16 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29686

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Burgan Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.04.2016       Karar No: 6946

• EVVELCE LEHİNE HAK TESİS

  EDİLEN ŞİRKETİN ADI          :  Shell Upstream Turkey B.V.

• MERKEZ ADRESİ                   :  Carel van Bylandtlaan 30 2596 HR Hague Hollanda

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ       :  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul.  No:266 Tepe Prime A Blok No:50-51-52  Çankaya Ankara

• EVVELCE ALEYHİNE TAKYİT

  KONULAN ŞİRKETİN ADI    :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                                  :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ                :  Söğütözü Mah. 2180. Cd. No:86 Ankara

• TERKİN EDİLEN PETROL

  HAKKININ MAHİYETİ          :  Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3211, 4925 hak sıra no.lu arama ile ARİ/TPO/4857 no.lu petrol işletme ruhsatlarının her birinin tamamı üzerinde evvelce 21.02.2012 tarih, 6459, 6460 ve 6461 sayılı petrol hakkına müteallik kararlarla tesis ve tescil edilen hakların terkin edilmesi ve Petrol Siciline tescili.

• MÜRACAAT TARİHLERİ      :  21.01.2016, 03.02.2016

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve Shell Upstream Turkey B.V.’nin, Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3211, 4925 hak sıra no.lu arama ile ARİ/TPO/4857 no.lu petrol işletme ruhsatlarının her birinin tamamı üzerinde

Genel Müdürlüğümüzün 21.02.2012 tarih, 6459, 6460 ve 6461 sayılı “Petrol Hakkına Müteallik Karar”ları ile 26.02.2012 tarihinde Shell Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, Türkiye Petrolleri A.O. aleyhine bir takyit olarak tesis ve tescil edilen hakların bu kez terkin edilmesi hususunda; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1- (c), (ç) ve Yönetmeliğin 21’nci maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Genel Müdürlük Makamının 25.03.2016 tarihli Olur’ları da alındıktan sonra;

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4925 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının 26.05.2015 tarihinde intibakı sonrasında oluşan AR/TPO/K/L45-D numaralı paftanın, AR/TPO/3211 hak sıra no.lu arama ruhsatının ve ARİ/TPO/4857 numaralı petrol işletme ruhsatının her birinin tamamı üzerinde;

Genel Müdürlüğümüzün 21.02.2012 tarih, 6459, 6460 ve 6461 sayılı “Petrol Hakkına Müteallik Karar”ları ile Shell Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, Türkiye Petrolleri A.O. aleyhine bir takyit olarak 26.02.2012 tarihinde Petrol Siciline tesis ve tescil edilen hakların, Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, terkin edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

3457/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen Gebze - Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’nun kapsamında yapımı tamamlanan ve 11/01/2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce Kısmi Kabul Tutanakları onaylanan otoyolun; Gebze - Orhangazi Kesimi K2 Altınova Kavşağı (Km: 12+664 ) ile Kesim sonu (Km:43+296:G/49+076:İ) arası ve Orhangazi – Bursa kesimi Başlangıcı (Km:43+296:G/49+076:İ) ile Gemlik (İznik Güney) Kavşağı (Km:58+1529) arasının 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1 - Otoyolun bu kesimi 21/04/2016 tarihinde trafiğe açılacaktır.

2 - Belirli Yerler (Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları v.b.) ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları, engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin, bisikletlerin girmesi yasaktır.

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir.

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak,  park etmek, geri dönüş yapmak ve geri geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin almaları gerekmektedir.

7 - Yap - İşlet- Devret modeli ile ihale edilen Gebze - Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’nun Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülmektedir.

8 - Gebze - Orhangazi Kesimi K2 Altınova Kavşağı (Km: 12+664) ile Kesim sonu (Km:43+296:G/49+076:İ) arasında bulunan Samanlı Tüneli’nden tehlikeli madde taşıyan araçların geçmesi yasaktır.

9 - 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince ilan olunur.

