28 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29725

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER (ARSA VE DAİRE) SATILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:


(± %20 TOLERANSLI) 8.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


1 ADET HARİCİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1000 ADET CÜZDAN YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İTFAİYE HİZMET ARAÇLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


200 ADET DETRA-COM MARKA ARAÇ TELSİZİ VE 230 ADET DETRA-COM MARKA EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ POMPA VE MOTOR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FOTOSELLİ EL KURUTMA MAKİNASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAHMİL-TAHLİYE, YÜKLEME VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


TAHMİL-TAHLİYE VE TEMİZLİK İŞİ HİZMET İŞÇİLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELESİ İLANI

Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili ihaleler açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

Eynez Açıkocak Panosundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması işi.

2016/189745

2016-942

15.06.2016 14:00

150 gün

2-

Işıklar Panosundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerlerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması işi.

2016/190088

2016-936

15.06.2016 15:00

120 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, her iki ihale içinde ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

5074/1-1


GAYRİMENKULLER (ARSA VE DAİRE) SATILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa ve daire); 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendi uyarınca Belediye Encümeninin 13/05/2016 tarih ve 1242 ile 1243 sayılı kararlarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GÜVENCE BEDELİ

KARDEŞLER (arsa)

6045

2

1287,46 m2

1.158.714,00 TL

34.762,42 TL.

5.537,58 TL.

KARDEŞLER

4959

2

2763,23 m2

2.763.230,00 TL.

82.896,90 TL.

2.103,10 TL.

KARDEŞLER

4960

3

3805,80 m2

3.805.800,00 TL.

114.174,00 TL.

5.826,00 TL.

KARDEŞLER

6048

1

4376,98 m2

4.814.678,00 TL.

144.440,34 TL.

5.559,66 TL.

KARDEŞLER

6047

1

5554,98 m2

6.110.478,00 TL.

183.314,34 TL.

1.685,00 TL.

KARDEŞLER

6045

3

1619,49 m2

1.457.541,00 TL.

43.726,23 TL.

1.273,00 TL.

KILAVUZ

1609

5

167,50 m2

167.500,00 TL.

5.025,00 TL.

4.925,00 TL.

ÇAYYURT Daire

2787

21

5259/67565 (52,59 m2)

225.000,00 TL.

6.750,00 TL.

3.250,00 TL.

KILAVUZ Bahçeli Kargir Ev

912

23

201 m2

150.750,00 TL.

4.522,50 TL.

5.477,50 TL.

 

İhalesi; 10 Haziran 2016 Cuma günü saat 16:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a - İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b - Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c - Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d - Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e - Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f - İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2016 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

g - İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

İlan olunur

5083/1-1


(± %20 TOLERANSLI) 8.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı alımı,  T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2016/191266

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş/VAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi             :  ercisseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)               :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Şartname ve Sözleşme esasları dâhilinde  (± %20 toleranslı) 8.000 ton kireçtaşı alımı ve istif yapılması

b) Teslim [yeri/yerleri]                  :  Erciş Şeker Fabrikası stok sahası

c) Teslim [tarihi/tarihleri]              :  01/08/2016-30/11/2016 tarihleri arası (idarenin bildirdiği termin programına göre)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  10.06.2016 Cuma günü saat: 14.00

4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Diğer Belgeler:

a - İşletme Ruhsatı

b - İşletme izin belgesi

c - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış rapor ve kimyasal özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Her türlü Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dâhil 118,00 TL (Y.Yüzonsekiz TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5133/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi hudutları üzerinde bulunan, mülkiyeti Yenimahalle Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumu belirtilen taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü “Kat Karşılığı İnşaat” yaptırılacaktır.

 

İl

İlçe

Mahallesi

Ada/Parsel

Arsa Alanı

Emsal Alanı

Kullanım Şekli

Ankara

Yenimahalle

Mehmet Akif Ersoy

64462/1

4606 m²

10133.20 m²

Konut+Kentsel Servis Alanı

 

1 - Bu işin tahmini bedeli 2016 yılı birim fiyatları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ esas alınarak arsa bedeli dahil 34.470.399,60 (otuz dört milyon dört yüz yetmiş bin üç yüz doksan dokuz bin lira altmış kuruş)’dir.

