11 Nisan 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29681

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF REKLAM ALANLARI 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Eyüp Belediye Başkanlığından:


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMELERİNİN GEVŞETİLMESİ VE TİRFÖNÖZLE SIKILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


DİŞLİ KUTUSU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET 12 METRELİK OTOBÜSÜN KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanlığından:


AÇIK İHALE(3/g) USULÜ İLE İHALE EDİLEN "DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 645E, 645E3C TİPİ HİDROLİK HIZ REGÜLATÖRLERİNİN TAMİR BAKIM İŞİ"

(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI)

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


BAKIM, ONARIM İLE PERİYODİK KONTROL VE AYARLAMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 3 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Beyoğlu Belediye Başkanlığından:


SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mah., 10389 Ada 2 Parsel sayılı ve 2.517,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi

Tahmin Edilen Bedel     : 5.316.670,94.-TL + KDV

Geçici Teminat %3        :    159.500,50.-TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel-No

Toplam

m2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Osmangazi

Panayır

10389-2

2.517,84 m2

Tam

Arsa

 

2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 26/04/2016 SALI günü saat 15:00’de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 100,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Sirküleri

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Cüzdan Sureti.

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İç zarfları kapalı tekliflerini ihale günü saat 1400’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md.ğü Zafer Mh. Ankara Yolu Cad. A Blok Zemin Kat No: 1/1 Osmangazi/ Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

3283/1-1


MUHTELİF REKLAM ALANLARI 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Eyüp Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemizin tahsis, yetki ve tasarrufunun bulunduğu ara arter, tretuvar, meydan ve yeşil alanlara 10 yıl süre ile kiralanması ve bu alanlara reklam mecraları olarak çift yüzlü raket, (150 adet), çift yüzlü megalight (20 adet) ve billboardların (250 adet) konulması ve pazarlama faaliyetlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

2 - Aylık Muhammen kira bedeli 30.000,00 TL + KDV

3 - Geçici Teminat Bedeli 108.000,00 TL

4 - İhale 21.04.2016 Perşembe günü saat: 10.30’da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı Eyüp Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

6 - İhale Saatine Kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

7 - Müracaatlar en geç ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

8 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı, (Gerçek kişiler)

2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

4. İmza Sirkülerini Vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

6. Eyüp Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

8. Ortak girişim beyannamesi.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

3327/1-1


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMELERİNİN GEVŞETİLMESİ VE TİRFÖNÖZLE SIKILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/108767

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Afyon-Karakuyu hattı Afyon - Sandıklı İstasyonları arasında yapılacak yol yenileme çalışmalarında yolda ferşli B58 (HM) tipi beton traverslerin üzerinde bulunan yaklaşık 438.800 adet komple küçük malzemenin gevşetilerek gergi kıskaçlarının park pozisyonunda tekrar tirfönözlerle sıkılması ile yeni ferş edilecek aynı hat kesimindeki B70 (HM) tipi beton traverslerin ekerlerine getirilmesi ile üzerindeki komple küçük malzemenin park pozisyonunda bulunan gergi kıskaçlarının gevşetilerek rayı tutacak pozisyonda tekrar tirfönezlerle 250 Nm sıkma torkuyla sıkılması hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 26/04/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3250/1-1


DİŞLİ KUTUSU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/109150

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 120 Adet komple dişli kutusu lokomotif revizyonunda kullanılmak üzere teknik şartnamelere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  26/04/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 26/04/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3213/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00.- TL ile en çok 392.918,33.- TL arasında değişen; 19/04/2016 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00- TL en çok 39.292,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Şerit metre, Ampul Duyları, Makaron, Cep telefonu ve Bataryası, Şarj aleti kablosu, Kol Saati, Tarımda kullanılan Torf, Elektrik Motoru, Gaz Kompresörü ve aksamı, Plastik Hammadde, Motor yağı, Düğme Pil, Volan, Metal Kasa, Spanzet Tır kayışı, Köpükten mamül kasa, Kompresör, Matkap, Kriko, İp sarma makinası, Motorlu taşıt Alternatör aksamı, Karton kutu, Madeni Yağ, Sentetik Kauçuk, Yağlama spreyi, Debriyaj Balatası, Bilgisayar kasası, ekranı, klavyesi, Plastik şerit, Magnet Çekirdeği, Çok fazlı AC Motor, Konteyner, Havalı matkap, Ahşap palet, Yakıt Tankı, Hazır mutfak ünitesi aksam ve parçası, Monitör, Metal Piston siner parçası, Florasan, Abajur, Oyuncak, Akvaryum lambası, Elektronik sigara ve aparatları, Güneş Gözlüğü ve Ampül vb.) 63 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 20/04/2016 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3315/1-1


