11 Nisan 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29681

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROF

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

   FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

   BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Fransızca Mütercim Tercümanlık

1

 

 

Fransızca Mütercim Tercümanlık

 

1

Lisansüstü çalışmalarını karşılaştırmalı şiir ve yeni roman üzerine yapmış olmak.

Fransızca Mütercim Tercümanlık

 

1

Doktorasını yabancı dil öğretiminde edebi metin üzerine yapmış olmak.

Fransızca Mütercim Tercümanlık

 

1

Edimbilim, Söz Edimleri ve Yabancı Dil Öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

3

 

3320/1-1


Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Murat Hüdavendigar Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki Tablo’da belirtilen, bölüm, unvan ve sayıda tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

 

TABLO: MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLANI

FAKÜLTE

BÖLÜM (PROGRAM)

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör Doktor

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Doçent Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Profesör Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Doçent Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör Doktor*

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent Doktor*

2

* Tercihen Eski Türk Dili ve Yeni Türk Edebiyatına dair çalışmalar yapmış, yapıyor olmak.

 

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölümlere (Açıklamada Yazan: İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak) başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen Yabancı Dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Murat Hüdavendigar Üniversitesi'ne şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak olan başvuruların postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.mhu.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Öğretim üyelerinin atamaları 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara ölçütleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1. Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

5. Noter Onaylı Diploma Fotokopileri,

6. Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise Atama Yazısı fotokopisi,

7. Yurt dışından alınan Diplomalar ve Unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi,

8. Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan (Doçent için dört) beş takım dosya,

Müracaat Adresi: Murat Hüdavendigar Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı Uğur Mumcu Mah. M Caddesi 2115 Sokak Sultangazi / İST 0212 594 07 07 www.mhu.edu.tr

3370/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

2

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

3061/1-1


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

1) PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI:

Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;

- Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,

- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

- Özgeçmiş,

- Yayın listesi,

- Bilimsel çalışma ve yayınlar,

- Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar,

- Eğitim-öğretim faaliyetleri,

- Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları,

- Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgiler,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),

- Herhangi bir kurumda çalışanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetvelini,

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2) DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;

- Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,

- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

- Özgeçmiş,

- Yayın listesi,

- Bilimsel çalışma ve yayınlar,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Askerlik Durum Belgesi  (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),

- Herhangi bir kurumda çalışanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetvelini,

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3) Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. kimlik numarası, yazışma adresi, telefon ve e-posta adreslerini bildirmeleri gereklidir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular ve süresinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5) Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.

İlgililere duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Kadro Adedi

Kadro Derece

Kadro Unvanı

Açıklama

Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

1

1

Profesör

Deniz Meteorolojisi, Uzaktan Algılama ve Balıkçılık Yönetimi Konularında Çalışmaları Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman ABD

1

1

Profesör

İşletmelerde UFRS Uygulamasını Yabancı Yatırım Üzerine Etkisi ve Parasal Krizlerin Tahmin Edilebilirliği Konularında Çalışmaları Olmak

Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

1

1

Doçent

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Şebeke Optimizasyonu Konularında Çalışmaları Olmak

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

1

1

Doçent

Kurumsal İletişim Ağları ve Bulanık Karar Verme Konularında Çalışmaları Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD

1

3

Doçent

Sosyal Politika ve Kimlik Konularında Çalışmaları Olmak

3378/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi'nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 11 Nisan 2016 - 25 Nisan 2016

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAMI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

PROFESÖR

1

AKADEMİK YAYINCILIK ETİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

DOÇENT

3

ESKİ TÜRK DİLİ BİLİM DALINDAN DOKTORA MEZUNU OLMAK VE ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

DOÇENT

2

SANAT KÜTÜPHANECİLİĞİ, KENT ARŞİVLERİ VE KÜTÜPHANELERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

WEB TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİ MERKEZLERİ KONULARINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

SÜRELİ YAYINLAR VE BİLGİ GÖRSELLEŞTİRME ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YENİÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

3

OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

YARDIMCI DOÇENT

3

KIPÇAK TÜRKÇESİ VE SÖZLÜK BİLİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

