19 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29598

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çaycuma Belediyesinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası A.Ş Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çaycuma Belediyesinden:

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Türü ve Şekli

Çaycuma Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde ulusal, serbest, mimari proje yarışması olarak “Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Zonguldak ili Çaycuma ilçesi, Yeni Mahalle sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti Çaycuma Belediyesi’ne ait olan 200 numaralı ada 1 numaralı parsel ve 40 numaralı ada 237 numaralı parselde bulunmaktadır. Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Çaycuma Spor Merkezi’nin tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı                   :  19 Ocak 2016, Salı

• Soru sormak için son tarih   :  4 Şubat 2016, Perşembe

• Cevapların ilanı                    :  6 Şubat 2016, Cumartesi

• Projelerin teslimi                  :  21 Mart 2016, Pazartesi

• Kargoyla gönderimin son

  teslim alım tarihi                   :  24 Mart 2016, Perşembe

• Jüri çalışması başlangıcı       :  26 Mart 2016, Cumartesi

• Kolokyum                            :  2 Nisan 2016, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Bülent KANTARCI, Çaycuma Belediye Başkanı

• Zühtü Fuat KALAYCI, Mimar & Çaycuma Belediye Meclisi Üyesi

• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Adnan AKSU, Mimar

• Tülin HADİ, Mimar

• Feride ÖNAL, Mimar

• Özcan UYGUR, Mimar (Jüri Başkanı)

• Atilla TEKİN, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

• Ramazan AVCI, Mimar

• Tuna Han KOÇ, Mimar

• Olcay AYDIN, İnşaat Mühendisi

Raportörler

• Soner DEMİR, Peyzaj mimarı

• Timuçin PAK, Peyzaj mimarı

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül     :  10.000 TL

• 2. Ödül     :  8.000 TL

•3. Ödül      :  6.000 TL

• Mansiyon :  3.000 TL (5 adet)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.caycuma.bel.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 10 TL (On Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi    :  Çaycuma Belediyesi, Halkbank Çaycuma Şubesi

IBAN                         :  TR 50 0001 2009 8090 0007 0000 17

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri

İdarenin Adı               :  Çaycuma Belediyesi

Adres                         :  Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 2 Çaycuma, Zonguldak

Telefon                       :  +90 372 615 4944

E-posta                       :  havuzyarismasi@caycuma.bel.tr

420/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İmam Ali Vakfı

VAKFEDENLER: Erkan ERDAĞI, Yakup YAŞLAK, Beyler KOÇER, Selçuk HASANOĞULLARI, Ziyaettin UMUTOĞLU, Orhan BULUT, Bülent YANAR

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/12/2015 tarihinde kesinleşen 22/10/2015 tarih ve E. 2015/11, K. 2015/485 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Mevzuatın müsaadesiyle ve hükümetten izin alınabilme şartıyla Kur’an Kursu, camii, kültür ve eğitim merkezi yaptırma ve yaşatmaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için yine mevzuatın müsaadesi ve gereken izinler alınarak diğer kurumlarla işbirliği yapmak. Yukarıda belirtilen ana amaç ve işbirliği için gerekli izin alınıncaya kadar öğretici yayın faaliyeti sürdürmek. Yine ana amacın gerçekleşmesine bağımlı olmaksızın, bu konuda eğitim almak isteyen öğrencilere burs vermektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-(yüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Erkan ERDAĞI, Yakup YAŞLAK, Beyler KOÇER, Selçuk HASANOĞULLARI, Ziyaettin UMUTOĞLU, Orhan BULUT, Bülent YANAR

