19 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29658

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Keban HES İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

(2886 SAYILI KANUNUN 35/A MD. KAPALI TEKLİF USULÜ)

Bor Belediye Başkanlığından:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


PLAZMA ŞOKLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ (MAKRO ELİSA) KİTLER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 153, 40 TL. ile en çok 262,625,00 TL. arasında değişen; 28/03/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 16,00.- TL., en çok 26.262,50 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto parçası, muhtelif elektronik, aksam, muhtelif kimyevi madde v.s 25 grup eşya; açık artırma suretiyle, Sultan Orhan Mah. Terminal Cad. No: 1 Gebze- KOCAELİ adresindeki Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 29/03/2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sitemiz http://www.gtb.gov.tr/ ve “http://tasfiye.gtb.gov.tr” internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2651/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Keban HES İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüze bağlı Özlüce Hidroelektrik Santralınınn 19 kişiyle 1 yıl süreli olarak hizmet alımı yoluyla işlettirilmesi işi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/74773

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Pk: 11 Keban / ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası      :  0 424 571 20 24     Faks: 0 424 571 20 82

c) Elektronik posta adresi          :  kebanhes@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktar           :  Müdürlüğümüze bağlı Özlüce HES’in 19 kişiyle 1 yıl süre ile hizmet alımı yoluyla işletilmesi işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Özlüce HES / Karakoçan/ ELAZIĞ İli sınırları içinde bulunmaktadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Pk: 11 Keban / ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati                        :  05/04/2016, saat 14:30

4 - İhale dokümanı (dosya no    :  2016/1)

a) EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ ve Genel Müdürlüğümüz Web sitesi www.euas.gov.tr adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde (KDV dahil) 50,00-TL bedelle alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Yer Görme Belgesine ilişkin olarak; İhaleye teklif verecek İstekliler işin yapılacağı Özlüce HES’e giderek, santral da bulunan görevliler ile birlikte tesisi gezip, gerekli bilgileri aldıktan sonra yetkililerinden “Yer Görme” belgesini alarak teklifine eklemek zorundadır.

5 - Teklifler 05/04/2016 tarihinde saat 14.30’e kadar Keban HES İşletme Müdürlüğü Pk: 11 Keban/ELAZIĞ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimizin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacak sonuçlandırılacaktır.

2639/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

(2886 SAYILI KANUNUN 35/A MD. KAPALI TEKLİF USULÜ)

Bor Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Niğde İli Bor İlçesi Bor Belediyesine ait İlçemiz Cığızoğlu Osman Efendi Mahallesi Kızılyer Mevkiinde bulunan pafta 58, ada 1404 parsel 5 de kayıtlı 27.652,83 m2 alanındaki (E-1,60, H-30,50 mt). İmarlı arsa 6.913.208,00 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (Arttırma) ile satılacaktır.

2 - İhale konusu taşınmazın: Geçici teminatı muhammen bedelin %3'ü olup, 207.396,00 TL dir.

3 - İhale 04.04.2016 tarih ve saat 10:00'da PAZARTESİ günü Niğde İli Bor İlçesi Bor Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - Söz konusu arsa ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir.

5 - İsteklilerden istenen (Dış Zarfın içine konacak) Belgeler:

a) Teklif Mektubu (şartname ekinde örneği mevcut)

b) Kanuni ikametgâh ve Tebligat adreslerini, T.C. Vatandaşlık Numaralarını bildirir belgelerini,

c) Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya fotoğraflı onaylı sureti,

e) Noter Tasdikli İmza Sirküleri (2016 yılı )

f) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,

g) Vekâleten iştiraklerde noterden tasdikli vekâletname,

h) İhale için geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair TEMİNAT MAKBUZU veya Bor Belediyesine hitaben işin adına geçici teminat mektubu (limit içi - süresiz ve teyit yazılı)

i) Tüzel kişiler için: Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, şirket yetkilisi olduğuna dair noterden alınmış yetki belgesi, Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası,  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi alarak ihaleye katılmaları şarttır.

j) Ortak girişim için: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

k) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

l) Kesinleşmiş SGK 'dan Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge.

m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı,

n) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum, aynen kabul ve taahhüt ediyorum.” Şeklinde yazılı ve imzalanmış olacaktır.

o) Belediyemize herhangi bir mükellefiyetten dolayı borcu olanlar bu ihaleye katılamazlar. İstekliler Belediyemize borcu olmadığına dair “BORCU YOKTUR BELGESİ’ni ibraz etmek zorundadırlar.

6 - İhale Dosyası hazırlama şekli:

a) İç zarf: İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.

