26 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29723

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Emlak Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 37. İcra Müdürlüğünün 2012/2304 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosya Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4918/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/03/2016 tarih ve 187 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2016 tarih ve 986 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca, Fatih Sultan ve Erler Mahalleleri Başbakanlık Kamu Hizmet Alanı Etki Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 26/05/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5044/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi (Şirket)’nin 09/11/2006 tarih ve İHR/975-1/20522 numaralı İhrakiye Teslimi Lisansı, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 2015/2942 E. sayılı davada aldığı 19/11/2015 tarihli Karar (Tebligat tarihi 26/04/2016) gereğince 27/04/2016 tarihinde yeniden yürürlüğe girmiştir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin son fıkrası uyarınca; havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için Şirket adına alınmış bir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yapılmış en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesinin veya büyük heliportlara ilişkin olarak Şirket adına alınmış Heliport İşletme Ruhsatının aslı ya da noter onaylı suretinin ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve jet yakıtı ithali ve satışı yetkisinin, İHR/975-1/20522 numaralı Lisans resen tadil edilerek, kaldırılacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

4914/1-1

—————

21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı ile “Çukurkuyu Kasabası, Zafer Mahallesi, Kara Musa Yaylası, Küme Evleri, No:9 Bor/NİĞDE” adresinde Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmekte olan, daha sonra 03/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan akaryakıt istasyonunda 24/06/2013 tarihinde Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim esnasında istasyonda vaziyet planı haricinde yer altı tankı tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu değerlendirilmesi nedeniyle 31/12/2015 tarihli ve 6047-15 sayılı Kurul Kararı ile mezkur kişi hakkında açılan soruşturma kapsamında hazırlanan 20/01/2016 tarih ve 49 sayılı Soruşturma Raporu, bayi tarafından herhangi bir savunma sunulmamış olması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup;

a) Akaryakıt istasyonunda vaziyet planında bulunmayan tank kullanılmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği,

b) Tüzel kişinin konu ile ilgili savunma sunmamış olduğu,

anlaşıldığından alınan 30/03/2016 tarih ve 6189-19 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişi hakkında akaryakıt istasyonunda gizli tank kullanılması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi uyarınca 1.000.000 TL; idari para cezası verilmesine; ayrıca bu fiilin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, ancak bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4913/1/1-1

—————

Kurulun 10/12/2015 tarihli ve 5913-36 sayılı Kararı ile 31/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/31060 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10/05/2013 tarihli tespite göre Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amacıyla akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 598 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4913/2/1-1