1 ADET 12 METRELİK OTOBÜSÜN KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanlığından:

1 - 1 adet 12 metrelik otobüsün Kan Bağışı otobüsüne dönüştürülmesi işi yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Karasoku Mahallesi Çarşıyolu sokak No: 3 Merkez/ NEVŞEHİR” adresinden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 04.05.2016 günü saat 10:30’a kadar “Karasoku Mahallesi Çarşıyolu sokak No: 3 Merkez/NEVŞEHİR” adresindeki Türk Kızılay’ı Nevşehir Şube Başkanlığına vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı “Karasoku Mahallesi Çarşıyolu sokak No: 3 Merkez/NEVŞEHİR” adresinde 04.05.2016 günü saat 14:30’da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3313/1-1


AÇIK İHALE(3/g) USULÜ İLE İHALE EDİLEN "DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 645E, 645E3C TİPİ HİDROLİK HIZ REGÜLATÖRLERİNİN TAMİR BAKIM İŞİ"

(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI)

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/110216

1 - İdarenin:

• Adresi                                  :  TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle / ANKARA

• Telefon ve Faks Numarası   :  (0.312) 211 10 41 - (0.312) 211 06 96

• İlgili                                      :  Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450

İhale konusu malın adı ve miktarı: "DE 22000 ve DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 645E, 645E3C TİPİ HİDROLİK HIZ REGÜLATÖRLERİNİN TAMİR BAKIM İŞİ" 20 adet regülatörün tamiri ve bakımı yaptırılacaktır.

Adı geçen iş M-01/05A Teknik Şartname ve ihale dokümanına göre temin edilecektir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale konusu regülatörlerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden yükleniciye teslim edilip yüklenicinin iş yerinde bakım onarımı gördükten sonra ADF'ye teslim edilecektir. (Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

4 - İhale 04.05.2016 günü saat 14.00'da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

5 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.05.2016 günü saat 14.00'a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No'lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü'nden ilgili doküman temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3335/1-1


BAKIM, ONARIM İLE PERİYODİK KONTROL VE AYARLAMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız bölgelerindeki 23 adet muhtelif çekerleri olan kantarların T.S.E. tarafından hazırlanan TS EN 45501 Sayılı “Tartı Aletleri - Otomatik olmayan - Metrolojik özellikler” Standardına uygun olarak bakım, onarım ve pancar işleme kampanyası süresince 15’er günlük periyodik kontrollerin ve idarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği tarihlerdeki kontrol ve ayarlanması işi Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/113789

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel    0354 441 10 10

                                                  Faks 0354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; Fabrikamız bölgelerindeki 23 adet muhtelif çekerleri olan kantarların T.S.E. tarafından hazırlanan TS EN 45501 Sayılı “Tartı Aletleri - Otomatik olmayan- Metrolojik özellikler” Standardına uygun olarak bakım, onarım ve pancar işleme kampanyası süresince 15’er günlük periyodik kontrollerin ve idarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği tarihlerdeki kontrol ve ayarlanması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası, Ziraat Bölge Şeflikleri ve Bağlı Kantarlar

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren Bakım Onarım Damga ve Ayar işleri 50 (Elli) takvim günü, Periyodik Bakım İşleri 2016/2017 kampanya süresidir.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  05.05.2016 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3319/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 3 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (EÖD) 1 adet taşıt (Arazi aracı) ve 2 adet muhtelif cins ve marka iş makinesi mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi

a) Adı                                        :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ ANKARA

c)Telefon Numarası                   :  0 312 294 20 00

d) Faks Numarası                      :  0312 230 70 84

e) Elektronik Posta Adresi         :  etimaden@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/ unvanı/

   elektronik posta adresi            :  Ahmet Aykut KILIÇ - Ekipman ve Malzeme Yönetim Birim Sorumlusu 0 312 294 20 00 / 27 30 / akilic@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati   :  27/04/2016 - 14.00 Çarşamba