3547/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ali Özgül Vakfı

VAKFEDENLER: Ali ÖZGÜL, Muhittin ÖZDEMİR, Hüsamettin Şensoy ÖZDEMİR

VAKFIN İKAMETGAHI: TOKAT

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Erbaa 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.03.2016 tarih ve E: 2015/1, K: 2016/120 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim gören öğrencileri maddi olarak desteklemek, her türlü eğitim faaliyetlerini (yurt içi ve yurt dışı) teşvik etmek, yoksul ve kimsesizlere ayni ve nakdi yardım etmek, sağlık yardımları yapmak, spor faaliyetlerini teşvik etmek, doğal hayatı korumak, hayvanları korumak, çevreyi korumak, tarih, kültür ve sanat çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00.-TL.(EllibeşbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ali ÖZGÜL, Muhittin ÖZDEMİR, Hüsamettin Şensoy ÖZDEMİR

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, vakfın konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3549/1-1


Adalet Bakanlığından:

Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/140 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3487/1-1

—————

Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/249 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3488/1-1

—————

Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/138 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3489/1-1

—————

Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/236 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3490/1-1

—————

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/613 Esas, 2010/40 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3491/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, Üniversitemiz Fakültelerine Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları;

• Adayların, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi web sayfasında bulunan Atama­Terfi Kriterlerini sağlamaları ve belgelemeleri gerekir.

• Adayların, kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir.

• Diş Hekimliği Fakültemizin her bölümünde, eğitim dili %30 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Yardımcı doçent adayları İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet edileceklerdir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

• Mühendislik-Mimarlık Fakültemizin eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet edileceklerdir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

• Hukuk Fakültemizin eğitim dili % 30 İngilizcedir. Yönetmelikte yer alan koşullar uygulanacaktır.

• Eczacılık Fakültemiz %100 İngilizcedir. Yardımcı doçent adayları İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet edileceklerdir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

• Bütün Fakülteler için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi

• Yayın listesi

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği.

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• 2 adet fotoğraf

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Adresi:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26 34217 Bağcılar İstanbul

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Ekonomi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Mikroekonomi alanında uzmanlığı olmak

Ekonomi Bölümü

Prof veya Doçent

1

Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi alanında uzmanlığı olmak

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlığı olmak.

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Tedarik Zinciri, Taşımacılık ve Üretim ile ilgili dersleri İngilizce verebilecek. Doktora alanı Endüstri Mühendisliği yada Yöneylem Araştırması (Operations Research) olacaktır.

Uluslararası İlişkiler

Profesör veya Doçent

1

Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanında doktorasını yapmış olmak, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanında doçentlik almış olmak; bölgesel çalışmalar (tercihen Afrika çalışmaları) alanında uzmanlaşmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

 Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanında doktorasını yapmış olmak,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış ve Kamu Yönetimi ya da Kamu Politikaları alanında uzmanlaşmış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Nöropazarlama alanında uzmanlığını almış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Pazarlama alanında uzmanlığını almış olmak

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

Lisans derecesine sahip olmak, lisansüstü eğitimlerini Sosyal Hizmet alanında tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Lisans derecesine sahip olmak, doktora derecesini Sosyal Hizmet, Sosyoloji alanlarında tamamlamış olmak.

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisansüstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Endodonti Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Endodonti Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. KPDS/ÜDS/ YDS İngilizce sınavlarından birinden 80 puan almış olmak.

Restoratif Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Restoratif Diş tedavisi Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. KPDS/ÜDS/YDS İngilizce sınavlarından birinden 80 puan almış olmak.

Pedodonti Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Pedodonti Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. KPDS/ÜDS/ YDS İngilizce sınavlarından birinden 80 puan almış olmak..

Pedodonti Anabilim Dalı

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Pedodonti Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. KPDS/ÜDS/ YDS İngilizce sınavlarından birinden 80 puan almış olmak..

Periodontoloji Anabilim Dalı

Profesör veya Doçent

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Periodontoloji Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. KPDS/ÜDS/ YDS İngilizce sınavlarından birinden 80 puan almış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Profesör

Profesör veya Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak KPDS/ÜDS/YDS İngilizce sınavlarından birinden 80 puan almış olmak.

Ortodonti ABD

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. KPDS/ÜDS/YDS İngilizce sınavlarından birinden 80 puan almış olmak.

