10 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29471

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hayra Davet Vakfı

VAKFEDENLER: Abdullah Erol AYDIN, Abdullah ÖZTOP, Ali Sami AYDIN, Adnan BAYKAL, Oğuz ÖZCAN, Celal Sami TÜFEKÇİ, Eray YASAN, Fatih ÇAKIROĞLU, Yusuf ÖZTÜRK, Gökmen ELKAS, Abdulkadir GÜREL, Gökhan BAYKAL, Haluk GÖRGÜN, İsmail DEMİR, Mahmut YAYLA, Mahşuk YAMAÇ, Mehmet KARATAŞ, Mehmet MACİT, Mustafa EĞİLMEZBİLEK, Muttalip ÜNLÜER, Muzaffer ÖZÇELİK, Orkun HASEKİOĞLU, Ömer Asım ÖZTOP, Ömer Faruk AKBULUT, Recep ŞENTÜRK, Selman NAS, Serdar DEMİR, Ahmet ÇELİK, Mahmut Salih ESER.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.07.2015 tarihli ve E: 2015/216, K: 2015/239 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin birlik ruhu içinde var olup yükselmesi, insanımızın huzur ve güven içinde başı dik olarak geleceğe bakması, milletimizin moral, hukuk, iktisat, teknoloji ve bilim alanlarında ileriye gitmesi için çalışmak, toplumumuzun tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri ile ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak, ait olduğumuz medeniyet mirasının ışığında maddi, manevi, bilimsel öğretim, eğitim ve araştırmalara destek vermek, böylece, ülkemizin ve halkımızın maddi ve manevi gelişimine katkıda bulunmak ve sıralanan bu amaçları gerçekleştirmek üzere gerekli diğer tüm faaliyetleri yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 74.500.00.TL. (YetmişdörtbinbeşyüzTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın bakiye mal varlığı, tasfiyeye karar veren mütevelli heyeti üyelerinin belirleyeceği bir vakfa veya kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8191/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇENT

ADET

YARDIMCI DOÇENT

ADET

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

1

 

1

8239/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. ... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Adana ilinde faaliyet gösteren 252 dosya nolu ODAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 532 dosya nolu ANALİZ DÖRT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 788 dosya nolu TURAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 828 dosya nolu IŞIN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1049 dosya nolu ANLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mardin ilinde faaliyet gösteren 1099 dosya nolu MBİ Yapı Denetim Ltd. Şti.

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 528 dosya nolu DST Yapı Denetim Ltd. Şti., 808 dosya nolu BAL Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 847 dosya nolu NAZ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 27.08.2015 tarih ve 24019 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8160/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 27.08.2015 tarih ve 24022 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 73 dosya nolu YÜKSELİŞ Yapı Denetim A.Ş.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1236 dosya nolu MERSİN TROY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 642 dosya nolu SET Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 798 dosya nolu ARTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1372 dosya nolu MİM-AS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 488 dosya nolu BATI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Rize ilinde faaliyet gösteren 1235 dosya nolu RİZE BETA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 824 dosya nolu ADF Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8160/2/1-1

—————

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1302 belge nolu ZONGULDAK Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yeni kuruluş ortağının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 27.08.2015 tarih ve 24023 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8160/3/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birimi Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der

Adet

Niteliği

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Doçent

1

1

Silindirli elektro lif çekim yöntemi ile polimer esaslı nano lifli yüzey üretimi konularında çalışma yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Atık sulardan biyosorpsiyon ile ağır metal giderimi ve sızıntı sularının biyolojik arıtımı konularında çalışma yapmış olmak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Kayaçlarda farklı ortam koşullarında yüzey karakterizasyonu ve kaya mekaniği konularında çalışma yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Gıdalarda moleküler biyoteknoloji ve inovatif ısısal ve ısısal olmayan proses teknolojileri konularında çalışma yapmış olmak.

Jeofizik Mühendisliği

Yer Fiziği

Profesör

1

1

Batı Anadolu curie derinlikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

2

1

Yüzeysel su kaynaklarında hidrodinamik ve su kalite modelleme çalışma yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

1

Risk, yoksulluk konularında çalışmaları olmak.