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tüzel kişiliği sona erdiği takdirde, Kars Arpaçay Akyaka Sosyal Yardımlaşma Kültür Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin tüzel kişiliği devam ediyorsa, Kars Arpaçay Akyaka Derneğine, etmiyorsa Osman Gazi Ensar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine, etmiyorsa Tepe Üstü Cumhuriyet Mahallesi Yalçınlar Köyü Mehdiyye Camii ve Kuran Kursu Yaptırma Derneğine, etmiyorsa Esenyurt Muhammediye Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneğine, etmiyorsa Alulbeyt Vakfı'na, etmiyorsa Kars Hz. Ali Çarşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine, etmiyorsa Mahmutbey Göztepe Mahallesi Allah-u Ekber Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine, etmiyorsa Zeynebiye Camii Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine, etmiyorsa Dünya Ehlibeyt Alimleri (Cabir) Derneğine, etmiyorsa Ehlibeyt Alimleri Derneğine devredilir. Herhangi bir sebeple tescil kararı verilmediği takdirde, Vakfa tahsis edilen nakit malvarlığı başka kurum veya vakfa aktarılmayıp, kurucular adına kuruculardan Erkan Erdağı'ya iade edilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

416/1-1

—————

VAKFIN ADI: Seyyid Ahmed Er-Rıfai Vakfı. (RIFAİ VAKFI)

VAKFEDENLER: Vahap Çağlayangil, Ayhan Zortaş, Adem Işık, Sami Avcı, Mehmet Çağlayangil, Cüneyt Açıkgöz.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kayseri

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kayseri 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.11.2015 tarihinde kesinleşen 10.09.2015 tarihli ve E: 2015/65 K: 2015/256 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilmi, kültürel, sosyal gelişmesine yardımcı olmak, bilgili ve manevi gençler yetişmesine maddeten ve manen katkıda bulunmak, eğitim, öğretim, sosyal, kültür ve dini alanlarda yasaların öngördüğü ölçülerde tesisler kurmak, kurulmuş olanlara desteklemek, İslami ilimler ve bilimler konusunda çalışmalar yapmak, insanlar arasında, sosyal, kültürel ve dini yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, bu amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmak, milli, manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak ve bu suretle milli ve manevi değerlerimizin bütünlüğünün güçlenmesine katkıda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL (Yetmişbintürklirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Adem Işık, Mehmet Çağlayangil, Nihat Konakçı, Kasım Genç, Mustafa Özgöncü.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetinin vereceği kararla vakfın gayesine uygun herhangi bir vakfa veya derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

417/1-1

—————

VAKFIN ADI: Maya Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Dikran GÜLMEZGİL

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2016 tarihinde kesinleşen 26/11/2015 tarihli ve E: 2015/433, K: 2015/367 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim çağındaki gençlerin eğitim ve öğrenim seviyesini yükseltmek, eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerinin gelişimi için her seviyede eğitim ve öğretim kurumları kurmak, işletmek, işlettirmek, sağlık, kültürel ve yardımlaşma alanlarında faaliyette bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL Nakit.

YÖNETİCİ: Dikran GÜLMEZGİL

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim Kurulu kararı ile amacına en yakın bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

418/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yask_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yask_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yask_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yask_Sayfa_4.jpg


Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yask_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yask_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yask_Sayfa_7.jpg


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Fen - Edb. Fak.

Profesör

Genel Biyoloji

1

1

Hayvan Fizyolojisi - Ekofizyolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

Müh.-Mim. Fak.

Profesör

Ulaştırma

1

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği Bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak ve bitümlü ılık karışımlar üzerinde çalışmaları olmak.

Tarım ve Doğa Bil. Fak.

Profesör

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

1

1

Tarla Bitkileri ve Yetiştirme Islahı Bilim alanında Doçent unvanına sahip olup, Tıbbi Aromatik Bitkiler konusunda çalışma yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İdari Birimler Binası Yozgat / Tel: 0 354 242 10 85

433/1-1


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesör ve doçent öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu fakülte/bölümü belirttikleri müracaat dilekçelerine; özgeçmişlerini (EK-3), başlıca araştırma eserlerini 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi), bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (profesör adayları 6 altı takım, doçent adayları 4 takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından ulaşılabilinir.

