAH BRUNNER

89

Binek Oto

Honda

2000

2014/860

KMHJG31FPYU189223

CA2385TH

Geçici Ambar

İSAK ITSHAK TOCHNER

90

Binek Oto

Mazda

1999

2014/861

JMZGW19T201140601

PB4357PP

Geçici Ambar

SEYFETDİN HYUSEİN

91

Binek Oto

Citroen

2001

2014/859

VF7DCRHZB76067704

SL51HFN

Geçici Ambar

CAROLİNE LOUİSE LEE

92

Binek Oto

Mercedes

1996

2016/36

WDB2021281F315142

CA5714XH

Geçici Ambar

ZDRAVISLAV LATİNOV

93

Binek Oto

Opel

1994

2016/46

WOL000053R5133952

K8470AP

Geçici Ambar

BEYSİM SADULA

94

Binek Oto

Seat

2014

2016/52

VSSZZZ1PZ6R013582

AE762TF

Geçici Ambar

HALİS İSTAMILOV

95

Binek Oto

BMW

2000

2016/53

WBADR210306T31595

LA687H

Geçici Ambar

MOHAMMED KHAZAL

96

Binek Oto

BMW

1994

2016/57

WBACA11090AJ01639

T1042CT

Geçici Ambar

ALİ AHMEDOVALİEV

97

Binek Oto

Hyundai

2007

2016/64

KMHDU41DP7U243919

90GL268

Geçici Ambar

ALİ MAHARRAMOV

98

Binek Oto

Audi

1999

2016/19

WAUZZZ4DZWN015969

PP7346AT

Geçici Ambar

ARFON SHUKRİ MEHMED

99

Binek Oto

Mercedes

2006

2016/21

WDB2093161F129513

K2361AX

Geçici Ambar

SHERİFE OSMAN

100

Binek Oto

Mercedes

2003

2016/26

WDB2030041A344350

PB4994PC

Geçici Ambar

ATANAS KIREV

101

Binek Oto

Mercedes

2003

2016/27

WDB2032041F431660

SSE524

Geçici Ambar

ZURAB BOBOKHİA

5490/1-1