14 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29684

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PROJE BİRİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TELESKOP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI 1 ADET TEL SPİRAL CİLTLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZ İTFAİYE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşşebbis Heyeti Başkanlığından:


DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


465 ADET FLANŞLI GLOBE VANA VE 840 ADET METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


650 ADET ESNEK KAPLİN GÖVDESİ, 150 ADET ŞLAMPRES ÇAMUR ÇERÇEVESİ VE 1200 ADET SİLO PÜSKÜRTME ŞİBERİ GÖVDE, KAPAĞI DÖKÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ELEMENTER (CHN) ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PROJE BİRİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TELESKOP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Teleskop teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28.04.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3470/1-1


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI 1 ADET TEL SPİRAL CİLTLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 1 adet Tel Spiral Ciltleme Sistemi teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.04.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3471/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2,41 TL. ile en çok 29.714,85 TL. arasında değişen; 20/04/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL. en çok 2.972 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto Parçaları, Çakmak, Bujiteri Malzemesi, Zeytinyağı, Av Tüfeği Fişeği, Kuru Sıkı Silah ve Mermisi, Plastik Torpil, Elektro Şok, Saat, Cep Telefonu aksesuar ve yedek parçaları, Elektrikli ve Elektronik eşya, v.b 52 grup eşya; açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No: 20 Şehitkamil/Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda 21/04/2016 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3387/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 107,14 TL. ile en çok 32.141,43 TL arasında değişen; 21/04/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11 TL. en çok 3.215 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif marka ve model cep telefonu, box cihazı ile cep telefonlarına ait batarya, şarj cihazı ve kulaklık cinsi 100 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No: 20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 22/04/2016 tarihinde saat: 09.30 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3388/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 29.04.2016 Cuma günü saat 09:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada/ Parsel

m²

Cinsi/İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

Hisar Mah. /Gemlik

455/1

3149,96 m²

Arsa /Otel Alanı

4.000.000 TL

120.000 TL

09:00

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge

m) Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur

n) Şartname alındı makbuzu

o) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

p) Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 29.04.2016 Cuma günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

3347/1-1


GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZ İTFAİYE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşşebbis Heyeti Başkanlığından:

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Merkez İtfaiye Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale edilecektir.

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

a) Adı                                                        :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı

b) Adresi                                                   :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/ GAZİANTEP

c) Telefon numarası                                   :  0 342 337 11 01

d) Faks numarası                                       :  0 342 337 13 71

e) Elektronik posta adresi                          :  ihale@gaosb.org - ramiz@gaosb.org

f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı   :  Mehmet Ramiz AK - İnşaat Yüksek Mühendisi

                                                                     Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) Adı                                                        :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Merkez İtfaiye Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu                      : 

c) İşin Süresi                                             :  270 gün dür.

d) Yapılacağı yer                                       :  3. Organize Sanayi Bölgesi - Şehitkâmil/Gaziantep

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler                    :  Gaziantep Organize Sanayi 3. Bölgesi Betonarme ve Prefabrik İtfaiye Binası, Dükkânlar, İstinat Duvarları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale usulü                                             :  Açık ihale.

b) İhalenin yapılacağı adres                       :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl cd. Başpınar/GAZİANTEP

c) İhale tarihi                                             :  03/05/2016

d) İhale saati                                              :  11.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri                :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının

 görülebileceği yer                                     :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü -

                                                                     Muhasebe Bölümü

b) İhale dokümanının satın

 alınabileceği yer                                        :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü -

                                                                     Muhasebe Bölümü

c) İhale dokümanı satış bedeli

 (varsa vergi dâhil)                                    :  2.500,00-TL+ KDV (ikibinbeşyüztürklirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Mahal Listeleri

e) Projeler

f) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.

(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale kanunu standart formları kullanılabilir.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi

İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, son 5 yıl içerisinde kamuda yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme bedelinin en az %100 lük kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini gösteren teklif edilen bedelin en az %70 oranında ihale konusu 3B grubu inşaat yapım işi ile ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacı ile belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır; İş Denetleme belgeleri kabul edilmeyecektir.