 

Fakülte

Bölümü

Unvan

Adet

Nitelikleri

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

 

Doçent

1

 

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

 

İç Mimarlık Bölümü

Profesör

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

 

Doçent

1

Ekonomi alanında doktora yapmış olmak

419/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm ve Programlarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi                          : 19.01.2016

İlan Bitiş Tarihi (Son Başvuru)        : 02.02.2016

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/

ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO SAYISI

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Programı

Profesör

Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olmak ya da doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak.

1

Fen – Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

Doçent

Lisansını ve/veya doktorasını İnsan ve Toplum Bilimleri alanlarından birinden almış ve halen Hukuk Sosyolojisi alanında çalışıyor olmak.

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Öğretim Üyesi

Lisans ve/veya lisansüstü eğitimini Güzel Sanatlar, Çizgi Film Animasyon Sanatı ve Film Üretimi ile ilgili alanlardan birinde yapmış olmak ve bu alanlarla ilgili bilgisayar programlarını kullanmakta yetkin olmak.

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Öğretim Üyesi

Lisans ve/veya lisansüstü eğitimini Gastronomi, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Turizm Otelcilik alanlarından birinde tamamlamış; mutfak uygulama derslerini verebilecek deneyime sahip olmak.

1

Sahne Sanatları Bölümü

Öğretim Üyesi

Lisans ve/veya lisansüstü eğitimini, Sahne Sanatları, Oyunculuk, Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler alanlarından birinde yapmış olmak. Ayrıca Oyunculuk alanında ders verme konusunda deneyimli olmak.

2

İletişim Fakültesi

e-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doçent

Yüksek lisans ve doktorasını Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalında yapmış; Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalından almış olmak.

1

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık (Türkçe) Bölümü

Öğretim Üyesi

İç Mimarlık alanında mimari tasarım, malzeme veya yapı bilgisi uzmanı olmak.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi ABD

Öğretim Üyesi

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi ABD

Doçent

Genel Cerrahi uzmanı olmak.

2

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları ABD

Doçent

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Doçent

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji ABD

Öğretim Üyesi

Patoloji uzmanı olmak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp ABD

Doçent

Adli Tıp uzmanı olmak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Öğretim Üyesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji ABD

Öğretim Üyesi

Kardiyoloji uzmanı olmak.

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji ABD

Öğretim Üyesi

Doktorasını ya da uzmanlığını Fizyoloji alanından almış olmak.

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya ABD

Öğretim Üyesi

Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak.

1

Hemşirelik Yüksekokulu

Öğretim Üyesi

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

1

Öğretim Üyesi

Herhangi bir Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

1

465/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca, ÖĞRETİM ÜYESİ alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Detaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip Üniversitemiz Web sayfamızda duyurulacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN*

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Prof. / Doç. Dr.

- Üniversitelerin; Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği veya Gemi İnşa ve Gemi Makineleri veya Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojileri Bölümü veya Enerji Mühendisliği vb. veya Çevre Mühendisliği. veya Makina Mühendisliği veya Lojistik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

- Denizcilik alanına katkı sağlayan yayını olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Üniversitelerin; Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliğinden mezunu olmak veya ilgili alanda doktora yapmış olmak,

- İlgili alanda yayın yapmış olmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Doç. Dr.

- Üniversitelerin; Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Mezun olmak;

- Doktorasını, Deniz İşletmeciliği/ Bilimleri veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yapmış olmak;

- İlgili alanda SCI veya SCI-E endeksli dergilerde yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

1

Prof. Dr.

- Lisans eğitimini Makine Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak;

- Klasik mekanik ve elektronik sistemler konularında çalışmalar yapmış olmak veya sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek donanıma sahip olmak veya enerji veya akışkanlar mekaniği veya termodinamik veya endüstriyel uygulama konularında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

- Lisans eğitimini Makine Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak,

- Klasik mekanik ve elektronik sistemler konularında çalışmalar yapmış olmak veya sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek donanıma sahip olmak veya enerji veya akışkanlar mekaniği veya konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Doç. Dr.