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Moda ve Tekstil Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

- MTT Bölümü Mezunu olmak .

- Yüksek Lisans yada Sanatta Yeterliliğini MTT konusunda yapmak.

- İlgili iş alanında deneyim sahibi olmak.

Grafik Tasarım

Profesör veya Doçent

1

- Tercihen GSTF Resim Bölümü mezunu olmak

- Fotoğraf ve Fotoğraf Reklamcılığı alanında ihtisas sahibi olmak.

Sinema TV

Yardımcı Doçent

1

GSF Sinema TV bölümü mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans, yeterlilik yada doktora yapmış olmak.

 

Hukuk Fakültesi

Anabilim Dalı

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yard.Doç./Doç./Prof.

1

Ticaret Hukuku Anabilimdalı

Profesör

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi

Profesör

1

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Profesör veya Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Lisansüstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak. Bilgisayar ağları, Bilgisayar grafikleri veya Veritabanı Sistemleri alanlarından birinde çalışıyor olmak tercih nedenidir.

Prof. Doç. veya

Yrd. Doç.

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Lisansüstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak. Yazılım Mühendisliği alanında uzmanlaşmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Lisans Üstü eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanlarında yapmış olmak.

ELEKTRİK ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

Profesör veya Doçent

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisans üstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak. İşaret işleme, Elektronik veya Gömülü Sistemler alanlarından birinde çalışıyor olmak.

Prof. Doç. veya

Yrd. Doç.

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisansüstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak. Elektronik İşaret İşleme ve Haberleşme alanlarında uzmanlaşmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Profesör veya Doçent

1

Adayların lisans derecesinin İnşaat Mühendisliği dalında, yüksek lisans ve/veya doktora derecesinin Yapı (tercihen Betonarme), Hidrolik veya Yapı Malzemesi anabilim dalında olması.

Yardımcı Doçent

1

Adayların lisans derecesinin İnşaat Mühendisliği dalında, yüksek lisans ve/veya doktora derecesinin Yapı (tercihen Betonarme), Hidrolik veya Yapı Malzemesi anabilim dalında olması.

MİMARLIK

Profesör veya Doçent

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Lisans Üstü eğitimini Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak. Yapı/Bina alanında uzmanlaşmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Lisans Üstü eğitimini Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak. Yapı/Bina alanında uzmanlaşmış olmak.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Profesör veya Doçent

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak, Lisans üstü eğitimlerini “tasarım disiplinleri” ile ilgili alanlarda yapmış olmak

Yardımcı Doçent

2

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak, Lisans üstü eğitimlerini “tasarım disiplinleri” ile ilgili alanlarda yapmış olmak

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Prof. Doç. veya

Yrd. Doç.

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak, Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği veya yöneylem araştırması programlarından almış olmak. Üretim planlama, bilgisayar destekli üretim ve imalat usulleri konularında uzman olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Yardımcı Doçent

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak, Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği veya yöneylem araştırması programlarından almış olmak. Üretim planlama, bilgisayar destekli üretim ve imalat usulleri konularında uzman olmak.

TEMEL BİLİMLER

(FİZİK GRUBU)

Yardımcı Doçent

1

Lisans eğitimini Fizik Lisans veya Fizik Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimlerini Fizik veya Fizik Mühendisliği alanlarında yapmış olmak.

TEMEL BİLİMLER

(MATEMATİK GRUBU)

Profesör veya Doçent

1

Lisans eğitimini Matematik Lisans bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimlerini Matematik alanlarında yapmış olmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

İyi derecede İngilizce biliyor olmak. Sosyal, Gelişim, Bilişsel/Deneysel Psikoloji alanlarında doktorasını tamamlamış olmak.

Psikoloji

Doçent

1

İyi derecede İngilizce biliyor olmak. Sosyal, Gelişim, Bilişsel,/Deneysel Psikoloji alanlarında doktorasını tamamlamış olmak.

