20 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29451

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

T.C. Merkez Bankasından:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

İlgili adayın;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Unvanı

Adet

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr.

1

7579/1-1


Adalet Bakanlığından:

Trabzon 2. Asliye Hukuk Hukuk Mahkemesinin 2013/76 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7464/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak, Karakuş-37 lokasyon sahası, havuzu ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Salkımbağı Köyündeki 464 parsel nolu arazinin 17761,59 m2’lik ve 465 no.lu parselin 4491,14 m2.’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 ncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22.07.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

7532/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd., TBS Petrol Arama Üretim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’nin Siirt ili sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-TBS-SNR/5124 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını 15.08.2015 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7546/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/3256 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahası ile ilgili olarak, Beşikli–27 lokasyonu alçak gerilim enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Geldibuldu Köyündeki 2006 no.lu parselin 15,42 m2’lik (mülkiyet) ve 2.491,97 m2.’lik (irtifak hakkı)  kısmı, 2005 no.lu parselin 695,84 m2.’lik (irtifak hakkı) kısmı, 2207 no.lu parselin 6.747 m2’lik (mülkiyet) ve 685,74 m2.’lik (irtifak hakkı)  kısımlarının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 ncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22.07.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

7545/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gayret Mahallesi 8504 ada 1 parsel ve Yeniçağ Mahallesi 13546 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7544/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Sıra

No

İşletmecinin Unvanı

Vergi

Kimlik

Numarası

İşletmecinin

Bilinen Adresi

İdari Ücret

Dayanağı

Borç

Türü

Son

Ödeme

Tarihi

Borç

Miktarı

(TL)

1

MLT Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

6220550537

5457 Sok.

No: 34/A Yeşilova Bornova/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile EHSİYY’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

30/04/2010

18,92

29/04/2011

4,30

30/04/2012

43,99

30/04/2013

10,06

 

Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı’nın ilgi yazısında özetle; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 07/12/2012 tarihli ve 2012/DK-16/614 sayılı Kurul Kararı ile MLT Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’de yürütülen denetim çalışmaları sonucunda “Netontell altyapısı kullanılarak Mlt Telekom tarafından sunulan hizmete yönelik olarak yapılan para transferlerinin Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş olmayan Halktell İletişim ve Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti. ve Mlt Tur Turizm Telekomünikasyon Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. şirketleri üzerinden yapılması ve Mlt Telekom’un söz konusu ödemelerin kendi defter kayıtlarında olmadığı şeklindeki ifadeleri çerçevesinde, mevzuata aykırı olarak Özel İletişim 4/4 Vergisi kaybının olup olmadığının incelenebilmesi için konunun Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi, inceleme yapılması durumunda idari ücret ve Kurumca yapılacak diğer mali iş ve işlemler bu incelemeye dayanacağından sonucun Kurumumuza bildirilmesinin talep edilmesi ile 03/10/2012 tarihli ve 58975 sayılı İnceleme Raporu’nun Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi için icraya yetki verilmesi…” hususlarına karar verildiği ve bu kapsamda, Maliye Bakanlığı Vergi denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan denetim çalışmaları sonucunun taraflarına gönderildiğinden bahisle, Şirketinize ait idari ücret tutarlarının tahsilini teminen 2009-2012 yıllarına ait net satış tutar matrah farklarının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede;

1 - 2009 yılı için 18,92 TL (İdari ücret matrahı: 5.406,02 TL) idari ücret tutarını 30/04/2010 tarihinden

2 - 2010 yılı için 4,30 TL (İdari ücret matrahı: 1.228,57 TL) idari ücret tutarını 29/04/2011 tarihinden

3 - 2011 yılı için 43,99 TL (İdari ücret matrahı: 12.569,17 TL) idari ücret tutarını 30/04/2012 tarihinden

4 - 2012 yılı için 10,06 TL (İdari ücret matrahı: 2.873,31 TL) idari ücret tutarını 30/04/2013 tarihinden

Bu itibarla, bahsi geçen idari ücret tutarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 numaralı hesaba, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7457/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında), Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında), Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

- Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Başvuracak adayların öğrenim belgeleri ile askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır. Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi İstenilmemektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır, ilanen duyurulur.

 

Birim/Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

İlanda Aranan Şartlar

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yrd. Doç.

3

1

Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak, ilgili alanda çalışmaları bulunmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

3

1

Eski Türk Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji Alanında Doçentliğini almış olmak ve Bilişim Teknolojileri Alanında çalışmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yrd. Doç.

