27 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29696

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TUVALET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ VAKUM KAZANLARI BORULARI İLE ALT BUHAR VE ŞURUP DAĞITICI BORULARININ DEĞİŞİMİ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


EANOSS TİPİ YÜKSEK KENARLI YÜK VAGONU (BOJİ HARİÇ, BOYA DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


OKUL SERVİS ARAÇLARI (S) PLAKA 10 YILLIK SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KİRALANACAKTIR

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 2 KALEM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 1540 ADET 600 MM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN s-49 MAKAS İÇİN 3200 ADET 600 MM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


AKŞEHİR VE CİHANBEYLİ KATI ATIK DEPONİ GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURDURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediyesinden:


KAT KARŞILIĞI TİCARİ İŞ YERİ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Elementer (CHN) Analiz Cihazı Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26'ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                         :  2016/117639

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                                :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                                  :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı       

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve

    sayısı (yayımlanmış ise)                              :

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)    : Resmi Gazete - 14.04.2016

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır:

İdari Şartnamenin;

“ Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı

3. 1'inci maddesinin alt bendi

d) İhale (son teklif verme) tarihi          :  10/05/2016

e) İhale (son teklif verme) saati           :  14:30 olarak,

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı

  26. 3'üncü maddesi

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,  07/08/2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

3974/1-1


TUVALET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesine ve ihale ek şartları ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi esaslarına göre, iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Tuvalet Kağıdı (içten çekmeli)

120.000 Rulo

Teknik Şartname

10.05.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış, döküm alınabilmekte olup, bu nedenle ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini (ihale evrak bedeli tablosunda belirtilen) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

c) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3964/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 95,00 TL ile en çok 859.876,00 TL arasında değişen; 03.05.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 85.988,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saatleri, kumaş, motor yağı, av tüfekleri, sac, koyun derileri, lastik ve muhtelif eşyalar vb. 57 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 04.05.2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3948/1-1


FABRİKAMIZ VAKUM KAZANLARI BORULARI İLE ALT BUHAR VE ŞURUP DAĞITICI BORULARININ DEĞİŞİMİ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/141637

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                              :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Fabrikamız rafineri kısmında bulunan 7 adet vakum kazanın borularının demontajı, montajı ve çift taraflı makinatosunun yapılması ile aynı yerde bulunan 9 adet vakum kazanın alt buhar ve şurup dağıtıcı borularının değişimi.

b) Yapılacağı Yer                             :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 80 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  16/05/2016 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 16/05/2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3949/1-1


EANOSS TİPİ YÜKSEK KENARLI YÜK VAGONU (BOJİ HARİÇ, BOYA DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/139468

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

  Türü ve Miktarı                    :  103 adet Eanoss tipi Yüksek Kenarlı Yük Vagonu (Boji hariç, Boya dahil); teknik şartname, teknik bilgi ve teknik resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  11/05/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11/05/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3952/1-1


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Mal Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/145080

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2016/2017 kampanya döneminde kullanılmak üzere 8-12 cm boyutunda, keskin kenarları kırılmış, HCI de çözünmeyen miktar en çok %2,5, Silis (Si02) en çok %1,5, Fe203+Al203 en çok %1,  MgO en çok %1,90, Sülfatlar en çok %1, CaCO3 en az % 95 evsafta (± %20 toleranslı) 22.000 ton Kireç Taşı (silo yapılmak suretiyle) mal alımı işidir.

b) Teslim Yeri:                                 :  Kırşehir Şeker Fabrikası Sahasında silo yapılmak suretiyle teslim edilecektir.

c) Teslim Süresi                               :  İdarece verilecek termin programı dâhilinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  06.05.2016 Cuma Günü, Saat 10.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3978/1-1


OKUL SERVİS ARAÇLARI (S) PLAKA 10 YILLIK SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KİRALANACAKTIR

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından:

Van Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 01/04/2016 tarih ve 113 sayılı kararı ile Van Büyükşehir Belediyesi İl sınırları içinde bulunan Bahçesaray - Başkale - Çaldıran - Çatak - Erciş - Gevaş - Gürpınar - Muradiye - Özalp ve Saray ilçelerinde Okul Servis Araçları (S) Plaka Hizmetlerinin 5216 ve 5393 sayılı Belediye kanunun 18. e fıkrası gereğince sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllık kiralama intifa hakkı verilme ihalesi.

1 - İŞİN ADI                      :  Van Büyükşehir Belediyesi il sınırları dahilinde Okul Servis Araçları (S) Plaka hizmetlerinin (İntifa) kullanım hakkının 10 yıllık sınırlı hizmetinin kiraya verilmesi.

