2 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29700

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Başbakanlıktan:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Başvuru Başlangıç Tarihi    :  02.05.2016

Son Başvuru Tarihi             :  16.05.2016

Yüksekokulumuza 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen profesörlük kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Bu kadroya başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde, Üniversite Meydanı No: 1 Mustafapaşa Ürgüp’te bulunan yüksekokulumuz müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları bölüm ve programı belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

 

BÖLÜM

PROGRAM

KADRO UNVANI

ADET

KOŞULLAR

Dişçilik Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı

Profesör

1

1. Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi alanında almış olmak,

2. Çapraz enfeksiyon kontrolüne yönelik çalışmış olmak,

3. Bir meslek yüksekokulunda en az 2 yıl ders vermiş olmak.

4041/1-1


Başbakanlıktan:

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULU ÜYELİĞİ

BAŞVURU VE ADAY BİLDİRİMİ DUYURUSU

I - 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununa göre; Bakanlar Kurulunca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine ilk yapılacak seçimde, üyelik için başvuracaklarda ve aday bildirileceklerde mezkur Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.

c) Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak.

ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak.

II - Üyelik şartlarını taşıyanlar, üyelik başvurusunda bulunabilecekleri gibi; insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, akademisyenler, avukatlar, görsel ve yazılı basın mensupları ve alan uzmanları tarafından da aday gösterilebileceklerdir.

III - Başvuru veya aday bildirimleri, 2 Mayıs 2016 - 2 Haziran 2016 tarihleri arasında; 6701 sayılı Kanunda aranılan üye seçilme şartlarını taşıdığına ilişkin yazılı beyan, başvuru veya aday bildirim dilekçesi ve fotoğraflı özgeçmiş ile Başbakanlık Vekâletler Caddesi Kızılay Ek Bina C Kapısı Müracaat Bankosu 06573 Kızılay/Ankara adresine şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ile zamanında yapılmayan başvurular ve aday bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

Özgeçmişlerde adayın; kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, iş tecrübesi (Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyimini, kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olduğunu gösterir nitelikte) ile varsa akademik çalışmaları yer alır.

Kamuoyuna duyurulur.

4125/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

Sağlık Bilimleri

Çocuk Gelişimi

-

Profesör Doktor

1

Profesörlüğünü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent Doktor

1

Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler Bölümü

Periodontoloji

Profesör Doktor

1

Profesörlüğünü Periodontoloji alanında almış olmak

Klinik Bilimler Bölümü

Periodontoloji

Doçent Doktor

1

Doçentliğini Periodontoloji alanında almış olmak

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinde yer almaktadır.

* Başvuruda Gerekli Belgeler:

-Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

-Özgeçmiş (YÖK Formatında)

-Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

-Fotoğraf (2 Adet)

-Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Tıp doktoru diploması, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

-Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

-Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

-KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

4113/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara doçent ve profesör öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserlerini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan suretini, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsayan belgeleri ekleyerek, doçentlik kadrosuna başvuran adayların 4 (dört) takım dosyayı, profesörlük kadrosuna başvuran adayların 6 (altı) takım dosyayı ilgili dekanlıklara teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Onkoloji Alanında Uzman)

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

4115/1-1


Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki Tablo ’da belirtilen, bölüm,  unvan ve sayıda tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

TABLO: ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLANI

 

FAKÜLTE

BÖLÜM (PROGRAM)

KADRO UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İng.)

Profesör

1

Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

 

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölüme (açıklamada yazan: İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak) başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen yabancı dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

Öğretim üyelerinin atamaları 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara kriterleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1. Başvuru formu

2. YÖK formatında Özgeçmiş 

3. Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

6. Noter onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında fotokopiler onaylanabilecektir),

7. Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama yazısı fotokopisi,

8. Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi,

9. Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan altı (6) takım dosya,

10. KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi,

11. Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi:

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı, No: 177

16310 Yıldırım / BURSA

Tel    : + 90 (224) 400 00 00 - +90 444 8 268

Faks  : + 90 (224) 3692219

www.bou.edu.tr

4078/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 4 - 18 Mayıs 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Eğiticilerin Eğitimi Belgesi olmayan adaylar, ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama - kriterleri web adresinden temin edilebilir. Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.

- Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını CD formatında teslim edeceklerdir.

- Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

 

FAKÜLTE,   ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ortodonti

Profesör

1

Periodontoloji

Profesör

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmakoloji

Yrd. Doçent (2)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör (3)

1

Sanat Tarihi

Doçent

1

Felsefe

Yrd. Doçent

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör (4)

1

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

Kimya Eğitimi

Profesör (5)

1

Sınıf Eğitimi

Profesör (6)

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doçent (7)

1

FEN FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör (8)

1

Polimer Kimya

Profesör (9)

1

Topoloji

Profesör (10)

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Seramik

Profesör

1

Grafik

Doçent (11)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doçent (12)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sosyal Hizmet

Profesör (13)

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (14)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

Prevantif Onkoloji

Profesör (15)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Yazılımı

Profesör (16)

1

Gıda Teknolojisi

Profesör (17)

1

Çevre Teknolojisi

Doçent (18)

1

Kimyasal Teknolojiler

Yrd. Doçent (19)

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sporda Sosyal Alanlar

Profesör (20)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme Bilimleri

Doçent (21)

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Cerrahisi

Profesör (22)

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1) (23)

1

İç Hastalıkları

Profesör (24)

1

Nöroloji

Profesör (25)

1

Tıbbi Biyokimya

Profesör (İngilizce) (1) (26)

1

Acil Tıp

Doçent (27)

1

Kardiyoloji

Doçent (28)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (29)

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doçent (30)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (31)

1

Göz Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (32)

1

Tıp Eğitimi

Yrd. Doçent (33)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 - Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakoloji programında doktora yapmış olmak.

3 - Lisans mezuniyeti ve bütün akademik derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış olmak.

4 - e-değerlendirme konusunda deneyimli olmak.

5 - Doçentlik unvanını Kimya Eğitimi Alanında almış olmak.

6 - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisine sahip olmak.

7 - Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak.

8 - Evrensel differansiyel modülleri üzerinde çalışmış olmak.

9 - Anhidrit içeren kopolimerler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10 - Küme değerli fonksiyonlarda çalışmış olmak.

11 - Doktora çalışmasını elektronik dergi tasarımı üzerine yapmış olmak ve yeni medya çalışmış olmak.

12 - Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

13 - Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

14 - Doktora derecesini İktisat alanından almış olmak.

15 - Kanser epidemiyolojisi bilim uzmanı ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.

16 - Bilgisayarlı görü alanında çalışmalar yapmış olmak.

17 - Hububat Teknolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.

18 - Lisans derecesini Çevre Mühendisliği bölümünden almış, hava kirliliği ve enerji yönetimi konularında deneyimli olmak.

19 - Lisansı ve lisansüstü derecelerini Kimya Mühendisliği’nde almış olmak.

20 - Sporda Sosyal Alanlar konusunda çalışma yapmış olmak.

21 - Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak ve diyet bileşenlerinin metabolizma üzerine etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

22 - Referans çocuk cerrahisi merkezlerinde uzun süreli çalışarak, onkolojik cerrahi, yeni doğan cerrahisi gibi dallarda geniş klinik deneyime sahip olmak.

23 -  Pediatrik Dermatoloji alanında yurtdışında en az iki yıl süre ile çalışmış olmak.

24 - Çölyak Hastalığı ve enteroskopik değerlendirilmesi konusunda deneyimli olmak.

25 - Serebrovasküler hastalıklar konusunda çalışmış olmak.

26 - Biyokimya dalında doktora ve tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak ve kanser biyokimyası konusunda deneyimli olmak.

27 - Onkolojik acil ve travma konusunda deneyimli olmak.

28 - Kardiyoloji uzmanlığı sonrası en az bir yıl süre ile Elektrofizyoloji eğitimi almış olmak ve cryobalon ile AF ablasyonunda çalışmalar yapmış olmak.

29 - Geriatrik Psikiyatri alanında yurtdışında eğitim almış ve çalışmalar yapmış olmak.