4

1

İnşaat Mühendisliği alanında Lisans ve/veya Doktora mezunu olmak

7540/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

FEN FAKÜLTESİ

Hidrobiyoloji ABD

DOÇENT

1

Balık hematolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Botanik ABD

PROFESÖR

1

Liken sistematiği ve likenlerle nanoteknoloji uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

Botanik ABD

DOÇENT

1

Makrofungus sistematiği üzerine çalışmaları olmak.

Olasılık Teorisi ve Ol. Sür. ABD

PROFESÖR

1

 

Uygulamalı İstatistik ABD

PROFESÖR

1

 

Matematiksel Fizik ABD

PROFESÖR

1

Yüksüz parçacık transport teorisinde çalışmaları olmak.

Nükleer Fizik ABD

DOÇENT

1

Fisyon ve füzyon konusunda çalışmaları olmak.

Genel Fizik ABD

PROFESÖR

1

Süpersimetrik kuantum mekaniğinde çalışmaları olmak.

Genel Fizik ABD

PROFESÖR

1

Large Hadron Collider (LHC)'de standart model ötesine ilişkin fenomenolojik çalışmaları olmak.

Fonksiyonel Analiz ABD

PROFESÖR

1

Dizi uzaylarında çekirdek teoremleri ve tanımlı operatörlerin spektra analizi alanında çalışmaları olmak.

Fonksiyonel Analiz ABD

YARD. DOÇ.

1

Fark denklemleri ve buna ilişkin operatörler ile q-fark denklemlerinin spektral analizini içeren konularda çalışmaları olmak.

Fonksiyonel Analiz ABD

YARD. DOÇ.

1

Dağılımsal istatistiksel yakınsaklık ve bochner integrali bağlantılı konularında çalışmaları olmak.

Topoloji ABD

PROFESÖR

1

Demet teorisi alanında çalışmaları olmak.

Reel ve Kopl. Fonk. Teor. ABD

PROFESÖR

1

Bernstein tipli operatörlerle ses tanıma üzerine çalışmaları olmak.

Reel ve Kopl. Fonk. Teor. ABD

YARD. DOÇ.

1

Lorentz ve morrey uzaylarında integral operatörlerin sınırlılığı üzerine çalışmaları olmak.

Geometri ABD

DOÇENT

1

Dual uzaylar ve kuaterniyonlar alanında bilimsel çalışmaları olmak.

Organik Kimya ABD

DOÇENT

1

Maetal destekli ve katalizli organik reaksiyonların uygulamaları ve kinetikleri konusunda çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini hemşirelik alanında almış olmak.

Ebelik ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini hemşirelik alanında almış olmak.

Sağlık Kurumları Yön. ABD

PROFESÖR

1

 

Sağlık Kurumları Yön. ABD

DOÇENT

1

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İktisat Politikası ABD

DOÇENT

1

 

İktisat Tarihi ABD

DOÇENT

1

 

Sayısal Yöntemler ABD

PROFESÖR

1

 

Yönetim Bilimleri ABD

DOÇENT

2

 

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ABD

YARD. DOÇ.

1

Toplumsal cinsiyet eşitliği dersini vermek üzere alanında yurtdışında doktora eğitimi almış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLERİ FAK.

Gayrimenkul ve Varlık Eko. ve Değ. ABD

PROFESÖR

1

Taşınmaz değerleme konusunda lisansüstü çalışma yapmış, gayrimenkul değerleme teorisi ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

Gayrim.ve Varlık Eko.ve Değ. ABD

DOÇENT

1

İşletme alanında lisansüstü çalışma yapmış, işletme finansmanı alanında çalışmaları olmak.

Gayrim. ve Varlık Eko. ve Değ. ABD

YARD. DOÇ.

1

Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı  (değerleme) konusunda lisansüstü çalışma yapmış, gayrimenkul değerleme teorisi ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

Arazi Gel. ve Proje Yön. ABD

PROFESÖR

1

Yapı Eğitimi veya Mimarlık alanında lisansüstü çalışma yapmış, yapı malzemeleri, yapı bilgisi ve maliyeti alanında çalışmaları olmak.

Arazi Gel. ve Proje Yön. ABD

DOÇENT

1

Mimarlık alanında lisansüstü çalışma yapmış, yapımda sürdürülebilirlik, ekolojik tasarım ve yapı-çevre ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri ABD

PROFESÖR

1

Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda çalışmaları olmak.