Fizik

Genel Fizik

Doçent

1

1

Nanoteknoloji, nanofiber, malzeme ve alternatif enerji konularında çalışmış olmak.

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Kimya

Fiziko Kimya

Profesör

1

1

Elektrolojik akışkanlar konusunda çalışmaları olmak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

Teke Yöresi tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıbbi biyokimya uzmanı olmak, nörodavranış, nörokimya alanında çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

1

Psoriazis hastalarında sCD40L ve homosistein seviyeleri ile ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Lise öğrencilerinde olası internet bağımlılığı ile ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, term ve preterm yenidoğanlarda ve anne sütlerinde total oksidan/antioksidan durumun değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Transplantasyon konusunda tercihen yurt dışında eğitim almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Pataloji

Doçent

1

1

İnsan mesane ve prostat dokularında otofaji ve apoptoz ile ilgili çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak, alanında yurtdışı deneyimi olmak, dirençli bakteriler üzerinde antibiyotik kombinasyon çalışmaları yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Minilaparotomi ile tüp ligasyonu konusunda sertifika sahibi olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Beyin tümörleri cerrahisinde 3 boyutlu ultrason kullanımı eğitimi almak ve sertifika sahibi olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Girişimsel pulmonoloji konusunda yurtiçi ve yurtdışı eğitim almış olmak ve deneysel tedaviler konusunda yurtdışı deneyimine sahip olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Profesör

1

1

Bebek, çocuk ve genç hastalarda temporamandibular eklem hastalıkları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız Diş Çene Hastalıları Cerrahisi

Doçent

1

1

Bifosfanatlar ve Oksidatif stresle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Doçent

1

1

İç göç alanında çalışma yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm sektöründe talep tahminleri ve modelleme konusunda çalışmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Avrupa güvenliği ile ilgili batı balkanlar üzerinde çalışması bulunmak.

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

Firma büyütme performansı ve örneklem seçim yakınlığı konularında çalışma yapmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Doçent

1

1

Mikrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Profesör

1

1

Bitki Virolojisi ve Serolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Profesör

1

1

Tahıllar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji

Hayvansal Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Moleküler sistematik ve insektisit direnci konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Profesör

1

1

Toprak etüd ve haritalama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Mühendisliği

Orman Amenajmanı

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği

Orman Ekonomisi

Profesör

1

1

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Yönetimi

Profesör

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Tefsir Tarihi ve Tarihsel Yorum ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektron ışın kaynağı ve borlama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Akışkan yataklı kurutma ve atık ısı geri kazanımı konularında çalışmış olmak. Soğutma sistemleri, soğutucu akışkan özellikleri alanlarında uluslararası çalışmaları olmak.

8184/1-1


 

Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_01


 

Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_02


 

Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_03Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_04Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_05Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_06Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_07Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_08


 

Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_09


 

Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_10Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_11Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_12Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_13Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_14Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_15Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_16Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_17Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_18Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_19Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_20Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_21Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_22Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_23Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_24Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_25Açıklama: ŞABLON İNT_Sayfa_26


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

SIRA NO

İŞLETMECİ ADI

İŞLETMENİN VERGİ KİMLİK NUMARASI

İŞLETMENİN BİLİNEN ADRESİ

İDARİ PARA CEZASININ DAYANAĞI

BORÇ TÜRÜ

BORÇ DÖNEMİ

BORÇ MİKTARI

SON ÖDEME TARİHİ

1

ALKOR TELEKOMÜNİKASYON HABERLEŞME TİC. LTD. ŞTİ.

550482041

Koza sokak No: 80/19

Gaziosmanpaşa/ ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/07/2015

Borç dönemi net satışların onbinde otuzbeş (0,0035)’ine tekabül eden miktar

31/07/2015

2

AT&T GLOBAL İLETİŞİM SERVİSLERİ LTD. ŞTİ.