2 - İŞİN NİTELİĞİ             :  Okul Servis Araçları (S) plaka hizmetinin intifa hakkı.

3 - İHALE YERİ                :  Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME toplantı salonu.(Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Mavi Plaza İş Merkezi Kat: 3 İpekyolu/VAN

4 - İHALE USULÜ            :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

5 - İHALE KOMİSYONU :  Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni.

6 - MUHAMMEN BEDEL - GEÇİCİ TEMİNAT - İHALE TARİH ve SAATİ

 

İLÇE ADI

İHALE EDİLECEK (S) PLAKA SAYISI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ VE SAATİ

BAHÇESARAY

  132

5.000.00

150.00

16.05.2016 - Pazartesi   - 09.00

BAŞKALE

  500

7.500.00

225.00

17.05.2016 - Salı           - 09.00

ÇALDIRAN

  500

7.500.00

225.00

20.05.2016 - Cuma        - 09.00

ÇATAK

  240

6.000.00

180.00

23.05.2016 - Pazartesi   - 09.00

ERCİŞ

1500

17.000.00

510.00

24.05.2016 - Salı           - 09.00

GEVAŞ

  276

7.500.00

225.00

25.05.2016 - Çarşamba - 09.00

GÜRPINAR

  422

7.500.00

225.00

26.05.2016 - Perşembe  - 09.00

MURADİYE

  569

7.500.00

225.00

27.05.2016 - Cuma        - 09.00

ÖZALP

  500

7.500.00

225.00

30.05.2016 - Pazartesi   - 09.00

SARAY

  242

6.500.00

195.00

31.05.2016 - Salı           - 09.00

 

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

ŞİRKETLER

1) Teklif Sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,

2) İhaleye Katılacak Şirket yetkilisinin yeti belgesi ve İmza Sirküsü (Noterden)

3) Van Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2015 tarih ve 623 Sayılı Kararı Tarihinden Önce Van Büyükşehir Belediyesi sınırları İçerisinde (ihaleye katılacağı ilçede) Servis Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunduğunu ve Bu Faaliyeti Sürdürdüğünü Belirten “VTSO Faaliyet Belgesinin” Aslı ve “VTSO Ticaret Sicil Tasdiknamesi”,

4) “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” veya “Ticaret Odası Belgesi” Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi,

5) Şirket Ortaklarının veya Temsilen Yetkilinin Van Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” Aslı, Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”,

6) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.)

7) Şirketin “Vergi Levhası” Fotokopisi,

8) Şartname Alındı Makbuzu bir plaka için (50,00.TL KDV Dahil)

9) Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz (%3 )Halk Bankası Van Şubesi TR 07000001 nolu hesaba yatırılacaktır.

10) Van Büyükşehir Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur” Belgesi

11) İhaleye Katılacak Yüklenici (Şirketler) Sınırsız (S Plaka) Alabilecektir.

12) İhalede S Plaka aldığı Takdirde VBB (S Plaka) Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Hükümlerini Yerine Getireceğini ve ihale onay tarihinden itibaren 60 gün içinde aracını hizmete hazır hale getireceğine dair Taahhütname Verecektir.

ŞAHISLAR

1) Teklif Sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,

2) İmza Sirküsü (Noterden)

3) Vekil ise Vekaletname, (Noterden)

4) Van Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde ihaleye gireceği ilçede En Az 3 (Üç) Yıl İkamet Ettiğini Belirtir Muhtarlıktan veya Nüfus İdarelerinden Alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’nin Aslı,

5) Nüfus İdarelerinden Alınmış Nüfus Cüzdan Sureti,

6) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.)

7) Alacağı Servis Aracını Kullanmaya Yeterli Sürücü Belgesinin (en az B sınıfı) Noter veya İdarece Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi,

8) İhalede S Plaka aldığı Takdirde İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ile VBB (S Plaka) Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Hükümlerini Yerine Getireceğini ve ihale onay tarihinden itibaren 60 gün içinde aracını hizmete hazır hale getireceğine dair Taahhütname Verecektir.

9) Şartname Alındı Makbuzu bir plaka için (50,00.TL KDV Dahil)

10) Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz (%3) Halk Bankası Van Şubesi TR 07000001 nolu hesaba yatırılacaktır.

11) Van Büyükşehir Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur” Belgesi

12) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dan hiçbir kaydının bulunmadığına dair yazı.

13) Ülke sınırları içerisinde ticari faaliyeti olmadığına dair Vergi Dairesinden alınacak yazı.

