23 Ağustos 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29454

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

Sağlık Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Abdulkerim OĞUZ hakkındaki 04/04/2007 tarihli, E: 2004/653, K: 2007/244 sayılı, 02/04/2012 tarihinde kesinleşen kararına göre dava konusu 33 PP 035 plakalı aracın sahibine iadesine karar verilmiş, iadesine karar verilen araca ilişkin olarak Abdulkerim OĞUZ isimli şahısa tebligat çıkarılarak tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatımız adı geçen şahsın belirtilen adresinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş, 5607 sayılı Yasanın 16. maddesi gereğince Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 18.10.2010 tarihli satışta Şükrü ALTINTAŞ isimli şahsa satılmış olup; iş bu tebligatın 7201 sayılı Yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 5607 sayılı Yasanın 16. maddesi doğrultusunda satışı gerçekleştirilen araç bedeline ilişkin Tasfiye Yönetmeliğinin 64. maddesi gereğince işlem yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

7632/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 15.06.2015 gün ve 2011/349 S.N. (2012/73 E. - 2014/123 K.) sayılı yazıda; Kamil ve Şükran Oğlu, 25693179260 T.C. Kimlik Nolu, 1973 doğumlu, Antalya İli, Manavgat İlçesi, Aşağı Hisar Mah.-Köy; Cilt No:001-01, Aile Sıra No: 56, Sıra No:6'da kayıtlı Av. Osman DOĞAN'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 22.04.2015 gün ve 28/12 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

7636/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 44808 ada ve 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7653/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

I - Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 2 adet Programcı alınacaktır.

I.I - BAŞVURU ŞARTLARI;

GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde YDS veya dengi düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden en az lisans düzeyinde mezun olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR;

a) 4 yıl süreli eğitim veren Mühendislik Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak veya bu bölümlerde yüksek lisans, doktora yapmış ya da yapıyor olmak,

b) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz yazılımlarını kullanabilmek,

c) Otomotiv alanına ilgi duymak,

d) Tercihen daha önce Taşıt Güvenliğine yönelik testler konusunda çalışmış olmak,

e) Tercihen Veri Toplama Sistemleri, Sensörler, Yüksek Hızlı Kameralar hakkında bilgi sahibi olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra KPSS ve YDS belgeniz ile beraber başvuruların en geç 08/09/2015 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü / ANKARA adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI;

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme listesi ve mülakat tarihi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilân edilecektir.

Duyurulur.

7608/1-1


Sağlık Bakanlığından:

2015 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

4 - Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 04 Eylül 2015 Cuma - 28 Eylül 2015 Pazartesi saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5 - Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (en geç 31 Ağustos 2015 tarihi Pazartesi günü dahil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/  web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.

d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 31.08.2015 Pazartesi (dahil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar.

6 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

7 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8 - Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların 30 Ekim 2015 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

10 - Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

11 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

e) Mal bildirim formu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk. 06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0(312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 55 Pk. 06100 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0(312) 565 50 00

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No: 3 Pk. 06434 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0(312) 585 10 00

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kemankeş Caddesi Karamustafapaşa Sokak No: 21 Karaköy/Beyoğlu/İSTANBUL

İletişim: 0(212) 293 36 74

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 Pk. 06520 Çankaya/ANKARA

İletişim:0(312) 218 30 00

C) KURA TAKVİMİ

2015 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

24 Ağustos 2015 Pazartesi (Başvuru başlangıç tarihi)

PBS üzerinden başvuruların yapılması

31 Ağustos 2015 Pazartesi

(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

2

04 Eylül 2015 Cuma saat:18:00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

30 Eylül 2015 Çarşamba

KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

30 Ekim 2015 Cuma saat:18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

7605/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 18.08.2015      Karar No: 6883

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86   06100

• MÜRACAAT TARİHİ :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  631.531 hektar

• BÖLGESİ                      :  Karasuları Dışı

• KAPSADIĞI İL            :  Karadeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/KD/E44, E45, F44, F45

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

Türk Petrol Kanunu’nun 4, 6, 7, 22’nci maddeleri ve 22.06.2015 tarihli ve 2015/7878 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 1 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7603/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 18.08.2015      Karar No: 6882

