1 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29729

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29LIIID pafta, 856 ada, 5 parsel üzerindeki 825385 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Erman Tahsin ER (Denetçi No: 2089, Oda Sicil No: 21725) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2014/2076 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.11.2015 tarihli ve E. 2014/2076-K. 2015/1836 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Erman Tahsin ER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.05.2016 tarihli ve 12221 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5148/1-1


 


 


 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

Başvuru Tarihi                    :  12/03/2013

Başvuru No                         :  C2013/023

Coğrafi İşaretin Adı            :  Bayramiç Elması

Ürünün Adı                         :  Elma

Coğrafi İşaretin Türü           :  Menşe adı

Başvuru Sahibi                    :  Bayramiç Ziraat Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Camikebir Mahallesi, Baliğ Sokak No.8 Bayramiç/Çanakkale

Kullanım Biçimi                  :  Etiketleme

 

BAYRAMİÇ ELMASI SARI

Dış çizgi kalınlığı lpt, çizim çizgi kalınlıkları lpt, yazı fontu HumstSlab 712 Blk BT, yazı büyüklüğü 10 puntodur.

Logonun genişliği 7,6cm, yüksekliği 7cm yüksekliğinde olup, elma figürü içerisinde üç adet elma figüründen ve “Bayramiç Elması” yazısından ibarettir. Yazı büyüklükleri B’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,3mmdir. A’nın dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,6mmdir. Y’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,4mmdir. R’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,5mm dir. M’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 3,5mm dir. İ’nin dik çizgisi 3,3mm dir. Genişliği 1,3mm dir. ǒnin dik çizgisi 3,3mm dir. Genişliği 2mm dir. E’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,3mm dir. L’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2mm dir. S’nin dik çizgisi 2,5mm dir. Genişliği 2mm dir. I’nın dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 1,3mmdir. Logo üzerindeki elma figürlerinin eni 54mm ve boyu 59mmdir. Logo üzerinde vektörel çizimler ile jpg görseller kullanılmıştır.

Logo renkleri aşağıdaki renk kodlarından oluşmaktadır.

 

1.jpg

Logo 7,6x7cmve 300dpi formatındadır.

Coğrafi Sınır :Çanakkale’nin Bayramiç ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Evciler, Yeşilköy, Çırpılar, Karaköy, Tongurlu, Külcüler, Ahmetçeli ve Saçaklı köyleri

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri

Bayramiç ilçesi denizden 100 - 1776 m. yükseklikteki yarı dağlık bir alan üzerine kurulu 1275 km2 lik yüzölçümünü kaplamaktadır. Yörenin toprak yapısının kimyasal özellikleri itibariyle toprak pH değeri 6.81 - 7.55, CaCO3 değeri %0.50 - 13.55 diğer deyimle az kireçli - orta kireçli ve organik madde değeri %1.43 - 2.40 arasında diğer deyimle organik madde içeriği yönünden az - orta sınıfındadır. Denizden yükseklik, gece - gündüz sıcaklık farkı ve Kaz dağlarının ekolojisi diğer bölgelere göre ayırt edici farklılıklar yaratmaktadır. Bölgede toprağı, suyu, yörede tarım arazilerinin çevresinde milli parklar, sit alanlarının bulunması ve üretim yörelerinin ormanlık alanlarla çevrili bulunması ürünlerin aroma, tat, lezzet yönünden yüksek değerlere ulaşmasını sağlamaktadır. Kaz Dağının kuzey yamaçlarında yerleşik bulunan ve tipik Karadeniz iklimine sahip Bayramiç ilçesinde Golden Delicious elma çeşidinden üretilen Bayramiç Elması yetiştirilmektedir.

Bayramiç ilçesinde Golden Delicious elma çeşidinin ilk çiçeklenme dönemi nisan ayının ilk haftasında, tam çiçeklenme nisan ayının ikinci veya üçüncü haftalarında gerçekleşmektedir. Hasat ise ekim ayının birinci veya ikinci haftalarında yapılabilmektedir. Meyveler ortalama 50-75 mm çap, 65 - 80 mm boy uzunluğuna sahip olup, hafif konik, silindirik şekillidir. Meyvelerde sap uzunluğu 2 cm, sap kalınlığı 0.2 cm olup standart olarak derin bir sap çukuru ve belirgin bir sap kopma tabakasına sahiptirler. Hasat edilmiş meyvelerde kabuk rengi yeşilden hafif sarıya dönüşür. Depolama süresince meyvenin yeme olumuna geçişi ile meyve kabuk rengi homojen şekilde açık sarı renge dönüşmektedir.