2 - İhale 09.06.2016 Perşembe günü saat 14.00'de İvedik Caddesi No: 33   06170 Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Yenimahalle Belediyesi Binası İçerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Yenimahalle Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nde (İstanbul Yolu 8. km Macunköy Girişi 204. Cadde No: 16 Yenimahalle/ ANKARA) 08.00-17.00 saatleri arasında 08.06.2016 tarihine kadar görebilirler.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif mektubu ile birlikte;

a) Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, (2016 yılı vizeli)

c) Noter tasdikli imza sirküleri

d) Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

e) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa)

f) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge

g) İstekli şirket ise, onaylı şirket tüzüğü

h) Mali durum bildirisi ve belgeleri

i) Tahmini bedelin %30’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan alınacak banka referans mektubu veya İdarece aslı görülmüş sureti

j) İhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı

k) İhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili sosyal güvenlik kurumu veya sosyal güvenlik kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya sosyal güvenlik kurumundan alınan yazı aslı

l) İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, tahmin edilen bedelin %30'undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi B-III Grubu Bina İşlerine ait iş bitirme belgesi aslı,

m) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

n) Teknik personel taahhütnamesi

r) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair Alındı Belgesi

s) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesi'nden temin edilecek istekli adına düzenlenmiş Yer Görme Belgesi

t) Yenimahalle Belediye Başkanlığı adına alınmış 1.034.111,99 TL (bir milyon otuz dört bin yüz onbir lira doksan dokuz kuruş) geçici teminat mektubu geçici teminat nakit ise Yenimahalle Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılıp alınacak alındı makbuzu

u) Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler

6 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00'a kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığı’na makbuz karşılığında vereceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle (posta, telgraf vb.) meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez

7 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9 - Bu işin şartnamesi 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında, 08.06.2016, saat 17.00’a kadar Yenimahalle Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden makbuz karşılığında temin edilebilecektir.

4883/1-1


1 ADET HARİCİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü ihtiyacı 320 adet Tablet Bilgisayar ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Apple markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Apple markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5108/1-1


1000 ADET CÜZDAN YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı 1000 Adet Cüzdan Yazıcı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5109/1-1


İTFAİYE HİZMET ARAÇLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 4 adet 4x2 pikap üzerine itfaiye hizmet aracı ile 1 adet 4x4 pikap üzerine itfaiye hizmet aracı, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dâhil ) yazılacaktır.

4 - Teklifler, 08.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

5110/1-1


200 ADET DETRA-COM MARKA ARAÇ TELSİZİ VE 230 ADET DETRA-COM MARKA EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 200 adet Detra-com marka Araç Telsizi ve 230 adet Detra-com marka El Telsizi teknik şartnamesine ve Detra-com markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 13.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Detra-com markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5111/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Dalgıç Pompa teknik şartnamesine ve ALARKO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 14.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ALARKO markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5112/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ POMPA VE MOTOR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Muhtelif Cins ve Miktar Dalgıç Pompa ve Motorları teknik şartnamesine ve ALARKO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesini ve ALARKO markasını, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 10/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve ALARKO markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5113/1-1


FOTOSELLİ EL KURUTMA MAKİNASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: FOTOSELLİ EL KURUTMA MAKİNASI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/187176

Dosya no                                :  1622055

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) - Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fotoselli el kurutma makinası: 1 kalem (45 adet)

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 15 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  09/06/2016 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 09/06/2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5090/1-1


TAHMİL-TAHLİYE, YÜKLEME VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

Şeker Ambarlarında Tahmil-Tahliye, Yükleme ve İstifleme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt no                             :  2016/181448

