21 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29718

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF KAYNAK İŞÇİLİĞİ HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


70 ADET TİP-1 YAZICI VE 18 ADET TİP-3 YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FEVZİ ÇAKMAK 0 ADA 4673 PARSELDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Pendik Belediye Başkanlığından:


İHSANİYE KANTARI PANCAR TESELLÜM VE SEVK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF KAYNAK İŞÇİLİĞİ HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Belli Kısımlarda Yapılacak Muhtelif Kaynak İşçiliği Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/182642

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0 388 311 93 01-06 (6 Hat) – 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Niteliği, türü ve miktarı aşağıda belirtilmiştir;

                                                               1-Absüs suyu hattının bağımsız olarak kireç ocağına çekimi Ø100mm, 60 metre

                                                               2-Montajı yapılacak vanalar kaynak işleri 70 adet (Ø200’lük 41 adet, Ø250’lik 32 adet)

                                                               3-Ham şerbet hattının ısıtıcıya kadar olan hattın yenilenmesi Cr-Ni 304L Ø150mm, 130metre

                                                               4-Formalin hattının ve tesisatın yeniden yapılması değişimi Cr-Ni 304L Ø25mm, 70metre

                                                               5-Kıyım oluklarının bant merkezine gelecek şekilde ayarlanıp yapılması

                                                               6-Karbonatlama içi gaz dağıtım davlumbazı demontaj ve montajı

                                                               7-Karbonatlama içindeki merdivenlerin eksiğinin tamamlanması ve kontrolü emniyet için

                                                               8-Ham Fabrika kısmı çamur tahliye deposu ve berrak şerbet deposunun üstünün saç levhalarının değişim yapılarak güvenli hale getirilmesi

                                                               9-Dik refrijerant üstünün demontaj ve montajı (Dik refijerant uzunluğu:21.530 boyu:7120mm)

                                                               10-Ham Fabrika, kireç ocağı Gaz Balonu Üzerindeki CO2 Çıkışı Ø400, 30m

                                                               11-Kazan Dairesi 50 t/h VKW Buhar kazanına ait siklonların demontaj ve montajı (24 adet).

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                       :  Yüklenici Firma yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) iş günü içerisinde işi bitirecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  02.06.2016 Perşembe günü Saat;14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü Demontaj-Montaj Kaynak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

4860/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Yazılım, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4857/1-1


70 ADET TİP-1 YAZICI VE 18 ADET TİP-3 YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı 70 adet Tip-1 Yazıcı ve 18 adet Tip-3 Yazıcı ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4858/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2016/2017 Üretim Kampanyası ihtiyacı ± %20 toleranslı 34.000 ton Kireçtaşı temini işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık ile devam edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/174651

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivrihisar cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0222-230 27 39- 353(10 hat) 0222-230 27 38

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2016/2017 Üretim Kampanya dönemi Fabrikamız ihtiyacı olan ± % 20 Toleranslı 34.000 ton kireç taşının, Yükleniciye ait taş ocağından Temini ile Fabrikamız Stok sahasına nakli ve istiflenmesi işidir.

b) Teslim Yeri                           :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve Saati                       :  09.06.2016 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

ı) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.2.2.1. RAPOR-İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya Fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur

8 - Teklifler, 09.06.2016 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi değildir.

4703/1-1


FEVZİ ÇAKMAK 0 ADA 4673 PARSELDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Pendik Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Pendik Belediye Başkanlığına ait olan Pendik Fevzi Çakmak mahallesi, 0 ada 4673 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ:

 

İli

İlçesi

Bölge

Pafta

Ada

Parsel

Toplam Arsa Alanı (m2)

Emsal

İSTANBUL

PENDİK

FEVZİ ÇAKMAK

---

0

4673

21.361,18

2,00

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 14 Haziran 2016 tarih Salı günü, saat 10:00’da “Batı mahallesi 23 Nisan caddesi No: 11 Pendik/İSTANBUL” adresindeki, Pendik Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Batı mahallesi 23 Nisan caddesi No: 11 Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı ana hizmet binasındaki, Etüd Proje Müdürlüğünden 950,00 (dokuzyüzellilira) TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Pendik Fevzi Çakmak mahallesi, 0 ada 4673 parsel üzerinde kat karşılığı konut inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm brüt alanı toplamı baz alınarak, paylaşıma esas asgari miktar olan %45 üzerinden yapılacak olup ihale toplam bağımsız bölüm bürüt alanına nisbeten en fazla bağımsız bölüm bürüt alanı oranı teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye kalacak olan konutların aynı blok veya bloklar içinde çözülmesi esas alınacak olup, daire m² leri bürüt ortalama 90 ila 100 m² arasında olacaklardır. Belediyeye kalacak konutların pay hesaplamasında çevre şartları, daire şerefiyeleri, yol cepheleri, arsa geometrisi gibi hususlar dikkate alınacak biçimde değerlendirilip, paylaşım yapılacaktır. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Herhangi bir engel veya zorunluluk oluşmadıkça tüm daireler eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. Taşınmaz üzerinde halihazırda mevcut olan ruhsata aykırı olarak önceki dönemlerde yapılan yapıların kaldırılmasından itibaren (kentsel dönüşümden kira alımı süreci sonrasında) inşaatın geçici kabulüne kadarki süre içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öngördüğü ölçülerde kira yardımları yüklenici tarafından yapılacaktır. İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerinden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir.

Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune daire yaparak idarenin onayını aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun biçimde yapacaktır. Yüklenici tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen konutlarda kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda da kullanacaktır.