DOÇENT

3

YÖNETİM VE STRATEJİ ALANINDA DOÇENT OLMAK, ÖRGÜR TEORİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

DOÇENT

1

GELİŞME İKTİSADI ALANINDA DOÇENT OLMAK, YOLSUZLUK, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

MENKUL KIYMETLER VE BORSA

YARDIMCI DOÇENT

3

İŞLETME, İKTİSAT, BANKACILIK, SERMAYE PİYASASI VE BORSA, SİGORTACILIK VEYA AKTÜERYA ANABİLİM DALLARINDAN BİRİNDE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. BANKA VEYA MENKUL KİYMETLER VE BORSA KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET

ULUSLARARASI PAZARLAMA

YARDIMCI DOÇENT

1

ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, ULUSLARARASI PAZARLAMA ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

BİREY VE TOPLUM SORUNLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, BİREY VE TOPLUM SORUNLARI KONULARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

TOPLUMSAL GELİŞME VE SOSYAL POLİTİKA

YARDIMCI DOÇENT

5

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, TOPLUMSAL GELİŞME VE SOSYAL POLİTİKA KONULARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN HASILATI VE BİYOMETRİ

DOÇENT

1

ORMAN HASILATI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM

DOÇENT

1

PEYZAJ PLANLAMA KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU

YARDIMCI DOÇENT

1

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU ALANINDA YAPMIŞ OLMAK

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YARDIMCI DOÇENT

3

CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YARDIMCI DOÇENT

1

BİYOETİK ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

YARDIMCI DOÇENT

2

“HAŞHAŞ BİTKİSİNDE MORFİN ALKOLOİD BİYOSENTEZİ” KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU

PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

“PEYZAJ MİMARLIĞINDA DUYGULARIN TASARIMA AKTARILMASI” KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

4

ERGONOMİ VE İŞ KAZALARINDA ERKEN UYARI MODELLERİ KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMAK VE DOKTORA ÖĞRENİMİNİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.

YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

2

FİZİKOKİMYA ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLUP, EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU METODUYLA ISI DEPOLAYAN MİKROKAPSÜLLER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK

YARDIMCI DOÇENT

1

PÜSKÜRTME İLE CAM ÜZERİNE ZnO İNCE FİLM ÜRETİMİ VE KARAKTENZASYONU ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

ELDİVAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

BİYOKİMYA ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ VE KANDAN BİLURİBİNİN UZAKLAŞTIRILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

PROFESÖR

1

ANALİTİK VE UNİVALENT FONKSİYONLAR TEORİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

DOÇENT

1

KATILARDA BASINCIN SEBEP OLDUĞU FAZ DEĞİŞİKLİKLERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

ANALİTİK FONKSİYONLAR İÇİN TANIMLANMIŞ TÜREV VE İNTEGRAL OPERATÖRLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

YARDIMCI DOÇENT

2

LP UZAYLARINDA GENEL LİNEER POZİTİF OPERATÖRLERİN YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

UYGULAMALI İSTATİSTİK

YARDIMCI DOÇENT

3

İLGİLİ ALANDA DOKTORA YAPMIŞ OLUP BAYESCİ KLİNİK DENEMELER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALDA SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS, YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİNİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİNİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLMAK. LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI, GEOTEKNİK (ZEMİN MEKANİĞİ) ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİNİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLMAK. LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI, BETONARME, DEPREM KONULARINDA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİNİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLMAK. LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI, BETONARME, DEPREM KONULARINDA YAPMIŞ OLMAK.

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

3238/1-1


İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

1 - Aşağıdaki tabloda belirtilen doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları fakülte, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe ekinde olmak üzere; özgeçmiş, iki adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD veya flashdisk ortamında, başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde İSTE Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekmektedir.

2 - Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

4 - Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

6 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler.

7 - Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

8 - Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

9 - Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurunun ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

10 - Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

11 - İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

12 - İhtiyaç duyulması halinde; adayların tümünü ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili bilgilendirmeler www.iste.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO

SAYISI

NİTELİKLERİ

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GEOTEKNİK

DOÇENT

1

1

Baraj yıkılması konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HİDROLİK

DOÇENT

1

1

Kıyılarda sediment taşınımı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

DOÇENT

1

1

Frekans seçici yüzeyler ve metamalzemeler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

DOÇENT

1

1

Metamalzemeler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

3215/1-1