29 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29608

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


SABUNCULAR VE FINDIKLI ÇAY FABRİKALARI BUHAR TESİSATI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DÜKKAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


AÇIK İHALE USULÜ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜLÜ YARDIMCILI VİNÇLİ KAMYON ARAÇ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TP Batman Bölge Müdürlüğünden:


KURUMUMUZ AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İLE ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI ARASI KÖMÜR NAKLİ VE BOŞALTILMASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TİCARİ TAKSİ (T) PLAKA 10 YILLIK SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ekonomi Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 4 kalem büro mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/02/2016 günü, en geç saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

736/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile Bursa Doğalgaz Santrali’nin özelleştirilmeleri amacıyla ihale edilecekleri, 15/07/2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati;

• Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali için 15/03/2016 günü saat 17:00’ye,

• Bursa Doğalgaz Santrali için ise 21/03/2016 günü saat 17:00’ye

kadar uzatılmıştır.

                                                                           T.C.

                                                                BAŞBAKANLIK

                                           ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

                                Ziya Gökalp Caddesi No: 80     06600 Kurtuluş/ANKARA

                                       Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

772/1-1


SABUNCULAR VE FINDIKLI ÇAY FABRİKALARI BUHAR TESİSATI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Sabuncular ve Fındıklı Çay Fabrikaları Buhar Tesisatı Ekipmanları Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.02.2016 günü saat: 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

496/1-1


DÜKKAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Ekmekçi Mahallesi, 675 ada, 11 parsel üzerinde bulunan 3’üncü kat 46 no’lu dükkan nitelikli taşınmazın satışı 02 Mart 2016 Çarşamba günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Kahramanmaraş Şube Başkanlığına (Azerbaycan Bulvarı Gedemenli İş Merkezi Kat: 2 No: 9 KAHRAMANMARAŞ) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Kahramanmaraş Şube Başkanlığı’ndan (Azerbaycan Bulvarı Gedemenli İş Merkezi Kat: 2 No: 9 KAHRAMANMARAŞ) temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı - (0 312) 303 73 78 - 79 - 72

                   THK Kahramanmaraş Şube Başkanlığı - (0 344) 214 25 17

745/1-1


AÇIK İHALE USULÜ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜLÜ YARDIMCILI VİNÇLİ KAMYON ARAÇ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TP Batman Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2016/12126

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası             :  (488) 213 27 10 (6 Hat)

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  www.aserol@tp.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  TP Batman Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Havuz Sistemi Kapsamında Arama, Üretim, Sondaj ve Kuyu Tamamlama Hizmetleri faaliyetlerinin hizmetlerinde çalıştırılmak üzere en az 2013 model ve üstü 3 adet Sürücü ve Sürücü Yardımcılı Vinçli Kamyon Araç Kiralama İşi.-Açık İhale

b) Yapılacağı yer                              :  TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) İşin süresi ve başlama tarihi         :  SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP - İKİ YIL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati                              :  01.03.2016   SAAT 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, Teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünde İsteklinin adına alınmış K1 Yetki Belgesine sahip olması gerekir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

631/1-1


KURUMUMUZ AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İLE ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI ARASI KÖMÜR NAKLİ VE BOŞALTILMASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.259 47 78 /

                                                         Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin adı

 

S. No

 

Birimi

Miktarı

1

Amasra Müessesesi kömürlerinin Çatalağzı-B Termik Santrali stok sahasına nakli ve boşaltılması

TL/ Ton

30.000 ton ±%20 toleranslı

 

İşin Başlama ve bitiş tarihi            :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip derhal işe başlanılacak olup 31.12.2016 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  22.02.2016 - Pazartesi saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1613801

d) İhale kayıt no                            :  2016/12163

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Ulaştırma Bakanlığından alınmış Karayolları Taşıma Yetki Belgesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 22.02.2016-Pazartesi Günü–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

756/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 600.000 ton kömürün Soma B Termik Santralı 1-4 (Yırca kapı) ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2016/15314

2016-133

17/02/2016

saat: 14:00

150 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma /Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111  45500  Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

741/1-1


TİCARİ TAKSİ (T) PLAKA 10 YILLIK SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

(ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

Van Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 08/01/2015 tarih ve 002 sayılı kararı ile Van büyükşehir Belediyesi İl sınırları içinde bulunan Başkale-Çatak-Çaldıran-Erciş-Gürpınar-Muradiye-Saray-Özalp ve Bahçesaray ilçelerinde Ticari Taksi (T) Plaka Hizmetlerinin 5216 ve 5393 sayılı Belediye kanunun 18. e fıkrası gereğince sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllık kiralama intifa hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İŞİN ADI          :  Van Büyükşehir Belediyesi il sınırları dahilinde kalan Ticari Taksi (T) Plaka hizmetlerinin (İntifa) kullanım hakkının 10 yıllık sınırlı hizmetinin kiraya verilmesi.