30 - Pediatrik anestezide ve havayolu konusunda deneyimli olmak.

31 - Anjiyoplasti ve elektrofizyoloji konularında deneyimli olmak.

32 - Pediatrik oftalmoloji, şaşılık ve nörooftalmoloji konularında yurtdışında eğitim almış olmak.

33 - Tıp Fakültesi mezunu, Eğitimde Program Geliştirme doktora derecesine sahip olmak.

4112/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI/PROGRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent Dr.

1

1

Yük ve Gerinim Dağılımları, Başarıları Konusunda Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Doçent Dr.

2

1

Bireysel Farklılıklar ve Siber Psikoloji Konularında Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent Dr.

1

1

Eğitimde Örgütsel Davranış Konularında Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent Dr.

2

1

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımı Konusunda Çalışması Olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent Dr.

1

1

Betonarme Yapıların Depreme Dayanıklı Tasarımı ve Güçlendirilmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Nazilli İİBF

Muhasebe ve Finansman

Profesör Dr.

1

1

Sermaye Piyasası Analizleri İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Nazilli İİBF

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent Dr.

1

1

Sosyal Medya Ortamındaki Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Tüketici Davranışları Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent Dr.

1

1

Meme Kanseri Konusunda Ulusal ve Uluslararası Alanda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Doçent Dr.

1

1

Akciğer Kanserler Operasyonlarında Bronşiyal Sitokin Düzeylerindeki Değişiklikler Üzerine Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Şaşılık Cerrahisinin İndüklediği Astigmatizma İle İlgili Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Alerjik Konjonktivit Modelinde Heparin Tedavisi İle İlgili Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent Dr.

1

1

Ozon Önkoşullamasının Kontrast Aracı Nefropati Üzerine Etkisi Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak. Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Nazal Polipsis Kronik Rinosinüzit Hastalarında P-glycoprotein Overekspresyonunun Osteit İle İlişkisi Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent Dr.

2

1

Tümör Hipoksisinin Apoptozis ve Hücresel Senesense Etkileri Üzerine Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör Dr.

1

1

Hepatit B ve Hepatit C Virüslerinde Antiviral Direnç Konusunda Çalışmaları Olmak.

4124/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24-25-26/02/2016-141                             TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26/02/2016-2018                                           NEVŞEHİR

Dosya No                     : 50.05.0.332

Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Çiğdem Köyü, tapunun 1225, 1226, 1227, 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237 ve 1343 parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ve maliye hazınesine ait olan Çiğdem(Gök) Höyüğün I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Yrd.Doç.Dr. Atila TÜRKER’in 05.10.2012 günlü yazı eki yüzey araştırma raporu, Nevşehir Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 16.11.2012 gün ve 19567 sayılı yazısı,Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 29.11.2012 gün ve 6449 sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.12.2012 tarih ve 7099 sayılı yazısı, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2012 gün ve 1127 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.03.2013 gün ve 648 sayılı kararı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.12.2015 tarih ve 3526 sayılı uzman raporu, Nevşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.01.2016 gün ve 26264 sayılı yazısı ve ekleri, Hacıbektas Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 18.01.2016 gün ve 131844 sayılı yazısı ve ekleri, Nevşehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.02.2016 gün ve 749 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (Tescil Fişi, kroki, koordinat)  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Çiğdem Köyü, maliye hazınesi mülkiyetinde olan 1343 parselde yer alan Çiğdem(Gök) Höyüğü’nün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddeleri uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, kaçak kazı çukurlarına ilişkin Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.12.2015 gün ve 5003 sayılı yazısı ile yasal işlem başlatıldığından yeniden yasal işlem tesis edilmesine gerek olmadığına, kaçak kazı çukurlarının adli işlem başlatılması nedeniyle adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili İl Özel İdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

4001/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24-25-26/02/2016-141                             TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26/02/2016-2019                                           NEVŞEHİR