1 - Teklif mektubu (İstekli tarafından imzalanacaktır, teklif rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacaktır.) İç zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ve açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılacak kısmı istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

b) Dış Zarf: Dış zarfın içinde şu belgeler bulunacaktır.

1 - İç zarf

2 -  Belediyemizden temin edilen şartname (şartnamenin her sayfası onaylanacaktır.)

3 - İstenen diğer belgeler (Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konularak zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır)

7 - İhale kararı 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhaleye 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılanlar katılamazlar.

9 - İhaleye konu taşınmazın ihale onay tarihiden itibaren ihale edilen bedelin %30’unu peşin olarak Belediye veznesine yatırılacak, kalanı ise 29 Nisan 2016, 31 Mayıs 2016, 30 Haziran 2016, 29 Temmuz 2016, 31 Ağustos 2016, 30 Eylül 2016, 31 Ekim 2016 ve 30 Kasım 2016 tarihlerinde olmak üzere 8 eşit taksitler halinde Belediyemiz veznesine ödenecektir.

10 - Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde arsa bedelinin %30 peşinat kısmının ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek geçici teminat idareye irat olarak kaydedilir.

11 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

13 - İhtilaf halinde Bor Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 04.04.2016 günü saat 10:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

15 - Söz konusu arsa ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde ve Belediyemizin www.bor.bel.tr internet adresinde görülebilir.

2469/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa Doğalgaz Santralinin ihale edileceği 15/07/2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 02/05/2016 günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

T.C

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80  06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

2658/1-1


PLAZMA ŞOKLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Plazma Şoklama cihazı alımı işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 11.04.2016 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 11.04.2016 günü saat 13:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

2636/1/1-1


ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ (MAKRO ELİSA) KİTLER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlıları Bölge Kan Merkezleri ve Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı olan Enfeksiyöz Tarama Testleri (Makro Elisa) alımı işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 400,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.0(312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 11.04.2016 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 11.04.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılayı Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

2636/2/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü Mahallesi, 2727 ada, 1 no.lu parseldeki 10.945,00 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmaz ve üzerindeki muhdesatı ile birlikte

1.000.000

1.500

20.04.2016

2

Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 828 ada, 213 no.lu parseldeki 412 m2 yüzölçümlü taşınmazın 25/206 oranındaki hisseye karşılık gelen 50,00 m2 yüzölçümlü ticaret+konut alanı imarlı taşınmaz

3.000

150

20.04.2016

3

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 7 no.lu parseldeki 3.857,90 m² yüzölçümlü ticaret alanı imarlı taşınmaz

100.000

500

20.04.2016

4

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 3 no.lu parseldeki 32.158,97 m2 yüzölçümlü özel eğitim alanı imarlı taşınmaz

1.000.000

1.500

20.04.2016

5

Erzincan ili, İliç ilçesi, Fatih Mahallesi, 114 ada, 147 no.lu parseldeki 927,69 m2 yüzölçümlü resmi kurum alanı imarlı taşınmaz (üzerindeki bina ile birlikte)

10.000

250

20.04.2016

6

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 2 no.lu parseldeki 13.842,58 m2 yüzölçümlü merkezi iş alanı, turistik ve kültürel tesis, eğlence, otel, sağlık, konut, alışveriş-merkezi, kapalı otopark imarlı taşınmaz (üzerindeki bina ile birlikte)

1.000.000

1.500

04.05.2016

7

Hakkari ili, Merkez ilçesi, Berçelen (Kıran) Mahallesi, 196 ada, 4 no.lu parseldeki 1.296,84 m² yüzölçümlü resmi kurum alanı imarlı taşınmaz (üzerindeki bina ile birlikte)

50.000

400

04.05.2016

8

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1941 no.lu parseldeki 2.152,00 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 17-70 arası 54 adet bağımsız bölümlü meskenlerin bir bütün halinde

100.000

500

04.05.2016

9

Iğdır ili, Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi, 143 ada, 34 no.lu parseldeki 12.908,00 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

50.000

400

04.05.2016

10

Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Tokmacık köyü, 253 ada, 8 no.lu parseldeki 259,81 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 385/2310 arsa paylı zemin kat, 3 no.lu depolu dükkan

750

100

04.05.2016

11

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Dayınlar Mahallesi, 314 ada, 2787 no.lu parseldeki 300,00 m² yüzölçümlü resmi kurum alanı imarlı taşınmaz

20.000

300

04.05.2016

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

2654/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğü           : Aladağ                                  İhale Tarihi    : 29.03.2016

Satışın Yap. İlçe/belde      : Karacasu Beldesi                  İhale Saati      : 14:00

Satışın Yapılacağı Yer      : Satış Salonu

 

S. No

Deposu

Cinsi

Adet

Durumu

M3

Parti

Muh. Bed.