Tarla Bitkileri ABD

PROFESÖR

1

Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda çalışmaları olmak.

7531/1-1


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Kanuni şartları haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/MYO

Anabilim Dalı/Bölüm/Program

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Özel Şart

Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon

1

Yardımcı Doçent

Yeni Medya ve Dijital Sanatlar Alanında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç.)

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Peridontoloji

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

1

Profesör

Genel Cerrahi Uzmanı Olmak. Meme ve Endokrin Cerrahisi Alanında Deneyimli olmak. Duktoskopi alanında uluslararası yayın sahibi olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbı Görüntüleme

1

Profesör

Nükleer Tıp Uzmanı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbı Görüntüleme

1

Yardımcı Doçent

Radyoloji Uzmanı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

1

Doçent

Genel Cerrahi uzmanı olmak. Hepatopankretobilier Cerrahi alanında deneyimli olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

1

Yardımcı Doçent

Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

2

Yardımcı Doçent

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Odyometri

1

Yardımcı Doçent

Kulak, burun, boğaz uzmanı olmak, Alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

1

Yardımcı Doçent

Göz hastalıkları uzmanı olmak.

Eczacılık Fakültesi

Genel Kimya

1

Öğretim Üyesi

(Doçent veya Yardımcı Doçent)

 

Eczacılık Fakültesi

Organik Kimya

1

Öğretim Üyesi

(Doçent veya Yardımcı Doçent

 

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji

1

Yardımcı Doçent

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (İNGİLİZCE)

3

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Beslenme Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak,

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı Güvenliği

1

Yardımcı Doçent

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak. Alanında doktora yapmış olmak. A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği sertifikası sahibi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

2

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden lisans mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya Doç)

Deneysel Psikoloji veya psikometri alanında uzman olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

2

Öğretim Üyesi

(Prof,.Doç. veya Yrd. Doç)

 

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

1

Öğretim Üyesi

(Pro. Dr. veya Doç. Dr.)

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

1

Yardımcı Doçent

Nöropatoloji, moleküler atoloji ve klinik patoloji konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

1

Öğretim Üyesi

(Pro. Dr. veya Doç. Dr.)

 

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1

Öğretim Üyesi

(Pro. Dr. veya Doç. Dr.)

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

1

Doçent

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

1

Yardımcı Doçent

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3

Yardımcı Doçent

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2

Yardımcı Doçent

 

Tıp Fakültesi

Plastik, Estetik ve Rekonstriktif cerrahi

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Plastik, Estetik ve Rekonstriktif cerrahi

1

Yardımcı Doçent

 

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1

Yardımcı Doçent

 

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Yardımcı Doçent

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

1

Yardımcı Doçent

 

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

1

Yardımcı Doçent

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

1

Yardımcı Doçent

Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Biyokimya alanında en az iki yıl çalışmış olmak. TUS ile uzmanlık yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

2

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Doktorasını veya Uzmanlığını Histoloji ve Embriyoloji alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Profesör

Mekan konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Yardımcı Doçent

Sektörel Sistemler Konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Yardımcı Doçent

Restorasyon konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

2

Profesör

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Yardımcı Doçent

Yüksek Gerilim Tekniği Elektrik Tesisleri ve Elektrik Makinaları derslerini vermek üzere ilgili konularda doktora yapmış olmak, konusunda kabul görmüş yayınlara sahip olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

1

Yardımcı Doçent

Fizik alanında doktora yapmış olmak. Nanofotanik üzerine çalışmalarda bulunmuş olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

1

Yardımcı Doçent

Fizik Mühendisliği Alanında Lisans Mezunu olmak. Katıhal Fiziği ve biyoinformatik alanlarında çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya. Doç)

Doktorasını veya Sanatta yeterliliğini Radyo Televizyon veya Sinema alanında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

1

Profesör

Doçentlik Ünvanını Güzel Sanatların Grafik, tasarımı, görsel iletişim ve benzeri alanlarda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

2

Öğretim Üyesi

(Doç. veya Yrd. Doç

Doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini Güzel Sanatların Grafik, Tasarımı, Görsel İletişim ve benzeri alanlarda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya. Doç)

Doçentlik Ünvanını Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanında almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

Yardımcı Doçent

Doktorasını veya sanatta yeterliliğini Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanında almış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya. Doç

Doçentlik Ünvanını, İletişim Bilimleri, Gazetecilik veya Yeni Medya alanında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

1

Yardımcı Doçent

Doktorasını veya sanatta yeterliliğini İletişim Bilimleri, Gazetecilik veya Yeni Medya alanında yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

1

Yardımcı Doçent

Alanında lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya Doç.)

