25 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29543

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET 825 KVA JENERATÖR VE 1 ADET 160 KVA UPS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


KULAK, ESC, RİNOPLASTİ SETİ VE AMELİYAT MİKROSKOBU VİDEO GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


4 ADET GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 KALEM DİĞER DAYANIKLI MEFRUŞAT ALIMLARI (PİYANO SET) İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PİYON DİŞLİ İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 10.000 KG Ø 230 mm YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


50.000 ADET B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


VAGON TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


BİRİNCİ HAMUR KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MİNİ VE ORTA BOY GIDA KOLİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNİN BAKIM - ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 200 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


KABLO ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


UN BASMA VE UN ÇEKME SİLO SİSTEMİNİN PLC İŞLEMCİSİ DEĞİŞTİRİLİP KURUMA ÖZEL YAZILIM ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Beyoğlu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET 825 KVA JENERATÖR VE 1 ADET 160 KVA UPS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 825 KVA Jeneratör ve 1 adet 160 KVA Ups kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamelerinin, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/12/2015 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır.. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10670/1-1


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE

SON TEKLİF

ALINACAĞI

VERME TARİHİ

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

1.000.000

m²

Teknik Şartname

08.12.2015

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

480 mm.

250.000

m²

Teknik Şartname

08.12.2015

Bobin Otokopi Kağıdı CF (beyaz)

480 mm.

1.000.000

m²

Teknik Şartname

08.12.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/12/2015 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D - 100 Karayolu Üzeri Gebze/ KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi tekliflerde kabul edilmeyecek olup, Bobin Kağıtlarda Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10552/1-1


KULAK, ESC, RİNOPLASTİ SETİ VE AMELİYAT MİKROSKOBU VİDEO GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Kulak, ESC, Rinoplasti Seti ve Ameliyat Mikroskobu Video görüntüleme sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/163110

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kulak, ESC, Rinoplasti Seti ve Ameliyat Mikroskobu Video Görüntüleme Sistemi Alımı

 

1

Kulak Seti

1 adet

2

ESC seti

1 adet

3

Rinoplasti Seti

1 adet

4

Ameliyat Mikroskopu Video Görüntüleme Sistemi

1 adet

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  10.12.2015 Perşembe günü, saat: 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 10.12.2015 Perşembe günü, saat: 10:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10557/1-1


4 ADET GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Görüntüleme Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/163091

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  4 Adet Görüntüleme Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  11.12.2015 Cuma günü, Saat: 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40. TL.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11.12.2015 Cuma günü, saat: 10:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10558/1-1


1 KALEM DİĞER DAYANIKLI MEFRUŞAT ALIMLARI (PİYANO SET) İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

1 kalem Diğer Dayanıklı Mefruşat Alımları (Piyano Set) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/158797

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep/TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 342 360 11 85- 0 342 360 17 01

c) Elektronik posta adresi          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi                       :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 kalem Diğer Dayanıklı Mefruşat Alımları (Piyano Set)

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  Gaziantep Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/ Gaziantep/ TÜRKİYE

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  İşe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) Takvim Günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  03.12.2015 Perşembe günü – Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep/TÜRKİYE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 03.12.2015 ihale tarihi ve saat 10:00’a kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/ Gaziantep/ TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10598/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:

 

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH

8.710.750,00TL

261.323,00 TL

07.12.2015 Saat: 10:00

 

1 - Tapu sicilinin Konya ili, Beyşehir İlçesi,1059 ada 67 nolu parselde bulunan 14.636,76 m² arsa üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi 59 Daire ve 4 dükkan + 40.000,00 TL toplam 8.710.750,00 TL + KDV Muhammen bedelle 24 Ay süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre, kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir.

2 - İhale, Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin sokak No: 2 Beyşehir/KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin sokak No: 2 Beyşehir/KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00 TL. bedelle satın alınabilir.

4 - İstekliler kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSTEKLİLER

İhale günü saat 10:00’a kadar aşağıdaki belgeleri, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

1 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

2 - Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,

3 - 2015 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış belgeyi,

4 - İhaleye katılacak olanlardan, son yayınlanan Yıllık cirosu muhammen bedelin üzerinde olduğuna dair Mali müşavir onaylı bilanço,,

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

6 - Noter tasdikli imza sirkülerini,

7 - Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,

8 - İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,

9 - Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti

10 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

11 - İş ortaklarında, ortaklardan birinin, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir.