3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

3.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

3.6. Araç Görme Belgesini,

3.7. Satış ihalesi yapılacak araca ait teklif edilen fiyatın en az % 10’u oranında; teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka teminat mektubunu, (nakit olarak sunulacak ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü veznesine veya İdarenin şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini),

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna dair “EÖD 3 Adet İş Makinesi ve Taşıt Satışı” yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

4 - Şartnamelerin Temin Yeri;

Araç satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi www.etimaden.gov.tr

5 - Diğer ;

5.1. Araçların tamamına veya bir kısmı için veya adet bazında teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan araçların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp araçların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6 - Araçlara Ait Bilgiler;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Ait Satılacak Taşıtların Listesi;

 

Sıra No

Kurum No

Plaka No

Cinsi

Markası

Modeli

Muhammen Bedeli (TL)

Bulunduğu İşletme

1

B-3264

10 NU 055

Arazi Taşıtı (Faal)

Opel Frontera X22

1998

20.000

Bandırma/ Balıkesir

2

A-2820

-

Dozer - Paletli (Motoru Arızalı ve Sökülü)

Caterpillar

D8 L

1986

70.000

Bigadiç/ Balıkesir

3

A-2637

-

Greyder (Faal)

Komatsu GD 655R-R3

1984

80.000

Bigadiç/ Balıkesir

3332/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Beyoğlu Belediye Başkanlığından:

1 - İhale Konusu: Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.

2 - Taşınmaza Ait Bilgiler:

a) İlçesi                                            :  Beyoğlu

b) Adres                                           :  Gümüşsuyu

c) Pafta - Ada - Parsel                      :  82 pafta – 729 ada – 7 parsel

d) Kat                                               :  B K+ Z K+ ASMA K + 5 N.KAT

e) Bağımsız Bölüm                          :  10 Daire + 2 Dükkan

f) Yüzölçümü                                   :  182,84 m2

g) İdare Payı                                    :  Tam

h) Niteliği                                         :  Arsa (üzerinde yıkım kararı bulunan bina)

i) Şerh/ Beyan / İrtifak Bilgileri        :  Sipahiler Ağası Mehmet Emin Zade Hüseyin Vakfı Şerhine ait Vakıf taviz bedeli 5737 sayılı vakıflar yasasına göre alıcı tarafından ödenecektir.

j) Taşınmaz üzerinde bulunan diğer şerhler idare tarafından kaldırılacaktır.

3 - Muhammen Bedeli                     :  10.000.000.00.- TL

4 - Geçici Teminat Bedeli                 :  300.000.00.- TL (Muhammen bedelin %3’ü dür.)

5 - İhale Tarihi ve Saati                    :  26/04/2016 - Salı Günü, 10:30

6 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  Beyoğlu Belediyesi Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No: 121 adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonu

7 - Ödeme Şekli                               :  Peşin

8 - İhale usulü                                  :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

9 - Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Alınacağı

9.1. Şartname Bedeli ve Temini: 1.000,00-TL ( Binlira) Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliğinden (Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No: 50 Beyoğlu/İSTANBUL) temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak incelenebilir.

10 - İhaleye Katılma Şartları:

08.09.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. İhaleye, söz konusu ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.

11 - İhaleye Katılamayacaklar: İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve aynı Kanunun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye’de ilgili mevzuat uyarınca gayrimenkul edinmesi mümkün bulunmayan yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.

12 - İhaleye Katılacaklardan İstenecek Belgeler:

İhaleye katılmak için isteklilerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekir:

A) Gerçek Kişilerden istenen evraklar:

1) Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”,

2) Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh Belgesi,

3) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,

4) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

5) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

6) Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),

7) Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi

B) Tüzel Kişilerden istenen evraklar:

1) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,

2) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi,

3) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,

4) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

5) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

6) Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),

7) Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

8) Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

13 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Beyoğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

14 - İhale Kararı: İdare (İhale Komisyonu), ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İhale kararı karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde 2886 Sayılı Kanunun 31. maddesine göre ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse; ihale hükümsüz sayılır. İhalenin yapılmaması veya hükümsüz sayılması halinde; istekli idareden herhangi bir nam altında masraf, zarar, kar mahrumiyeti, tazminat v.s. talepte bulunamaz, geçici teminatı istekliye iade edilir.

