16 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29504

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsünden:

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Sayı      : 37727837-105.01

Konu    : İnovatif Yapı

İLANEN TEBLİGAT

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 13.07.2015 tarihli 9251273 sayılı yazılarının ekinde alınan Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen 10 07 2015 tarihli 052-60 sayılı Cevaplı Raporunun 4'üncü maddesinde; Müdürlüğümüzde İnovatif Yapı Sistemleri İnş. Taah. Müh. Mim. İzo. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması adına işlem gören 19/03/2013 - 13070100IM000831, 08.05.2013-13070100IM001462, 13.05.2013-13070100IM001542 16/07/2013 - 13070100IM002346, 01.08.2013-13070100IM002560, 26.09.2013-13070100IM003268 tarih sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya ile ilgili olarak gönderici firmanın Chanshu Jıangnan Glass Fiber Co. Ltd. olduğu, 108.500 metrekare eşyanın birim kıymetinin 0.10- USD/metrekare/FOB olarak beyan edildiği belirtilerek, Ra-Ka İth. İhr. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. firması adına işlem gören 14.11.2013 tarihli 13070100IM003848 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin göndericisinin de Chanshu Jıangnan Glass Fiber Co. Ltd. firması olduğu 108.500 metrekare eşyanın birim kıymetinin 0,26 USD/metrekare/ FOB olarak beyan edildiği yakın tarihte aynı firmadan gelen ve aynı miktarda eşyanın birim fiyatları arasında 2.6 kat fark bulunduğu tespit edildiğinden, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca aynı eşyanın, satış bedeli yöntemine geçilerek, İnovatif Yapı Sis. İnş. Taah. Müm. Mim. İzo. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 2013 yılında yapılan tüm ithalat işlemlerinde Ra-Ka İth. İhr İnş. ve San Tic. Ltd. Şti firmasının beyan ettiği birim kıymetler üzerinden eksik alınan vergilerin tahsil, edilmesi gerektiği talimatlandırıldığından, 3065 sayılı KDV Kanun’nun 48’inci ve 51’inci maddeleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234/1-b maddesi gereğince 70.881,02-TL tutarında 31.07.2015 tarihli 15ET07010049 sayılı Ek Tahakkuk Kararı ve 212.643,06-TL tutarında aynı tarihli 15CK070100556 sayılı Ceza Kararı tanzim edilmiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen ek tahakkuk ve para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9104/1-1


MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

A. Genel

1 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Mülakat Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci, derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN

Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Mühendisliği/

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2

Endüstri Mühendisliği

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/ Uçak Mühendisliği/ Uzay Mühendisliği

1

Makine Mühendisliği

2

Mekatronik Mühendisliği

1

TOPLAM

9

 

B. Sınav Başvuru Şartları

1 - Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları, (01/01/1980 tarih ve sonraki doğumlular),

ç) 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 ve tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)’ndan birinden P1 puan türünde en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları,

d) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

2 - Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. İstenen Belgeler

1 - Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 09.11.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

a) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf.

c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için)

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.

2 - Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Giriş Sınavına Çağrı

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınav’larından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınav tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet (www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir.

3) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

D. Giriş Sınavı

1) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Adayın başarı puanı, Sözlü sınav puanıdır.

2) Sözlü sınav, adayların;

a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir

3) Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanır.

E. Değerlendirme ve Atama

1) Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı konularında 100 puan üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

2) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.)

3) Giriş Sınav Komisyonu; Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 4 (dört) katı kadar aday başvurusu olmaması veya yapılacak giriş sınavı sonucunda öğrenim bölümleri için ayrılan kontenjan sayısı kadar başarılı aday bulunmaması hallerinde, ilanda belirtilen öğrenim bölümleri arasında kontenjan kaydırmak suretiyle değişiklik yapabilir.

4) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmez.

5) Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde (www.ssm.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.

6) Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez.

7) Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

8) Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar.

