11 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29621

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standartları Enstitüsü Malatya Belgelendirme Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


Adalet Bakanlığından:

Kayseri 4. İcra Müdürlüğünün 2002/8803 (yeni 2014/18616) Esas sayılı takip dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1146/1-1

—————

Marmaris 1. İcra Müdürlüğünün 2015/2718 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1147/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Abdullah Baba Vakfı, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 08/12/2015 tarihli, E: 2015/19778, K: 2015/18055 sayılı kararıyla onanan; Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/05/2015 tarihli ve E: 2013/470, K: 2015/211 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1199/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ve Şanlıurfa illeri dahilinde ARİ/TPO/K/M41-c1-2 paftasında 1 adet işletme ruhsatı iktisabı için 01.02.2016 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

1218/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.10.2015 gün ve 200 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 2526 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95544/1 (eski 993/1) ve 95545/1 (eski 992/1) parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

1217/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Profesör kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Doçent kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım,

Profesör, Doçent başvuruları için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Kablosuz Haberleşme için sinyal işleme, bilişsel radyo, spektrum sezme ve sinyal tanıma

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı veya Yapı

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

1200/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları, Oyunculuk

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1226/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 11/02/2016

Son Başvuru Tarihi             : 25/02/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 29/02/2016 günü saat:14:00’te Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizyoterapi alanında yüksek lisans yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

3

Tıp Fakültesi, Sağlık Yönetimi, İşletme, Sağlık Kurumları veya Sağlık İşletmeleri Yönetimi lisans mezunu veya Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık İşletmeleri Yönetimi veya İşletme alanında yüksek lisans/doktora yapmış olmak.

1268/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Doçent

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doçent

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doçent

2

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası Ticaret

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

AB-Türkiye iktisadi ilişkileri ve çevre ekonomisi konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Bilişim Yönetimi

Doçent

1

 

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

 

Mühendislik Fakültesi

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Bilimleri

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Mantık

Doçent

1

 

Turizm İşlt.ve Otelcilik YO

Konaklama İşletmeciliği

Doçent

1

 

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl.

Doçent

1

 

1219/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İstatistik Bölümü

 

 

 

İstatistik Teorisi

1

 

Genelleştirilmiş sıra istatistikleri, rekor değerler, dağılım karakterizasyonu, rasgele sıkıştırma, ikiz verileriyle yapısal eşitlik modelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

 

 

Malzeme

1

 

Vakum infiltrasyon yöntemiyle metal matrisli kompozit malzeme üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

 

 

Ulaştırma

1

 

Sinyalize kavşaklarda gecikme tahmini ve trafik kazaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yapı

 

1

Beton kırılmasında çentik ve boyut etkisi üzerine ve korbon nano tüplerin betonda kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Bölümü

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi

1

 

İlgili alanda Doçentliğini alıp, sosyal öğrenme teorisinin fen öğretimindeki uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

1

İlgili alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak; çok boyutlu madde tepki kuramı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

 

 

 

İktisat Teorisi

1

 

--

TOPLAM

5

2

 

1110/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/01/2016, 21/01/2016 ve 28/01/2016 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Afyon Biyogaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Afyon-1 Biyogaz Santrali

07/01/2016 tarihli ve 6052-13 sayılı Kurul Kararı ile 30 (otuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

21/01/2016 tarihli ve 6074-2 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

3

İdeal Perakende Elektrik Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

21/01/2016 tarihli ve 6074-3 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

4

Tam Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

21/01/2016 tarihli ve 6074-4 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

5

Tinmar Enerji Ticaret Limited Şirketi

Tedarik Lisansı

 

21/01/2016 tarihli ve 6074-5 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

6

IC İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Girlevik-II Mercan HES

21/01/2016 tarihli ve 6074-35 sayılı Kurul Kararı ile 29/03/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere üretim lisansı verilmiştir.

7

Çan Kömür ve İnşaat Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Çan-2 Termik Santrali

28/01/2016 tarihli ve 6083-2 sayılı Kurul Kararı ile 17 (onyedi) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

8

Karkey Karadeniz Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Umurlu-2 JES

28/01/2016 tarihli ve 6083-18 sayılı Kurul Kararı ile 23 (yirmiüç) yıl, 2 (iki) ay, 18 (onsekiz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

TÜRÜ

TİPİ / PROJESİ

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NO

SONA ERDİRME TARİHİ VE

KURUL KARARI NO

1

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş.

Üretim Lisansı

ABS Alçı Gölbaşı Otoprodüktör Santrali

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-20/2720 numaralı

02/12/2015 tarihli ve 5898-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Entek Elektrik Üretimi A.Ş.

