25 Nisan 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29694

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               19.00/307 Ark. N.A.SERİ

Toplantı Tarihi ve No    : 11.01.2016 - 144                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.01.2016 - 1801                                          ANKARA

Çorum İli, Merkez İlçesi, Eskiekin Mahallesi, Çataltepe Mevkii G33-C-25-D-1 pafta 111 Ada 108 parselde 2863 sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan Çataltepe Tümülüslerinin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarih ve 1110 sayılı yazısı ve eki, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.04.2015 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04.09.2015 tarihli ve 1480 sayılı dağıtımı gerekli yerlere yapılan yazısı, anılan yazıya cevaben alınan kurum görüşleri; Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünün 11.09.2015 tarih ve 181346 sayılı yazısı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 01.10.2015 tarih ve 64621 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 198212 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve E.58571 sayılı yazısı ve eki, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.01.2016 tarihli 90 sayılı dosya inceleme raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Merkez İlçesi, Eskiekin Mahallesi, Çataltepe Mevkii G33-C-25-D-1 pafta 111 Ada 108 parseldeki karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, Çataltepe Tümülüsü I ve Çataltepe Tümülüsü II’ nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişlerinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koşulların geçerli olduğuna karar verildi.                                       3887/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           35.14/1760

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2016-155                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2016-4067                                               İZMİR

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Çolakibrahim Mahallesi, 168 ada, 23, 24, 44 ve70 parsel numaralı taşınmazların içerisinde bulunduğu ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.10.1995 tarih ve 5932 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanına ait sit sınırının yeniden değerlendirilmesini talep eden ilgilisinin 06.02.2014 tarihli başvurusu, Teos Kazı Başkanlığının 22.09.2014 tarih ve 2014/95 sayılı yazısı ve ekleri, konunun Kurulumuzca tekrar değerlendirilmesine karar verilen Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 18.06.2015 tarih ve 441 sayılı kararı, 30.01.2014 tarihli Prof. Dr. Gürcan POLAT ve Prof. Dr. Mustafa BOLCA’nın raporu ile Müdürlük evrakına 18.01.2016 tarih ve 67 sayılı kayıt ile giren uzman raporu okundu. 21.01.2016 tarihinde Kurulumuz üyeleri ile söz konusu alanın yerinde incelenmesi sonucunda;

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Çolakibrahim Mahallesinde, 168 ada, 23, 24, 44 ve70 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanın; Prof. Dr. Gürcan POLAT’ın ve Prof. Dr. Mustafa BOLCA’nın raporu, Teos Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa KADIOĞLU’nun raporu ve Kurul Müdürlüğü uzmanları raporunda da bahsedildiği üzere yüzeyde korunması gerekli tanımlanabilen herhangi bir kültür varlığının bulunmaması nedeniyle sadece karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirlenen kısımda su yapısı olabilecek dikdörtgen planlı bir mekan ile yerel taşların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş duvar kalıntıların bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına, 168 ada, 44 ve 70 numaralı parseller üzerinde herhangi bir kültür varlığı saptanmadığından I. derece arkeolojik sit şerhinin kaldırılmasına karar verildi.

 

3888/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 10.12.2015-147                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.12.2015-2557                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.02.61

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi’ndeki İlave Revizyon İmar Planı çalışmalarında kullanılmak üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sitlerin yazı eki içeriğindeki haritalara işlenmesine ilişkin İLBANK, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 10.05.2013 tarihli ve 44812147-14159 sayılı yazısı okundu, Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Alaybey Mahallesi’nde, sit sınırları dışında, tapunun 1 Pafta, 123 ada, 14 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait Mahmut Ağa Hamamı’nın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında yer aldığını belirten Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.12.2015 tarihli ve 994 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda:

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Alaybey Mahallesi’nde, sit sınırları dışında, tapunun 1 Pafta, 123 ada, 14 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait Mahmut Ağa Hamamı 2863 Sayılı Kanununun 6. Maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanacak tescil fişinin ve yapının korunma alanının kurulumuza sunulmasına karar verildi.

3889/1/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 04.03.2016-152                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.03.2016-2666                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.02.61

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Alaybey Mahallesi’nde, sit sınırları dışında yer alan, tapunun 1 pafta, 123 ada, 14 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait, Kurulumuzun 10.12.2015 tarihli ve 2557 sayılı kararı ile tescil edilen Mahmut Ağa Hamamı’nın korunma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin onanmasının Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Kurul raportörünün 25.01.2016 tarih ve 34 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda:

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Alaybey Mahallesi’nde, sit sınırları dışında yer alan, tapunun 1 pafta, 123 ada, 14 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait, Kurulumuzun 10.12.2015 tarihli ve 2557 sayılı kararı ile tescil edilen Mahmut Ağa Hamamı’nın hazırlanan tescil fişinin onanmasına, tapunun 123 ada, 15 parselinde yer alan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.10.1989 tarihli ve 557 sayılı kararı ile tescil edilen caminin de içerisinde yer aldığı korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

3890/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                        78.00/628 R.B.

Toplantı Tarihi ve No    : 01.04.2016-181                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.04.2016-2967                                       SAFRANBOLU

Karabük İli, Merkez İlçe, Zopran Köyü 183 ada 8 parselde yer alan Konut yapısının kültür varlığı özelliği gösterdiğinden Kurul Müdürlüğünce tescil çalışmalarının yapılmasını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04.12.2015 tarih ve 2739 sayılı kararı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 29.03.2016 tarih ve 375 sayılı rapor formu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Merkez İlçe, Zopran Köyü 183 ada 8 parselde yer alan Konut yapısının 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine (OLUMLU), taşınmazın grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu taşınmazın koruma alanı olarak karar ekinde yer alan 1/2000 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

 

3890/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

- Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD

NİTELİĞİ:

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Maksiller obtüratörlerin konuşma üzerine etkileri ile ilgili çalışmış olmak.

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Birimleri

Balıkçılık Temel Bilimleri

Profesör

1

1

Türkiye içsu balıkları sistematiği, endemik balıklar, balıklarda morfolojijk, moleküller ve osteolojik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Yaprak böceklerinin (chrysomelidae) sistematiği, ekolojisi ve çeşitliliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Ekofizyolojik morfoloji, anatomi ve palinoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Profesör

1

1

Endüstri coğrafyası, suç coğrafyası ve göller yöresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Atom-molekül inelastik saçılmasının zamana bağlı kuantum metodu ile incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Profesör

1

1

Milletlerarası tahkim konusunda doktora ve doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Sürdürülebilir turizm ve kimlik kavramsal modeli, turizm yapıları ve mimarlığı, kentsel ve mimari kimlik analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Adsorbsiyon ve elektroagulasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Jeofizik

Uygulamalı Jeofizik

Doçent

1

1

Elektrik yöntemler ile yüzey topoğrafyasının modellenmesi, düz ve ters çözüm konularında çalışmaları olmak.

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent

1

1

Akışkanlar mekaniği, hesaplamalı akışkanlar mekaniği, ısı aktarımı, parçacık mekaniği, reoloji ve nanoakışkanlar konularında çalışması olmak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Profesör

1

1

Kaya mekaniği ve mermer teknolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Endometriyum kanserlerinde F-18 FDG PET-CT ve HIF 1a ilişkisi konusunda çalışmış olmak, karaciğer kanserlerinde Yttrium-90 mikroküreradyoembolizasyon tedavisi konusunda yurt dışında eğitim almış ve deneyimli olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe tarihi Türkiye muhasebe standartları konularında çalışmalar yapmış olmak.

3925/1-1