30 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29727

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (1) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

6

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan (Son Başvuru Tarihi İtibariyle Süresi Dolmamış) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (www.bartin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’nca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Barn Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Bkanğı BARTIN

0 378 223 50 17 - 18

Başvuru Tarihi

30.05.2016 - 13.06.2016

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü - Senato Toplantı Salonu

15.07.2016 Saat: 14.00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 30.05.2016 - 13.06.2016 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.bartin.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından www.bartin.edu.tr duyurulacaktır.

IV - SINAV KONULARI

a. Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat)

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’üncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır.

Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

5131/1-1


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. Maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; dört nüsha dosya ile dört adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 13 Haziran 2016’dır. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

FAKÜLTE ADI

BÖLÜM ADI

KADRO ÜNVANI

KADRO ADEDİ

UZMANLIK ALANI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Kamu Yönetimi, Doçentlik derecesini S.B.İ./Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. İşletme Politikası, Stratejik Yönetim, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği, Doçentlik derecesini Üretim Yönetimi alanında almış olmak. Tedarik Zinciri Yönetimi, Karar Verme Modelleri, Lojistik Yönetimi, Çizelgeleme ve Endüstri Mühendisliği alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

5141/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

 

Profesör

1

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

 

Doçent

1

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Profesör

1

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Doçent

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

4850/1-1

—————

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

4879/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29. Maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur.

 

Firma Adı

Beyanname No

Vergisi

Vergi Cezası

KDV

KDV Para Cezası

Karar

MECNUN ŞAHİN (V.No:20309664000)

Muhtelif (27 adet bey.)

GV 147.420,40-TL

GV Para Cezası 442.261,20-TL

48.671,00 - TL

146.013,00 - TL

22.04.2016/15506194 tarih sayılı ödeme emri

ASLAN GÜMRÜK MÜŞAVRİLİĞİ LTD. ŞTİ. (V.No:0890516651)

Muhtelif (27 adet bey.)

GV 147.420,40-TL

GV Para Cezası 442.261,20-TL

48.671,00 - TL

146.013,00 - TL

22.04.2016/15505651 tarih sayılı emri

İLHANLAR ZÜCCACİYE PLAS. TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (V.No:14720339244)

08.07.2014/IM115425

-

-

182,13 - TL

546,39 - TL

12.05.2016/15966644 tarih sayılı ödeme emri

NEPTÜN FOR A DIŞ TİC. VE PAZ. AŞ. (V.No:6310213920)

27.05.2010/IM068045

-

-

176,00 - TL

528,00 - TL

11.05.2016/15959347 tarih sayılı ödeme emri

ASMABAĞ İÇECEKL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (V.No.0900262927)

09.07.2014/IM116886

-

-

63,00 - TL

189,00 - TL

22.04.2016/15506602 tarih sayılı Ödeme Emri

AAF HAVA FİLTRELERİ VE TİC. AŞ. (V.No.0010011497)

04.05.2015/IM075919

-

-

37,24 - TL

111,72 - TL

11.02.2016 tarihli 13787495 sayılı Ödeme Emri

HANSE ATİK KAHVE MAM. DAĞ.VE PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. (V.No.4570557090)

18.03.2015/IM045684

-

-

144,00 - TL

432,00 - TL

15ET341200507/15CK3412007687 sayılı kararlar

MADA GIDA HAY.MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (V.No:6100433314)

20.01.2015/IM008371

-

-

99,00 - TL

297,00 - TL

15ET3412001156/15CK3412009149 sayılı kararlar

SÜAR MÜŞ. PİYASA ARAŞT. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. (V. No: 7840032475)

08.10.2014/IM168216-13.10.2014/IM171717

-

-

63,00 - TL

189,00 - TL

15ET341200969/15CK3412008855 sayılı kararlar

SE-MAVİ HAVACILIK VE TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (V.No:7570051009)

04.09.2012/IM143806

-

-

102,95 - TL

71,00 - TL

15ET3412001017/15CK3412008939 sayılı kararlar

AVRUPA LABORATUVAR MAL. İLAÇ. VE KOZ. ÜRÜN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. (V.No:1050168737)

01.11.2010/IM145054

-

ÖTV Para Cezası 777,00-TL

 

141,00-TL

30.09.2014 tarihli 3066314 sayılı Ödeme Emri

TCT MAKİNE VE MOTOR SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (V.No:8330488770)

02.12.2014/IM203652

-

-

28,80-TL

86,40-TL

15.12.2015 tarihli 12447548 sayılı Ödeme Emri

POZİTİF GIDA TEM. MAD. TEKS. KIRT. ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (V.No:7330358449)

05.05.2011/IM070871

ÖTV 24.135,05-TL

ÖTV Para Cezası 72.405,15-TL

4.344,31-TL

13.032,93-TL

16.02.2016 tarihli 13891833 sayılı Ödeme Emri

ZAFER ŞENYÜZ (V.No:39586569168)

29.11.2007/IM015628

G.V. 3.534,60-TL

G.V Para Cezası 10.603,80-TL

684,00-TL

2.052,00-TL

30.03.2015 tarihli 6926328 sayılı Ödeme Emri

KAAN GÜMÜŞ GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.(V.No:4840039156)

29.11.2007/IM015628

G.V. 3.534,60-TL

G.V Para Cezası 10.603,80-TL

684,00-TL

2052,00-TL

30.03.2015 tarihli 6925688 sayılı Ödeme Emri

4892/1-1