12 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29710

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavları tarihi daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Yrd. Doç

2

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

 

Yrd. Doç

2

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

 

4502/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

- YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu, Tüberküloz ve İnfluenza Sürveyansı Konularında deneyimli olmak. TS EN ISO/IEC 17025 ile akredite edilmiş laboratuvarlarda en az 2 yıl Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Farmakognozi

Yrd. Doç.

1

4

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakognozi veya Farmasotik Botanik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Farmasotik Kimya

Yrd. Doç.

1

3

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasotik Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Biyokimya

Yrd. Doç.

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Biyokimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Yöneylem

Yrd. Doç.

1

3

İstatistik Bölümün de doktora yapmış ve Yöneylem Anabilim Dalında çalışıyor olmak.

4478/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

3 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

6 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Doçent

Yrd. Doç.

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Endüstri Mühendisliği

1

1

Üretim teknolojileri, yeni ürün geliştirme ve tasarımı konularında çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ 

Enfeksiyon Hastalıkları

3

1

Çoğul İlaç dirençli A. Baumannii İzolatlarının Pulsed field Jel Elektroforez ile klonal ilişkilerinin araştırılması üzerine çalışması olmak

Göğüs Hastalıkları

1

1

Çevresel Asbest maruziyeti olan olgularda süperoksit dismutaz gen polimorfizmlerinin araştırılması üzerine çalışması olmak

Anesteziyoloji

1

1

Supraklavikular brakiyal plexus bloğunda levobupivacaine eklenen tramadol hidroklorürün farklı dozlarının postoperatif analjezi üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak

Histoloji-Embriyoloji

1

1

Tüp bebek konusunda sertifika sahibi olmak ve bu konuda 5 yılllık deneyimi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Çocuk endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

1

1

Brusellozda kanama diatezi konusunda çalışması olmak

Nöroloji

3

1

Epilepsi alanında çalışmış olmak

VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O. 

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği

4

1

Polen ve tohum morfolojisi, aeropalinoloji ve melissopalinoloji alanlarında çalışma yapmış olmak

AKÇAKALE MYO 

Organik Tarım

3

1

Buğdaygil ve Baklagil karışımları üzerine gübrelemenin verime katkıları alanında çalışma yapmış olmak

TOPLAM

1

9

 

4277/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği

Arazi ve Su Kaynakları

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçent Ünvanı almış olmak.

Biyosistem Mühendisliği

Arazi ve Su Kaynakları

Yardımcı Doçent

1

4

İlgili alanda Doktora yapmış olmak

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak

Yardımcı Doçent

1

5

İlgili alanda Doktora yapmış olmak

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak

Yardımcı Doçent

1

5

Toprak Biyolojisi konusunda doktora yapmış olmak

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Yardımcı Doçent

1

3

Kanatlı besleme konusunda doktora yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

5

İlgili alanında doktora yapmış olmak

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

5

İlgili alanında doktora yapmış olmak

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

4

Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Politikası

Yardımcı Doçent

1

4

Alanında doktora yapmış olup, Para Politikası, Uluslararası Finans alanında çalışmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

3

İlgili alanda Doktora yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak

4466/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