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

b) Telefon ve faks numarası      :  (276) 231 14 91 - (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İşin miktarı ± % 20 toleranslı olup Şeker Ambarlarında Tahmil-Tahliye, yükleme, istifleme işi, üretilecek tahmini 25.000 ton şekerin üretimden istife alınması, istiften 10.000 ton şekerin yüklenmesi ve 10.000 ton şekerin fabrika içinde başka ambarlara nakli ve satış işi dahil toplam 45.000 Ton Şekerin 2016-2017 Kampanyası boyunca (tahmini 3 Ay) üç vardiya halinde, her vardiyada 8 kişi olmak üzere 24 kişi ve diğer ambarlara taşınacak şekerler içinde her vardiyada 2 kişi ilave olmak üzere toplam 30 (Otuz) kişi; kampanya haricinde (9 Ay) 4 işçi çalışacaktır (izin değiştirici dahildir). Satışların arttığı veya düştüğü dönemlerde çalıştırılacak personel sayısını, idare arttırıp eksiltmeye yetkilidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Şeker Ambarları ve kiralanacak diğer depolar

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14.06.2016 - Salı Günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4932/1-1


TAHMİL-TAHLİYE VE TEMİZLİK İŞİ HİZMET İŞÇİLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

2016-2017 Kampanya Dönemi ve 2017 Revizyon Dönemi Kazan dairesi tahmil-tahliye ve temizlik işi hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no                             :  2016/182782

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (276) 231 14 91 - 0 (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Kazan dairesi tahmil-tahliye ve temizlik işi, 2016-2017 Kampanya Döneminde ± %20 toleranslı 115 gün, 2017 Revizyon Döneminde ise ± %20 toleranslı 135 gün sürecektir. İş, 24 saat kesintisiz olarak Kampanya Dönemi her vardiyada 4 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 12 kişi (± %20) ile Revizyon Döneminde ise her vardiyada 1’er işçi ve 1 izin değiştirici olmak üzere toplam 4 kişi ile yapılacak olan Kazan dairesi tahmil-tahliye ve temizlik işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15.06.2016 Çarşamba günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4933/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi (IV Bölüm) 356 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Yavuz Selim Mah. Küçük Sanayi Sitesi Mehmet Nuri Arıkan Cad. No: 39 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  356 işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  KAHRAMANMARAŞ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  210.000.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :  14.700.000 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  14/06/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5 - İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a) İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b) Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a) İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b) Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Yavuz Selim Mah. Küçük Sanayi Sitesi Mehmet Nuri Arıkan Cad. No: 39 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5013/2-2


İHALEYE DAVET

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İkraz Numarası:

REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR

İhale İlanı Adı: RTU Temin ve Tesis Projesi

İhale Referansı: DB.RTU.01

1 - Bu ihale ilanı, bu proje için WB 2100-04/14 sayılı DB Referans numarası ve 14 Nisan 2014 tarihi ile UNDB Online’da yer alan Genel Satın Alma İlanı esaslarına uymaktadır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti / Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR Program isimli bir Kredi almıştır ve bu kredi tutarının bir kısmını işbu İhale İlanından (RTU Temin ve Tesis Projesi) kaynaklanan anlaşma(lar) bünyesindeki ödemeler için kullanması amaçlamaktadır.

3 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) proje uygulayıcısı kurum olarak görev almaktadır ve şu an sizleri, aşağıda özetlenen gerekli araştırma, tasarım, üretim, tedarik, entegrasyon, adaptasyon, tesis, uygulama, devreye alma, eğitim, test, kabul, yedek parça ve garanti konularını kapsayacak şekilde RTU Temin ve Tesis Projesi için belirtilen sözleşmenin yürütülmesi ve tamamlanması hususunda teklif (teknik ve ticari) vermeniz için davet etmektedir:

- 173 adet yeni Uzak Terminal Biriminin (RTU) trafo merkezlerinde temini, tesisi, işletmeye alınması ve bunların ilgili Bölgesel Kontrol Merkezlerine (BKM) bağlantısı.

- Trafo merkezlerinde 27 adet mevcut F4F RTU’ların temin edilecek yeni RTU’lar ile değiştirilmesi, tesisi, işletmeye alınması ve bunların ilgili Bölgesel Kontrol Merkezlerine (BKM) bağlantısı.

- 89 adet trafo merkezinde Bilgi Toplama Panolarının (DAP), 200 adet trafo merkezinde ihtiyaç duyulan diğer ilgili ekipmanın (enerji analizörü, trafo kademe değiştiricileri için dönüştürücü, vs.) temin, tesis ve servise alınması ve gerekli tüm adaptasyon işlerinin yürütülmesi.