Üretim Lisansı

Koç Üniversitesi Kojenerasyon Santrali

28/09/2004 tarihli ve EÜ/369-2/480 numaralı

21/01/2016 tarihli ve 6074-9 sayılı Kurul Kararı ile 31/01/2016 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

3

Serbeton Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Doruklu Regülatörü ve HES

08/11/2012 tarihli ve EÜ/4108-1/2461 numaralı

21/01/2016 tarihli ve 6074-21 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Dünya Enerji Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kocatepe RES

09/05/2012 tarihli ve EÜ/3821-3/2325 numaralı

28/01/2016 tarihli ve 6083-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

28/01/2016 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

28/01/2016 tarihli ve 6084-3 sayılı Kurul Kararı ile 28/01/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE KURUL KARARI NO

1

Ataerk Akaryakıt Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

26/06/2014 tarihli ve CNG/5089-4/357 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

21/01/2016 tarihli ve 6075-7 sayılı Kurul Kararı ile 21/01/2016 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

2

Osman Türkoğlu Nakliyat Otomotiv ve Gıda Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi

12/05/2011 tarihli ve DİL/3211-2/242 sayılı

İletim (LNG) Lisansı

28/01/2016 tarihli ve 6084-4 sayılı Kurul Kararı ile 28/01/2016 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2016 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

High Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

12/01/2016 tarihli ve 6065-2 sayılı Kurul Kararı ile 12/01/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE SAYISI

1

Batı Karadeniz Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

21.08.2009 tarih ve İHR/2214-7/26465 numaralı

İhrakiye Teslimi Lisansı

12/01/2016 tarihli ve

6065-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

2

Magus Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi’

07/07/2005 tarihli ve MYĞ/509-45/12184 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

21/01/2016 tarihli ve

6076-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

3

Garzan Petrol Nakliyat Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

05/03/2009 tarih ve DEP/2003-5/25704 numaralı

Depolama Lisansı

21/01/2016 tarihli ve

6076-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

4

Y.E.S. Yenilenebilir Enerji Akaryakıt Gıda Kimya Tarım Ürünleri ve Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

25.11.2014 tarihli ve İŞL/5321-1/34934 sayılı

İşleme Lisansı

28/01/2016 tarihli ve

6085-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2015, 24/12/2015 ve 31/12/2015 tarihli Kararlarıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Asya Gaz Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

LPG dağıtıcı lisansı

10/12/2015 tarihli ve 5909-1 sayılı Kurul Kararı ile 10/12/2015 tarihinden itibaren 15 yıl (onbeş) süreli

2

NARGAZ LPG Dolum Tevzii İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG dağıtıcı lisansı

24/12/2015 tarihli ve 5970-2 sayılı Kurul Kararı ile 24/12/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi

LPG dağıtıcı lisansı

31/12/2015 tarihli ve 6044-2 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2015 tarihinden itibaren 15 yıl (onbeş) süreli

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/01/2016 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir:

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Argaz Lpg Dolum Tevzii İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG dağıtıcı lisansı

28/01/2016 tarihli ve 6095 sayılı Kurul Kararı ile 28/01/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

1203/1-1


Türk Standartları Enstitüsü Malatya Belgelendirme Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA

NO

FİRMA ADI

ADRESİ

BELGE NO VE FESİH TARİHİ

STANDART NUMARASI

FESİH SEBEBİ

  1

MALATYA AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MER (ABİGEM A.Ş.)

İNÖNÜ CAD. PTT YANI MALATYALILAR İŞ MER. KAT: 3

44-HYB-312 07.12.2015

TS 13573

Firma Talebi

  2

ÖZSA İŞ MAKİNALARI OTO TEKS. GIDA İNŞ. TAŞIMACILIK ELEKTRONİK EŞYA OTO. KİR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 37. BLOK NO: 14

44-HYB-404 15.12.2015

TS 12510

Talimata Aykırılık

  3

NECATİ DİNÇ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FUZULİ CAD. NO: 6

44-HYB-170 15.12.2015

TS 13273

Talimata Aykırılık

  4

ALTUNAY ASANSÖR ELEKTRİK TARIM MADEN TİC. VE SAN. LTD. ŞTL

HACI ABDİ MAH. HASANBEY CAD. 1. SOK. SADIKLAR AP. NO: 29

44.HYB-3719 07.01.2016

TS 12255

Firma Talebi

  5

OTO GELİŞİM OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YENİ SANAYİ SİTESİ 7. CAD. 14. SOK. NO: l

44.HYB-150 11.01.2016

TS 12047

Talimata Aykırılık

  6

NASA TEKNİK SERVİS BİLGİSAYAR YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT GÜVENLİK TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

İSMETİYE MAH. İSMETİYE SOK. NURİ İLYASOĞLU İŞ MERKEZİ ALTI N0: 5/A

44-HYB-327 07.01.2016

TS 12498 TS 10956

Firma Talebi

  7

MALATYA GOKO ELEKTRONİK EV GEREÇLERİ OTO TİC.VE PAZ. LTD. ŞTİ.

NASUHİ CAD. ANTEPLİ SOK. NO: 34/F

44-HYB-363 01.02.2016

TS 12540

Firma Talebi

  8

ERGİNLER PET. TURİZM İNŞ. TEM. ORMAN ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AŞAĞI ULUPINAR MAH. AKTEPE MEVKİİ/DARENDE

44-HYB-3721 01.02.2016

TS 12663-TS 11939, TS 12820

Talimata Aykırılık

  9

VENDEKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

ÇÖŞNÜK MAH. EŞREF BİTLİS CAD. BOZBEY APT. NO: 53/23

44-HYB-3722 01.02.2016

TS 12498

Talimata Aykırılık

10

ALAADDİN BAŞ YİĞİT - DOKÜMAN TİCARET

NURİYE MAH. SEMT HALEP CAD. 75/A

44-HYB-3701 05.02.2016

TS 12498-TS 12134-TS 10956-TS 10079-TS 12125

Talimata Aykırılık

1179/1-1