6 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29676

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Danıştay Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden:

ING Bank Anonim Şirketinden:

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Adabank Anonim Şirketinden:

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 5566 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 862 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 23.12.2015 tarihli ve E.2015/815-K.2015/2815 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.03.2016 tarihli ve 7771 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3135/1-1

—————

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 47 pafta, 1477 ada, 27/1 parsel üzerindeki 617167 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail Hamdi TAŞ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 16.02.2016 tarihli ve E.2015/1810-K.2016/464 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi İsmail Hamdi TAŞ (Denetçi No:856, Oda Sicil No:15843) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.03.2016 tarihli ve 7355 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3136/1/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Belediyesi, 191 ada, 02 parsel üzerindeki 669555 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi İsmet EREN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 25.11.2015 tarihli ve E.2015/526-K.2015/1761 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi İsmet EREN (Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 30.03.2016 tarihli ve 7653 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3136/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30KIV pafta, 1527 ada, 16 parsel üzerindeki 152173 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 10641 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertaş Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.01.2016 tarihli ve E.2014/1828-K.2016/122 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Ertaş Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 30.03.2016 tarihli ve 7658 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3137/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Bitlis ilinde faaliyet gösteren 2303 dosya no’lu SEZAM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  İzmir ilinde faaliyet gösteren 2184 dosya no’lu PROKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 1521 dosya no’lu YEREL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Çorum ilinde faaliyet gösteren 952 dosya no’lu ÇORUM TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 30.03.2016 tarih ve 7672 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

3138/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 30.03.2016 tarih ve 7673 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2174 dosya no’lu GORDİON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 1970 dosya nolu GÖZLE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 59 dosya no’lu BİRLEŞİM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3138/2/1-1


Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 29.11.2007 tarihli, Dosya No:2007/324-Karar No:2007/1061 sayılı, kararında Pasifik İthalat İhracat Elekrikli Ev Aletleri San. ait 34 KV 614 plakalı araç ile iki adet boş tank (bidonun) ruhsat sahibine İADESİNE hükmedilmiş olup, anılan karar 29.11.2007 tarihinden kesinleşmiştir. İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğün 11170479 sayılı 20.10.2015 tarihli iade işlemine ilişkin Şehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy İş Merkezi No: 88 - Kat: 6 Mecidiyeköy/İstanbul adresine gönderilen tebligat yazıları PTT Müdürlüğünce muhatap adres değişmiş/yeni adres bulunamadığından iade edilmiştir.4458 Sayılı Gümrük Kanunun Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177.maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gereğince söz konusu aracın ve eşyanın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün içerisinde Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 177 ile 180. maddeleri kapsamında tasfiyeye tabi tutulacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2959/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 18.02.2016 tarih ve 192/381 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.03.2016 tarih ve 639/1328 sayılı kararı ile onaylanan 59150/4 nolu parselasyon Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

3187/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete'nin 23 Mart 2016 tarihli ve 29662 sayılı nüshasının 187. sayfasında yayınlanan 2013/43164 İKNo.lu ihale ile ilgili olarak İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Mehmet ORMAN’ın T.C. Kimlik No.su 627 761 16972 olarak düzeltilmiştir.

İlgilenenlere duyurulur.

3202/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır.

İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Kontenjan

İşletme

İşletme

İşletme

Doçent

1

3143/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Fizyoloji

Doçent

1

- Doktorasını ve doçentliğini fizyoloji alanında almış olmak,

- Diyabet ve oksidatif stres konularında deneysel çalışmalar yapmış olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0 216 500 44 44

3230/1-1


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 06.04.2016 - 20.04.2016 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adayların, yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak dilekçelerinde belirtmeleri gerekir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr.

1

 

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

İlan olunur.

3229/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             54.13.20

Toplantı Tarihi ve No    : 23/03/2016 - 159                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23/03/2016 - 2482                                          KOCAELİ

Sakarya İli, Serdivan İlçesinde yapılması planlanan Sakarya-Merkez Beşevler Göleti Sulama Projesi Yapımı işine ilişkin DSİ Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Müdürlüğünün 16.10.2014 tarih ve 645155 sayılı yazısına ilişkin alanda yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen öneri III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan raportör raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Sakarya İli, Serdivan İlçesinde Müdürlüğümüz uzmanlarınca önerilen alanın karar eki pafta ve koordinat listesinde belirtildiği şekliyle III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının;

"-Söz konusu 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisindeki kadastro parsellerin imar uygulaması görmemiş ham parseller olmasından ve yapılaşmaya müsait parsel dokusu olmadığından yapılaşma koşulları belirlenip inşaat izni verilemeyeceği için Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar alanda yapılaşmaya gidilmemesine,

- Bu alanda Koruma Kurulu'nun onayı olmadan hiç bir fiziki müdahalede bulunulamayacağına,

- Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınamayacağına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. Ocakları açılamayacağına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemeler dökülemeyeceğine,

- Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik altyapı hizmetlerine (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı, teleferik vb.) dair uygulamalar, kurul izni alındıktan sonra Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yapılabileceğine" olarak belirlenmesine karar verildi.

3110/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                              31.11.2

Toplantı Tarihi ve No    : 27.01.2016 - 173                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.01.2016 - 5902                                           ADANA

Hatay İli, Belen İlçesi, Kurtuluş Mevkii, tescilli taşınmaz kültür varlığı koruma alanında, 1526 parselde yer alan taşınmazın koruma altına alınmasına ilişkin, Malikinin 08.09.2015 ve 02.11.2015 günlü başvuruları, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.02.1992 gün ve 1104 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.11.2015 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Belen İlçesi, Kurtuluş Mevkii, tescilli taşınmaz kültür varlığı koruma alanında tescile önerilen yapının ve istinat duvarının 1526, 1527 ve 2001 parsellere oturduğunun anlaşıldığına, söz konusu yapı ve istinat duvarının 2863 sayılı kapsamında kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanı olarak Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.02.1992 gün ve 1104 sayılı kararı ile belirlenen ve imar planına da işlenen  koruma alanı sınırının uygun olduğuna, tescil talebinde bulunan mülkiyet sahibi Cemal POLAT’a teşekkür edilmesine karar verildi.

3111/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

 

3112/1-1


KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden:

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


ING Bank Anonim Şirketinden:

ING BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Adabank Anonim Şirketinden:

ADABANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketinden:

BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