- Proje kapsamında temin edilecek RTU’ların ilgili Bölgesel Kontrol Merkezi/Master RTU'lara bağlantısı için Bölgesel Kontrol Merkezi/Master RTU ve RTU tarafında gerekli olan tüm iletişim ekipmanlarının (modem, dönüştürücü, yönlendirici, switch, vs.) temin, tesisi ve işletmeye alınması.

- Yedek parçalar.

- Eğitim.

4 - İhale, Ocak 2011 tarihli Dünya Bankası Kılavuzu’nda (IBRD ve IDA Kredileri ve Hibeleri bünyesinde Dünya Bankası Borçluları tarafından Malların, İşlerin ve Danışmanlık Dışı Hizmetlerin Satın Alımları) belirtilen Uluslararası Rekabete Açık İhale prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır ve aşağıda belirtildiği şekilde önceki tecrübe, mali kapasite vb. asgari yeterlilik kriterlerini sağlayan, Kılavuz'da belirtilen uygun kaynak ülkelerden olan tüm teklif sahiplerine açıktır:

a) Teklif sahipleri ve herhangi bir ortak girişim veya konsorsiyum ortağı kuruluşlar için yeterlilik koşulları şunlardır:

i. Projelerin yüklenicisi olarak (trafo merkezleri veya santrallerde en az 50 adet RTU ve bunların adaptasyon işlerini içeren) Teklif sahibi tarafından güç sistemleri için (36 kV üzerinde gerilim seviyeleri) son altı yılda tamamlanmış ve işletmeye alınmış (ihale açılış tarihi itibariyle) en az iki benzer projede deneyim sahibi olmak ve her bir projenin sisteme devrinden itibaren başarıyla işletiliyor olması (ihale açılış tarihinden itibaren en az üç aydan beri).

Ortak teşebbüs veya konsorsiyum üyelerinin, tamamlanmış benzer projeler (sözleşmeler) için şartları birlikte sağlamaları gerekmektedir. Şartların birden fazla üye tarafından karşılanması durumunda, her üye tarafından gerçekleştirilen her sözleşmenin benzer sözleşmenin/projenin asgari şartını karşılaması gerekir.

ii. Teklif sahibi; Ortak Girişim veya Konsorsiyum ise, Kuruluşun pilot ortağı, Teklif sahibi veya ortak girişim veya konsorsiyum üyesi olarak yukarıda (i) maddesinde belirtilen benzer bir projede tecrübesi olduğunu göstermelidir.

b) Bu özel sözleşmenin amaçları için, teklif sahipleri aşağıdaki ilave mali kriterleri asgari olarak yerine getirecektir:

i RTU sistemleri de dahil elektrik enerjisi sektöründe asgari 20 (yirmi) Milyon ABD Doları veya muadili ortalama yıllık ciro (son üç (3) yılın toplam satışlarının ortalaması).

ii Teklif sahibi, proje nakit akışının 3-4 ayını kapsayacak şekilde en az 2 (iki) Milyon ABD Doları likit varlığa sahip olacaktır.

iii Ortak girişim/konsorsiyum ortaklarının rakamları, yukarıda (i) ve (ii) maddelerinde belirtilen yeterlilik kriterleri ile asgari düzeyde uyumluluğunu anlamak için birlikte toplanacaktır; ancak, ortak girişim/konsorsiyum ortaklarının benzer uzmanlıklarını değerlendirmek için, ortaklığın (i) maddesini tamamen karşılaması kaydıyla, ortaklarının her biri yukarıda (i) maddesinde belirtilen asgari kriterlerin en az %25'ini (yirmi beş) ve pilot ortağın bahse konu asgari kriterlerin en az %40'ını (kırk) karşılaması gerekmektedir.

c) RTU üreticisi ve RTU’lar için:

- RTU üreticisi, ISO 9001 veya buna denk bir Sertifika sahibi olacaktır.

- RTU üreticisi, elektrik iletim ve dağıtım ağı SCADA sistemleri için benzer kapasitede RTU'ların üretiminde en az 5 (beş) yıl (İhale Açılış tarihinden geriye doğru) üretim deneyimine sahip olacaktır.