F. Bilgi Alma

1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 0 312 411 90 61 veya 0 312 411 92 81 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

9186/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Seriyye İlim, Fikir, Eğitim ve Kültür Vakfı (Seriyye Vakfı).

VAKFEDENLER: Servet TURĞUT, Oğuzhan GÖKMEN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/09/2015 tarihinde kesinleşen 14/07/2015 tarih ve E: 2014/400, K: 2015/331 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Okumayı, fikretmeyi, kültürel yükselmeyi ifade eden her alanda gelişmeyi sağlamaktır. Kitaplarla milletimiz arasına konulmuş setleri yıkmak, okumayı yemek-içmek mesabesinde bir faaliyet haline getirmek, bunun için mesafe kat ettirici adımlar atmak vakfın gayeleri arasındadır. Bir ülkeyi yaşanır kılan, bir milleti güçlü kılan şey kök değerlerin muhafazası ise eğer, vakfın ana gayesi de kök değerlerimizden istifadeyle manada kuvvetlenmek, kuvvetlendikçe de kök değerlerimizi kuvvetlendirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞl: 50.000,00 TL (Ellibin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Servet TURĞUT, Oğuzhan GÖKMEN, M. Fatih ALTAN, Aydın ÇALIŞKAN, Uğur GÖKMEN, Zübeyir KORKMAZ, Zekeriya ŞAHİN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek bir vakıf veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9135/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Sayı      : 37727837-105.01

Konu    : KGK Kozmetik

İLANEN TEBLİGATTIR

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 05.08.2015 tarihli 9680062 sayılı yazılarının ekinde alınan Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen 04.08.2015 tarihli 052-66 sayılı Cevaplı Raporunun l'inci maddesinde; Müdürlüğümüzde KGK Kozmetik ve Aydınlatma Tic. Ltd. Şti. firması adına işlem gören 13.11.2013-13070100IM003832 tarih sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya ile ilgili olarak anılan firma tarafından Vegas Cosmetics GMBH firmasına ve lisans ortağına mal bedeli dışında muhtelif tarihlerde gönderilen ve söz konusu beyanname için beyan edilmeyen kıymetin 65.770,80-TL (23.907,10-EURO*2,7511) olduğu, 13.154,16 ÖTV (%20) ile 14.206,49-TL KDV (%18)'nin eksik beyan edildiği belirtilerek, 3065 sayılı Gümrük Kanunu'nun 5l'inci 4070 sayılı ÖTV Kanunu'nun 16'ncı maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234/1-b maddesi uygulanması gerektiği talimatlandırıldığından 12.08.2015 tarihli 15ET07010052 sayılı 27.360,65-TL tutarında ek tahakkuk ve aynı tarihli 15CK070100579 sayılı 82.081,95-TL tutarında ceza kararı tanzim edilmiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen ek tahakkuk ve para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9153/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 20.08.2015 gün ve 1194/2599 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.09.2015 gün ve 2207/5283 sayılı kararı ile onaylanan 84094/EK nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

 

ADA

PARSEL

MEVKİ

43387

1

İVEDİK

9166/1-1


Türk Patent Enstitüsünden:

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                           :  27.04.2012

Başvuru No                               :  C2012/070

Coğrafi İşaretin Türü                 :  Menşe adı

Başvuru Sahibi                          :  Keşan Ticaret Ve Sanayi Odası

Başvuru Sahibinin Adresi         :  Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. No: 58   22900 Keşan/EDİRNE

Ürünün Adı                               :  Pirinç

Coğrafi İşaretin Adı                   :  İpsala Pirinci

Coğrafi Sınırları                         :  İpsala İlçesinde, güneyde Enez sınırından başlayarak kuzeyde Sarıcaali Köyüne kadar uzanan ova ile Gala Gölünden kuzeydoğuya doğru Koyuntepe Köyü altına kadar uzanan ova

Kullanım Biçimi                         :  Markalama

Ürünün Tanımı                          :  İpsala Ovasında yetişen çeltiklerden elde edilen pirinçler iri tane yapısı, camsı ve mat görünüştedirler. Tane uzunluğu 6.2 - 7.1 mm arasında, genişliği ise 2.6-3.1 mm arasında değişir. Pirinç 1000 tane ağırlığı 24 ile 32 gram arasındadır. Diğer yörelerde yetişen çeltik mahsullerinden elde edilen pirinçlere göre doğal olarak daha mat ve koyu görünüştedir. Piştiğinde pilavı farklı bir lezzet ve aromaya sahiptir.

