21 Mart 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29660

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


KOSGEB Başkanlığından:

Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KOSGEB Başkanlığından:

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve Sırbistan‘ın yanı sıra 2011 yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır. Ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

2016

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı kategoride gerçekleştirilmektedir:

1. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

2. Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar

3. Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar

4. İşletmelerin uluslararası aştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar

5. Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi: KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar

6. Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. Başvurular, uygulamanın en az iki yıl boyunca gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı katkılar açısından değerlendirilecektir.

Yarışmaya;

• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu-özel ortaklıkları

• Üniversiteler

başvurabilecektir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

adresinde yer almaktadır.

2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 20 Nisan 2016 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

2637/1-1


Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 7/1/2016 tarih 16 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25/2/2016 tarih 385 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 2. Etap kapsamında bulunan 98586 ada 1 nolu parselini kapsayan 90004/59 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2634/1-1

—————

Pursaklar Belediye Encümeninin 14/1/2016 tarih 29 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 3/3/2016 tarih 502 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2. Etap kapsamında bulunan 95554 ada 1 nolu parseli kapsayan 90000/51 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2635/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara doçent ve profesör öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserlerini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan suretini, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsayan belgeleri ekleyerek, doçentlik kadrosuna başvuran adayların 4 (dört) takım dosyayı, profesörlük kadrosuna başvuran adayların 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık

Mimarlık

 

Prof. Dr.

1

Mimarlık

 

Doç. Dr.

1

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Prof. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği

 

Doç. Dr.

1

Makine Mühendisliği

 

Doç. Dr.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fk.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Prof. Dr.

1

Bankacılık ve Finans

 

Prof. Dr.

1

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili

Eski Türk Dili

Doç. Dr.

1

2656/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF

DOÇ

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

 

 

 

 

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

 

 

1

“John Rawis ve Dağıtıcı Adalet” konusunda çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

 

1

 

Müsabaka Analizi konusunda Uluslararası yayın yapmış olmak.

İKT. ve İDARİ BİL. FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

 

 

 

 

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

 

 

1

Yeni finansal mimari ve bankacılık sektörü alanlarında çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

 

 

 

 

HEMŞİRELİK

 

 

1

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

 

 

 

 

BESLENME VE DİYETETİK

 

 

1

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

NÖROLOJİ

1

 

 

Nörofizyoloji yan dal uzmanlığı almış olmak, demans ve multiple skleroz konularında çalışmaları olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Wilson hastalığı ile ilgili çalışma yapmak ve mekanik ventilasyon, ileri yaşam desteği ve pediatrik gelişimi izleme alanında GİDR uygulayıcısı olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Pediatrik allerji ve immunoloji uzmanı olmak. Atopik dermatitde D vitamin düzeyinin hastalık üzerine etkilerini çalışmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak ve deneysel kolit modelinde inflamasyon ve fibrosis üzerine çalışması bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

TÜRKÇE EĞİTİMİ

 

 

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve toplumsal eleştiri bağlamında çağdaş Türk romanları konusunda çalışmaları olmak.

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

 

 

 

 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

 

 

1

İlköğretim matematik öğretmenliği lisans mezunu olup, üç boyutlu cisimlerin hacmine ilişkin öğretmen bilgisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

 

 

1

Zirkonya CAD/CAM blokların bağlanma dayanımı ve Femtosaniye lazer uygulamaları hakkında çalışma yapmış olmak.

TOPLAM

1

1

10

 

2624/1-1