12 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.

13 - Vergi borcu yoktur yazısı.

14 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

15 - Geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır.

16 - İhale mevzuatına göre düzenlenecek teklif mektubu. (Teklif Mektubu ağzı kapalı ve mühürlü iç zarfta olacaktır.)

İlan olunur.

10642/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 484.744,00 TL olan; 01.12.2015 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı 48.474,40 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen av fişeği cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 02.12.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10643/1-1


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PİYON DİŞLİ İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 10.000 KG Ø 230 mm YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/164019

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 10.000 KG Ø 230 mm YUVARLAK ÇELİK

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı İthalat Müdürlüğüne 16.12.2015 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10568/1-1


50.000 ADET B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/160508

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Kadınhan-Horozluhan arası 72 km yol yenilenmesinde kullanılmak üzere 50.000 adet B70 beton travers (Teknik şartnameye göre- Kadınhan İstasyonunda 25.000 adet 2 parti halinde olmak üzere toplam 50.000 adet) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 16/12/2015 günü saat 15:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10592/1-1


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/160231

İdarenin                                     :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr.(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

 

PARTİ NO

TESLİM MİKTARI (ADET)

TESLİM YERİ

TESLİM SÜRESİ (GÜN)

1

25.000

Çiğiltepe İstasyonu

40

2

25.000

Çiğiltepe İstasyonu

40

TOPLAM

50.000

 

80

 

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

50.000 Adet B70 beton travers 2 parti halinde Çiğiltepe İstasyonunda (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 16/12/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10594/1-1


VAGON TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/158983

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr )

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD Afyonkarahisar Aliçetinkaya Gar ve Kütahya Gar yolcu vagonu, banliyö vagonu, rail-bus, mototren ve yük furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında (TCDD Afyonkarahisar Aliçetinkaya Gar vagon temizlik işi aylık 11 işçi ile, TCDD Kütahya Gar vagon temizlik işi aylık 2 işçi ile) 1 yıl süreyle yürütülmesi (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı- Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 11/12/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu- AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir.

Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10595/1-1


BİRİNCİ HAMUR KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 155.000 tabaka 57x82 cm 70 gram birinci hamur kağıt ile 100.000 tabaka 64x90 cm 70 gram birinci hamur kağıt alımı 15 Aralık 2015 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 79 – 80

10648/1-1


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 13 kalem muhtelif adetlerde kırtasiye malzemesi alımı 17 Aralık 2015 Perşembe günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 79 – 80

10647/1-1


MİNİ VE ORTA BOY GIDA KOLİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

CİNSİ

MİKTARI

GIDA KOLİSİ MİNİ BOY

   653 Adet

GIDA KOLİSİ ORTA BOY

3.111 Adet

TOPLAM

3.764 Adet

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen malzemeler idari ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 17 Aralık 2015 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü adresine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 18 Aralık 2015 günü saat 10:30’da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

10667/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa Doğalgaz Santralinin ihale edileceği 15/07/2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 12/02/2016 günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır.

                                                        T.C.

                                             BAŞBAKANLIK

                        ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

               Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş/ANKARA

                    Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

10701/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 37,50 TL ile en çok 250.000,00 TL arasında değişen; 08/12/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,75 TL ile en çok 25.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Muhtelif cep telefonu, elektrik motoru, konteyner, hücum yeleği, muhtelif cep telefonu aksesuarı, seyyar tezgah, beton vibratörü, varil, mazot tankı, tablet, su arıtma cihazı, duş armatürü, kaynak tebeşiri, çelik kapı, kapı kolu, yemek masası, et kıyma makinası, kol saati, eşarp, elektrikli süpürge, dizüstü bilgisayar, bakır, boş ev tüpü, şanzumanlı otomobil motoru, şanzuman ABS fren beyni, traktör lastiği ve muhtelif oto aksamı ve parçaları, akü şarj maşası, demir cevheri, çay (yeniden ihraç amaçlı olarak satışa sunulmuştur), motorsiklet aküsü, ahşap blok ve kullanılmış paçavra ve döküntü cinsi 42 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 09/12/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

10529/1-1


MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNİN BAKIM - ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 200 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/163333

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/4419 - 4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

Adı ve Miktarı                     :  200 Kalem Yedek Malzeme Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30/12/2015 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10548/1-1