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %25’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, standart form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelini %3 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 09.00‘ e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bölümü‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

3448/2-1


DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Çayırhan-B Termik Santralı ve Yeraltı Kömür İşletmesi Entegre Projesi Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması işine ait danışmanlık hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2016/125836

Dosya No                                           :  TDB-DT-2016/06-HİZ-2600

1 - İdarenin

a) Adı                                                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                             :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.

                                                               No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                            :  0 312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                                :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                    :  -

2 - İhale konusu hizmetin adı,

     niteliği, türü ve miktarı                   :  Çayırhan-B Termik Santralı ve Yeraltı Kömür İşletmesi Entegre Projesi Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması işine ait danışmanlık hizmet alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer         :  Çayırhan-B Termik Santralı ve Yeraltı Kömür İşletmesi

b) Teslim tarihi/işin süresi                   :  90 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                    :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.

                                                               No: 2/13 Oda No: 20 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                                     :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                           :  12.05.2016 saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer                 :  Teklifler 12.05.2016 saat 14:00’e kadar; EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                     :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.

                                                               No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                                  :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3517/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan Hizmet Alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                       :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası          :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi             :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği - Türü – Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Bir adet lastik tekerlekli yükleyici saatlik kiralama ve çalıştırma işi

2016/120023

2016-659

03/05/2016 saat: 14:00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                          :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                                 :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer            :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

3455/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce, Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey Mahallesi, 793, 821, 822, 823 no.lu parseller, 801, 804, 805 no.lu parseller ile 824, 825, 935, 936, 1720 no.lu parsellerin "Satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen; 16/02/2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve son teklif verme tarihi 12/04/2016 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Taşınmazların satışına ilişkin ihaleler İlan Metninin 5. maddesi ve İhale Şartnamelerinin ilgili hükümlerine istinaden İdaremizce iptal edilmiştir.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 84 53 Faks: 312/585 83 54

www.oib.gov.tr

3519/1-1


465 ADET FLANŞLI GLOBE VANA VE 840 ADET METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2016/105491

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 / ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Teknik Şartnamede evsafları belirtilen 465 Adet Flanşlı Globe Vana ve 840 Adet Metal Yataklı Sürgülü Vana Mal Alımı İşi.

b) Teslim yeri                                   :  Erzincan Şeker Fabrikası Ambarı.

c) Teslim tarihleri                             :  İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  28/04/2016 Perşembe Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir.

a) Kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi.

5 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olarak teklif vermesi halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1’inci maddesinin (a), (b) bentlerinde yer alan belgelerin sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi sunmak zorundadır”

6 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve taşıması gereken kriterler:

6.1- İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

6.2- Teknik Şartnamede evsafları belirtilen 465 Adet Flanşlı Globe Vana ve 840 Adet Metal Yataklı Sürgülü Vana Mal Alımı İşi katalog, açıklamalar varsa krokiler verilecektir.

6.3- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

6.4- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

6.5- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler 28.04.2016 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3460/1-1


650 ADET ESNEK KAPLİN GÖVDESİ, 150 ADET ŞLAMPRES ÇAMUR ÇERÇEVESİ VE 1200 ADET SİLO PÜSKÜRTME ŞİBERİ GÖVDE, KAPAĞI DÖKÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2016/111937

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 / ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Teknik Şartnamede evsafları belirtilen 650 Adet Esnek Kaplin Gövdesi, 150 Adet Şlampres Çamur Çerçevesi ve 1200 Adet Silo Püskürtme Şiberi Gövde, Kapağı Dökülmesi İşi

b) Teslim yeri                                   :  Erzincan Şeker Fabrikası Ambarı.

c) Teslim tarihleri                             :  İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  27/04/2016 Çarşamba Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir.

a) Kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi.

5 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olarak teklif vermesi halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1’inci maddesinin (a), (b) bentlerinde yer alan belgelerin sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi sunmak zorundadır”

6 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve taşıması gereken kriterler:

6.1- İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

6.2- Teknik Şartnamede evsafları belirtilen 650 Adet Esnek Kaplin Gövdesi, 150 Adet Şlampres Çamur Çerçevesi ve 1200 Adet Silo Püskürtme Şiberi Gövde, Kapağı Dökülmesi İşi katalog, açıklamalar varsa krokiler verilecektir.

