16 Ağustos 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29447

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Küçükköy Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı. (Küçükköy Vakfı)

VAKFEDENLER: Habip Terzioğlu.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.05.2015 tarihli ve E: 2014/260 K: 2015/109 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanlarımızın, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimi ile eğitim düzeyinin yükselmesine yönelik toplumun ihtiyaç duyduğu her derece ve alanda eğitim kurumları, ibadethaneler, imarethaneler inşa etmek, mevcut olanların bakım, onarım, yenileme, restorasyon, tefriş ve diğer her tür ihtiyaç ve eksiklerini gidermek, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma ile komşuluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sunacak kültürel faaliyette bulunmak, kısaca insana ve insanlığa hizmet etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Saadettin Terzioğlu, Habip Terzioğlu, Nurullah Kopgir, Yavuz Padem, Ahmet Parlakışık.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim kurulunun onayladığı, vakfın gayesine uygun vakıf ve derneklerden birine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7394/1-1

—————

VAKFIN ADI: Haznevi İlim ve İrfan Vakfı

VAKFEDENLER: Muhammed Muntaa HAZNEVİ

VAKFIN İKAMETGÂHI: Gaziantep

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/05/2015 tarih ve E. 2014/1359, K. 2015/641 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Bütün fertleri eğitimli, kültürlü, ilim, irfan ve hikmet sahibi, ruhen, aklen ve bedenen sağlam bir toplum oluşmasına yönelik, örgün ve yaygın, anaokulundan üniversiteye kadar her seviyede, hayatın her alanında, insanların ihtiyaç duyduğu eğitim ve öğretim kurumları açmak, insana, topluma, çevreye ve dünyaya faydalı olacak her türlü eğitim çalışmaları yapmak. İnsanların her türlü maddi ve manevi her türlü meşru ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- (yüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Kurucunun uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7395/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 22.07.2015 tarih ve 20367 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Ankara Zemin Kaya Mekaniği Yapı Test Laboratuvar Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin İstasyon Mahallesi Leylak Sokak No:14/8-9 Sincan/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 26.07.2010 tarih ve 319 sayılı kararı ile verilen 209 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 26.06.2015 tarih ve 499/4 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7414/1-1

—————

Edirne İli, Merkez İlçesi, E17D07A3A pafta (YDS kaydında 50M4D pafta), 1911 ada, 1 parsel üzerindeki 781877 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 7134-10094 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1002 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balkan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/704 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 24.06.2015 tarihli ve E.2015/704 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Balkan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 22.07.2015 tarihli ve 20247 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7413/1-1

—————

İzmir İli, Dikili İlçesi, 570 ada, 18 parsel üzerindeki 596462 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Organize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Haluk BULTAN (Denetçi No: 4603, Oda Sicil No: 7259) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 17.06.2015 tarihli ve E.2015/765 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Haluk BULTAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 22.07.2015 tarihli ve 20246 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7412/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.08.2015     Karar No: 6874

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Socar Turkey Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Eski Büyükdere Cad. Socar Bosphorus Plaza No: 231 Kat 6-73   4398 Maslak-Sarıyer/ İstanbul

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  22.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  30.718

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Gaziantep, Kahramanmaraş

• PAFTA NUMARASI                         :  AR/SCR/K/N38-b1,b2

KARAR:

Socar Turkey Enerji A.Ş’nin illeri, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7381/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.08.2015      Karar No: 6873

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Socar Turkey Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Eski Büyükdere Cad. Socar Bosphorus Plaza No: 231 Kat 6-7   34398 Maslak-Sarıyer/ İstanbul

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  22.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  15.279

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İL                                  :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI                         :  AR/SCR/K/M44-a4

KARAR:

Socar Turkey Enerji A.Ş’nin ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7382/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.08.2015      Karar No: 6872

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Socar Turkey Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Eski Büyükdere Cad. Socar Bosphorus Plaza No: 231 Kat 6-7   34398 Maslak-Sarıyer/ İstanbul

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  22.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  14.586

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İL                                  :  Adıyaman

• PAFTA NUMARASI                         :  AR/SCR/K/M41-d2

KARAR:

Socar Turkey Enerji A.Ş’nin ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7383/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.08.2015     Karar No: 6871