KABLO ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın üretim alanında bulunan hamur yoğurmalarda kullanılmak üzere 100 mt 5X16 N2XHFE 180 kablo, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Tekliflerin en geç 07.12.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

10651/1-1


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 07.12.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

Köpük Tabak

250.000 Adet

Eldiven (Vinil)

100.000 Adet

Şeffaf Plastik Kap

50.000 Adet

 

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 – 74

10652/1-1


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 07.12.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

Peçete

50 Koli

Z Peçete

50 Koli

Masa Üstü Peçete (Dispenseri)

50 Koli

 

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

10653/1-1


UN BASMA VE UN ÇEKME SİLO SİSTEMİNİN PLC İŞLEMCİSİ DEĞİŞTİRİLİP KURUMA ÖZEL YAZILIM ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 Adet un basma ve un çekme silo sisteminin PLC işlemcisinin değiştirilip kuruma özel yazılım alınması kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 07.12.2015 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Fax: 397 33 71 – 74

10654/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 4 (dört) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312.201 18 05/287 91 77 - 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu 4 (dört) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler:

 

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları )

2015/JA-280

07.01.2016

11:00

Kırklareli

Merkez-Asılbeyli

40.000 $

2015/JA-281

07.01.2016

11:00

Tekirdağ

Saray

40.000 $

2015/JA-282

07.01.2016

11:00

Aksaray

Merkez-Gençosman

15.000 $

2015/JA-283

07.01.2016

11:00

Nevşehir

Derinkuyu-Kuyulutatlar-Suvermez

50.000 $

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

6 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüzlira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

10655/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından işlemleri yürütülen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen TR61/15/ARGEK/0004 No’lu BAKA projesi için gerekli olan [34 Kalem Laboratuvar Cihazı] alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. [ Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. ] İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/160053

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Rektörlük Binası B Blok İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 248 213 11 35-36 Faks: 0 248 213 11 39

c) Elektronik posta adresi          :  bap@mehmetakif.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  -

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  34 Kalem Laboratuvar Cihazı

b) Teslim Yeri                           :  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Laboratuvarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                        :  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale ve Toplantı Salonu Rektörlük Binası B Blok İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR

b) Tarihi ve saati                        :  08.12.2015 Salı, Saat:14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3- Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ,

4.1.4- Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, aday adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. .....................................................................................................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler Teklif ettikleri ürünlere ait İSO ve CE belgelerinin Aslını veya Onaylısını ön yeterlik dosyası içerisinde sunacaklardır.

4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi,

Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi birini sunması yeterlidir.

İstekliler durumuna uygun belgeyi ön yeterlik dosyası içinde sunacaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları:

İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

4.4.1…………………………………………………………………………….

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Rektörlük Binası B Blok İstiklal Yerleşkesi BURDUR adresinde görülebilir ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Halk Bankası Burdur Merkez Şubesindeki TR08 0001 2009 3160 0016 0000 85 nolu banka hesabına 100,00 TL’lik dosya bedelini yatırıp, ibraz edilen makbuz karşılığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR adresinden temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 08.12.2015 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Rektörlük Binası B Blok İstiklal Yerleşkesi BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

EK: Laboratuvar Cihaz Listesi

EK:

 

SIRA NO

CİHAZ İSMİ

MİKTARI

1

Biyolojik Güvenlik Kabini Class II

1 Adet

2

CO2 İnkübatör

1 Adet

3

Mikroskop (İnvert, Floresans Özellikli)

1 Adet

4

Masa Üstü Santrifüj

1 Adet

5

Vorteks

1 Adet

6

Otomatik Pipet Seti

1 Adet

7

Otomatik Pipet 8 Kanallı

1 Adet

8

Mikropleyt Yıkayıcı (12 kanallı)

1 Adet

9

Masa Tipi pH Metre

1 Adet

10

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcılı Set

1 Adet

11

Analitik Terazi

1 Adet

12

Hassas Terazi

1 Adet

13

+4 Derece Buzdolabı

1 Adet

14

-20 Dondurucu

1 Adet

15

-86 Derece Derin Dondurucu

1 Adet

16

Sıvı Azotu Örnek Saklama Tankı

1 Adet

17

Sıvı Azot Depolama Tankı

1 Adet

18

Masa Üstü Mini Santrifüj

1 Adet

19

Ultrasantrifüj

1 Adet

20

Su Banyosu (22 Lt)