—————

Kurul’un 25.02.2016 tarihli ve 6131-22 sayılı Kararı ile; 10.03.2011 tarihli ve MYĞ/3112-2/29123 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tanktan 20.03.2013 tarihinde alınan numunenin 3959 sayılı Analiz Raporuna göre bitkisel yağ esaslı olduğunun ve organik çözücü içermediğinin tespit edilmesi sebebiyle, bahse konu şirketin lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun denetim tarihi itibariyle yürürlükte olan 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31.03.2016 tarihli ve 529 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4913/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25.02.2016 tarihli ve 6130-43 sayılı Kararı ile, “Aydın-İzmir Karayolu 19. Km. Ömerbeyli Köyü (Pafta:6 Ada: - Parsel:1938) Germencik/Aydın” adresinde Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 18.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31652 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan ancak söz konusu lisansı 20.08.2013 tarihinde sonlandırılan Derin Jeofizik Jeolojik Sismik Etüdler İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09.04.2014 tarihli tespite göre, “Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:289/A-B-C (Ada:3591 Pafta:P.7 Parsel:1) Manisa” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 14.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29620 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan HSM Pet. Tem. Özel Eğ. Gıda Nak. Tek. Kon. Hayv. Toprak Ürü. İnş. Tur. Mad. Reklam ve Org. Nalburiye Otel Lokanta Eğlence Yerleri Sarr. Day. Tük. Mal. Kim. Madde Kim. Boya Mob. Dek. İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmesi ve bu nedenle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunarak 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, bahse konu şirket hakkında, lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 1 inci alt bendi ve (f) bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4913/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21.01.2016 tarihli ve 6080-21 sayılı Kararı ile, “Dingiller (Çamlı Geriz) Mevkii 280 Sok. Kuzeyi Serpme Evler No:90 (Pafta:K-19, ADA:-, PARSEL:369) Akhisar Manisa” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 06.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29574 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda, 21.03.2014 tarihli tespite göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde “İzmir-Tire Yolu 10.Km Akkoyunlu Köyü (Pafta No.L.19.D.14.A.4, Parsel No.577) Tire İzmir” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 09.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31745 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan DBS Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü alt bendi ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince belirlenen 176.681,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 176.681,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4913/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21.01.2016 tarihli ve 6080-45 sayılı Kararı ile, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2014 tarihli ve 15732 sayılı yazısı ekinde Kuruma gönderilen 28.03.2014 tarihli ve 2014-B-620/2 sayılı raporda belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, “Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 Daire:102 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı Dağıtıcı Lisansı (Alt Başlık: İhrakiye Teslimi) kapsamında faaliyet göstermek üzere lisans alan MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin akaryakıtı (jet yakıtını) amacı dışında kullanmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü alt bendi ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 5015 sayılı kanunun 20 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan lisans sahibinin 03.03.2005 tarihli ve DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4913/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21.01.2016 tarihli ve 6080-46 sayılı Kararı ile, Başkanlık Makamı’nın 05.08.2013 tarihli ve 27327 sayılı oluru çerçevesinde hazırlanan 11.10.2013 tarihli ve 2 sayılı raporda belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, “Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 Daire:102 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı Dağıtıcı Lisansı (Alt Başlık: İhrakiye Teslimi) kapsamında faaliyet göstermek üzere lisans alan MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Ocak-Ağustos 2013 döneminde (14) adet bayisi ve dağıtıcılar arası ticaret kapsamında akaryakıt satışı yaptığı (5) adet dağıtıcı lisansı sahibine düzenlediği satış faturalarına satış yaptığı muhatabın lisans numarasını yazmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4913/7/1-1

—————

Kurul’un 07/04/2016 tarihli ve 6209-59 sayılı kararı ile; 21.07.2011 tarih ve MYĞ/3333-5/29770 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 24.09.2014 tarihinde yapılan denetimde B-285205 sayılı numune alma tutanağı ve 007512 Mühür numarası ile satışa hazır 15'er kg'lık tenekelerden alınan numunenin Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nin 22.10.2014 tarihli ve 10239 sayılı analiz raporunda Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden, lisans sahibinin sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından lisans sahibi hakkında Lisanslı tesisinde Lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemi sebebiyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 363.755 TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 363.755 TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4913/8/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.05.2016      Karar No: 6954

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.

● MERKEZİ ve TEBLİGAT

    ADRESİ                         :  Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  17.02.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  25.145 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ              :  Kars

• PAFTA NUMARASI      :  H51-a1,a3,a4

KARAR:

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Kars ilinde 25.145 hektarlık H51-a1,a3,a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4934/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:10.05.2016      Karar No: 6956

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Gümüş Madencilik İnşaat Petrol  Turizm San. ve Tic. A.Ş.

 ● MERKEZİ ve TEBLİGAT

    ADRESİ                         :  Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  17.02.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  9.929 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ              :  Iğdır

• PAFTA NUMARASI      :  H51-c3,c4

KARAR:

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Iğdır ilinde 9.929 hektarlık H51-c3,c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4938/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.05.2016      Karar No: 6957

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Gümüş Madencilik İnşaat Petrol  Turizm San.ve Tic. A.Ş.

