21 Ekim 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29509

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Gazi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokuluna 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  : 21.10.2015

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   : 04.11.2015

 

YÜKSEKOKUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU KOŞULLARI

KADRO

SAYISI

Hemşirelik Yüksekokulu

Yardımcı Doçent

Doktora eğitimini Psikiyatri Hemşireliği alanında yapmış olmak

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9317/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi-Öğretim Gör.

Alanı

Ek Açıklamalar

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

1

Grafik Tasarım, İletişim Tasarım

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

1

Kalp Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

9331/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 24b-4d pafta, 1957 ada, 7 parsel üzerindeki 246028 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 412 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata 2 Yapı Denetimi Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Abdullah DÖNMEZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 14.07.2015 tarihli ve E.2014/561-K.2015/1022 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Abdullah DÖNMEZ (Denetçi No: 14917, Oda Sicil No: 1038) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.10.2015 tarihli ve 27622 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9337/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 30.07.2015 tarih ve 1082/2411 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.09.2015 tarih ve 2143/5010 sayılı kararları ile onaylanan Karacakaya Mahallesi 62209 ada 1 nolu parsele ilişkin 84275/2 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere duyurulur.

9330/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı ile “Çukurkuyu Kasabası, Zafer Mahallesi, Kara Musa Yaylası, Küme Evleri, No: 9 Bor/NİĞDE” adresinde Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmekte olan, daha sonra 03/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan akaryakıt istasyonunda 06/03/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda, istasyonda 2 (iki) adet gizli tank bulunduğu ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünlerin bulundurulduğu tespit edilmiş olup bu hususların; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına ve aynı maddenin son fıkrasına, aynı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 11/06/2015 tarih ve 5638-18 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenen 18/08/2015 tarihli ve DDB.309/23-23 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9271/1/1-1

—————

04/06/2015 tarih ve 5627-8 sayılı Kurul Kararı ile 28/06/2010 tarih ve BAY/939-82/27912 sayılı bayilik lisansı ile “D-750 Karayolu Üzeri Çiftehan Beldesi Doğanyürek Mevkii Ulukışla/NİĞDE” adresinde Öz Mugan Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen, daha sonra 31/01/2013 tarihinde devir nedeniyle lisansı iptal edilen, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulduğunun tespit edilmesi ve durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilgili tüzel kişi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen 07/07/2015 tarihli ve DDB.309/5-5 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9271/2/1-1

—————

05/05/2015 tarihli ve 5594-29 sayılı Kurul Kararıyla, İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada: 113 Parsel: 22) İnegöl/BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 18/04/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi ve bu kapsamda Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı, 15.11.2012 tarih DAĞ/4122-1/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir) sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 7 nci, 8 inci ve 11 inci fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 05/05/2015 tarihli ve 5594-29 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 25/05/2015 tarihli ve DDB.41/4-4 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9271/3/1-1

—————

Kurul’un 30.07.2015 tarihli ve 5713-11 sayılı Kararıyla Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Ovacıksuyu Köyü Koyak Mevkii İstanbul Yolu 17. km. (Pafta:4 ada:-parsel 1449) Osmancık/ÇORUM adresinde 24.10.2011tarih ve BAY/939-82/30165 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda yapılan vergi denetimleri neticesinde bir kısım toptan satış bilgilerine konu faturaların sahte fatura olduğu, gerçekte böyle bir toptan satış yapılmadığı, toptan satış olarak bildirilen faturalarının bir kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satışa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği, birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alışlarının olduğunun tespiti nedeniyle;

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,

b) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine,

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13.08.2015 tarihli ve DDB.20/2015/43 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9271/4/1-1

—————

Kurul’un 13/08/2015 tarih ve 5732-7 sayılı Kararı ile, 06/06/2012 tarih ve BAY/939-82/31090 sayılı bayilik lisansı sahibi Doruk-Grup Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nce 12/03/2014 tarihinde dağıtıcı dışı akaryakıt ikmalinde bulunulduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 176.681, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.681, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9271/5/1-1

—————

Kurul’un 27/08/2015 tarih ve 5756/14 sayılı Kararı ile; Çinili Vergi Dairesinin 007 049 3102 numaralı mükellefi Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Haziran 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 1.160.000 litre akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 10/09/2015 tarihli ve 25 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9271/6/1-1

—————

Kurul’un 27/08/2015 tarih ve 5756/10 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/28145 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 01/03/2011 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, Lisansına konu akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş/hile amacıyla karıştırılabilecek ürün bulundurarak Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, lisansına konu akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı tankı, tertibat ve düzeneği bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Danıştay 13. Dairesinin E.2015/2328 ve E.2015/2325 sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 10/09/2015 tarihli ve 27 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak lisans sahibine bilinen en son adresinde ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9271/7/1-1