Ülkemizde tüketiciler tarafından tercih edilen pirinçler uzun ve geniş tane yapısına sahip, tanelerde beyaz, tebeşirsi alan bulunmayan ve camsı mat görünüşteki pirinç ürünleridir. Tanelerin görünüşü camsı ve mat ise tüketiciler daha fazla rağbet etmektedirler. Bu nedenle pirinç fabrikatörleri elde edilen pirinç mahsulünü hafif bir şekilde yağladıktan sonra paketlemektedirler. Yağlama işlemi ürünün özelliğini değiştirmemektedir.

Ürünün Ayırt Edici Özellikleri: Meriç Irmağı ve kolları ile sulanan ve sık sık su baskınına uğrayan İpsala Ovası, 1960’larda Meriç Irmağı boyunca yapılan seddelerle ilin en büyük ve verimli tarım alanından biri durumuna getirilmiştir. Batıda Meriç, kuzeybatıda da Ergene Irmaklarının kollarından Basamaklar Deresi üzerinde sulama ve taşkın önleme amacıyla kurulan Altınyazı Barajı göl alanının bir bölümü, Yeni Karpuzlu Göleti ve Sultanköy Barajı da ilçe sınırları içerisindedir. İklim yazla kış, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları ile dikkati çeker. Karasal iklim hüküm sürer. İpsala İlçesinde, 1970 ve 2010 yılları arasında gözlenen ve çeltik ekim sezonunu kapsayan, nisan-ekim ayları arasındaki bazı iklim karakterlerinin ortalama değerleri, aşağıdaki çizelgede verilmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Çizelge: İpsala İlçesinde 1970-2010 yılları arasında gözlenen bazı iklim özelliklerinin ortalama değerleri.

 

İklim Özelliği

AYLAR

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Ortalama Sıcakk ° C

12.8

17.8

22.3

24.6

24.2

19.9

14.6

Maksimum cakklar Ortalaması °C

18.4

24.0

28.9

31.3

31.3

27.0

20.5

Minimum cakklar Ortalaması °C

7.8

11.9

15.9

17.9

17.5

13.7

9.7

Ortalama Nisbi Nem %

73.9

70.5

66.4

63.1

63.8

68.5

75.4

Toplam Yağış Ortalaması mm

44.6

35.3

35.2

18.7

11.5

32.6

64.4

Yağışlı Gün Sayı

8.9

7.9

6.5

3.6

2.6

4.2

6.9

Ortalama Güneşlenme Şiddeti (cal/cm2)

398.2

463.1

529.7

521.6

458.8

371.1

247.4

Güneşlenme resi (saat-dakika)

6.46

8.33

10.03

11.57

10.29

8.24

5.35

 

İpsala ilçe merkezi denizden 17 m yüksekliğe sahiptir. Ancak çeltik üretiminin yapıldığı İpsala Ovasının deniz seviyesinden yüksekliği 5-10 m arasında değişmektedir. Her ne kadar 1960’larda yapılan sedde ile su taşkınlarından korunmaya çalışılsa da, ovanın deniz seviyesine çok yakın bir kotta bulunması ve kışın Meriç Nehrinde meydana gelen taşkınlardan dolayı İpsala Ovası sık sık su altında kalmaktadır. Bu nedenle, bu ovada kışlık mahsullerin ekimi riskli olmaktadır. Su baskınları nedeniyle ilkbaharda yazlık mahsullerin ekimi için toprak tavına ulaşıp, tarla hazırlığı yapılamamaktadır veya çok geçe kalmaktadır. Bunun sonucu, uzun yıllardır bu ovada münavebesiz olarak çeltik tarımı yapılmaktadır.