1 Adet

21

Etüv Kuru Sterilizatör

1 Adet

22

Etüv

1 Adet

23

Ultrasonik Homojenizatör

1 Adet

24

Şarjli Pipetör

1 Adet

25

Real Time PCR

1 Adet

26

Thermal Cycler

1 Adet

27

Jel Görüntüleme Sistemi

1 Adet

28

Elektroforez Sistemi

1 Adet

29

İmmunblot

1 Adet

30

Besi yeri Filtrasyon Cihazı

1 Adet

31

Ototeknikon

1 Adet

32

Yatay Çalkalayıcı

1 Adet

33

Ultra Saf Su Cihazı

1 Adet

34

Spektrofotometre

1 Adet

10596/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Beyoğlu Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: Tarlabaşı Yenileme Alanı Uygulama Projesi Kapsamında Değerlendirilecek Beyoğlu Belediyesi Taşınmazlarına Ait Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Belirtilen 363 Ada B Bölgesinin Satışı/Temliki İhalesi İşi

2 - TAŞINMAZ MALLARIN NİTELİĞİ, YERİ, MİKTARI, MUHAMMEN VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ:

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Yer

Cinsi

Yüzölçümü

Satışa Konu Hisse Miktarı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İstanbul

Beyoğlu

Çukur

363 ADA B BÖLGESİ

A, B, C, D BLOKLAR

KULLANILABİLİR BRÜT ALAN: 4.070,43 m² İNŞAAT ALANI : 7.247,21 m²

TAMAMI

81.408.600,00 TL+KDV

2.442.258,00 TL

 

3 - İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Madde Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü

4 - İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ: İhale; Beyoğlu Belediyesi Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda, 08/12/2015 Salı günü, Saat: 10.30'da yapılacaktır.

5 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

5.1. Şartname Bedeli ve Temini: 1.000,00-TL (Binlira) Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliğinden (Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50 Beyoğlu/İSTANBUL) temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak incelenebilir.

6 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI: 08.09.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. İhaleye, söz konusu ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.

7 - İHALEYE KATILAMAYACAKLAR: İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve aynı Kanunun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye’de ilgili mevzuat uyarınca gayrimenkul edinmesi mümkün bulunmayan yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.

8 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

İhaleye katılmak için isteklilerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekir:

8.1. Gerçek Kişilerden istenen evraklar:

8.1.1. Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C.Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”,

8.1.2. Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh Belgesi,

8.1.3. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,

8.1.4. Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

8.1.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

8.1.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),

8.1.7. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi

8.2. Tüzel Kişilerden istenen evraklar:

8.2.1. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,

8.2.2. Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi,

8.2.3. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,

8.2.4. Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

8.2.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

8.2.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),

8.2.7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

8.2.8. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

9 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

9.1. Tedavüldeki Türk Parası,

9.2. Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalar / katılım bankaları tarafından verilecek süresiz ve limit dahili- teminat mektupları, (Kanunda belirtilen şekil şartlarına uygun olmalıdır.)

9.3. Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

10 - TEMİNATLARIN TESLİM YERİ: Yukarıdaki maddenin 9.2. fıkrasında belirtilen teminat mektuplarını teminat olarak vermek isteyen istekliler doğrudan doğruya ihale komisyonuna; 9.1. ve 9.3. fıkralarında yazılı değerleri teminat olarak vermek isteyen istekliler ise Belediyeden alacakları teslimat müzekkeresi ile teminat bedelini Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaya ve makbuzunu ihale komisyonuna teslim etmeye mecburdur. Her ne suretle olursa olsun idarelerce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine İhtiyati tedbir konulamaz.

11 - TEMİNATLARIN İADESİ: İhale üzerinde kalan istekli hariç diğer İsteklilerin geçici teminatları ihale sonrasında kendilerine veya yetkili temsilcilerine iade edilir.

12 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Beyoğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

13 - İHALE KARARI: İdare (İhale Komisyonu), ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İhale kararı karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde 2886 Sayılı Kanunun 31. maddesine göre ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse; ihale hükümsüz sayılır. İhalenin yapılmaması veya hükümsüz sayılması halinde; istekli idareden herhangi bir nam altında masraf, zarar, kar mahrumiyeti, tazminat v.s. talepte bulunamaz, geçici teminatı istekliye iade edilir.

İlan olunur.

10698/1-1