(TL)

% 3Teminat

(TL)

  1

Aladağ

İbreli Dikili Ağaç

Çs-G

4.492,197

1

126,00

16.981,00

  2

Alabarda

İbreli Dikili Ağaç

Çs

475,573

1

146,00

2.083,00

  3

Ortakıraç SD.

1 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

48

33,428

2

420,00

422,00

  4

Ortakıraç SD.

2 Sn. Ub.Kl. Çs Tom.

138

104,120

5

390,00

1.221,00

  5

Ortakıraç SD.

2 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

577

261,738

17

360,00

2.834,00

  6

Ortakıraç SD.

3 Sn. Ub.Kl. Çs Tom.

21

13,513

1

310,00

126,00

  7

Ortakıraç SD.

3 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

3957

1.452,538

60

270,00

11.798,00

  8

Sarıalan SD.

3 Sn.Ub.İn.Çs Tom.

23

7,775

1

260,00

61,00

  9

Sarıalan SD.

3 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

600

231,273

10

270,00

1.879,00

10

Çaydurt SD.

3 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

17

5,279

1

270,00

43,00

11

Sultanköy SD.

3 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

263

103,464

2

270,00

839,00

12

Ortakıraç SD.

3 Sn. Kb.Kl. Çs Tom.

188

43,372

6

230,00

303,00

13

Ortakıraç SD.

3 Sn. Nb.İn. Çs Tom.

7709

1.365,793

53

240,00

9.860,00

14

Sarıalan SD.

3 Sn. Nb.İn. Çs Tom.

1715

328,842

9

240,00

2.372,00

15

Sultanköy SD.

3 Sn. Nb.İn. Çs Tom.

151

27,787

1

240,00

201,00

16

Çaydurt SD.

3 Sn. Nb.Kl. Çk Tom.

Global

30,000

1

240,00

217,00

17

Belkaraağaç SD.

3 Sn. Nb.Kl. Çk Tom.

120

35,592

2

240,00

258,00

18

Sultanköy SD.

3 Sn. Nb.Kl. Çk Tom.

Global

30,000

1

240,00

217,00

19

Sultanköy SD.

3 Sn. Nb.İn. Çk Tom.

146

57,748

2

220,00

383,00

20

Sultanköy SD.

2 Sn. Ub. Kl. G Tom

25

27,268

1

330,00

270,00

21

Sultanköy SD.

2 Sn. Nb. Kl. G Tom.

216

İndirimli

172,690

3

300,00

1.556,00

22

Sultanköy SD.

2 Sn. Nb. Kl. G Tom.

99

68,590

1

320,00

659,00

23

Ortakıraç SD.

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

253

212,766

8

290,00

1.855,00

24

Sultanköy SD.

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

119

87,024

2

290,00

758,00

25

Sultanköy SD.

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

162

İndirimli

108,301

3

270,00

878,00

26

Sarıalan SD.

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

542

427,918

8

290,00

3.727,00

27

Çaydurt SD.

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

266

180,596

3

290,00

1.572,00

28

Belkaraağaç SD.

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

313

226,666

3

290,00

1.974,00

29

Çaydurt SD.

3 Sn. Ub. İn. G Tom.

76

24,971

1

240,00

180,00

30

Sarıalan SD.

3 Sn. Ub. İn. G Tom.

31

12,458

1

240,00

90,00

31

Ortakıraç SD.

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

3111

1.432,784

44

270,00

11.629,00

32

Sarıalan SD.

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

172

76,108

4

270,00

618,00

33

Çaydurt SD.

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

511

237,063

7

270,00

1.924,00

34

Belkaraağaç SD.

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

1345

618,779

10

270,00

5.018,00

35

Belkaraağaç SD.

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

83

İndirimli

35,842

1

250,00

269,00

36

Sultanköy SD.

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

2966

İndirimli

1.385,176

19

250,00

10.396,00

37

Sultanköy SD.

3 Sn. Kb. Kl. G Tom.

35

12,133

1

210,00

77,00

38

Sultanköy SD.

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

813

642,519

12

270,00

5.214,00

39

Ortakıraç SD.

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

6158

1.156,287

37

220,00

7.653,00

40

Sarıalan SD.

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

207

40,286

2

220,00

266,00

41

Çaydurt SD.

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

948

193,484

6

220,00

1.281,00

42

Belkaraağaç SD.