- RTU üreticisi, bu ihale için teklif edilmiş olan RTU tipi/modelinden elektrik iletim ve dağıtım ağı SCADA sistemleri için benzer giriş/çıkış kapasitelerine sahip en az 200 (iki yüz) RTU üretmiş olacaktır ve;

- Bu ihale için teklif edilmiş olan RTU tipi/modeli, ihale açılış tarihi itibariyle en az bir yıl başarılı şekilde işletmede olmuş olacaktır.

Eğer RTU üreticisi (alt yüklenici ile aynı anlama sahiptir), yukarıda 4 c) maddesinde belirtilen yeterlilik şartlarını karşılamıyorsa, Teklif sahibi yetersiz sayılacak ve Teklif reddedilecektir.

Ortak girişim veya konsorsiyum ortakları, tekliften ve sözleşmenin ifasından müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Bir firma yalnızca bir ortak girişim veya konsorsiyumda ortak olabilir: Aynı firma ile ortaklığı bulunan ortak girişimler veya konsorsiyumlar tarafından verilen teklifler reddedilecektir.

Alt sistemler, lotlar veya tüm sistemin parçaları için verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, yerel saat ile 08:30 - 17:30 saatleri arasında TEİAŞ'tan ayrıntılı bilgi edinebilir ve ihale dökümanlarını aşağıda verilen adreste inceleyebilirler:

Ayrıntılı bilgi için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Tel.       : +90 312 203 89 11

Faks     : +90 312 203 82 88

e-mail   : bilal.cirak@teias.gov.tr

İhale dökümanlarının incelenmesi için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

Tel.       : +90 312 203 89 11

Faks     : +90 312 203 82 88

Muhtemel teklif sahiplerinin katılabileceği bir ihale öncesi toplantı 21 Haziran 2016 tarihinde yapılacaktır.

6 - Aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak başvurarak ve KDV dahil 900 TL (dokuz yüz Türk Lirası) veya 300 ABD Doları ($ 300) bir geri ödemesiz ücretin ödenmek suretiyle İngilizce olarak hazırlanmış ihale dokümanları tam bir set halinde ilgilenen teklif sahipleri tarafından satın alınabilir. Ödeme yöntemi, USD Dolar için Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi (Ankara-Türkiye) TR350001500158048000941781 IBAN Numarasına, veya Türk Lirası için Vakıflar Bankası TEK Şubesi (Ankara-Türkiye) TR880001500158007281639948 IBAN Numarasına havale veya doğrudan yatırma yoluyla yapılacaktır.

İhale dökümanlarının satın alınması için adres:

TEİAŞ Genel Müdürlüğü

Ticaret Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Kat:15, Oda No: 30-31

06520 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

7 - Teklifler, 20 Temmuz 2016 tarihinde yerel saat ile 14:00 veya öncesinde aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Teklifler teminatlı olmalıdır. İstenen geçici teminat miktarı 200.000 ABD Doları (iki yüz bin ABD Doları) veya serbestçe çevrilebilir para cinsinden eşdeğer bir miktardır. Geç kalmış teklifler reddedilecektir. Teklifler, 20 Temmuz 2016 tarihinde yerel saat ile 14:00'te aşağıdaki adreste, katılmak isteyen teklif sahibi firma temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.

Teklif vermek için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

Satınalma ve İhale Komisyonu

Sefer Kul Toplantı Salonu

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Giriş Katı

06520 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

İhale açılışı için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

Satınalma ve İhale Komisyonu

Sefer Kul Toplantı Salonu

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, A Blok, Giriş Katı

06520 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

8 - Muhtemel teklif sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar; (i) tekliflerinde, tüm yazılımın geçerli bir lisans ile temin edildiği veya Teklif sahibi tarafından üretildiğini belgelendirmeleri gerekmektedir ve (ii) ihlaller usulsüzlük olarak değerlendirilecek olup, bu durum Dünya Bankası tarafından finanse edilen sözleşmelerin kazanılmasında engel teşkil edebilecektir.

9 - Dünya Bankası İkraz No: REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR tarafından finanse edilmekte olduğundan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu bu İhale için uygulanabilir değildir.

