18 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29628

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET OMURGA ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


45.000 TON PAKETLİ KURU ÇAYIN TAHMİL VE TAHLİYESİ İÇİN HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MÜESSESEMİZİN İHTİYACI OLAN 1 ADET İHALE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHDE YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


DEKAPAJ MALZEMELERİ KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE DÖKÜM SAHALARI DÜZELTME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YALANKOZ&PİYANKO SAHALARI JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMİZLİK İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 64 KALEM BİLYALI RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, EMİNETTİN MAHALLESİ, 522 ADA, 10 PARSELDE KAYITLI 400 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE ÖĞRENCİ EVİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET 3 PARÇALI VOLAN DİŞLİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET OMURGA ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ihtiyacı 2 adet omurga anahtarı alımı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.02.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1466/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.200.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

ZİHNİDERİN Çay Fabrikası Müdürlüğü/Boğaz Mah./Merkez - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2016 günü saat 14.00’a kadar ZİHNİDERİN ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ZİNİDERİN Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1160/1-1


MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 100.450 Lt. Motorin - 87.550 Lt. Motorin (Diğer)-40.650 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler şartname konusu iş için Ek. 1 (Kısmı Teklife Kapalı Üniteler)’de yer alan ünitelerin (46 adet) akaryakıt ihtiyaç miktarının tamamına, Ek. 2 (Kısmı Teklife Açık Üniteler)’de yer alan ünitelerden (12 adet) ise en az bir ünitenin akaryakıt ihtiyaç miktarının tamamına teklif vermek koşulu ile ünite bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1245/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - 2016 yılı yaş çay kampanyasında Müdürlüğümüz tarafından 5.200.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında kapalı zarf usulü teklif alma ve “Açık İhale” yöntemiyle ihale edilecektir.

2 - Bu İhaleye ait Teknik ve İdari şartnameler Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin “İdari ve Teknik Şartname” esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2016 Salı günü saat 14:00’a kadar Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00 da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelecek gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz. Telgraf, teleks, faks v.b. araçlarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler, yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon), ihale tarihinden sonra en az 40 gün süreli olacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri KDV hariç toplam bedelin enaz %3 ünden az olmamak üzere “Geçici Teminat” vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 olarak alınır.

9 - İhale Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’na tabi olmayıp Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

982/1-1


45.000 TON PAKETLİ KURU ÇAYIN TAHMİL VE TAHLİYESİ İÇİN HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüzün 45.000 ton paketli kuru çayın tahmil tahliye hizmet alımı işinin, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü İZMİR

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2016 günü saat 14:30’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1282/1-1


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Konya/Karapınar-Karaman/Ayrancı Kömür Havzası sondajlı etüt projesinin JORC veya NI 43-101 standartlarında yönetilmesi, değerlendirilmesi ve kaynak-rezerv raporlarının hazırlanması işine ait danışmanlık hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2016/28110

Dosya No                                     :  TDB-DT-2016/02-HİZ-2600

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ ANKARA

c) Telefon numarası                      :  0 312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                          :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi: -

2 - İhale konusu malın adı,

     niteliği, türü ve miktarı             :  Konya/Karapınar-Karaman/Ayrancı Kömür Havzası sondajlı etüt projesinin JORC veya NI 43-101 standartlarında yönetilmesi, değerlendirilmesi ve kaynak-rezerv raporlarının hazırlanması işine ait danışmanlık hizmet alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer  :  Konya/Karapınar-Karaman/Ayrancı Kömür Havzası

b) Teslim tarihi/işin süresi            :  (42 ay) 1278 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli              :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği

    satın alınabileceği yer                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 20 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                               :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                     :  05.05.2016 Perşembe günü, saat: 14:00

e)Tekliflerin verileceği yer            :  Teklifler 05.05.2016 saat: 14.00’e kadar; EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                           :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1462/1-1


MÜESSESEMİZİN İHTİYACI OLAN 1 ADET İHALE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHDE YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Faks: 612 20 13-613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