Hasattan sonra bölgede tahta kasaların kullanımı yaygın olmasına karşın plastik kasa da kullanılabilir. Hasadı yapılan elmaların bir kısmı hemen pazarlanmakta geriye kalan önemli bir kısmı bölgede kurulu bulunan soğuk hava depolarında muhafaza edilerek 7 - 8 ay boyunca pazarlanmaktadır. İdeal zamanında hasat edilen meyvelerin ideal depolama koşullarında (0°C sıcaklık ve %90 - 95 oransal nem) 6 ay başarılı bir şekilde depolanabilmektedir.

Ekolojinin fenolojik ve pomolojik kalite üzerine etkisinin her yıl farklılık göstereceği dikkate alındığında, yapılan ölçümlerde Bayramiç Elması’nın hasat zamanında meyve eti sertliği 7.1 - 7.3 kg; suda çözünebilir kuru madde oranı %15.0 - 15.40; kabuk kalınlığı 0.068-0.070 cm; toplam şeker miktarı 12.6-13.0 g/100g; titre edilebilir toplam asitlik değeri (malik asit) %0.46-0.51 gram; meyve zemin rengi (L) 53.45 -60.67; meyve kabuk rengi (Hue değeri) 1.15 - 1.18; klorofil-a 3.1 - 4.0 µg/cm2; klorofil-b 2.0 - 2.6 µg/cm2; toplam karotenoid 0.45 - 0.52 µg/cm2; indirgen şeker 9.37-9.90 g/100g; sakkaroz miktarı 2.60 - 3.1 g/100g aralıklarında değerlere sahiptir.

Yapılan analizlerle elde edilen sonuçlar dikkate alındığında suda çözünebilir kuru madde oranı (%), klorofil-a, klorofil-b, sakaroz içeriği yönünden farklı yöreler ortalama değerleri ile Bayramiç ilçesine ait değerler arasında farklılık saptanmamıştır. İstatistiki anlamda yöreler arasında farklılık bulunmamasına rağmen numerik olarak Bayramiç Elması’nda kısmen daha yüksek suda erir kuru madde oranına sahip olmuştur. Bu özellik denizden yükseklik arttıkça ve yörenin içinde bulunduğu ekolojik koşullar ve özellikle gübrelemeye bağlanabilir. Diğer yandan, meyve eti sertliği, kabuk kalınlığı, Hue, L değerleri, toplam karatenoid, indirgen şeker, toplam şeker ve titre edilebilir toplam asitlik yönünden yöreler ortalamaları arasındaki farklılık önemli (p<0,05) bulunmuştur.

Meyve tadıyla birlikte hem dayanıklılık hem de yeme sırasında önemli bir kriter olan meyve eti sertliği Bayramiç Elması’nda diğer bölgelere göre daha yüksek bulunmuştur. Özellikle gübreleme, sulama gibi işlemlerle yörenin iklim özellikleri meyve eti sertliğini belirleyen pektik maddelerdeki değişim üzerine çok etkili olmaktadır. Meyve eti sertliği yönünden Bayramiç Elması’nın daha sert bulunması bu elmaların hem yeme olumu aşamasında hem de özellikle depolama aşamasında dayanıklılık yönünden olumlu bir özelliktir. 6 - 7 ay gibi uzun sürecek depolamada meyvelerin göstereceği yumuşama onların pazarlama - raf ömrü yönünden de Bayramiç Elması’na bir avantaj sağlayacaktır.

Meyve gelişimi sırasında olgunlaşma ile birlikte depo karbonhidrat formu olan nişastanın şekerlere dönüşmesi sonucu toplam şeker içeriği artmaktadır. Yapılan analizlere göre hasat edilen bölgelerin ortalama toplam şeker miktarları arasında önemli (p<0,05) farklılık tespit edilmiştir. Bayramiç Elması’nın yüksek değere sahip olduğu görülmüştür.

Toplam şekeri oluşturan indirgen şekerler (glikoz + fruktoz) yönünden bölgelere ait ortalama değerler arasındaki farklılık önemli (p<0,05) bulunmuştur. Sakkaroz içeriği yönünden ise hasat bölgeleri arasında ortalama değerler istatistiki olarak farklılık göstermemiş, tüm bölgeler 2.60 - 2.92 g/100g arasında sakkaroz içermişlerdir. Meyvelerdeki şeker içerikleri öncelikli olarak organik asitlerle birlikte meyvenin tadını oluşturduğu için önemlidir. Diğer yandan şeker içeriği meyvelerin solunum metabolizmasına ana substrat olmaları ve renk maddeleri sentezine katılmaları nedeniyle de önem arz etmektedir. Özellikle rakım olarak denizden yükseklik arttıkça gece gündüz sıcaklık farklılıkları ile şeker asit dengesi ile meyvelerin tadı daha özgün olarak oluşabilmektedir.