5138/1/2-1

—————

Invitation for Bid (IFB)

Turkey

Renewable Energy Integration Project (REIP)

Loan Number:

REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR

IFB Name: RTU Supply and Installation Project

IFB Number: DB.RTU.01

1 - This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in UNDB online, DB Reference No. WB 2100-04/14 of 14 April 2014.

2 - The Government of Republic of Turkey / Turkish Electricity Transmission Corporation (TEIAS) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) toward the cost of REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR Program, and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the agreement(s) resulting from this IFB: RTU Supply and Installation Project

3 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEIAS) serves as the implementing agency for the project and now invites you to submit a bid (technical and commercial) for the execution and completion of the cited contract for RTU Supply and Installation Project covers necessary survey, design, manufacturing, supply, integration, adaptation, installation, implementation, commissioning, training, testing, acceptance, spare parts and warranty as summarized below:

- Supply, installation and commissioning of new 173 Remote Terminal Units (RTUs) at the substations and connection of them to the related Regional Control Centers (RCCs).

- Replacement of the 27 existing F4F RTUs with new RTUs to be supplied, installed and commissioned at the substations and connection of them to the related Regional Control Centers (RCCs).

- Supply, installation and commissioning of Data Acquisition Panels (DAPs) at the 89 substations and other associated equipment (energy analyzers, tap-changer converters, etc.) needed at the substations and performance of all necessary adaptation works at 200 substations.

- Supply, installation and commissioning of all necessary communication equipment (modem, converter, router, switch etc.) at RTU and Regional Control Center/Master RTU sides for connection of the Remote Terminal Units (RTUs) to be delivered within the scope of the project to the related Regional Control Centers/Master RTUs,

- Spare parts,

- Training.

4 - Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers dated January 2011 and is open to all Bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines that meet the minimum qualification criteria relating to previous experience, financial capacity, etc. set out below:

a) Qualification requirements for bidders and any joint venture or consortium partner organizations:

i. Experience in at least two similar projects, which have been completed and put into operation by the Bidder in the last six years (as of bid opening date) as contractor of Projects (including at least 50 RTUs and adaptation works in substations or power plants) for power system (above 36 kV voltage levels) and each project has been satisfactorily in operation since takeover of the system (since at least three months as of bid opening date).

The joint venture or consortium members must meet the requirement for completed similar projects (contracts) collectively. In case the requirement is met by more than one member, each contract performed by each member must satisfy the minimum requirement of similar contract/project.

ii. If the Bidder is a Joint Venture or Consortium, the lead member of the association must demonstrate experience in one of the similar contracts (projects) specified in (i) above as Bidder or member of joint venture or consortium.

b) For the purposes of this particular contract, the bidders shall meet the following additional financial criteria as minimum:

i Minimum 20 (twenty) million US Dollar or equivalent average annual turnover (average of total sales of last three (3) years) in electrical power industry including also RTU systems.

ii The Bidder shall have at least 2 (two) million US Dollar liquid assets to cover 3-4 months of the project cash flow.

iii The figures of the partners of the joint venture/consortium shall be added together to determine the Bidder’s compliance with the minimum qualifying criteria set out at items (i) and (ii) above; however, in order for joint venture/consortium of partners with similar specialization to qualify, each of its partners must meet at least 25 (twenty five) % of the minimum criteria listed in (i) above for an individual bidder, and lead partner at least 40 (forty) % of those minimum criteria, provided that partnership fulfills the condition of (i) completely.

c) For the RTU manufacturer and RTUs:

- RTU manufacturer shall have ISO 9001 Certificate or equivalent.

- RTU manufacturer shall have minimum 5 (five) years of manufacturing experience (back from the Bid Opening date) in the manufacturing of RTUs of similar capacity for electrical transmission and distribution network SCADA systems.

- RTU manufacturer shall have manufactured at least 200 (two hundred) RTUs with similar input/output capacities for electrical transmission and distribution network SCADA systems from the RTU type/model offered for this tender, and;

- The RTU type/model offered for this Tender shall be in satisfactory operation for at least one year as of the bid opening date.

If the RTU manufacturer (has same meaning with sub-contractor) does not meet the qualification requirements specified above 4 c), the Bidder shall be declared unqualified and the Bid shall be rejected.