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86   06100

• MÜRACAAT TARİHİ :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  693.517 hektar

• BÖLGESİ                      :  Karasuları Dışı

• KAPSADIĞI İL            :  Karadeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/KD/E42, E43, F42, F43

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

Türk Petrol Kanunu’nun 4, 6, 7, 22’nci maddeleri ve 22.06.2015 tarihli ve 2015/7878 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 1 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, sekiz yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7604/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 28.04.2015 tarihli 5584-4 sayılı kararları ile, “Barbaros Mahallesi Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri (Pafta No. K19c34c, Ada No. 312, Parsel No. 1) Ahmetli Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 07.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30558 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda 25.04.2013 tarihli tespite göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde “Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No: 56 (Pafta: 9, Ada:-, Parsel: 329) Afyonkarahisar” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 04.06.2015 tarih ve DDB.210/5-5 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7633/1/1-1

—————

Kurul’un 27.03.2015 tarihli ve 5534-27 sayılı Kararı ile; İTS/784-23461 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ali Şenel Mühendislik Doğal Gaz İnş. Elektrik Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.06.2014 tarihinde ilgili Dağıtım Şirketi yetkilisi bulunmadığı halde iç tesisatın işletmeye alınmasına ilişkin tutanak düzenlemesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesi 4 üncü fıkrası hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Ali Şenel Mühendislik Doğal Gaz İnş. Elektrik Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.’nin konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl - ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7633/2/1-1

—————

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-48 sayılı Kararı ile; Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 308.194,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7633/3/1-1

—————

Kurul’un 05.05.2015 tarihli 5594-19 ve 5594-20 sayılı kararları ile, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 03.06.2014 tarihli ve 15732 sayılı yazısı ekinde Kurumumuza gönderilen 28.03.2014 tarihli ve 2014-B-620/2 sayılı raporda belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, “Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak No: 1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat: 14 Daire: 102 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı Dağıtıcı Lisansı (Alt Başlık: İhrakiye Teslimi) kapsamında faaliyet göstermek üzere lisans alan MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıtı (jet yakıtını), 18.08.2011-06.03.2012 tarihleri arasında, amacı dışında kullanmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve lisans sahibinin lisans kapsamı dışında faaliyet gösterdiği; ayrıca, Başkanlık Makamı’nın 05.08.2013 tarihli ve 27327 sayılı oluru çerçevesinde hazırlanan 11.10.2013 tarihli ve 2 sayılı raporda belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin Ocak-Ağustos 2013 döneminde (14) adet bayisi ve dağıtıcılar arası ticaret kapsamında akaryakıt satışı yaptığı (5) adet dağıtıcı lisansı sahibine düzenlediği satış faturalarına satış yaptığı muhatabın lisans numarasını yazmamak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22.07.2015 tarih ve DDB.210/11-11 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7633/4/1-1

—————

Kurul’un 22.04.2015 tarihli ve 5575-14 sayılı kararı ile, “Ankara Yolu Üzeri 12. Km (46 Pafta - Ada - 1958 Parsel) Salihli/Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 15.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30712 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Erdal Karacadağ - Onur Petrol’e ait akaryakıt istasyonunda 28.09.2012 tarihinde white spirit ve yağ içeren ürün bulunduğunun TÜBİTAK-MAM’ın söz konusu numunelere ilişkin 17.10.2012 tarih ve 1220P00892001 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22.05.2015 tarih ve DDB.210/1-1 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7633/5/1-1

—————

Kurul’un 22/04/2015 tarihli ve 5575/3 sayılı kararı ile "Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. 8002/4 Bahçelievler/İSTANBUL" adresinde DAĞ/3105-1/29092 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, İstiklal Mahallesi 232.Sokak No. 4 Kaklık Honaz/DENİZLİ adresinde kurulu olan ve BAY/939-82/32760 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Topa Petrol Ürünleri Özel Eğitim İnşaat Turizm Nakliye Maden Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile imzalamış olduğu bayilik sözleşmesini 25/11/2014 tarihinde karşılıklı olarak feshetmiş olmasına rağmen fesih protokolü hakkında yasal süre içerisinde Kuruma bildirimde bulunulmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur kişi hakkında 22/04/2015 tarihli ve 5575/3 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/07/2015 tarihli ve DDB.514/1-1 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7633/6/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki 878507 YİBF nolu (A6 Blok) inşaatın denetimini üstlenen 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Hayati ŞENELDİR tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 11.06.2015 tarih ve E.2014/1327-K.2015/984 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Hayati ŞENELDİR (Oda Sicil No:14239) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.08.2015 tarihli ve 22504 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7646/1/1-1