2 - NİTELİĞİ         :  Ticari Taksi (T) Plaka hizmetinin intifa hakkı.

3 - İHALE YERİ    :  Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME toplantı salonu Cumhuriyet Cad. Mavi Plaza İş Merkezi kat: 3 İPEKYOLU/VAN

4 - MİKTARI         : 

 

İLÇE ADI

İHALE EDİLECEK (T) PLAKA SAYISI

1 (BİR) PLAKANIN MUHAMMEN

BEDELİ + KDV

1 (BİR) PLAKANIN GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI %3

BAHÇESARAY

15

1.500.00

45.00

BAŞKALE

65

7.500.00

225.00

ÇALDIRAN

50

5.000.00

150.00

ÇATAK

30

2.000.00

60.00

ERCİŞ

70

13.000.00

390.00

GEVAŞ

-

-

 

GÜRPINAR

30

5.000.00

150.00

MURADİYE

65

7.000.00

210.00

ÖZALP

90

7.000.00

210.00

SARAY

30

5.000.00

150.00

 

5 - ŞARTNAME VE EKLERİ

a) Alacağı Yer                                        :  Van Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Cad. Mavi Plaza İş Merkezi kat: 3 İPEKYOLU/VAN

b) Şartname Bedeli                                 :  50,00 (Elli) TL.

6 - İHALE TARİHİ                               :  Bahçesaray, Çaldıran ve Özalp İlçesi 09/02/2016 Salı günü Saat 14:00’da Erciş ve Muradiye İlçesi 10/02/2016 Çarşamba günü Saat 14:00 da Başkale, Çatak Gürpınar ve Saray İlçesi 11/02/2016 Perşembe günü Saat 14:00 da

7 - İHALE USULÜ                               :  2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık artırma usulü

8 - İHALEYİ YAPACAK MAKAM        :  Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni

İHALE YE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE -

1. İhaleye sadece Gerçek kişiler katılabilecektir. İhaleye girecek gerçek kişinin ihaleye girdiği ilçede en az 2 yıl ikamet ettiğine dair kanuni ikametgahı ibaresi (ilgili kurum ve muhtarlıktan) elle yazılı olacaktır, Teklif Sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,

2. İmza sirküleri,

3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

4. Teklif Alma Şartnamesinde yazılı şartlara göre en az %3 geçici teminatı vermesi. (Nakit olarak yatırılacak Geçici teminatlar Halk Bankası Van Şubesi TR 07000001 Nolu hesaba yatırılacaktır.)

5. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belgeyi ibraz edecektir.

6. İhale Dokümanı Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi her gün mesai dahilinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığına 50.00 TL. karşılığında alınabilir;

7. İhale üzerine kaldığında taşıtlarda aranacak şartlara uygun aracı (60) gün bir ay içerisinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.

8. İhaleye katılacak Gerçek kişiler bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Van Büyükşehir Belediyesinde herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge,

9. Kiraya verilecek (T plaka) işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale sonunda Kira bedeline KDV hesaplanarak eklenecektir.

10. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, Kira bedelinin tamamı peşin, tahsil edilecektir.

11. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü

(Bahçesaray, Çaldıran ve Özalp 09.02.2016 Salı günü saat 14:00’de)

(Erciş ve Muradiye 10.02.2016 Çarşamba günü 14:00 de)

(Başkale, Çatak, Gürpınar ve Saray 11.02.2016 Perşembe günü 14:00’de) Ulaşım Daire Başkanlığı UKOME toplantı salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli bizzat ihalede bulunmak zorundadır.

12. İhale Komisyonu ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca yapıp yapmamakta, serbesttir.

13. Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak. İhaleye katılamaz.

14. İhaleye katılacak gerçek kişinin nüfus cüzdan sureti, en az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olması zorunludur.

15. İhale kazanan iştirakçilerin Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 039 Sayılı kararı ile yürürlüğe giren T plaka hizmet yönetmeliği kapsamında çalışacaklardır.23.12.2014 tarih ve 70 sayılı Van Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurul kararı ile ilçelere tahsis edilen plakalar verilecektir. Ayrıca 10.11.2003/25285 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 02.04.1986 tarihli ve 86/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Kanuna göre Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Noter onaylı taahhütnameyi vermesi zorunludur

757/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1,13 TL ile en çok 250.000,00 TL arasında değişen; 22.02.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,11 TL, en çok 25.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, dişçilikte kullanılan scanner, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, oto teybi, dvd oynatıcı, ütü, tost makinası, fritöz, muhtelif oto lastiği, oto beyni, çocuk arabası, jeneratör, tv, çim biçme mak., matkap, mikrodalga fırın, kol saati, av fişeği vb. cinsi 97 grup eşya; açık artırma suretiyle, Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No: 44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda  23.02.2016 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

653/1-1