İlan olunur

3346/1-1


SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizce Sap Karşılığı Hububat Hasat ihalesi yapılacaktır.

2 - İstekliler; İşletmemize ait 9.650 dekar hububat ekiliş alanı biçerdöverle hasat yaparak, 3.650 dekar hububat ekiliş alanından 700 ton hububat sapını balyalayıp idare tarafından belirlenen alana taşıyıp istif yaparak, kalan 6.000 dekar alanın hububat sapına ise dekar fiyatı üzerinden fiyat teklifi vereceklerdir.

3 - İhale 26.04.2016 Salı günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale, 03.05.2016 Salı günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.

4 - İhaleye ait geçici teminat 33.000,00 TL'dır.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

g) Halihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin veya ihale konusu işin yapılmasına yetecek miktarda ve istenilen evsafta Biçerdövere (2011 Model veya üzeri en az 5 sarsaklı ve 5 adet biçerdöver) sahip olunduğunun veya en az 01 Ağustos 2016 tarihine kadar kiralandığının (Kira Sözleşmesi) belgelenmesi.

h) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde evraklar geçersiz sayılacaktır.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

7 - İhaleye ait şartname İşletmemizde, Altınova, Gözlü, Polatlı, Anadolu, Konuklar, Boztepe, Çukurova Tarım işletmesi Müdürlüklerinde ve Genel Müdürlüğümüzün www.tigem.gov.tr. Web sitesinde görülebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

3338/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No: LD 1833 (2014)

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

SÖZLEŞME PAKETİ”

(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-11)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-11

İstanbul İlinde 4 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı

AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-11

1

Arnavutköy

Sazlıbosna İlköğretim Okulu (A-B-C Blok)

2

Esenyurt

Namık Kemal İlköğretim Okulu (A ve B Blok)

3

Esenyurt

Örnek İlköğretim Okulu (A ve B Blok)

4

Küçükçekmece

Halkalı Toplu Konut Lisesi

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2013-2014-2015), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2016 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 15.000.000,00 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2011-2015) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 40.000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.000.000,00- TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi (leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-11) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 325.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 27 Mayıs 2016 günü saat (yerel saat) 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8    34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

3310/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No: LD 1833 (2014)

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

SÖZLEŞME PAKETİ”

(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-10)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-10

İstanbul İlinde 3 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı

AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-10

1

Üsküdar

Ali Fuat Başgil İlköğretim Okulu

2

Üsküdar

Çengelköy Lisesi

3

Üsküdar

Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu

(A-B-C-D-E-F-G-H Blok)

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2013-2014-2015), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2016 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 15.000.000,00 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2011-2015) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 40.000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.000.000,00- TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi (leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-10) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 325.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 25 Mayıs 2016 günü saat (yerel saat) 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8   34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel           : +(90) (212) 518 55 00

Fax          : +(90) (212) 518 55 05

E-mail     : info@ipkb.gov.tr

Web        : www.ipkb.gov.tr

3309/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No: LD 1833 (2014)

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

SÖZLEŞME PAKETİ”

(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-09)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-09

İstanbul İlinde 3 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı

AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-09

1

Kartal

İbrahim Saime Zıpkın İlkokulu

2

Kartal

Öğretmen Selma Akay Ortaokulu

3

Pendik

Semiha Kıraç İlköğretim Okulu (A ve B Blok)

4

Ümraniye

75. Yıl Cumhuriyet TML

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2013-2014-2015), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2016 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 7.500.000,00 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2011-2015) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 2.750.000,00- TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi (leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-09) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 125.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 23 Mayıs 2016 günü saat (yerel saat) 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8    34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel           : +(90) (212) 518 55 00