—————

İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki 531528 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 14.05.2015 tarihli ve E.2014/844-K.2015/692 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 22.03.2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.08.2015 tarihli ve 22619 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7646/2/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (A Blok) üzerindeki 707645 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Kontrol Elemanı, Mimar Melih KOÇ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve 2014/1322-K.2015/710 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Melih KOÇ (Oda Sicil No:36762) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.08.2015 tarih ve 22716 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7646/3/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (A Blok) üzerindeki 707645 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet ÖZERK tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve 2014/1323-K.2015/740 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Mehmet ÖZERK (Denetçi No: 11686; Oda Sicil No: 14701) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.08.2015 tarih ve 22808 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7646/4/1-1

—————

Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, G19A02B1C pafta, 127 Ada, 1 parsel üzerindeki 265587 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Mehmet Ali POLATKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8339, Oda Sicil No: 6039) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 22.05.2015 tarihli ve E.2013/1910-K.2015/767 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet Ali POLATKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8339, Oda Sicil No: 6039) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22289 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/1/1-1

—————

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 1775 ada, 2 parsel üzerindeki 600684 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Yahya İlker BERK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3065, Oda Sicil No: 4369) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 18.05.2015 tarihli ve E.2014/1706-K.2015/834 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yahya İlker BERK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3065, Oda Sicil No: 4369) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22293 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 90/1 pafta, 748 ada, 330 parsel üzerindeki 115616 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Nuri ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:546, Oda Sicil No:13137) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1714-K.2015/709 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nuri ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:546, Oda Sicil No:13137) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22294 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/3/1-1

—————

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Fahrettin ÜSTÜNDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17823, Oda Sicil No:12516) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 18.06.2015 tarihli ve E.2014/1733-K.2015/1022 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fahrettin ÜSTÜNDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17823, Oda Sicil No:12516) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22295 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/4/1-1

—————

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 26 pafta, 114 Ada, 19 parsel üzerindeki 790413 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.06.2015 tarihli ve E.2014/2049-K.2015/1053 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22296 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/5/1-1

—————

Kastamonu ili, Araç ilçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Yusuf Furkan HACAK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:44839) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 22.05.2015 tarihli ve E.2014/1422-K.2015/739 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yusuf Furkan HACAK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:44839) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22314 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/6/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15696, Oda Sicil No:28227) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1456-K.2015/730 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15696, Oda Sicil No:28227) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22339 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/7/1-1

—————

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 1775 ada, 2 parsel üzerindeki 600684 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu İsmail Hamdi TAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 856, Oda Sicil No: 15843) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 18.05.2015 tarihli ve E.2014/1705-K.2015/833 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmail Hamdi TAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 856, Oda Sicil No: 15843) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22402 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/8/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2027 Ada, 2 Parsel üzerindeki 544856 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12643, Oda Sicil No:31076) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1472-K.2015/712 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12643, Oda Sicil No:31076) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 12.08.2015 tarih ve 22503 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/9/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1454-K.2015/711 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 13.08.2015 tarih ve 22620 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/10/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1321-K.2015/732 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Burtek Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 13.08.2015 tarih ve 22629 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/11/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Mehmet ÖZERK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11686, Oda Sicil No: 14701) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1324-K.2015/738 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet ÖZERK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11686, Oda Sicil No: 14701) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 13.08.2015 tarih ve 22631 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7626/12/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Mehmet SERİN (Oda Sicil No: 10298) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 01.07.2015 tarihli ve E.2015/1743 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet SERİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 31.07.2015 tarihli ve 21398 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7627/1-1