—————

Kurul’un 20/08/2015 tarih ve 5748/12 sayılı Kararı ile; “Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Bey City Rezidans B Blok No: 3/2 Esenyurt/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren, Beylikdüzü Vergi Dairesi'nin 537 054 3278 numaralı mükellefi Kayatur İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Taşımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin petrol piyasasında herhangi bir lisans sahibi olmadan akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kayatur İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Taşımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 31/08/2015 tarihli ve DDB.20282/13-13 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9271/8/1-1

—————

Kurul’un 09/07/2015 tarihli ve 5687-2 sayılı Kararı ile, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26/06/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara göre; “Bandırma-Biga Asfaltı 35. Km (Ada: - , Pafta:H19a.23.B, Parsel:1874) Gebeçınar Köyü GÖNEN/BALIKESİR” adresinde Biroil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyet göstermekte olan 03/03/2014 tarihli ve BAY/939-82/33864 numaralı bayilik lisansı sahibi Kaşpet Akaryakıt Madeni Yağlar Kimyevi Madde Boya Gıda İnşaat Telekomünikasyon Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda mevcut dağıtım şirketine ait belirti bulundurmaması ve başka bir dağıtıcıya ait belirtileri bulundurmasının Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine; satışa sunulan akaryakıtın fiyatını gösterir ilan panosu bulundurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kaşpet Akaryakıt Madeni Yağlar Kimyevi Madde Boya Gıda İnşaat Telekomünikasyon Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/07/2015 tarihli ve DDB.339/40-40 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9271/9/1-1


 


 


 


 


 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

NİTELİKLER

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

1

Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans ve Eğitimde Psikolojik Hizmetler doktora mezunu olmak.

Mütercim-Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

1

Çeviri bilim alanında doktora yapmış olmak ve Çeviri Etiği alanında çalışma yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

1

 

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

1

Kamu Hukuku yüksek lisans ve doktora mezunu olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Fizik alanında Dr. ve Doçent unvanı almış olmak, Moleküler Magnetizma ve Nonlineer Optik konusunda çalışmaları bulunmak

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

1

 

9273/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.06/752

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 08.05.2015-214                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 08.05.2015-5153                                  İZMİR

Manisa ili Kula ilçesi Gökçeören-İkioluklu Mahallesi Yazla Mevkii Mülki Hudutlarında bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin İzmir 2 Numaralı KVKBK Müdürlüğünün 13.03.2015 tarihli ve 773 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.05.2015 tarihli ve 430 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Kula ilçesi Gökçeören-İkioluklu  Mahallesi Yazla  Mevkii Mülki hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Yazla Mevkii Antik Yerleşmesi” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit  olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.


9289/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.07/253

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.01.2015-196                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.01.2015-4787                                  İZMİR

Manisa ili Salihli ilçesinde kurul müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen yüzey araştırması neticesinde Kabazlı Mahallesinde tespiti yapılan Arkeolojik alanın 2863 sayılı kanun kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı ve bu nedenle 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili kurumların görüşleri talep edildiği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 31.10.2014 tarihli ve 3990 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; konuya ilişkin iletilen ilgili kurum görüşü yazıları;   Müdürlük uzmanlarınca hazırlanan 21.01.2015 tarihli ve 73 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Salihli İlçesi, Kabazlı Mahallesi mülki hudutları içerisinde bulunan kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde sınırları belirlenen alanın I (birinci) derece Arkeolojik sit ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak sınırlarının belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.


9290/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 02.10.2015-142                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 02.10.2015-1767                             ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Açıkyazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2014 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan Kapaklı Kuzey Mevkii Yerleşimi’nin, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 18.06.2015 tarih ve 661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 28.09.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Açıkyazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı Kuzey Mevkii Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Kapaklı Kuzey Mevkii Yerleşimi’nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklin de altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.


9291/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 02.10.2015-142                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 02.10.2015-1771                             ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Koçak Mahallesi, Sumaklı Yerleşimi (Mezrası) sınırları içerisinde bulunan, 2014 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan Kela Şeviti Mevkii Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 18.06.2015 tarih ve 661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 28.09.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Koçak Mahallesi, Sumaklı Yerleşimi (Mezrası) sınırları içerisinde bulunan Kela Şeviti Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Kela Şeviti Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklin de altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.


—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.09.2015-140                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.09.2015-1741                             ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Örenli Mahallesi, Mabude Yerleşimi (Mezrası)’nda bulunan 2014 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan Mabude Recmel Suvan Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 18.06.2015 tarih ve 661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 28.09.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Örenli Mahallesi, Mabude Yerleşimi (Mezrası)’nda bulunan Mabude Recmel Suvan Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Mabude Recmel Suvan Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Ağaçlandırma yapılamaz.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.