Dosya No                     : 50.05.0.334                                                            

Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Kızılağıl Köyü, tapunun 121 ada 2,3,4,20,21,22,23,24 parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ve maliye hazinesine ait olan Küllüğün Höyüğün I. ve III.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Yrd.Doç.Dr. Atila TÜRKER’in 05.10.2012 günlü yazı eki yüzey araştırma raporu, Nevşehir Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 16.11.2012 gün ve 19569 sayılı yazısı,Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 29.11.2012 gün ve 6449 sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.12.2012 tarih ve 7096 sayılı yazısı, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2012 gün ve 1128 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.03.2013 gün ve 647 sayılı kararı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.12.2015 tarih ve 3520 sayılı uzman raporu, Nevşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.01.2016 gün ve 26370 sayılı yazısı ve ekleri, Hacıbektaş Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 18.01.2016 gün ve 132033 sayılı yazısı ve ekleri, Nevşehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.02.2016 gün ve 746 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (Tescil Fişi, Kroki, koordinat)  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Kızılağıl Köyü, tapunun 121 ada 24 parselde yer alan Küllüğün Höyüğü’nün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, kaçak kazı çukurlarına ilişkin Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.12.2015 gün ve 5003 sayılı yazısı ile yasal işlem başlatıldığından yeniden yasal işlem tesis edilmesine gerek olmadığına, kaçak kazı çukurlarının adli işlem başlatılması nedeniyle adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili İl Özel İdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

4002/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24-25-26/02/2016-141                             TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26/02/2016-2020                                           NEVŞEHİR

Dosya No                     : 50.06.0.581

Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Çayıriçi Köyü, tapunun 109 ada 10,11,12,13,14 parseller ile 105 ada 184,185,186,187,188,189 ve 190 parsellerinde, 107 ada 1 parsel, 114 ada 57 parsel, 111 ada 41,48,49 ve 50 parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ve kamu ortak malına ait olan Samsun Höyüğün I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Yrd.Doç.Dr. Atila TÜRKER’in 05.10.2012 günlü yazı eki yüzey araştırma raporu, Nevşehir Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 16.11.2012 gün ve 19566 sayılı yazısı,Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 29.11.2012 gün ve 6449 sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.12.2012 tarih ve 7097 sayılı yazısı, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2012 gün ve 1129 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.03.2013 gün ve 645 sayılı kararı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.12.2015 tarih ve 3513 sayılı uzman raporu, Nevşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.01.2016 gün ve 26462 sayılı yazısı ve ekleri, Hacıbektaş Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 28.01.2016 gün ve 283 sayılı yazısı ve ekleri, Nevşehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.02.2016 gün ve 748 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (Tescil Fişi, Kroki, koordinat)  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Çayıriçi Köyü, Samsun Höyüğün  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddeleri uyarınca ekli krokide gösterilen şekliyle I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak  tescilinin uygun olduğuna, III. Derece arkeolojik Sit olarak önerilen  alanın ise yerinde yüzey araştırması yapıldıktan sonra değerlendirilebileceğine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi’nin  27.03.2012 gün, 2010/59 E., 2012/38 K.sayılı kararı ile dava sonuçlandığı  ve kesinleştiği için yeniden yasal işlem tesis edilmesine gerek olmadığına kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili İl Özel İdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

 

4003-1

4003-2

4003/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          14.04/374 A.E.K.

Toplantı Tarihi ve No    : 07.04.2016 - 170                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.04.2016 - 3236                                          ANKARA

Bolu İli, Göynük İlçesi, Demirhanlar Köyünde Kaçak kazı sonucunda Bolu Müze Müdürlüğünce Bizans Dönemine ait yapı kalıntıları bulunduğu belirtilerek tespit edilen ve 1. Derece arkeolojik sit olarak önerilen alanine tesciline ilişkin Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.12.2015 gün ve 3238 sayılı yazısı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.01.2016 gün ve 2994 sayılı kararı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2016 gün ve E:405426 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

Bolu İli, Göynük İlçesi, Demirhanlar Köyünde Kaçak kazı sonucunda Bolu Müze Müdürlüğünce Bizans Dönemine ait yapı kalıntıları bulunduğu belirtilerek tespit edilen alanın ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları gösterildiği şekilde 1.derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,

Söz konusu arkeolojik alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.  derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4004

4004/1-1