6.3- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

6.4- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

6.5- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler 27.04.2016 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3461/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Kütahya İli, Merkez İlçe, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan, tapuda 20 N I-II pafta, 2954 ada, 1 parsel olarak kayıtlı, 35.394,30,00 m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın üzerine vakıflar Meclisi’nin 28.12.2015 tarih ve 669/553 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 45 (kırkbeş) yıl süreyle 308 odalı 5 yıldızlı termal otel inşaatı yapılmak üzere yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                          :  Kütahya

İLÇESİ                                   :  Merkez

MAHALLE                            :  Yıldırım Beyazıt

PAFTA                                  :  20 N I-II

ADA                                      :  2954

PARSEL                                :  1

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  35.394,30 m²

CİNSİ                                     :  Arsa

VAKFI                                   :  Vakıflar Genel Müdürlüğü (9119/1179810 Hisse)

                                                  Yıldırım Beyazıt Vakfı (1170691/1179810 Hisse)

MUHAMMEN BEDEL        :  64,076,303.00 TL

                                                  (altmışdörtmilyonyetmişaltıbinüçyüzüçTürklirası)

                                                  (Toplam Maliyeti)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  1.922.290,00 TL (birmilyondokuzyüzyirmiikibinikiyüz doksanTürkLirası)

                                                  (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  24/05/2016 Salı günü saat: 10:30

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisinin 28/12/2015 tarih ve 699/553 sayılı Kararı ve Bölge Müdürlük Makamının 25/03/2016 tarihli sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde;

1 - Sözleşme süresinin, 4 yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 45 yıl olması,

2 - Kira bedellerinin;

a. Yer teslim tarihinden itibaren 4 yıl aylık 5.000-TL sabit kira bedeli alınması,

b. 5. yıl aylık 61.000-TL/ay (bu bedel 2015 yılına ait olup, inşaat süresince gerçekleşecek yıllık ÜFE (oniki aylık ortalama) artış oranları uygulanmak suretiyle güncellenecektir.)

c. Müteakip yıllarda her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

3 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek kaydıyla mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişikliğin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, onayın alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin 4 (dört) yıl içerisinde tamamlanması, aksi sözleşme fesh hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdaremize yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların irat kaydedilmesi,

4 - İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, imar durumunda meydana gelebilecek iyileşme veya proje değişikliği sonucu termal otelin oda sayısının artması durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,

5 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazların ve binanın/binaların tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazların başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

7 - Mimari Avan Proje bedeli olan 40.000,00 TL + KDV nin ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sözleşmeden önce Proje Müellifine ödenmesi,

8 - Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No: 65 Merkez/KÜTAHYA bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının (2).katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00-17:00 saatleri Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No:65 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve Emlak Şubesinde görülebilir veya Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 IBAN nolu hesabına işin adı, tüzel veya gerçek kişiliğin unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 100,00 (Yüz) TL yatırılarak alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No: 65 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile,

a) Ekli örneğe uygun Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

a. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti.

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) Tahmin edilen bedelin %10 kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu ( Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir) aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.)

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

g) Tahmin edilen bedelin %50 den az olmamak üzere; ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış "İş Deneyim Belgesi" veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir,

Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

a. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

b. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

c. Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 22. Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İdareden temin edilecek örneğe uygun, ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi,

k) İhale dokümanının satılması halinde satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı

m) Teknik Personel Taahhütnamesi

n) Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve bu şartnamenin 15. (onbeşinci) maddesinde yazılı 1.922.290,00 TL (birmilyondokuzyüzyirmiikibinikiyüzdoksan TürkLirası) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdinde açılı bulunan TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

o) Teklif mektubu

p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h, i, j, l) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

V - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 5.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.inci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

VI- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII - Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

IX - Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır.

X- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL                     :  0 274 223 64 76

FAKS                  :  0 274 224 11 71

E-MAİL              :  kutahya@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi     :  www.vgm.gov.tr

İlan olunur

3101/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Kütahya İli, Merkez İlçe, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan, tapuda 20 N I-II pafta, 2955 ada, 1 parsel olarak kayıtlı, 10.789,00 m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Meclisi’nin 25.01.2016 tarih ve 26/ 28 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 45 (kırkbeş) yıl süreyle ticari tesis inşaatı yapılmak üzere yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                       :  Kütahya

İLÇESİ                                :  Merkez

MAHALLE                        :  Yıldırım Beyazıt

PAFTA                               :  20 N I-II

ADA                                   :  2955

PARSEL                             :  1

YÜZÖLÇÜMÜ                  :  10.789,00 m²

CİNSİ                                 :  Arsa

VAKFI                                :  Yıldırım Beyazıt Vakfı (TAM)

MUHAMMEN BEDEL     :  20.714,880,00 TL (yirmiikimilyonyediyüzondörtbinsekiz yüzseksenTürklirası) (Toplam Maliyeti)

GEÇİCİ TEMİNAT            :  621.446.40 TL (altıyüzyirmibirbindörtyüzkırkaltıliraTürkLirası kırkKuruş) (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ:  24/05/2016 Salı günü saat: 14:00

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisinin 26/01/2016 tarih ve 26/28 sayılı Kararı ve Bölge Müdürlük Makamının 25/03/2016 tarihli sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde;

1 - Sözleşme süresinin, 4 yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 45 yıl olması,

2 - Kira bedellerinin;

a. Yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresi olan 4 yıl aylık 2.000-TL sabit kira bedeli alınması,

b. 5. yıl aylık 42.000-TL/ay (bu bedel 2016 yılına ait olup, inşaat süresince gerçekleşecek yıllık ÜFE (oniki aylık ortalama) artış oranları uygulanmak suretiyle güncellenecektir.)

c. Müteakip yıllarda her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

3 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek kaydıyla imar durumunda belirtilen fonksiyona uygun olarak mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişikliğin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, onayın alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin 4 (dört) yıl içerisinde tamamlanması, aksi sözleşme fesh hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdaremize yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların irat kaydedilmesi,

4 - İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, imar durumunda artış olması halinde kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,

5 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazların ve binanın/binaların tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazların başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

7 - Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No: 65 Merkez/KÜTAHYA bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının (2).katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00-17:00 saatleri Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No:65 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve Emlak Şubesinde görülebilir veya Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 IBAN nolu hesabına işin adı, tüzel veya gerçek kişiliğin unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 100,00 (Yüz) TL yatırılarak alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınım satın almaları zorunludur.

IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No:65 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile,

a) Ekli örneğe uygun Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

a. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti.

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) Tahmin edilen bedelin %10' a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir) aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.)

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

g) Tahmin edilen bedelin %50 den az olmamak üzere; ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış "İş Deneyim Belgesi" veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir,

Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

a. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

b. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

c. Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 22. Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İdareden temin edilecek örneğe uygun, ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi,

k) İhale dokümanının satılması halinde satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı

m) Teknik Personel Taahhütnamesi

n) Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve bu şartnamenin 15. (onbeşinci) maddesinde yazılı 621.446.40 TL (altıyüzyirmibirbindörtyüzkırkaltıliraTürkLirasıkırkKuruş) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdinde açılı bulunan TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

o) Teklif mektubu

p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h, i, j, l) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

V - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 5.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

VI - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII - Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

IX - Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır.

X - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel                       :  0 274 223 64 76

Faks                     :  0 274 224 11 71

E-Mail                 :  kutahya@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi     :  www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

3100/1-1


MUHTELİF MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                      :  0 274 614 10 07

c) Faks No                          :  0 274 614 59 94 - 95

d) Elektronik Posta Adresi  :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 - 630 ES KOMATSU KAMYON YEDEK PARÇALARI

İKN: 2016/98669

D.NO: 246-GLİ/2016-380

50 KALEMDE 818 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜ

2 - KOMATSU MOTOR YEDEKLERİ

İKN: 2016/87424

D.NO: 244-GLİ/2016-381

56 KALEMDE 717 ADET

78 TAKIM

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜ

3 - MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ

İKN: 2016/95535

D.NO: 231-GLİ/2016-382

13 KALEMDE

133 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜ

3 - İlanın,

 

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1 - 630 ES KOMATSU KAMYON YEDEK PARÇALARI