Bayramiç Elması’nda, meyve şeker içeriği ile birlikte meyvenin tadının oluşmasında çok önemli rolü bulunan titre edilebilir toplam asitlik değeri, diğer bölgelerdeki titre edilebilir toplam asitlik değerleri arasında önemli (p<0,05) farklılık bulunmuştur.

Bayramiç Elması’nda diğer yörelere göre meyve suyunda erimiş madde oranı dolayısıyla şeker içeriğinin yüksek olması, titre edilebilir asit oranının düşük olması meyvenin yeme aşamasında daha tatlı ve leziz olmasına neden olmaktadır. Ayrıca meyve eti sertliği yönünden bu meyvelerin biraz daha sert olması yeme aşamasında ısırma kalitesi yönünden önemlidir.

Yeme sırasında önemli bir sorun teşkil eden kabuk kalınlığı yönünden Bayramiç Elması daha ince kabuğu ile diğer yörelerde yetiştirilen Golden Delicious elma çeşidi meyvelerinden farklıdır. Bu özellik önemli bir ayırt edici özelliktir.

Karatenoidler yönünden bölgeler arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Ortalama karatenoid değerleri arasındaki bu farklılık istatistiki yönden önemlidir. Yapılan LSD testi sonucu hasat edilen meyveler karatenoid içeriği ile yüksek değerler verirken, Bayramiç Elması en düşük karatenoid değerini vermektedir. Yöreler arasındaki bu farklılık görsel olarak da algılanabilir.

Bayramiç Elması’nın özelliklerindeki bu farklılıklar iklim özellikleri, özellikle rakımın yüksek olması nedeniyle gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olmasının yanında ışıklanmanın daha iyi olması ve toprak özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Üretim Metodu

Bayramiç Elması genel olarak bu bölgede çöğür anacı üzerine aşılanarak yetiştirilmektedir. Çöğür anacı üzerine aşılı elma ağaçları diğer klon anaçlarına göre daha uzun süre (25 - 30 yıl) ekonomik olarak ürün vermektedir. Anaç damızlığı olarak Bayramiç ilçesinde hizmet veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı mülga Meyvecilik Üretme İstasyonundaki damızlık parsellerindeki bitkilerin tohumları ve bu ağaçlardan alınan aşı kalemleri kullanılmaktadır. Anaç ve kalemler aynı damızlık parsellerinden alındığı için hemen hemen tüm yetiştirici köylerde elde edilen elma meyveleri çok benzer özellikler göstermektedir. Ağacı çöğür anacı üzerinde kuvvetli ve yarı-dik yayvan gelişir, dallanması çok iyidir. Verimli bir çeşittir, ancak seyreltme yapılmazsa bir yıl aşırı, ertesi yıl daha düşük verim yani kısmi periyodisite gösterir. Soğuklama ihtiyacı (klasik yöntem) ortalama 2600 saat olup, bölgenin konumu, denizden yüksekliği nedeniyle bu konuda bir sorun yaşanmamaktadır.

Yörede klasik elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Diğer deyimle çöğür anacı üzerine aşılı 1 veya 2 yaşlı fidanlarla 5.0 x 5.0 m, 5.0 x 6.0m veya 6.0 x 7.0 m sıra üzeri ve sıra arası mesafelerde dikim yapılarak bahçe tesis edilmektedir. Çok eğimli yamaçlarda teraslama yapılarak yapılan yetiştiricilikte elma fidanlarının bu mesafelere uymadan dikildiği de görülmektedir. Bölgede elma yetiştiriciliğinde şekil budamasında merkezi lider terbiye sistemi tercih edilmektedir, daha ileriki yıllarda ağacın daha iyi ışıklanması için goble şekline dönülmektedir. Verim budaması her yıl yapılmakta ve genel olarak üretici kendi ağaçlarını kendileri budamaktadır. Meyve seyreltmesinde haziran dökümünden sonra elle seyreltme yapılmakta, genellikle 40 yaprağa bir meyve düşecek oranda seyreltme yapılmaktadır. Çiçek ve meyve seyreltmesi elle yapılmaktadır.

Yörede elma iç kurdu en etkin zararlı ve kara leke ise en etkin hastalık olarak yetiştiricilikte etkili olmaktadır. Bunlara karşı elmada ruhsatlı kimyasallar kullanılmaktadır. Bayramiç Elması yetiştiriciliğinde herhangi bir amaçla hormon kullanımı söz konusu değildir.