1. Kiraya verilecek (S plaka) işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale sonunda Kira bedeline KDV hesaplanarak eklenecektir.

2. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, Kira bedelinin tamamı peşin, tahsil edilecektir.

3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda 6. Maddede yazılı ihale günü ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir, İhale ilanında ve şartnamede belirtilen şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile gönderebilir. Ancak istekli bizzat ihalede bulunmak zorundadır.

4. İhale Komisyonu ihaleyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca yapıp yapmamakta serbesttir.

5. Aracı kullanacak şoförün 28.08.2007 tarih ve 26627 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1. Fıkrasının b, ç ve e bendine göre işlem yapılacaktır.

6. İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında görülebilir.

7. İhaleyi kazanan iştirakçiler Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 113 Sayılı kararı ile yürürlüğe giren (S) plaka Hizmet Yönetmeliği kapsamında çalışacaklardır. 05.10.2010 tarih ve 2010/39 İl Trafik Komisyon Kararı ile ilçelere tahsis edilen plakalar verilecektir. Ayrıca 10.11.2003/25285 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Kanuna göre Büyükşehir Belediyesine ihale işletme şartnamesinde metni yazılı Noter onaylı taahhütnameyi vermesi zorunludur.

3690/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 2 KALEM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                     :  2016/141288

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                  :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  2 KALEM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 17.05.2016 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3967/1/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 1540 ADET 600 MM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                     :  2016/141307

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                  :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  1540 ADET 600 MM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 17.05.2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3967/2/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN s-49 MAKAS İÇİN 3200 ADET 600 MM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                     :  2016/141321

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                  :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  3200 ADET 600 MM KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 18.05.2016 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3967/3/1-1


AKŞEHİR VE CİHANBEYLİ KATI ATIK DEPONİ GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURDURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin konusu: İhalenin konusu, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 3549 parselde bulunan Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 370 Ada 18 ve 19 parselde bulunan Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Katı Atık Transfer İstasyonlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Çevre Kanunu”, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”, diğer ilgili mer-i mevzuatlar ve ileride çıkacak ilgili mevzuatlar kapsamında işletilmesi, depolama sahasından elde edilecek metan gazının enerji üretim tesisinde değerlendirilmesi için gerekli tesislerin planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (c) Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre 20 (yirmi) yıl süreyle ihale edilecektir.

2 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:

İhale Tarihi ve Saati          :  İhale, 10/05/2016 Salı günü Saat 15:00’de yapılacak olup, ihale komisyonu söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İlgili Birim                        :  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                       :  Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No: 2 Kat: 5 No: 528 Selçuklu/Konya

İletişim Telefonu, Faks     :  0332 221 14 00 - 1927, 1923   Faks: 0332 221 15 76

İhalenin Yapılacağı Yer    :  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Belediye Sarayı 6. kat No: 625

İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi Açık Teklif (artırma)

3 - Muhammen bedeli:

3.1. İhale konusu işin idarece belirlenmiş 2016 yılı için yıllık kira muhammen bedeli 10.000,00 (onbin) TL. + KDV olup, ihalede bu bedel artırıma tabi tutulmayacaktır.

3.2. Yüklenici tarafından şartnamede belirtildiği şekilde İdareye ödenecek hasılat payı oranı KDV hariç % 3’den (yüzde üç) az olmamak üzere ihalede artırıma tabi tutulacak ve istekliler bu oran üzerinden artırıma gideceklerdir.

4 - Geçici Teminat: İhale konusu işin geçici teminatı 10.000,00 (onbin) TL. muhammen bedelin 20 (yirmi) yıllık toplam tutarı olan 200.000,00 (ikiyüzbin) TL.’nın % 3’ü (yüzde üç) olup, 6.000,00 (altıbin) TL.’dır.

5 - Teminata ilişkin esaslar:

5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, Belediye veznesine veya Konya Büyükşehir Belediyesi banka hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

5.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı ve 27 nci maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.1.3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Gelir Şube Müdürlüğümüze teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

5.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.3. Üzerlerine ihale yapılanın geçici teminatı, ihaleden sonra Belediyede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.

5.4. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

6 - İhale Dokümanının Görülmesi Ve Temini:

6.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

c) İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 (beşyüz) TL.

6.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalı beyanını alır.