28.04.2016

14.00

14.00

50,00 TL

2- KOMATSU MOTOR YEDEKLERİ

28.04.2016

15.00

15.00

50,00 TL

3- MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ

28.04.2016

16.00

16.00

50,00 TL

 

e) Yapılacağı Yer                :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

f) Teklif Türü                      :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

g) Sözleşme Türü                :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini;

İhale dokümanları aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhalelere teklif verecek olan isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını bedeli mukabilinde 50,00 TL temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Yukarıda belirtilen 3 ihalemizde de kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dokümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI  :  TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI           :  TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                    :  TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

3474/1-1


ELEMENTER (CHN) ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Elementer (CHN) Analiz Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/117639

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 41 / 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı, 1 Adet Elementer (CHN) Analiz Cihazı

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanlığı Ambarlarına.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  27.04.2016 – 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, cihazı ayrıntılı olarak tanıtan kullanım kitapçığı ve/veya katalog varsa, bilgisayar ortamında bakılabilmesi için CD şeklinde vereceklerdir.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3337/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılan taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ/ MEVKİİ

KTK. SAYFA NO

PAFTA

NO

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

MİKTARI

(m²)

HİSSE MİKTARI

K.D.V. HARİÇ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

EDİRNE

MERKEZ

KİRİŞHANE

6740

49 M-I-c

2243

2

ARSA

6.263,33 m²

TAM

3.450.000,00 TL

103.500,00 TL

 

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (2016 yılı vizeli)

c) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekâletname.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2016 yılı onaylı)

f) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

g)Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi’nden temin edilebilir.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 28.04.2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Encümenine başvurmaları gerekmektedir. Teklifler 28.04.2016 Perşembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 28.04.2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

3389/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen mesken ve arsa niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 28 Nisan 2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Meskenlerde Katma Değer Vergisi %1 alınacaktır. Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca (KDV’den istisna) muaf olan gayrimenkuller listede belirtilmiş olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

47 ADET MESKEN (DAİRE) SATIŞ LİSTESİ

 

S NO:

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN BRÜT m2

BLOK

KAT

BB  NO:

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

TEMİNAT TUTARI

İHALE SAATİ

1

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

A1 

ZEMİN

1

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

08:35

2

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

ZEMİN

2

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

08:40

3

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

ZEMİN

3

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

08:45

4

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

1. KAT

4

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

08:50

5

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

1. KAT

5

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

08:55

6

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

1. KAT

6

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:00

7

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

1. KAT

7

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:05

8

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

2.KAT

8

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:10

9

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

2.KAT

9

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:15

10

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

2.KAT

10

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:20

11

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

2.KAT

11

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:25

12

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

3.KAT

12

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:30

13

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

3.KAT

13

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:35

14

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

3.KAT

14

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:40

15

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

3.KAT

15

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

09:45

16

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

165.07

B1

ZEMİN

1

MESKEN

440,324.23 TL

13,209.73 TL

09:50

17

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

165.07

ZEMİN

2

MESKEN

440,324.23 TL

13,209.73 TL

09:55

18

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

165.07

1.KAT

3

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

10:00

19

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

165.07

1.KAT

4

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

10:05

20

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

165.07

2.KAT

5

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

10:10

21

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

165.07

2.KAT

6

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

10:15

22

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

165.07

3.KAT

7

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

10:20

23

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

165.07

3.KAT

8

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

10:25

24

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

A3

ZEMİN

1

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

10:30

25

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

ZEMİN

2

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

10:30

26

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

ZEMİN

3

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

10:35

27

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

ZEMİN

4

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

10:40

28

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

1.KAT

5

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

10:45

29

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

1.KAT

6

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

10:50

30

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

1.KAT

7

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

10:55

31

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

1.KAT

8

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

11:00

32

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

2.KAT

9

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

11:05

33

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

2.KAT

10

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

11:10

34

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

2.KAT

11

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

11:15

35

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

2.KAT

12

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

11:20

36

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

3.KAT

13

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

11:25

37

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

3.KAT

14

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

11:30

38

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

3.KAT

15

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

11:35

39

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

142.19

3.KAT

16

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

11:40

40

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

120.44

C1

ZEMİN

1

MESKEN

321,273.70 TL

9,638.21 TL

11:45

41

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

120.44

ZEMİN

2

MESKEN

317,961.60 TL

9,538.85 TL

11:50

42

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

120.44

1.KAT

3

MESKEN

336,840.57 TL

10,105.22 TL

11:55

43

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

120.44

1.KAT

4

MESKEN

334,522.10 TL

10,035.66 TL

12:00

44

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

120.44

2.KAT

5

MESKEN

336,840.57 TL

10,105.22 TL

12:05

45

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

120.44

2.KAT

6

MESKEN

334,522.10 TL

10,035.66 TL

12:10

46

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

120.44

3.KAT

7

MESKEN

336,840.57 TL

10,105.22 TL

12:15

47

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

129

120.44

3.KAT

8

MESKEN

334,522.10 TL

10,035.66 TL

12:20

 

                                                                                                                                            16 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

KAT

BB  NO:

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI

İHALE SAATİ

DERELİ TÜTÜNCÜ MAHALLESİ

417

326.76

ARSA

65,352.00 TL

1,960.56 TL

13:00

KAZUKOĞLU MAHALLESİ

1702

1

363.86

ARSA

54,579.00 TL

1,637.37 TL

13:10

KAZUKOĞLU MAHALLESİ

1704

1

2221.52

ARSA

333,228.00 TL

9,996.84 TL

13:20

UZUNMUSTAFA MAHALLESİ (KDV MUAF)

355

8

235.83

ARSA

47,166.00 TL

1,414.98 TL

13:30

UZUNMUSTAFA MAHALLESİ (KDV MUAF)

355

9

268.37

ARSA

53,674.00 TL

1,610.22 TL

13:40

ORHANGAZİ YÖRÜKLER MAHALLES

305

9

1148.41

ARSA

803,887.00 TL

24,116.61 TL

13:50

AZMİMİLLİ MAHALLESİ

157

322

583.68

ARSA

175,104.00 TL

5,253.12 TL

14:00

K.HACIMUSA MAHALLESİ (KDV MUAF)

740

1

2439.30

ARSA

853,755.00 TL

25,612.65 TL

14:10

BEYCİLER MAHALLESİ (KDV MUAF)

695

6

1274.44

ARSA

191,166.00 TL

5,734.98 TL

14:20

ÇAMKÖY MAHALLESİ (KDV MUAF)

1401

1

5212.08

ARSA

781,812.00 TL

23,454.36 TL

14:30

BESLANBEY

124

2

1882.99

ARSA

659,000.00 TL

19,770.00 TL

14:40

BESLANBEY

126

2

989.23

ARSA

346,230.00 TL

10,386.90 TL

14:50

BESLANBEY

127

2

632.16

ARSA

221,256.00 TL

6,637.68 TL

15:00

BESLANBEY

1627

1

2262.26

ARSA

791,791.00 TL

23,753.73 TL

15:10

ÇAVUŞLAR MAHALLESİ  

871

7

3244.22

ARSA

815,000.00 TL

24,450.00 TL

15:20

ÇAMKÖY MAHALLESİ      ( KDV MUAF)

106

4

571.74

ARSA

228,696.00 TL

6,860.88 TL

15:30

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.

3373/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 27/04/2016 Çarşamba günü Saat: 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

BEYLERBEYİ

411

6

1.000,00

ARSA

A-3

800,00

800.000,00

24.000,00

PEŞİN

2

BEYLERBEYİ

411

7

1.076,36

ARSA

A-3

750,00

807.270,00

24.218,10

PEŞİN

3

TAŞLICA

629

2

1.256,73

ARSA

K. Sanayi

650,00

816.874,50

24.506,24

PEŞİN

4

TAŞLICA

629

5

1.250,26

ARSA

K. Sanayi

650,00

812.669,00

24.380,07

PEŞİN

5

TAŞLICA

171

19

514,90

ARSA

K. Sanayi

600,00

308.940,00

9.268,20

PEŞİN

6

UMUT

5205

7

1.778,93

ARSA

Tick BL:12

1.300,00

2.312.609,00

69.378,27

PEŞİN

7

BURAK

433

1

2.000,79

ARSA

A-5

1.000,00

2.000.790,00

60.023,70

PEŞİN

 

Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 27/04/2016 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.) İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

3462/1-1