Ovanın kışın su altında kalması sırasında, toprak yüzeyini ince bir mil tabakası kaplamaktadır. Bu da çeltik bitkisinin yetişmesi için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

İpsala Ovası güneyden denize açık olması nedeniyle, deniz havasının etkisinde kalması, toprağın killi-tınılı, alüvyon bir yapıda olması ve hafif-şiddetli dereceler arasında tuzluluk özelliğine sahip olması gibi sebepler yanında iklim özelliklerinin de çeltik bitkisinin yetişmesi için son derece uygun olması gibi nedenlerden dolayı, İpsala Ovasında yetiştirilen çeltik mahsulünden elde edilen pirinçler, diğer bölgelerde yetiştirilenlere nazaran, bir farklılık taşımaktadır. Özellikle deniz havası ve tuzlu toprak şartları taneleri daha camsı ve mat hale getirmekte, tanelerde beyaz göbekli veya tebeşirsi alan meydana gelmesini azaltmakta ve pirince farklı bir lezzet ve aroma kazandırmaktadır. Bu özellikleri yönünden, bölgenin coğrafik ve toprak yapısı ile iklim faktörleri gibi özellikleriyle özleşmektedir. Bu farklılıkları nedeniyle, İpsala Pirinci piyasada aranmakta ve mutfaklarda tercih edilmektedir.

Üretim Metodu: Pirinç önce tarlada çeltik olarak üretilir ve daha sonra, fabrikalarda, kavuzlu çeltik tanelerinin kavuzları soyulduktan sonra, beyazlatılıp parlatılır ve pirinç mahsulü elde edilir.

Tarladaki Üretim Süreci: Çeltik, Gramineae familyasına ait Oryza sativa L. türüne dahil bitkilerden elde edilir. Çeltik bitkisi her cins toprakta yetişebilir, ancak geçirgenliği az ve drenaj yapısı iyi olan killi-tınlı topraklarda daha iyi yetişmekte ve daha yüksek verim vermektedir. Çeltik bitkisi pH değeri 5.5 - 7.5 arasında değişen topraklarda iyi yetişmektedir.

İpsala İlçesinde, toplam 250 bin da’lık sahada çeltik tarımı yapılmaktadır. Çeltik üretimi ise 200 bin ton civarındadır. Çeltik üretimi genişliği 500 - 10000 da arasında değişen işletmelerde yapılmaktadır. İpsala Ovasında çeltik tarımı geniş iletmelerde yapıldığı için bir endüstri haline gelmiştir. Çeltik yetiştirilmesi için ekimden hasada kadar gerekli olan bütün işler makine ile yapılmaktadır. İlçede 15 adet modern makine ve ekipmanla donatılmış çeltik fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikalar çeltik mahsulünü modern usullere göre pirince işleyip paketlemektedirler.

İpsala Ovasında münavebesiz olarak uzun yıllar çeltik yetiştiriciliği yapıldığından, bölge çiftçisi diğer bölgelere nazaran, çeltik yetiştiriciliği konusunda daha bilinçli ve daha fazla tecrübeye sahiptirler. Dededen toruna devam eden bir çeltikçilik kültürü bulunmakta olup modern yetiştirme yöntemleri de düzenli olarak izlenmekte ve uygulanmaktadır.

İpsala Ovasında çeltik ekimi mayıs ayında yapılır, haziran ve temmuz aylarında ilaçlama, gübreleme ve sulama gibi bakım işleri yürütülür. Temmuz sonu ve ağustos başlarında çiçeklenmeye başlayan ürün, eylül başından itibaren hasat olgunluğuna ulaşır. Tarlada ürün tanelerinin içerdiği rutubet %22-23’ken hasat işlemi geçekleştirilir. Bu şekilde çeltik mahsulü elde edilir.