● MERKEZİ ve TEBLİGAT

    ADRESİ                         :  Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat  Çankaya-ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  17.02.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  59.390 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Iğdır

• PAFTA NUMARASI      :  I52-A

KARAR:

Gümüş Madencilik İnş. Pet. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Iğdır ilinde 59.390 hektarlık I52-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4936/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.05.2016       Karar No: 6955

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Gümüş Madencilik İnşaat Petrol  Turizm San. ve Tic. A.Ş.

 ● MERKEZİ ve TEBLİGAT

    ADRESİ                         :  Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  17.02.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  60.290 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Ağrı, Muş, Bitlis

• PAFTA NUMARASI      :  K49-A

KARAR:

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Ağrı, Muş, Bitlis illerinde 60.290 hektarlık K49-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4937/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.05.2016       Karar No: 6959

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Gümüş Madencilik İnş. Pet. Turizm San. ve Tic. A.Ş.

● MERKEZİ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                          :  Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri No:174 Balgat Çankaya/ ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  17.02.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  47.567 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Kars, Iğdır

• PAFTA NUMARASI      :  H51-D

KARAR:

Gümüş Madencilik İnş. Pet. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Kars, Iğdır illerinde 47.567 hektarlık H51-D paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4935/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.05.2016       Karar No: 6953

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Gümüş Madencilik İnşaat Petrol  Turizm San.ve Tic. A.Ş.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  17.02.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  7.648 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ              :  Iğdır

• PAFTA NUMARASI      :  H52-d3,d4

KARAR:

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Iğdır ilinde 7.648 hektarlık H52-d3,d4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4939/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.05.2016       Karar No: 6952

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.

● MERKEZİ ve

 TEBLİGAT ADRESİ        :  Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  17.02.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  58.982 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ              :  Kars

• PAFTA NUMARASI      :  H50-B

KARAR:

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Kars ilinde 58.982 hektarlık H50-B paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4940/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.05.2016      Karar No: 6958

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Gümüş Madencilik İnş. Pet.  Turizm San. ve Tic. A.Ş.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri No:174 Balgat/Çankaya/ ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  17.02.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  59.396 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Ağrı-Iğdır

• PAFTA NUMARASI      :  I51-B

KARAR:

Gümüş Madencilik İnş. Pet. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Ağrı ve Iğdır illerinde 59.396 hektarlık I51-B paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4941/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:


 


 


 


 


 


 


 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.04.2016 tarihli toplantısında, Erzincan ili nüfusuna kayıtlı 02.10.1987 doğumlu Doğan oğlu Onur DELEN'in Bulgaristan'daki "Sofya Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3449 seri numaralı "Endüstri Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

4909/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.05.2016 tarihli toplantısında, Bolu ili nüfusuna kayıtlı 01.11.1983 doğumlu Bedri oğlu İsmail AKGÜN'ün Bulgaristan'daki "Ruse Angel Kınçev Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.12.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4282 seri numaralı "Makine Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

4910/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.05.2016 tarihli toplantısında, Çanakkale ili nüfusuna kayıtlı 15.06.1988 doğumlu Cahit oğlu İlker DOĞAR'ın Bulgaristan'daki "Sofya Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.07.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 5143 seri numaralı "Endüstri Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

4911/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İletişim, Fakültesi’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Görüntü Sanatları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Sinema, Televizyon, Belgesel ve Reklam alanlarında mesleki deneyimi ve alanı ile ilgili atölye çalışmaları yapmış olmak.

4987/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

1 (Profesör)

1 -  Uygulamalı Jeoloji alanında Doçent ünvanına sahip olmak.

2 -  Kaya mekaniği, zemin zekaniği, şev stabilitesi, heyelan duyarlılığı konularında uluslararası düzeyde nitelikli akademik yayın yapmış olmak.