- Gemi Hidrodinamiği veya Gemi İnşaatı Ana Bilim Dallarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği dalında lisans veya doktora yapmış olmak,

- Deneysel ve bilgisayar destekli tasarım (CFD, FEA simülasyon, optimizasyon) konularında çalışmış olmak tercih sebebidir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Doç. Dr.

- Elektrik (Elektrik Makineleri) veya Elektronik (Güç Elektroniği veya Kontrol veya Çok Büyük Ölçekli Devre Sistemleri) veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde çalışmış ve bu alanda yayınlar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Elektrik (Elektrik Makineleri) veya Elektronik (Güç Elektroniği veya Kontrol veya Çok Büyük Ölçekli Devre Sistemleri) veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde çalışmış ve bu alanda yayın yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

1

Yrd. Doç. Dr.

- Üniversitelerin; Bilgisayar, Endüstri, İşletme Mühendisliği bölümleri veya İşletme bölümleri veya Bankacılık ve Finans veya Denizcilik Fakültelerinden mezunu olmak.

Uluslararası İşletme ve Ticaret Bölümü

1

Yrd. Doç. Dr..

- Üniversitelerin; İktisadi ve İdari Bilimler veya benzer alanlardan birinden mezun olmak;

- Doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak;

- Pazarlama alanında ulusal/ uluslararası hakemli dergilerde en az 2 yayını olmak.

Ekonomi ve Finans Bölümü

1

Yrd. Doç. Dr.

- Doktorasını muhasebe alanında yapmış olmak,

- Hakemli dergilerde en az iki yayını bulunmak.

 

İLETİŞİM:

Telefon: (0 216) 581 00 50, (0 216) 581 00 61

Web: www.pirireis.edu.tr

463/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            01.12.356

Toplantı Tarihi ve No    : 29.12.2015 - 170                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.12.2015 - 5782                                           ADANA

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Demirtaş Mahallesi 035 B4 pafta, Takımderesi mevkiinde tespiti yapılan mozaik, sütun ve kesme taş parçalı alanın 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.12.2015 gün ve 4766 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.11.2015 gün ve 2536 sayılı raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Demirtaş Mahallesi 035 B4 pafta, Takımderesi mevkiinde tespiti yapılan mozaik, sütun ve kesme taş parçalı alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, ayrıca söz konusu alanda kaçak kazıyı yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. maddesi gereği suç duyurusunda bulunulmasına, tespit ekibince söz konusu alanın korunmasına yönelik hazırlanacak çalışmaların Kurulumuza iletilmesine, bu aşamada alanda ortaya çıkan kalıntıların tahribatını engelleyecek ve can güvenliğini sağlayacak gerekli güvenlik tedbirlerin ilgili idarece alınmasının istenmesine karar verildi.

 

307/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            33.00/339

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2015-168                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2015-5726                                             ADANA

Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 16 pafta, 243 adada bulunan, özel mülkiyete ait, tescilli taşınmaz kültür varlığı 14 nolu parsel ile 1 ve 13 nolu parsellerin tevhidine ilişkin Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.06.2015 gün ve 3163 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.09.2015 tarihli raporu, 1 ve 13 nolu parsellere yönelik tespit-tescil yönetmeliği doğrultusunda hazırlanacak bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine ilişkin Kurulumuzun 16.09.2015 gün ve 5454 sayılı kararının yanı sıra Kurulumuzun 16.12.1993 gün ve 1638 sayılı, 20.09.1995 gün ve 2207 sayılı, 25.02.2010 gün ve 5739 sayılı kararları okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye mahallesi, özel mülkiyete ait, 16 pafta, 243 ada, 1 parsel üzerindeki taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, 1-13-14 nolu parsellerin tevhidine yönelik hazırlanan kararımız eki krokinin 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğuna, yeni oluşacak parsele kültür varlığı şerhinin aktarılarak sonucundan Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, tescilli taşınmazların yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine karar verildi.

 

311/1-1