Denetleme: Denetim Komisyonu; Keşan Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde, İpsala Borsasından 1 kişi, İpsala Çeltik Üreticileri Birliğinden 1 kişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İpsala İlçe Müdürlüğünden 1 kişi ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden konu uzmanı 1 kişi üzere toplam 4 kişiden oluşur. Komisyon en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Denetim Komisyonu, toplantıları 6 ayda bir düzenli olarak yapılır. İhtiyaç duyulduğunda veya şikâyet üzerine her zaman toplantı yapılabilir.

Çeltik Ekim Kanuna göre çiftçiler, çeltik üretecekleri alanlar için ruhsat almaktadır. Bu nedenle bölge bazında çeltik eken çiftçilerin sayısı ve ektikleri alanlar kolaylıkla belirlenebilmekte ve de kontrol edilebilmektedir. Her yıl ilçe müdürlüğünde oluşturulan Çeltik Komisyonuna müracaat eden çeltik üreticilerinin sayısı ve ekim alanları tespit edilecek, oluşan toplam ekim alanı miktarına göre üretilecek toplam pirinç miktarı belirlenecektir.

İlçede bulunan çeltik fabrikalarında kontrollü bir şekilde İpsala Pirinci işlenecek olup üretilen çeltiklerin, bölgede bulunan çeltik fabrikalarında işlenmeleri ve işleme sonunda pazarlanmaları, işletmelerin kestikleri irsaliye ve faturalardan takip edilecektir. Ayrıca yükleme yapılan partilerden numuneler alınarak İpsala Pirincini temsil edip etmedikleri kontrol edilecektir.

İşlenen ürünlerin denetimi; paket veya çuvallar üzerinde “İPSALA PİRİNCİ” ifadesinin yazılı olup olmadığına, üretim yerinin İpsala olup olmadığına, pirinç tanesinin görünüşü, tane uzunluğu ve genişliği ile dane ağırlığı bakımından İpsala Pirincini temsil edip etmediğine, fiziksel özelliklerine bakılarak kontrolleri yapılacaktır.

9176/1-1


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 16.10.2015 - 30.10.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği (İng.)

Doç. Dr.

1

Katı cisimler mekaniği ve kompozit malzemeler alanlarında doçentlik almış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Doç. Dr.

1

Üretim Yönetimi alanında doçentlik almış olmak

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.

9199/1-1


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 18.09.2015 tarih ve 26212 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Bmlab Deney ve Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı Eksperlik Denetim Mühendislik İnşaat Sondaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak No:45 UŞAK adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 10.01.2011 tarih ve 359 sayılı kararı ile verilen 230 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 16.09.2015 tarih ve 503/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9137/1/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 18.09.2015 tarih ve 26212 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Hudolph İnşaat Otomotiv ve Gıda Maddeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Tapduk Emre Mh. Gim Toptancılar Sitesi 1540. Sok. No: 19 Merkez/KARAMAN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 20.09.2011 tarih ve 407/3 sayılı kararı ile verilen 325 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.09.2015 tarih ve 503/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9137/2/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 09.05.07

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2015-106                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2015-4171                                              AYDIN