9293/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2015-116                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2015-1739                                            KAYSERİ

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\21-10-2015 ÇARŞAMBA\KÜLTÜR\9284-1.jpg


Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\9284.jpg

9284/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2015-116                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2015-1738                                            KAYSERİ

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\9285-1.jpg


Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\9285-2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\9285-3.jpg

9285/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2015-116                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2015-1736                                            KAYSERİ

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\9286-1.jpg


Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\9286-2.jpg

9286/1-1

—————

 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            29.05/174

Toplantı Tarihi ve No    : 01.10.2015-132                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.10.2015-2533                                        GÜMÜŞHANE

Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Işık Köyü, sit alanı dışında yer alan maliye hazinesine ait tescilli çeşmenin üst kısmına köylüler tarafından (tescilden önce) yapılan odanın görüntü kirliliğine sebep olması ve çeşmenin kullanımını engel teşkil etmesi nedeniyle kaldırılması talebine ilişkin Gümüşhane Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08/06/2015 gün ve 1108 sayılı yazısı ve eki Torul İlçesi, Işık Köyü Muhtarı Süleyman ÇELİK’in 03/06/2015 günlü dilekçesi, Gümüşhane Valiliği Kadastro Müdürlüğü Torul Kadastro Birimi’nin 12/08/2015 gün ve 928914 sayılı yazısı, Toru Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 31/07/2015 gün ve 857631 sayılı yazısı, Gümüşhane İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 25/08/2015 gün ve 5772 sayılı yazısı,  Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.03.2007 gün ve 1047 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22/07/2015 gün ve 2015/489 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Işık Köyü, sit alanı dışında yer alan maliye hazinesine ait tescilli çeşmenin kadastral bilgilerinin 105 ada,57 parsel olarak belirtilmesine, çeşmenin koruma grubunun I olarak belirlenmesine,

Tescilli çeşmenin üst kısmında yapılan odanın kaldırılması talebine ilişkin konunun söz konusu yapının çeşme ile birlikte gösterildiği planın ve çeşmeye ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilmesine karar verildi.                                                                                                                                9287/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             28.04/24

Toplantı Tarihi ve No    : 02.10.2015-133                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02.10.2015-2534                                           TRABZON

Giresun İli, Espiye İlçesi, Arpacık Köyü, 135 ada 29 nolu parselde, cami avlusunda bulunan ve sit alanı dışındaki tescilli çeşmenin restorasyon ve restitüsyon projelerinin onaylanması isteğini içeren Giresun İl Özel İdaresi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 13.08.2015 gün ve 143 sayılı sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2015 gün ve 2456 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.09.2015 gün ve 2015/583 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Giresun İli, Espiye İlçesi, Arpacık Köyünde bulunan ve daha önceki 29.07.2015 gün ve 2456 sayılı kararı ile korunma grubu I olarak belirlenen tescilli çeşmenin ekteki proje de gösterildiği gibi koruma alanının belirlenmesi, bir önceki kararda onanan rölöve projelerine uygun hazırlanan restorasyon ve restitüsyon projelerinin onaylanmasına; uygulamaların onaylanan projeleri doğrultusunda müellif mimar ve Giresun İl Özel İdaresinin denetiminde yapılmasının uygun olduğuna, onarım sonrası fotoğraf ve benzeri bilgi ve belgelerin kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.


Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\9287.jpg

9287/2/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           35.15/1035

Toplantı Tarihi ve No    : 02.07.2015-130                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02.07.2015-3372                                               İZMİR

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Havutçulu köyü sınırları içerisinde yer alan tapunun 280 ada, 17 (eski 1320) parselinde bulunan ve kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Havutçulu Tümülüsü ile ilgili olarak, Efes Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca 5226-3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Yasa kapsamında yapılan tespit çalışması sonucunda korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak koruma altına alınması önerilen alana ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.06.2014 tarih ve 1995-4694 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzce konu ile ilgili Tespit Tescil yönetmeliğinin 6.maddesi doğrultusunda, 5226 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasanın 7. Maddesi gereği Kurum görüşleri istenmiş ve bu doğrultuda gönderilen Orman ve Su işleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarih ve 129404 sayılı yazısı, Selçuk Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarih ve 201500887 sayılı yazısı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü’nün 27.02.2015 tarih ve 408603 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2015 tarih ve 36999 sayılı yazısı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.05.2015 / 635-4622, 22.05.2015 / 1161-4725 tarih ve sayılı yazıları ile  Müdürlük evrakına 30.06.2015 tarih ve 699 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Havutçulu köyü sınırları içerisinde yer alan tapunun 280 ada, 17 (eski 1320) parselinde bulunan Havutçulu tümülüsünün, ekli 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği üzere 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında ve 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda “1.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak teciline, aynı paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş alanın ise tümülüsün koruma alanı olarak belirlenmesine, taşınmazın tapu kaydına “1.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına ve sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesine, ayrıca; tümülüsün kaçak kazılar ile tahribata uğramış olması nedeniyle gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasına, kaçak kazı çukurunun ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına ve sorumlular hakkında yasal soruşturma açılmasına karar verildi.


Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\9288.jpg

9288/1-1