3 -  Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve atama yönergesinde belirtilen Profesör kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

1 (Profesör)

1 -  Yenilenebilir enerji konusunda çalışmış olmak

2 -  Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve atama yönergesinde belirtilen Profesör kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

5030/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 31.03.2016-155                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.03.2016-2740                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.06.70

Tokat İli, Turhal İlçesi, Yazıtepe Köyü, Köyüstü Mevkiinde sit alanı dışında, tapunun 122 ada, 9 16, 19, 20 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kurudere Nekropolü’ nün 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilinin yapılmak üzere Kurulumuzca değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.03.2015 tarih ve 34566755-168/735 sayılı yazısı, ekleri, Tokat Müze Müdürlüğünün 16.03.2015 tarihli ve 2015/50 sayılı uzman raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 29.02.2016 tarihli ve 157 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Turhal İlçesi, Yazıtepe Köyü, Köyüstü Mevkiinde, tapunun 122 ada, 9 16, 19, 20 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kurudere Nekropolü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin, parsel listenin ve koordinat listesinin onaylanmasına;

Kurudere Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

4923_Sayfa_2

4923_Sayfa_3

4923_Sayfa_4

4923/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 31.03.2016-155                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.03.2016-2741                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.06.73

Tokat İli, Turhal İlçesi, Bahçebaşı Köyünde sit alanı dışında, kadastro harici alanda tespit edilen Roma Dönemi Su Yolunun I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.06.2015 tarihli ve  34566755-641/1529 sayılı yazısı, ekleri, Tokat Müze Müdürlüğünün 12.06.2015 tarihli ve 2015/164 sayılı uzman raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 29.02.2016 tarihli ve 157 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Turhal İlçesi, Bahçebaşı Köyünde, kadastro harici alanda tespit edilen Roma Dönemi Su Yolunun 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişi ile koordinat listelerinin onaylanmasına;

Roma Dönemi Su Yolu I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmay a izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

4924_Sayfa_2

4924_Sayfa_3

4924/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 31.03.2016-155                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.03.2016-2737                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.00.141

Tokat İli, Merkez, Çerçi Köyü sınırları dahilinde bulunan I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Çerçi Höyüğü’nün Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Tokat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden incelenerek hazırlanacak belgelerin Koruma Bölge Kuruluna sunulması istemini içeren Kurulumuzun 11.12.2015 tarihli ve 2582 sayılı kararı, 29.03.2016 tarihli ve 243 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez, Çerçi Köyü sınırları dahilinde bulunan Çerçi Höyüğü I. ve III. derece arkeolojik sit sınırlarının höyüğün tamamını kapsamadığı anlaşıldığından höyüğün I. ve III. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine, I. ve III. derece arkeolojik sit alanında izinsiz inşa-i ve fiziki müdahalede bulunanlar (yapan ve yaptıranlar) hakkında 2863 sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince yasal işlem başlatılmasına, izinsiz uygulamaların Tokat Müze Müdürlüğü ile Tokat İl Özel İdaresi (KUDEB) görevlileri denetiminde kaldırılmasına, höyük üzerinde tespit edilenler haricinde izinsiz uygulamanın olup olmadığının Tokat Müze Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi (KUDEB) görevlileri ile araştırılarak sonucunun Kurulumuza bildirilmesine, izinsiz uygulamaların engellenmesi gerektiği hususunda ilgili idarelerin uyarılmasına, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Çerçi Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

4925

4925/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

4926

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.05.2016 -160                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.05.2016 -2013                                           ANKARA

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, kentsel sit alanı ve yenileme alanı dışında bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.10.1972 tarih ve 6691 sayılı kararı ile tescilli, Ankara II numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 28.12.2012 tarih ve 278 sayılı kararı ile tekrar tescillenen, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.02.2016 tarih ve 1838 sayılı kararı ile tescilinin devamına kararı alınan 619 ada 10 ve 11 parsellerin, parsel numarasındaki değişikliğe ilişkin Altındağ Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü'nün 11.03.2016 tarih ve E.581254 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün Dağıtımlı 25.03.2016 tarih ve 640 sayılı yazısı, Altındağ Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06.04.2016 tarih ve E.9137 sayılı yazısı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 06.05.2016 tarih ve 1856 sayılı inceleme raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, kentsel sit alanı ve yenileme alanı dışında bulunan, tescilinin devamına karar verilen 619 ada 10-11 parselin, imar uygulamaları sonucu 24189 ada 5 parsel olarak değiştiği ve tescil şerhinin bu parsele konulduğu anlaşıldığından, tescilli parsele ilişkin işlemlerin 24189 ada 5 parsel üzerinden devam etmesinin uygun olduğuna karar verildi.