NİTELİĞİ-TÜRÜ-MİKTARI

İHALE KAYIT NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

SÜRE

1

Ege Linyitleri Müessesesi Müdürlüğüne ait Kriblaj Tesislerinin Çalıştırılması işidir

2016/37125

2016-270

07.03.2016

14:00

365 gün

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)'dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1455/1-1


DEKAPAJ MALZEMELERİ KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE DÖKÜM SAHALARI DÜZELTME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Yozgat ili Sorgun ilçesi hudutları dahilinde 1079 İR 510 nolu ruhsat sahasında K. Köhnede açık ocaklardaki ±%30 toleranslı 1.500.000 m3 örtü malzemesini Yüklenici firma tarafından kazılması, yüklenmesi, ve 1.100.000 m3 ünün 2.000 - 2.200 metre mesafedeki döküm sahasına kalan 400.000 m3’ün ise 1.300 metre mesafedeki ocak içine iç döküm olarak taşınması serilmesi ve işverenin istediği şekilde döküm sahalarının düzenlenmesi işidir. İşin durumuna göre işverenin istediği şekilde döküm yapılacak sahalarda ±%30 tolerans gösterebilir.

2 - Teklif mektuplarının 17.03.2016 Perşembe günü saat: 15.00’e kadar Kızılırmak Sokak No: 45 Kocatepe/Ankara adresimizde Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisimize verilmiş olacaktır.

3 - İlgili Şartname belirtilen adresteki Satın Alma ve Pazarlama Servisinden 100,00 TL. ücret karşılığında temin edilecektir.

4 - Şirketimiz İhale Yasasına tabi değildir.

Tel: 0 312 418 96 97 - 418 24 83

1463/1-1


YALANKOZ&PİYANKO SAHALARI JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMİZLİK İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası (KİK)     :  2016/32048

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  T.P ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ P.K. 9   02040 ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (416) 227 28 11 - Faks: 0 (416) 227 28 20

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı                                     :  TP ADIYAMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ YALANKOZ&PİYANKO SAHALARI JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMİZLİK İŞİ

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  8 jeneratör ustası, 4 temizlik işçisi

c) Yapılacağı Yer                    :  T.P Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Piyanko ve Yalankoz Sahaları

d) İşin Süresi                          :  Yer Tesliminden İtibaren 1095 Gün (36 AY/3 YIL)

e) İhale Şekli                           :  Açık İhale Usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde: 23)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.P Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  17/03/2016 - Perşembe Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminat

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - İhale dokümanı T.P. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - İhale, KİK’nun Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç, KİK tarafından Ortaklığımıza tanınan İstisna Kapsamında (3/g) olup, Ortaklığımızın Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: İstekliler teklif mektuplarını T.P. Bölge Müdürlüğü birinci kat Muhaberat Servisine en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar elden vermek veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmak zorundadır.

DİĞER HUSUSLAR

İSTEKLİLER İHALE DOKÜMAN BEDELİ OLAN 250 TL´Yİ TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. ADIYAMAN MERKEZ ŞUBESİ TR26000100018436215883-5002 NOLU TPAO HESABINA MAKBUZ KARŞILIĞI YATIRARAK; İSTEKLİ VEYA VEKALET VERDİĞİ KİŞİLERCE TP ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE DOKÜMANINI TEMİN EDEBİLİRLER.

1352/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 64 KALEM BİLYALI RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2016/33659

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:0-372.259 47 94 – 84

                                                         Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i           

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  64 Kalem Bilyalı Rulman

b) Teslim yeri                               :  Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar rulmanları 90 günde teslim edecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  01.03.2016 Salı – saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1615005

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1 Rulman malzeme ve mikro temizlik değerlerini gösterir sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir. Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış teknik şartnamemizin 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen rulman markaları için tekliflerde bu sertifikalar aranmayacaktır. İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz ve mikro temizlik sertifikalarını vereceklerdir

4.2.2 Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeilerini ayrı ayrı belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik şartnamemiz doğrultusunda değerlendirilmeye alınacaktır.