6 - TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 28.837.593,00. (yirmisekiz milyonsekizyüzotuzyedibinbeşyüzdoksanüçlira) TL.’dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

D. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

H. İşe ait şartnamenin 9. maddesinde yazılı geçici teminat,

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

J. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

K. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

L. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”,

M. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11 nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

N. İşe ait şartnamenin 7 nci ve İlanın 8 nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

O. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

P. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

• 1 adet en az 8 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi)

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi

• 1 adet tam zamanlı c sınıfı iş güvenlik uzmanı

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat teknikeri

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli harita teknikeri

8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ:

A. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin (yapılacak olan konut inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az olmaması gerekir.

B. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi; en az 26.000 m² ticari alan, konut vb. gibi inşaatı yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.)

C. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,

b) Özkaynak oranının (özkaynaklar / toplam aktif) en az 0.15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

9 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Etüd Proje Müdürlüğü’nden 950,00. (dokuzyüzellilira) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik başvuru dilekçesine eklenecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) İhalede yeterlik alabilmek için 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Pendik Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden önce en geç 10 Haziran 2016 tarih Cuma günü mesai bitimine kadar alındı karşılığı müdürlük yazı işleri kalemine verilmesi gerekir. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 37 vd. maddelerine göre kapalı teklif usulü uygulanacaktır.

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır.

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup; Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla arttırımı (inşaat alanı yüzdelik dilimi) yapan (en fazla inşaat alanı yüzdelik dilimi teklif eden) istekli üzerinde bırakılacaktır.

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

İlan olunur.

4779/1-1


İHSANİYE KANTARI PANCAR TESELLÜM VE SEVK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhsaniye Kantarı Pancar Tesellüm ve Sevk İşleri Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/182686

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret2@hotmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İhsaniye Kantarı Pancar Tesellüm ve Sevk İşleri

                                                            2016-2017 Kampanya döneminde Şirketimiz tarafından üreticilerle sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan şeker pancarının kantarda alımı, tartımı, firesinin belirlenmesi, silolanması, muhafazası, yükleme ve fabrikaya gönderilmesi, bedele esas şeker varlığının belirlenmesi için numune alınması ve bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi, kullanılacak bilgisayar, loadcel, indikatör, kantar tablası malzemelerin temizlik ve bakımı ile çalışma mahallinin temizliğinin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                              :  İhsaniye Kantarlarıdır.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır. Çalışacak personel toplam 6 kişi olup yevmiye miktarı bayram ve resmi tatilleri dahil toplam yevmiye miktarı 372 yevmiyedir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  03.06.2016 Cuma günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4865/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesine ait 325 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Menderes Mah. Veysel Karani Cad. No: 7 Esnaf Sarayı Kat: 1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  325 işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  KAHRAMANMARAŞ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  95.563.625 TL

f) Geçici Teminatı                      :  6.689.453,75 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  07/06/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

B - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Menderes Mah. Veysel Karani Cad. No: 7 Esnaf Sarayı Kat: 1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4749/2-2


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızda İki adet tephir (3B ve 4A tephiri,31*35*3005) ve iki adet ısıtıcının (3135*4000) borularının değiştirilmesi hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/172269

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                              :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

 

APARAT

BORU

Adı

Miktar

Evsafı (mm)

Malzeme

Miktarı (adet)

ISITICI

1

ᴓ35x2x4000

Karbon Çelik

740

ISITICI

1

ᴓ35x2x4000

Karbon Çelik

568

TEPHİR (3B)

1

ᴓ35x2x3005

Karbon Çelik

5270

TEPHİR (4A)

1

ᴓ35x2x3005

Karbon Çelik

5270

 

b) Yapılacağı Yer                             :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 40 iş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  06/06/2016 Pazartesi günü saat 10:00

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 06/06/2016 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4697/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızda mevcut tephir ve ısıtıcı aparatları boru temizlemesi işi ile difüzyon kulesi ve haşlama teknesi süzgeçleri temizlenmesi işi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/172310

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                              :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

 

APARAT

BORU

TOPLAM BORU MİKTARI (ADET)

Adı

Miktar

Evsafı (mm)

Malzeme

Miktarı (adet)

ISITICI

4

Ø 35x1,5x4000mm

Karbon Çelik

3158

12626

ISITICI

6

Ø 35x2x4000mm

Karbon Çelik

3924

ISITICI

5

Ø 34x2x3510mm

Karbon Çelik

1920

ISITICI

2

Ø 34x1,5x3510mm

CR-Nİ

768

ISITICI

3

Ø 35x1,5x4000mm

CR-Nİ

1152

ISITICI

3

Ø 35x2x4000mm

CR-Nİ

1704

TEPHİR

1

Ø 35x2x3005mm

Karbon Çelik

3440

31328

TEPHİR

1

Ø 34x2x2750mm

Karbon Çelik

3418

TEPHİR

2

Ø 35x2x3200mm

CR-Nİ

12800

TEPHİR

1

Ø 35x2x3005mm

CR-Nİ

5270

TEPHİR

1

Ø 35x2x4000mm

CR-Nİ

6400

TOPLAM

43954

 

APARAT

MİKTAR (Ad.)

YÜZEY ALANI (m²)

3000t/g Difüzyon yan süzgeci

12

8

3000t/g Difüzyon taban süzgeci

20

8

1800t/g Difüzyon yan süzgeci

8

5

1800t/g Difüzyon taban süzgeci

16

4

3000t/g Haşlama teknesi alın süzgeci

12

6

3000t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci

1

3,5

1800t/g Haşlama teknesi alın süzgeci

12

6

1800t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci

1

3,5

U tipi ısı değiştirici

1

100

 

b) Yapılacağı Yer                             :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 30 iş günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  07/06/2016 Salı günü saat:10.00

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 07/06/2016 Salı günü saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4698/1-1