4927/1/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.02.2016 - 148                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.02.2016-  1838                                          ANKARA

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, 619 ada 10 ve 11 parsellerde bulunan yapıya ilişkin olarak, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin 30.12.2015 tarih ve 247047 sayılı yazısı ve yazı eki Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 09.12.2015 tarihli ve E:2015/2825 sayılı kararı, Altındağ Belediye Başkanlığı Encümeninin 27.02.2013 tarih ve 172 sayılı kararı, Ankara II numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun  28.12.2012 tarih ve 278 sayılı kararı, bu Kurul karar ile belediye encümen kararının iptali istemi ile açılan Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2013/372 sayılı dosyasında verilen 07.07.2015 tarihli  iptal kararı ve Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.01.2016 tarih ve 1792 sayılı kararı ve bu karar doğrultusunda iletilen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 25.01.2016 tarih ve 15062 sayılı yazısı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22.02.2016 tarih ve 772 sayılı uzman raporu okundu; dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, 619 ada 10 ve 11 parsellerde bulunan yapının tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun 28.12.2012 tarih ve 278 sayılı kararının hukuka aykırı olduğuna ve iptali gerektiğine dair anılan mahkeme kararları gerekçesinde herhangi bir hukuka aykırılığa yer verilmediği hususu gözetilerek ve söz konusu yapının kültür varlığı özelliği sürdürmesi nedeniyle dosyasında bulunan veriler doğrultusunda 2863 sayılı Kanun'un 57. maddesi çerçevesinde tescilinin devamına karar verildi.

4927/2/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.16/273

Toplantı Tarihi ve No    : 03.03.2016-161                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 03.03.2016-4225                                               İZMİR

İzmir İli, Tire İlçesi, Küçükkale Mahallesi, Maltepe Mevkiinde bulunan alanı kapsayan, Ödemiş-Köşk ve Belevi-Tire ayrımı Ödemiş karayolu güzergah standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışma yapılacağı belirtilerek yol yapımına esas görüş istenilen Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 23.07.2015 gün ve 146631 sayılı yazısı,  yapılan tespitler sonrasında kurum görüşlerinin iletildiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.10.2015 gün ve 36724 sayılı yazısı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.10.2015 gün ve 201146 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 04.11.2015 gün ve 717762 sayılı yazısı, Tire Müze Müdürlüğünün 27.10.2015 gün ve 352 sayılı yazısı, Tire Kaymakamlığının 05.11.2015 gün ve 1898 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 27.10.2015 gün ve 60577  sayılı yazısı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 09.11.2015 gün ve 219431 sayılı yazısı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 09.11.2015 gün ve 219428 sayılı yazısı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 09.11.2015 gün ve 219431 sayılı yazısı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 14.01.2016 gün ve 92212 sayılı yazısı Müdürlük evrakına 02.03.2016 gün ve 271 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Tire İlçesi, Küçükkale Mahallesi, Maltepe Mevkiinde bulunan alanın kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş şekliyle "3. derece arkeolojik sit alanı" olarak tesciline, bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi görüşlerinin Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda kalan parsellerin ada parsel numaralarının ilgili kurumlarca tespit edilerek Kurulumuza iletilmesi ve tapu kaydına 3. derece arkeolojik sit şerhinin işlenmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna;

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce iletilen Belevi-Tire ayrımı Ödemiş karayolu güzergahının 7+000 ve 8+000 km'leri arasında kalan alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi sebebiyle söz konusu alanda yapılacak uygulamaların Müze müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine karar verildi.

 

4928

4928-2

4928/1-1