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

638

147,100

3

220,00

972,00

43

Sultanköy SD.

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

3916

İndirimli

786,731

14

200,00

4.727,00

44

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (9 Boy)

2

0,684

1

360,00

8,00

45

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk(10 Boy)

2

0,600

1

370,00

7,00

46

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk(12 Boy)

9

4,518

1

400,00

55,00

47

Ortakıraç SD.

Çs Tel Direk(11 Boy)

178

95,952

2

380,00

1.095,00

48

Ortakıraç SD.

Çs Mad. dir.

3820

335,764

21

210,00

2.122,00

49

Sarıalan SD.

Çs Mad. dir.

1395

133,196

4

210,00

842,00

50

Sultanköy SD.

Çs Mad. dir.

278

27,097

1

210,00

171,00

51

Ortakıraç SD.

Çs Kağ. od.

6197

722,198

59

170,00

3.713,00

52

Sarıalan SD.

Çs Kağ. od.

4196

426,190

19

170,00

2.184,00

53

Çaydurt SD.

Çk Kağ. od.

Global

60,000

4

170,00

308,00

54

Sultanköy SD.

Çk Kağ. od.

Global

50,000

2

170,00

256,00

55

Ortakıraç SD.

G Kağ. od.

4795

534,341

30

170,00

2.739,00

56

Sarıalan SD.

G Kağ. od.

1129

146,340

6

170,00

750,00

57

Çaydurt SD.

G Kağ. od.

1618

İndirimli

133,102

8

155,00

624,00

58

Sultanköy SD.

G Kağ. od.

10993

İndirimli

1.560,302

40

155,00

7.280,00

59

Sultanköy SD.

G Kağ. od.

Global

80,000

4

170,00

411,00

60

Sultanköy SD.

3.SNB KKK Meşe Tom.

42

İndirimli

9,966

1

260,00

78,00

61

Sultanköy SD.

3.SKB KKK Meşe Tom.

43

İndirimli

7,976

1

220,00

53,00

62

Sultanköy SD.

M Kağ. od.

158

İndirimli

16,531

1

160,00

80,00

63

Çaydurt SD.

3 Sn. Nb.Kl. Çk Tom.

125

T. İrat

57,030

1

270,00

462,00

64

Çaydurt SD.

3 Sn. Nb.İn. Çk Tom.

295

T. İrat

43,882

2

220,00

291,00

65

Çaydurt SD.

3 Sn. Kb. Kl. G Tom.

53

T. İrat

10,619

1

230,00

74,00

TOPLAM

21.869,830

580

139.264,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 580 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (on)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

TEL: 0374 262 96 60-61        FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

2616/1-1


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen arsanın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati             :  31.Mart.2016 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer                :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

2 - ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

2.1. Vadeli Ödemelerde                :  İhalede belirlenen bedelin %50’si peşin, geri kalan kısmı ise 24 ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %4,5 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

2.2. Peşin Ödemelerde                  :  İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir.

3 - K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.:

3.1. Aşağıdaki taşınmaz, ilgili Kanun gereği K.D.V. den muaf tutulmuştur.

3.2. Peşinatlar ile birlikte, varsa K.D.V. ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

4 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2013 tarihinden ihale tarihine kadar)

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince aşağıdaki taşınmaz ile ilgili olarak;

4.8.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

4.8.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

4.8.3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 31.Mart.2016 tarihinde saat 13:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.

 

Cinsi

 

Mahalle

Ada / Parsel

Mevkii

İmar Durumu

Yüzölçümü

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

Arsa

X

L. H. P.

1746 / 101

Kütahya – Tavşanlı Yolu (Sağ)

Eski Kamyon Garajı

Ticari Tesisler, Otel Tesisleri, Turizm Tesisleri ve Özel Eğitim Tesisleri Alanı

14.718,81

4.075.000,00 TL

122.250,00 TL

14:00

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

2622/1-1


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 4,50 TL ile en çok 1.665.401,01 TL arasında değişen; 29/03/2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutan da en az 0,45 TL, en çok 100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay, Şarj Aleti, Güneş Enerjisi Vakum Tüpü, İş Makinası Aksam ve Parçaları, Alet Sandığı, Muhtelif Zücaciye, Hava Kompresörü, Meyan Kökü, Örme Kumaş (Tela), Elle İşletilen Anahtarlar, Bebek Arabası Kumaştan üst ve alt şiltesi, Konteyner, Santrifüj Makinası, Oyuncak, Şeker vb. cinsi 37 grup eşya; açık artırma suretiyle,

Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 30/03/2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2621/1-1