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.10.1991 tarih ve 2200 sayılı kararı ile tescil edilen üzerinde Dedeköy Mezarlığının yer aldığı 740 parselin koruma alanında kalan ve tapunun 746 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda Hasan KAMAN tarafından Bağ Evi yapılmak istendiği belirtilerek 2863 sayılı Kanun ve İlgili yönetmeliklerce herhangi bir kültür varlığı olup olmadığının sorulduğu Koçarlı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/08/2015 tarih ve 1479 sayılı yazısı ve ekleri, 746 parsel ile tescilli 740 parseli de içine alacak şekilde güncel kadastral paftasının onaylı suretinin iletilmesinin talep edildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21/08/2015 tarih ve 2670 sayılı yazısı, 740 ve 746 parselleri gösterir krokinin iletildiği Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğü Koçarlı Kadastro Biriminin 25/08/2015 tarih ve E.1011247 sayılı yazısı ve eki ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 09/09/2015 tarih ve 4723 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.10.1991 tarih ve 2200 sayılı kararı ile tescil edilen üzerinde Dedeköy Mezarlığının yer aldığı tapunun 740 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın koruma alanının kendi parseli olarak belirlenmesi gerektiğine, mezarlık alanı içerisindeki kültür varlığı niteliğindeki mezar taşlarına zarar verilmeden boş alanlarda yeni gömü yapılabileceğine, kültür varlığı özelliği göstermeyen mevcut mezarların bakım ve onarımlarının ilgili Belediyesi denetiminde yapılması gerektiğine, koruma alanı dışında kalan 746 parsele ilişkin taleplerin ilgili Belediyesince değerlendirilmesine karar verildi.

9144/1-1

—————

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30/09/2015 - 140                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30/09/2015 - 2225                                          KOCAELİ

Dosya No                     : 81.06/20

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Darıyeri Yörükler Köyü, 606 nolu parselde, sit dışında yer alan ahşap evin tescil talebine yönelik Sayın Ramazan ÇAKIR'ın Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başvuru üzerine Konuralp Müze Müdürlüğü teknik elemanlarınca düzenlenmiş raporun iletildiği Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 27/03/2015 tarih ve 52886439-169.99/60590 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, raportör raporu okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Darıyeri Yörükler Köyü, 606 nolu parselde, sit dışında yer alan ahşap evin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesine giren yerlerden olması nedeniyle anılan Kanun’un 7. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun KTVKYK’ nın 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, söz konusu yapının koruma alanının 597 nolu, 598 nolu, 611 nolu, 883 nolu, 884 nolu, 605 nolu parseller olarak belirlenmesine, yapıya ait hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak ivedilikle Kurulumuza iletilmesine; ilgili birimler ve yapı sahibince gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi.

9111/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 03.09.2015 - 137                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 03.09.2015 - 2338                                         MALATYA

Dosya No                     : 58.00.602

Sivas İli, Merkez İlçesi, Güney Köyü için yapılacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, alanda yapmış oldukları inceleme sırasında tespit edilen, sit alanı dışında yer alan, tapunun 268 ada, 3 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Abdullah ÜLKER Evi’nin tescili konusunun, kurum görüşüne esas olmak üzere prensip olarak değerlendirilmesini isteyen Raportörlerin 18.05.2015 tarihli ve 383 sayılı inceleme raporları üzerine Kurulumuzun almış olduğu 27.05.2015 tarihli ve 2149 sayılı kararımız doğrultusunda, gerekli çalışmalar tamamlandığından, tescil konusunun ve hazırlanan tescil fişinin Kurulumuzda değerlendirilmesini isteyen raportörün 18.08.2015 tarihli ve 614 sayılı dosya inceleme raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas İl Özel İdaresi’nin 14.08.2015 tarihli ve 1311 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi; yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez İlçesi, Güney Köyü’nde sit alanı dışında yer alan, tapunun 268 ada, 3 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Abdullah ÜLKER Evi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9104_Sayfa_2.jpg

9114/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :03/09/2015-137                                         TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :03/09/2015-2341                                            MALATYA

Doya No                       : 58.12.61

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Küpeli Köyü’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 138 ada, 10 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait ahırın tescil konusunun Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 13.07.2015 tarih ve B.16.4.KVM.4.58.00.01/150-1128-3287 sayılı yazısı, Kurul Raportörünün 28.08.2015 tarih ve 634 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Küpeli Köyü’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 138 ada, 10 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait ahırın kırlangıç kubbeli üst örtüsünün özgün ve az bulunur örneklerinden olması nedeniyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, tescil fişinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

9112/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :16.06.2015-131                                         TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :16.06.2015-2239                                                SİVAS