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Antropoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak. Osmanlı toplumundan günümüze zanaatkarlar, azınlıklar, devlet ve toplum ilişkileri alanında uzmanlaşmış olmak. Popüler kültür alanında çalışmalar yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

"Sosyoloji alanında doktorasını tamamlamış ve tezinde niceliksel yöntemleri kullanmış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak. Niceliksel yöntemleri toplumsal tabakalaşma, aile sosyolojisi ve benzeri alanlarda uygulama becerisi bulunmak."

 

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Anabilim Dalı

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktorasını almış yeterli yayın ve deneyimine sahip olmak, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi atama kriterlerine sahip olmak

Farmakoloji

Yardımcı Doçent

1

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, Kemerburgaz Üniversitesi Atama Kriterlerine sahip olmak.

Farmasötik Kimya

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Kimya ve Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak, Kemerburgaz Üniversitesi Atama Kriterlerine sahip olmak.

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri (İng.)

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Anatomi

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Fizyoloji

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Histoloji ve Embriyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Patoloji

3

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Biofizik

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Çocuk Cerrahisi

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

Psikiyatri

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

5

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

6

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Tıbbi Farmakoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Nöroloji

3

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Kardiyoloji

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Dermatoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Radyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

 

Göz Hastalıkları

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Kulak Burun Boğaz

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Ortopedi ve Tramvatoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Üroloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

3534/1-1


 

ŞABLONNN -_Sayfa_01

ŞABLONNN -_Sayfa_02

ŞABLONNN -_Sayfa_03

ŞABLONNN -_Sayfa_04

ŞABLONNN -_Sayfa_05


 

ŞABLONNN -_Sayfa_06

ŞABLONNN -_Sayfa_07

ŞABLONNN -_Sayfa_08


 

ŞABLONNN -_Sayfa_09


 

ŞABLONNN -

ŞABLONNN -_Sayfa_11

ŞABLONNN -_Sayfa_12

ŞABLONNN -_Sayfa_13

ŞABLONNN -_Sayfa_14

ŞABLONNN -_Sayfa_15

ŞABLONNN -_Sayfa_16

ŞABLONNN -_Sayfa_17

ŞABLONNN -_Sayfa_18

ŞABLONNN -_Sayfa_19

ŞABLONNN -_Sayfa_20

ŞABLONNN -_Sayfa_21

ŞABLONNN -_Sayfa_22

ŞABLONNN -_Sayfa_23

ŞABLONNN -_Sayfa_24

ŞABLONNN -_Sayfa_25

ŞABLONNN -_Sayfa_26

ŞABLONNN -_Sayfa_27

ŞABLONNN -_Sayfa_28

ŞABLONNN -_Sayfa_29

ŞABLONNN -_Sayfa_30

ŞABLONNN -_Sayfa_31

ŞABLONNN -_Sayfa_32

ŞABLONNN -_Sayfa_33

ŞABLONNN -_Sayfa_34

ŞABLONNN -_Sayfa_35

ŞABLONNN -_Sayfa_36

ŞABLONNN -_Sayfa_37

ŞABLONNN -_Sayfa_38

ŞABLONNN -_Sayfa_39

ŞABLONNN -_Sayfa_40

ŞABLONNN -_Sayfa_41

ŞABLONNN -_Sayfa_42

ŞABLONNN -_Sayfa_43

ŞABLONNN -_Sayfa_44

ŞABLONNN -_Sayfa_45

ŞABLONNN -_Sayfa_46

ŞABLONNN -_Sayfa_47

ŞABLONNN -_Sayfa_48

ŞABLONNN -_Sayfa_49

ŞABLONNN -_Sayfa_50

ŞABLONNN -_Sayfa_51

ŞABLONNN -_Sayfa_52

ŞABLONNN -_Sayfa_53

ŞABLONNN -_Sayfa_54

ŞABLONNN -_Sayfa_55

ŞABLONNN -_Sayfa_56

ŞABLONNN -_Sayfa_57

ŞABLONNN -_Sayfa_58

ŞABLONNN -_Sayfa_59

ŞABLONNN -_Sayfa_60

ŞABLONNN -_Sayfa_61

ŞABLONNN -_Sayfa_62

ŞABLONNN -_Sayfa_63

ŞABLONNN -_Sayfa_64


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Burgan Bank Anonim Şirketinden:

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