Fax          : +(90) (212) 518 55 05

E-mail     : info@ipkb.gov.tr

Web        : www.ipkb.gov.tr

3308/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanında toplam emsale esas 420.414 m2 konut alanı inşa edilerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

 

Ada/Parsel

No

Arsa Alanı (m2)

İmar Kullanımı

İnşaat Alanı (m2)

Yapı Sınıfı

Birim Maliyeti (TL/m2)

Keşif Bedeli

ANKARA

ÇANKAYA

HAK SAHİBİ KONUTLARI

29247/1

    5,776

Konut

  17,430

IV-A

750

13,072,500.00 TL

29248/1

    7,189

Konut

  21,731

IV-A

750

16,298,250.00 TL

29253/2

  10,767

Konut

  32,624

IV-A

750

24,468,000.00 TL

29258/1

  25,488

Konut

  77,260

IV-A

750

57,945,000.00 TL

29276/1

  15,679

Konut

  47,302

IV-A

750

35,476,500.00 TL

ARA TOPLAM 1

  64,867

 

196,347

 

 

147,260,250.00 TL

İDARE VE YÜKLENİCİ KONUTLARI

29259/1

  57,271

Konut

172,968

IV-A

750

129,726,000.00 TL

29260/1

  16,907

Konut

  51,099

IV-A

750

38,324,250.00 TL

ARA TOPLAM 1

  74,178

 

224,067

 

 

168,050,250.00 TL

GENEL TOPLAM

139,045

 

420,414

 

 

315,310,500.00 TL

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği esas alınarak 315.310.500,00 TL (Üçyüzonbeşmilyon Üçyüzonbin Beşyüz TürkLirası) dır.

2 - İhale 21/04/2016 Perşembe günü saat 14:00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde 08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a) Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılı vizeli)

c) Noter tasdikli İmza sirküleri.

d) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e) İsteklilerin, son 15 yıl içinde sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işlerin keşif bedellerinin toplamı, yapılacak işin keşif bedelinin % 50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesinde ve iskan ruhsatında belirtilmiş olacak veya müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde ve dışında kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işler, kabul tutanakları, iş bitirme belgesi, kesin hakediş raporu vb. belgelerden biriyle yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işler ise belediyeden alınmış inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kabul edilecektir.

- Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” de inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin %60’ı esas alınır. (07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete)

f) İşin keşif bedelinin % 25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 25’i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

g) Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.(Firmalar taahhütname şeklinde verecek, daha sonra sorgulaması İdare tarafından yapılacaktır.)

ı) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 9.459.315.-TL. Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

j) İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

k) Yer Görme Belgesi

l) İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair (makbuz)belge.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

İlan olunur.

3048/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Dikilitaş

23-N1-4

16667

10

7.319,56

Tam

Arsa

Küçük sanatlar

sanayi sahası H:7.50

3.700.000,00 TL

111.000,00 TL

1 Taksit Peşin,

kalanı 7 taksit

15.15

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 26.04.2016 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün toplam yüzölçümü olan, 7.319,56 m²’nin 6.024,14 m²’lik kısmına tekabül eden satış bedeline KDV uygulanacak olup, 1.295,42 m²’lik kısmına tekabül eden satış bedeli KDV’den muaf tutulacaktır.

4 - İmar durumu ile ilgili plan notu: Yapılar tek katlı olarak yapılacak ve % 30 oranında asma kat uygulanabilecek,18.madde uygulaması yapılacak

5 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

6 - İsteklilerin, 26.04.2016 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

7.1. Dilekçe,

7.2. Tebligat için adres beyanı,

7.3. Gerçek kişi olması halinde:

7.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

7.3.2. İmza beyannamesi,

7.4. Tüzel kişi olması halinde:

7.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

7.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

3175/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; muhtelif mahallelerde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan

Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı Zemin Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç ihale günü saat 12:00’e kadar yatırılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

No

Mahalle

Ada No

Parsel

No

Parselin Yüzölçümü

(m²)

Satılan Hisse

(m²)

Muhammen Bedeli

(TL)

Geçici Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

GÜLTEPE

(ÇİNÇİN)

24212

3

4.000,00

4.000,00

13.100.000,00+%18 KDV

400.000,00

20.04.2016

16:00

3334/1-1