Muhasebe veya Finansman konularında dersler verebiliyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Yardımcı Doçent

Muhasebe veya Finansman konularında dersler verebiliyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Öğretim Üyesi

(Prof. veya Doç.)

Üretim Yönetimi ve Stratejik Yönetim Konularında ders verebiliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Yardımcı Doçent

Üretim Yönetimi ve Stratejik Yönetim Konularında ders verebiliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

Lojistik alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Yardımcı Doçent

Uluslararası Göç ve Güvenlik Konularında çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku ve Caza Usul Hukuku

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç)

 

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

1

Öğretim Üyesi

(Prof. Doç. veya Yrd. Doç

 

 

Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

7585/1-1


Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Belediyelerin var oluş nedenlerinden biri de insan hayatının kalitesini arttırmaktır. Hayat kalitesini arttırmak sadece altyapı hizmetleriyle değil, kültürel, eğitim ve sosyal hizmetlerle gerçekleştirilen plan, program ve projelerle mümkündür. Vizyonumuzda da belirtilen “Soyadı Kültür olan Lüleburgaz” için, Lüleburgaz Belediyesi olarak “Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla “Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması” açılmıştır.

Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan ve yaklaşık 20.650 m2 büyüklüğünde olan yapı adasında, “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi” nin tasarlanmasıdır.

Yarışmanın amacı; mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesidir.

Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

• Adı                                    :  Lüleburgaz Belediyesi

• Adresi                               :  Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

• Telefon numarası              :  (0288) 417 10 12

• Faks                                  :  (0288) 417 47 79

• İnternet adresi                   :  www.luleburgaz.bel.tr

• Elektronik posta adresi      :  yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta - faks (0288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Şartname Temin Adresi:

''Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması '' Raportörlüğü

Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası

Adresi                              :  Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Telefon numarası              :  (0288) 417 10 12

Elektronik posta adresi     :  yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışmaya Katılma Esasları:

1 - Aşama için:

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

• Ekip olarak katılımlarda Mimar bir üyeyi ekip başı belirlemiş olmak,

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

2 - Aşama için:

• Ekip içerisinde bir Peyzaj Mimarı bulundurmak,

• Akustik, statik, mekanik, elektrik ve gerekli görülen diğer uzmanlık alanlarından danışmanlık alma,

• Ekip üyesi Peyzaj Mimarı ile danışmanlık alınan uzmanların ilgili Oda üyesi olması ve meslekten men cezası bulunmaması gerekmektedir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi:

•Yarışmanın İlanı                                                                   :  20 Ağustos 2015, Perşembe

• Yer Görme                                                                          :  2 Eylül 2015, Çarşamba

• Birinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi                                :  4 Eylül 2015, Cuma

• Birinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi                     :  8 Eylül 2015, Salı

•Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi                                       :  14 Ekim 2015, Çarşamba

•Birinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi          :  19 Ekim 2015, Pazartesi

• Birinci Aşama Sonucunun Bildirimi                                   :  23 Ekim 2015, Cuma

• İkinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi                                 :  5 Kasım 2015, Perşembe

• İkinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi                       :  10 Kasım 2015, Salı

• İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi                                        :  11 Aralık 2015, Cuma

• İkinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi          :  14 Aralık 2015, Pazartesi

• Sonuçların İlanı                                                                   :  17 Aralık 2015, Pazartesi

• Sergi Tarihi                                                                         :  18 Aralık 2015

• Kolokyum ve Ödül Töreni                                                  :  19 Aralık 2015

Danışman Jüri Üyeleri:

EMİN HALEBAK                       :  Makine Mühendisi, Lüleburgaz Belediye Başkanı

MURAT ERMEYDAN               :  Peyzaj Yüksek Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı

KEMAL SUNER                         :  Elektronik ve Haberleşme Yüksek Mühendisi

MAHMUT TÜRKER                  :  Akustik Danışman

Asli Jüri Üyeleri:

BOĞAÇHAN DÜNDARALP    :  Mimar (DEÜ), Jüri Başkanı

HÜSEYİN SİNAN OMACAN  :  Mimar (İTÜ)

ALİ CENGİZKAN                      :  Mimar (Prof. Dr., ODTÜ)

SEMRA UYGUR                        :  Yüksek Mimar (ODTÜ)

MURAT AKSU                           :  Yüksek Mimar (İTÜ)

ARZU KUTKAM NUHOĞLU   :  Peyzaj Yüksek Mimarı (AÜ)

KANAT BURAK BOZDOĞAN    :                               İnşaat Mühendisi (Dr., EÜ)

Yedek Jüri Üyeleri:

OZAN ÖZTEPE                          :  Yüksek Mimar (YTÜ)

SEDA BİLDİK ERDOĞMUŞ    :  Yüksek Mimar (MSGSÜ)

NİLÜFER KART AKTAŞ          :  Peyzaj Mimarı (Yrd. Doç. Dr., İÜ)

KADİR KILINÇ                          :  İnşaat Mühendisi (Dr., DEÜ)

Raportörler:

ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU         :  Endüstri Mühendisi (DÜ)

ÖNCÜL KIRLANGIÇ YOLDAŞ  :                                 Yüksek Mimar (MSGSÜ)

BURCU BAĞCI                          :  Mimar (LAÜ)

Ödüller:

Birincilik Ödülü      :  70.000 TL

İkincilik Ödülü       :  60.000 TL

Üçüncülük Ödülü   :  50.000 TL

Mansiyon               :  40.000 TL

Mansiyon               :  40.000 TL

Mansiyon               :  40.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

1 - Aşama sonunda eşdeğer 10.000 TL ödeme yapılacaktır.

Satınalma opsiyonu jürinin değerlendirme sürecine bırakılarak ayrıca bütçelendirilecektir/ değerlendirilecektir.

7547/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri profesör kadroları için 6, doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Enerji Anabilim Dalı

Profesör

1

Makine mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Jet pompaları, hidrojen, metal prosel modelleme konularında çalışmış olmak.

Harita Mühendisliği Bölümü

Fotogrametri Anabilim Dalı

Profesör

1

Uzaktan algılama ve iklim değişikliğinde çalışmaları bulunmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Profesör

1

Orman endüstrisi ve mobilya üretimi konusunda çalışma yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mekanik Anabilim Dalı

Doçent

1

Elastodinamik yapı zemin etkileşim problemlerinin sınır eleman yöntemi ile formülasyonu konusunda çalışmış olmak.

Hidrolik Anabilim Dalı

Doçent

1

Kıyı mühendisliği konusunda doktora yapmak ve kuraklık konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

Doçent

1

Yığma yapılar nonliner analiz ve tarihi eserlerin güçlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Yapı anabilim Dalı

Doçent

1

Temel yalıtım sistemleri, yapı-zemin etkileşimi ve yığma taş duvarlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Profesör

1

Katıların mekaniksel özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

X ışınları tek kristal kırınımı ile yapı çözümü üzerine çalışma yapmış olmak.

Matematik Bölümü

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

Doçent

1

Kısmi doğrusal model ve yanlı tahmin ediciler konularında çalışma yapmış olmak.

Kimya Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

Doçent

1

Proteğin saflaştırılması, karakterize edilmesi, antioxidant ve kriyojeller konusunda çalışma yapmış olmak.

Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Klasik arkeoloji alanında ve İsauria bölgesi arkeolojisi üzerinde çalışma yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Doçent

1

Doktora eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yapmış olmak. Doçentlikle ilgili alan eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında yapmış olmak. Hareket ve Antrenman Bilimi ve Engelliler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

Doçent

1

Doktora eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yapmış olmak. Doçentlikle ilgili alan eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında yapmış olmak. Spor Yöneticiliği ve Spor Örgütleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Doçent

1

Boğa spermasının farklı antioksidanlar ile dondurulması konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

Beşeri ve ekenomik coğrafya konularında çalışmaları olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü

Doçent

1

Sıçan ve balıklarda ağır metal ve antioksidan sistem konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentliğini eğitim psikolojisinden almış olmak, kimlik gelişimi, özerklik ve beliren yetişkinlik konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Profesör

1

Döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı konularında çalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

Doçent

1

Mağaza atmosferi, tüketim duyguları ve müşteri ilişkileri yönetimi üzerine çalışma yapmış olmak.

7586/1-1