920117615

Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Binası No: 185 Kat: 6 34394 Levent/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

44.554,38 TL

30/06/2015

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme Ücreti” başlıklı 11’inci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (Yetkilendirme Yönetmeliği) “İdari Ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca; yukarıda adı geçen işletmecilerin, borç dönemlerine ait net satışlarının %035 (onbindeotuzbeş)'ine tekabül eden idari ücret borcu bulunmakta olup, ödenmemiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen idari ücret tutarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 numaralı hesabına, son ödeme tarihi itibari ile gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

İŞLETMECİ ADI

İŞLETMENİN VERGİ KİMLİK NUMARASI

İŞLETMENİN BİLİNEN ADRESİ

İDARİ PARA CEZASININ DAYANAĞI

BORÇ TÜRÜ

BORÇ MİKTARI

1

DUALİTY ELEKTRONİK İLETİŞİM HİZ. TİC. SAN. A.Ş

3130543948

Mürselpaşa Bulvarı No: 155 Kahramanlar/ İZMİR

02/12/2010 tarihli ve 73011 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

25.550,00 TL

2

HAMDİN TAŞPINAR İLT. SİS. TEKS. GIDA OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

4560445897

Çankaya 10 Nolu Otopark ve Tic. Merkezi D Blok Z-1 Mezarlıkbaşı Konak/İZMİR

23/12/2010 tarihli ve 78042 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

4.578,00 TL

3

MOBİLPA İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON ELEK. SAN. TİC. LTD.ŞTİ

6220411522

Denizaptal Mah. Denizaptal Çeşmesi Sok. No: 10-1 Çapa/Fatih/İSTANBUL

19/06/2009 tarihli ve 41721 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

10.980,00 TL

4

TRENDİKOM TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM HİZ. A.Ş

8590378281

Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No: 6 Yenibosna/İSTANBUL

07/04/2010 tarihli ve 25348 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

4.578,00 TL

5

TUNA İLETIŞIM ELEKTRO SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

8610375967

Murat Paşa Mah. Selçuk Sultan Camii Sok. No: 3 Fındıkzade İSTANBUL

28/06/2010 tarihli ve 43220 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

4.578,00 TL

6

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜR. ITH. İHR. (ERSİN KESER)

5450362937

Cennet Mah. Tunç Sok. No:16/3 Küçükçekmece / İSTANBUL

01/03/2012 tarihli ve 14577 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

5.434,00 TL

7

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜR. ITH. İHR. (ERSİN KESER)

5450362937

Cennet Mah. Tunç Sok. No:16/3 Küçükçekmece / İSTANBUL

01/03/2012 tarihli ve 14577 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

5.434,00 TL

8

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜR. ITH İHR. (ERSİN KESER)

5450362937

Cennet Mah. Tunç Sok. No:16/3 Küçükçekmece / İSTANBUL

01/03/2012 tarihli ve 14577 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

5.434,00 TL

9

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜR. ITH. İHR. (ERSİN KESER)

5450362937

Cennet Mah. Tunç Sok. No:16/3 Küçükçekmece / İSTANBUL

02/02/2011 tarihli ve 7022 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

4.578,00 TL

10

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜR. ITH. İHR. (ERSİN KESER)

5450362937

Cennet Mah. Tunç Sok. No:16/3 Küçükçekmece / İSTANBUL

02/02/2011 tarihli ve 7022 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

4.578,00 TL

11

İNTER T BİLİŞİM TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

4780536180

Aziz Mahmut Hüdai Mah. Halk Cad. No:4/7 Üsküdar/ İSTANBUL

14/07/2015 tarihli ve 2015/DK-TED/334 sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

8.784,00 TL

 

Yukarıda yer alan işletmeler hakkında 4703 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranıldığı ve bu sebepten dolayı aynı Kanun ve Telsiz ve Telekomünikasyon Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi ve ilgili mevzuatlar gereği; söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 no'lu hesabına yatırılabileceği ve söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde ¼ oranında indirimden yararlanılacağı veya biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre Kararın yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde, Karar aleyhine iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece ve ayrıca tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8142/1-1


 

8222/1-1