The partners of a joint venture or consortium must be jointly and severally liable for bidding and for executing the contract.

A firm can be a partner in only one joint venture or consortium: Bid submitted by joint ventures or consortia including the same firm as partner shall be rejected.

Bids for subsystems, lots or slices of the overall system shall not be accepted.

5 - Interested eligible Bidders may obtain further information from TEİAŞ and inspect the bidding documents at the addresses given below from 08:30 to 17:30 (local time):

Address for further information:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   : +90 312 203 89 11

Fax       : +90 312 203 82 88

e-mail   : bilal.cirak@teias.gov.tr

Address for inspection of the Bidding Documents:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   : +90 312 203 89 11

Fax       : +90 312 203 82 88

A pre-bid meeting which potential bidders may attend will be held on 21 June 2016.

6 - A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested Bidders on the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 900 TL (nine hundred Turkish Lira) or 300 USD (three hundred US Dollar) including VAT. The method of payment will be telegraphic transfer or direct deposit to Vakıflar Bankası Kızılay Branch (Ankara-Turkey) IBAN No: TR350001500158048000941781 for USD or Vakıflar Bankası TEK Branch (Ankara-Turkey) IBAN No: TR880001500158007281639948 for TL.

Address for purchasing of the Bidding Documents:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30-31

06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids must be delivered to the address below at or before 14:00 (Turkey local time) on 20 July 2016. Bids need to be secured. The amount of bid security required is 200,000 US Dollar (Two hundred thousand US Dollar) or an equivalent amount in a freely convertible currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at the address below at 14:00 (Turkey local time) on 20 July 2016.

Address for bid submission:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Adjudication and Procurement Commission

Sefer Kul Meeting Room

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Base Floor (Giriş Katı)

06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY

Address for bid opening:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Adjudication and Procurement Commission

Sefer Kul Meeting Room

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Base Floor (Giriş Katı)

06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY

8 - The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will be required to certify in their bids that all software is either covered by a valid license or was produced by the Bidder and (ii) that violations are considered fraud, which can result in ineligibility to be awarded World Bank-financed contracts.

9 - It is to be noted that the Provisions of Public Bidding Law No: 4734 is not applicable to this Bid since it is financed by World Bank Loan No: REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR.

5138/2/2-1


İHALEYE DAVET

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih:

Dünya Bankası Kredi No       : IBRD 83710-TR

İhale Referansı                        : DB.ATT.23

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154/33 kV Selçuk Gaz İzoleli Trafo Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154/33 kV Selçuk Gaz İzoleli Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

Tel.       : +90 312 203 89 11

Faks     : +90 312 203 82 88

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No: 00158048000941781

IBAN No: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948

IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 19.07.2016 tarihinde saat 10:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 19.07.2016 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

5137/1/2-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB) REPUBLIC of TURKEY

Date            : [date of issuance of IFB]

Loan No      : IBRD 83710-TR

IFB No       : DB.ATT.23

1 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Selçuk Gas Insulated Substation (GIS).

2 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Selçuk Gas Insulated Substation (GIS). International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   : +90 312 203 89 11

Fax       : +90 312 203 82 88

e-mail   : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No: 00158048000941781

IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No: 00158007281639948

IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 19 July 2016 on 10:00 a.m. (Turkey Local Time) and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (two hundred fifty thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Base (G) Floor,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 19 July 2016 on 10:00 a.m. (Turkey Local Time) at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Base (G) Floor,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

5137/2/2-1


KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELESİ İLANI

Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne ait Ekonomik Ömrünü tamamlamış, HEK halinde veya hasarlı durumda bulunan hizmette verim alınamayan, miadını doldurmuş ve ekli listede yazılı bulunan (12) on iki adet binek otomobil tipi taşıt, (3) üç adet motosiklet tipi taşıt, (1) bir adet kamyonet tipi taşıt, (2) iki adet minibüs tipi taşıt ile (25.000) yirmi beş bin kg hurda demir, (3.000) üç bin kg hurda alüminyum (kesilmiş taşıt plakası) ve (100) yüz kg hurda plastik malzeme olmak üzere toplam (235) iki yüz otuz beş kalem (2303) iki bin üç yüz üç adet malzemenin, 4645 Sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:2 39100 - KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası                :  0 288 212 38 50 dahili 64 32 faks 0 288 214 30 79

c) Elektronik posta adresi                    :  kirklareli@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu malın

a) İşin Adı                                           :  Kamu Taşınır Malları Mübadelesi