7 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

7.1. Başvuru Dilekçesi,

7.2. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

7.3. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),

7.4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

7.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.6. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

7.7. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

7.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin yukarıda 7.3. ve 7.4. maddelerde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması,

7.9. İhalelere katılamayacak kişilerden olunmadığına ilişkin taahhütname,

7.10. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

7.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

7.12. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

7.13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

7.14. Teminat mektubu verilmesi halinde ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.

8 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.1. İhale konusu yatırım bedelinin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

9 - İş deneyimi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

9.1. İhale tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde, yurtiçinde veya yurtdışında;

a) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 150 ton/gün kapasitede veya tek sözleşme ile en az 500.000,00 (beşyüzbin) TL. istihkak yaptığını belgeleyen katı atık depolama alanını işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir, bu işleri yapmış olduğu resmi kurum veya kurumlardan alınmış belge,

b) Bir işe ait belge ile en az 500 kW (kilowatt) elektrik üretim kapasiteli biyogaz ve/veya deponi gazı sistemine dayalı bir enerji üretim tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir, bu işleri yapmış olduğu resmi kurum veya kurumlardan alınmış belge,

c) İsteklilerin (a) ya da (b)’de istenen belgelerden en az birini sunması yeterlidir.

10 - İsteklinin ortak girişim olması halinde:

10.1. Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi hazırlanıp İdareye sunulacaktır.

10.2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin yukarıda bahsedilen asgari iş deneyiminin % 100’ünü (yüzde yüz) sağlaması yeterlidir.

11 - İstenen Belgelerin Nereye Verileceği Ve Müracaat Zamanı:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 5. kat No: 528’de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne 10.05.2016 Salı günü saat 12.30’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

12 - İhaleye Katılamayacak Olanlar:

12.1. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

12.2. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.

İlan olunur.

3909/1-1


KAT KARŞILIĞI TİCARİ İŞ YERİ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Aşağıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile Muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine İl Encümeni kararı esas alınarak belirtilen asgari istenilenlerin Niğde İl Özel İdaresine verilmesi kaydı ile ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler çerçevesinde kat karşılığı Ticari İş yeri (Pansiyon ve Dükkan) yaptırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli                                            :  Niğde

İlçesi                                       :  Ulukışla

Mahallesi veya Köyü              :  Çiftehan Köyü

Yüzölçümü                             :  2.079,36 m²

Pafta No                                 :  -

Ada No                                   :  -

Parsel No                                :  906

Kararının Tarihi ve No'su       :  16.03.2016/89

Muhammen Bedel                  :  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 5.819.400,44.-TL

Geçici Teminat                        :  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 5.819.400,44.-TL'nin %3'ü olan 174.582,00.-TL

İhale Tarih, Saat ve Yeri         :  İhale 11.05.2016 Çarşamba günü saat 11:00'de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde il özel idaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

Şartnamenin Alınacağı Yer     :  İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00-17:00 saatleri arasında Niğde İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görebilir ve 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) karşılığında satın alınabilir.

Dosyanın Teslimi                   :  İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 11.05.2016 Çarşamba günü saat 11:00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri    Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir.

ASGARİ İSTENENLER:

1 - Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz üzerine İl Encümeninin 16.03.2016 tarih ve 89 sayılı kararına istinaden mevcut 1/100 ölçekli mimari avan projesi esas alınarak İdarece belirlenen ve şartname ekinde yer alan bağımsız bölümlerin (Bağımsız Bölüm Tablosunda numaralar öngörü olarak yazılmış olup, kat irtifakı sırasında bağımsız bölüm numarasında değişme olması halinde avan projede bağımsız bölüm numarası ile gösterilen bölümler dikkate alınacaktır.) idareye kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak tekliflerde, İdareye kalacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 50.000,00-TL' (ellibintürklirası) den başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.)

2 - Taşınmaz üzerindeki mevcut binaların gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıktırılıp, enkazın kaldırılması, terk vb. işlemlerin yapılarak uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması. (Yıkım sonucu oluşacak olan ekonomik değeri olan malzemeler yükleniciye bırakılacaktır.)

3 - 3194 sayılı imar kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi.

4 - İmar durumunda iyileşme olması ve emsal hesabında ilave alanlar ortaya çıkması halinde ihale oranında İdareye yansıtılacak (ihale oranına nakit artırım bedeli de dikkate alıncaktır.) ve paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2) Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (50.000,00-TL’den az olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.)

3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

4) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

7 - Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

9 - Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

 

(TEKNİK PERSONEL)

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Mühendisi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir.

10 - İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

11 - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

13 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.10 ve 11.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14 - Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler.

15 - İhale dokümanının satın alındığına dair 250,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek suretiyle 11.05.2016 Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde il özel idaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

3939/1-1