 

Bölgede meyveler aşağıda verilen olgunluk kartları ile izlenmektedir.(Şekil 1)

 

(Şekil 1: Bayramiç Elması’nda hasat olgunluk kartı)

 

Denetleme

Kontrollü ve denetimli sürdürülebilir bir üretim sağlamak amacıyla Bayramiç Elması adı altında üretilen ürünlerin üretimin her aşamasının kontrol işlemleri ve denetim işlemleri Bayramiç Ziraat Odası Başkanlığı koordinatörlüğünde, Çanakkale Ziraat Odası teknik personeli ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde görevli uzmanlarından oluşacak en az 4 kişilik komisyon tarafından yılda 3 kez ve şikayet olması halinde her zaman yapılacaktır.

Denetleme Kriterleri

1) Denetlemeler yılda üretim aşamasında, hasat zamanında ve depolama sürecinde olmak üzere yılda 3 kez yapılacaktır. Ayrıca herhangi bir şikayet olması halinde denetim yapılacaktır.

2) Denetlemelerde yetiştirme sürecinde uygulanan kültürel işlemler (bahçe tesisi, budama, seyreltme, bitki besleme, zirai mücadele, hasat teknikleri, hasat vb) uygulama zamanlarında bölgede yapılacak arazi gözlemleri ve üreticilerin uyguladıkları İyi Tarım Uygulamaları kayıtları ile kontrol edilecektir.

3) Üretici tarafından hasat edilen ürünlerin doğrudan pazarlanması veya depolamadan sonra pazarlanması aşamasında ürünün ayırt edici özellikleri dikkate alınarak denetleme yapılacaktır.

4) Bayramiç Elması’nda bu bölgenin ekolojik özellikleri nedeniyle dış kabuğun diğer bölgelerde yetiştirilen elmalara göre daha ince olması nedeniyle soğuk depolamada depo sıcaklığının 00 C sıcaklık ve en az %90 oransal neme sahip olması ve aynı özellik nedeniyle hasattan önce depolama performansını artırmak amacıyla herhangi bir kimyasal madde (Ör: Fungusit, 1_MCP) kullanılmaması denetlenecektir.

5)    Bu denetimler Bayramiç Ziraat Odasının organizasyonu ile gerçekleştirilecektir.

5277/1-1


SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya insan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile insan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak Özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara İlişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36     27090 Şehitkamil / Gaziantep

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Açıklama

Hemşirelik Bölümü

Doğum ve Kadın Hastalıkları

Profesör

1

Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Esasları

Doçent

1

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme Bilimleri

Profesör

1

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme Bilimleri

Doçent

1

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Diyetetik

Profesör

1

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Diyetetik

Doçent

1

 

5275/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 01.06.2016

    SON BAŞVURU TARİHİ   : 15.06.2016

 

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

20.06.2016

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Psikiyatri

 

1

 

 

Nöroloji

 

1

 

Multipl Sklerozlu hastalarda başa çıkma stratejileri konusunda çalışmış olmak.

Nöroşirurji

 

 

1

 

Tıbbi Genetik

 

 

1

Tıbbi Genetik alanında uzmanlığını yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

1

OFF-PUMP Kroner Cerrahide Çalışmış olmak ve Robotik Kardiyak Cerrahi Katılım belgesi almak.

Gastronoloji

 

 

1

Gastroenteroloji alanında uzmanlığını yapmış olmak.

Biyokimya

 

 

1

Tıpta Doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler

 

 

1

Avrupa güvenliği iş birliği teşkilatı konusunda çalışmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

 

 

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak, Örgütsel sessizlik konusunda çalışmış olmak.

YABANCI DİLLER YO.

Yabancı Diller YO.

 

 

1

Almanca Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Kanay alanında çalışmış olmak

FEN FAKÜLTESİ

Uygulamalı Matematik

1

 

 

Potansiyel Teoride Bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Matematik

 

1

 

Hyers-Ulam Kararlılık üzerine çalışmaları olmak.

Genel Biyoloji

 

1

 

Balık vitellogenini ve endokrin bozucu kimyasallar üzerine çalışmış olmak.

Organik Kimya

 

1

 

Peliklorlu Norbornen Sistemlerinden Siklopentonoid ve Siklitol Türevlerinin Stereo seçici sentezi üzerine çalışmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Poleoantropoloji

1

 

 

 

VAN SAĞLIK YO.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kimya Eğitimi

 

1

 

Deneyimli Kimya öğretmenlerinin pedegojik alan bilgileri ile ilgili çalışmış olmak.

İlköğretim Matematik Eğitimi

 

1

 

Klasik eşitsizlikler ile ilgili çalışmış olmak.

Sınıf Eğitimi

 

 

1

Diyabette Antidiyabektik, Antioksidan, 8-OHd6 ve koruyucu etkileri üzerine çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK.

Proses ve Reaktör Tasarımı

 

1

 

 

5244/1-1