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Yukarıda yazılı bulunan taşıt ve Diğer hurda malzemeler karşılığında; Şartnamede özellikleri yazılı bulunan kullanılmamış 2015 model (0) kilometre olmak üzere (1) bir adet (AUDİ A6 2.0 TDI 190 HP S TRONİK PI binek otomobil ve (14) on dört adet (tekli) PİRELLİ marka 195/65 R15 95 T XL KAR tipi dış lastik ile mübadelesi.

c) Teslim Etme ve Teslim Alma yeri   :  1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve diğer malzemeler İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:2 39100 - KIRKLARELİ adresine teslim edilecektir.

                                                               2) Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu üzerinde bulunan otoparkından, diğer malzemeler ise Babaeski Yolu Kavaklı Mevkiinde bulunan eski Sınır Dışı İşlemleri ve Geri Gönderme Büro Amirliği Yerleşkesi adresinden teslim alınacaktır.

ç) Teslim Etme Tarihi                          :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve dış lastikler sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren (15) on beş takvim günü içerisinde yüklenici tarafından İl Emniyet Müdürlüğü İdaresine teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                         :  Mübadelesi yapılan taşıt ve hurda malzemeler, mübadele karşılığı alınacak taşıt ve dış lastiklerin Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda uygun bulunması halinde yükleniciye tebliğ edildiği tarihi izleyen (15) on beş takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:2 39100 - KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                                 :  17/06/2016 günü saat: 14:30

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde ise yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi; istenir.

5 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2 39100 - KIRKLARELİ adresinde görülebilir ve Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenecek 50,00-TL (elli Türk Lirası) karşılığında idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 17/06/2016 günü saat: 14:30’a kadar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:2   39100 - KIRKLARELİ adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

10 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren (60) altmış takvim günüdür.

12 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu üzerinde bulunan otoparkında, diğer malzemeler ise Babaeski Yolu Kavaklı Mevkiinde bulunan eski Sınır Dışı İşlemleri ve Geri Gönderme Büro Amirliği Yerleşkesi adresinde idareden izin almak suretiyle görülebilir.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE EDİLECEK TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELER LİSTESİ

S.NO

MODELİ

MARKASI

TİPİ VE CİNSİ

SİLİNDİR HACMİ(CC)

DURUMU

HASAR ORANI %

  1

2011

FİAT-LİNEA

Binek

1600

G.Faal

30

  2

2011

FİAT-LİNEA

Binek

1600

Faal

25

  3

2000

BMW

Motosiklet

1100

G.Faal

40

  4

2000

BMW

Motosiklet

1100

G.Faal

40

  5

2001

F.TRANSİT

Minibüs

2500

G.Faal

30

  6

2001

T.COROLLA

Binek

1600

Faal

40

  7

2002

T.COROLLA

Binek

1600

Faal

30

  8

2003

F.TRANSİT

Minibüs

2500

Faal

40

  9

2003

FİAT-DOBLO

Binek

1900

Faal

35

10

2004

P.PHARTNER

Kamyonet

1900

G.Faal

35

11

2004

HYUNDAI

Binek

1300

Faal

30

12

2004

HYUNDAI

Binek

1300

Faal

35

13

2004

HYUNDAI

Binek

1300

Faal

35

14

2005

BMW

Motosiklet

652

G.Faal

40

15

2008

HYUNDAI

Binek

1300

Faal

40

16

2008

HYUNDAI

Binek

1300

Faal

40

17

2009

R.MGN.AUTHN

Binek

1600

Faal

40

18

2009

R.MGN.AUTHN

Binek

1600

Faal

40

19

HURDA DEMİR MALZEME (25.000 Kilogram)

HURDA

20

HURDA ALİMİNYUM MALZEME (3000 Kilogram)

HURDA

21

HURDA PLASTİK MALZEME (100 Kilogram)

HURDA

5076/1-1