4.2.3 Dengi rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik özellikler, yerine montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından bu şartnamede belirtilen rulmanlara aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir.

4.2.4 Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribütörü veya temsilcisi olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2.5 Rulmanların üzerinde ve kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları yazılmış olacaktır.

4.2.6 Rulmanlar teknik şartnamemizin 2.3, 2.5 ve 2.6’ncı maddelerde belirtilen özellikler yönünden Resmi veya özel kuruluşlarda bulunan ISO veya TSE belgeli tam teşekküllü laboratuvarlarda testleri yapılacaktır.

4.2.7 Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 01.03.2016 Salı – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1523/1-1


RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, EMİNETTİN MAHALLESİ, 522 ADA, 10 PARSELDE KAYITLI 400 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE ÖĞRENCİ EVİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Rize İli, Merkez İlçesi, Eminettin Mahallesi, 522 ada, 10 parselde kayıtlı 400 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine öğrenci evi yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16.03.2016 günü saat 10:30’a kadar Eminettin Mah. Cumhuriyet Cad. Valilik Karşısı Eski Vali Konağı/Rize adresindeki Türk Kızılayı Rize Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.03.2016 günü saat 11:00’da Eminettin Mah. Cumhuriyet Cad. Valilik Karşısı Eski Vali Konağı/Rize adresindeki Türk Kızılayı Rize Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1465/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal mineralli Sular Kanunu 10. madde 1. fıkrası (c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - Aşağıda İlçesi, Mahallesi- mevkii, Pafta, alanı, Erişim no, yıllık muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 29/02/2016 Pazartesi günü Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.

3 - İhaleye Katılabilmek İçin:

a) Tebligat Adresini gösterir belge,

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için) getirilmesi gerekmektedir.

e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.

f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (Sözleşmenin yapılacağı tarihte Borcu Yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

7 - Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

8 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9 - İhalesi yapılacak olan sahanın koordinatları www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

İlçesi

Erişin No

Pafta

Alan

Hektar

İhale Bedeli TL

(KDV Hariç)

Geçici Teminat Miktarı

% 3 TL

İhale Tarihi ve Saati

Kocasinan

3271983

K34a1

552,22

28.467,99 TL

854.03 TL

29/02/2016    Saat:14:00

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

681521

683183

682457

681590

680584

678952

679680

681200

Yukarı (X)

4312303

4311355

4309686

4309847

4308746

4310528

4311025

4309613

1329/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 03.03.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                          - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                     - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                        - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, proje ortaklık giderleri, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra

No

İlçesi

Mevkii

Ada/

Parsel

Plan

Amacı

Durumu

Alanı

(m2)

Hisse

(m2)

Hmax

Emsal

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Saati

1

Çankaya

Çukurca

26800/14

Konut

Arsa+Bina

923,00

923

4 Kat

E:1.40

8,923,098.99

267,692.97

14:00

2

Çankaya

Harbiye

2848/16

Konut

Arsa

3.137,00

TAM

Hmax: serbest

E:1.60

6,587,700.00

197,631.00

14:02

3

Çankaya

Alacaatlı

44551/5

S.K.T

Arsa

829,33

TAM

Hmax: serbest

E:1.60

414,665.00

12,439.95

14:04

4

Çankaya

Çayyolu

44058/1

K.Ç.A

Arsa

11.312,00

3.471,00

Hmax: serbest

E:1.50

7,809,750.00

234,292.50

14:06

5

Çankaya

Alacaatlı

44550/6

Konut

Arsa

2.125,65

TAM

Hmax: serbest

E:0.50

1,062,825.00

31,884.75

14:08

6

Keçiören

Uyanış

32952/7

Konut

Arsa

159,00

155,00

5 Kat

124,000.00

3,720.00

14:10

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

1448/1-1


LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET 3 PARÇALI VOLAN DİŞLİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2016/38035

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktar      :  20 ADET 3 PARÇALI VOLAN DİŞLİSİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 17.03.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1456/1-1