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Socar Turkey Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Eski Büyükdere Cad. Socar Bosphorus Plaza No:231 Kat 6-7   34398 Maslak-Sarıyer/ İstanbul

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  22.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  45.524

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Diyarbakır, Batman, Muş

• PAFTA NUMARASI                         :  AR/SCR/K/L46-b1,b2.b4

KARAR:

Socar Turkey Enerji A.Ş’nin illeri, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7384/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.08.2015      Karar No: 6875

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Kader Sokak No: 1/7 06700, Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  01.10.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  15.399 Hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Mardin, Şırnak

• PAFTA NUMARASI   :  AR/OPC/K/N47-a3

KARAR:

OPC Petrol Arama ve Üretim Ltdnin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7432/1-1

—————

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin M43-d1, d2 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 06.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7433/1-1

—————

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin M42-b2, b3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 06.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7434/1-1

—————

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin M43-a1, a4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 06.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7435/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/4830 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahası ile ilgili olarak, Batı Gökçe-20 kuyusunun Lokasyon yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararı alınan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Akdoğan Köyü, Bidos Mevkiindeki 113 nolu parselin 534.59 m2’lik kısmı ve 110 nolu parselin 254.65 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22.07.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7436/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.08.2015     Karar No: 6870

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI         :  l)Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                     2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                     3) Corporate Resources B.V.

• MERKEZ ADRESLERİ         :  1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                     2)Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933 Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG 1110

                                                     3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda

• TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7-8 06680, Çankaya, Ankara

                                                     2) Piyade Sokak, Ataman Apartmanı No: 3/B Çankaya, Ankara

                                                     3) İran Caddesi No: 21/458 06680, Kavaklıdere, Ankara

• MÜRACAAT TARİHLERİ   :  20.05.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

• KAPSADIĞI İLÇE                :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  1165 hektar

• PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TGT-PIN-CBV/K/G19-a1-1

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

Köşe No

Enlem

Boylam

a

41°00’00’’00’’’

27°35’00’’00’’’

b

40°58’59’’88’’’

27°35’00’’00’’’

c

40°57’45’’72’’’

27°30’00’’00’’’

d

40°59’15’’00’’’

27°30’00’’00’’’

e

40°59’15’’00’’’

27°30’50’’00’’’

f

40°59’05’’00’’’

27°30’50’’00’’’

g

40°59’05’’00’’’

27°33’15’’00’’’

h

40°59’40’’00’’’

27°33’15’’00’’’

i

40°59’40’’00’’’

27°31’15’’00’’’

j

41°00’00’’00’’’

27°31’15’’00’’’

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation (%41,5), Pinnacle Turkey Inc. (%18,5) ve Corporate Resources B.V. Şti.'nin (%40) mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8'inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın 23.07.2015 tarihli Olur'ları alınmıştır.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation (%41,5) Pinnacle Turkey Inc. (%18,5) ve Corporate Resources B.V. Şti.'ne (%40) 20.05.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/G19-al-l pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın rezerv durumu ve bu rezervden üretebileceği miktar dikkate alınarak 8 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corparation %41,5, Pinnacle Turkey Inc. %18,5 ve Corporate Resources B.V. Şti’ne %40’şer hisselerle müşterek bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

7437/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.08.2015     Karar No: 6877

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd.

• MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Kader Sokak No: 1/7 06700, Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  24.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  29.534 Hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Şırnak

• PAFTA NUMARASI      :  AR/OPC/K/N48-b1, b4

KARAR:

OPC Petrol Arama ve Üretim Ltdnin ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7438/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.08.2015      Karar No: 6876

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Kader Sokak No: 1/7 06700, Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  25.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.374 Hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Şırnak

• PAFTA NUMARASI      :  AR/OPC/K/N48-a2

KARAR:

OPC Petrol Arama ve Üretim Ltdnin ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7439/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda profesör kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile  3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Prof.

Yrd. Doç.

NİTELİKLER

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 

1

Oğuz Grubu Türk Lehçeleri konusunda çalışma yapmış olmak

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

 

1

Din-Ahlak-Siyaset İlişkisi konusunda çalışma yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

1

Erken dönem Osmanlı yapılarında kullanılan taş malzemeler konusunda çalışma yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

1

7402/1-1