Doya No                       : 60.00.01

Tokat İli, Merkez İlçe’de yer alan, Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme sonucunda  30.05.2015 tarih ve 2185 sayılı kararı ile prensipte uygun bulunan ve hazırlanması istenen Tokat Koruma Amaçlı İmar Planı’ndaki sınırların Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Kurul raportörlerinin 16.06.2015 tarihli 497 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Merkez İlçe’de yer alan, Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme sonucunda  Kurulumuzun 30.05.2015 tarih ve 2185 sayılı kararı ile prensipte uygun bulunan, Tokat Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 tarih ve 025 sayılı kararında belirtilen talepler ile Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün riskli alanlara ilişkin 25.05.2015 tarih ve 72810113-501.99 sayılı yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak oluşturulan ‘Kentsel Sit, Etkileşim Geçiş Sahası, Koruma Amaçlı İmar Planı Onama Sınırı, Tescilli Yapı Koruma Alanı Sınırı, I. Derece Arkeolojik Sit Sınırı ve Riskli Alan Sınırı’nın kararımız eki paftada gösterildiği şekli ile uygun olduğuna karar verildi.

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9113.jpg

9113/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği)  ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,  özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6) Mühendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

Arazi ve su kaynaklarının havza bazlı planlanması ve çevreye etkileri konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe

Profesör

1

Modern felsefe tarihi ve Kant üzerine çalışmaları olmak.

Fethiye Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Oksidatif DNA Hasarı ve Antioksidan Sistem üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ortaca MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Bahçe Tarımı

Profesör

1

Meyvelerde genetik haritalama, gen transferi ve doku kültürü üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektrik-Elektronik Müh.

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olmak, Antenler, Mikrodalga ve Kablosuz Haberleşme konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön., Tef., Plan.ve Ekonomisi

Doçent

1

Öğretmenlerin Güdülenmesi konusunda çalışmaları olmak.

9154/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerini Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MANİSA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

 

Sıra

No

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

FESİH

TARİHİ

BELGE

KONUSU

FESİH GEREKÇESİ

1

TURGUTLU OTOGAR PETROL NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK OTOMOTİV HAYVANCILIK TÜTÜN İÇECEK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-559

24.06.2015

TS 11939

EL DEĞİŞİKLİĞİ

2

UFUK PETROL ÜRÜNLERİ MOTORLU TAŞITLAR SAN.VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-247

30.06.2015

TS 11939

EL DEĞİŞİKLİĞİ

3

ESİN TEKNİK-ÖMER ESİN

45-HYB-568

01.09.2015

TS 10079

TS 12498

TS 10956

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

4

TANIDIK MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSU GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT OTO VE EMLAK ALIM SATIM KOMİSYON İMALAT PAZARLAMA TAAHHÜT PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

45-HYB-353

31.08.2015

TS 11939

EL DEĞİŞİKLİĞİ

5

MA-DE-SAN MANİSA DİRLİK KIRTASİYE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

45-HYB-494

10.08.2015

TS 10079

Firma İsteği

6

İKB GÜLERYÜZ İNSAN KAYNAKLARI İSTİHDAM DANIŞMANLIK ÖZEL EĞİTİM TİC. LTD. ŞTİ.

06-HYB-3218

09.07.2015

TS 12993

Ara Kontrol Olumsuz

7

İBRAHİM GÜNGÖR-ÜÇER ASANSÖR SAHIS

45-HYB-521

25.05.2015

TS 12255

Ara Kontrol Olumsuz

8

ERKAN BAKIR

45-HYB-471

20.05.2015

TS 12850

Ara Kontrol Olumsuz

9

GÜVEN BİLGİSAYAR

45-HYB-406

31.08.2015

TS 10956

TS 12498

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

10

AHMET GEÇOL - MANİSA MOTOR DÜNYASI.

45-HYB-302

25.05.2015

TS 11921

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

9161/1-1