14 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29445

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Özyeğin Üniversitesinden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Edirne İli, Merkez İlçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818479 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Reha GÜLER (Denetçi No: 17355, Oda Sicil No: 13985) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 03.07.2015 tarihli ve E.2015/507 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”  hükmedildiğinden 17.05.2014 tarihli ve 29003 Resmi Gazete ilanı ile Reha GÜLER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 31.07.2015 tarih ve 21399 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7280/1/1-1

—————

İzmir İli, Bornova İlçesi, 4665 ada, 3 parsel üzerindeki 13029 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Kamil ÜRE (Denetçi No:1740, Oda Sicil No:9703) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 11.06.2015 tarihli ve E.2014/2039-K.2015/934 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 31.05.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kamil ÜRE hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.07.2015 tarih ve 21390 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7280/2/1-1

—————

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 1775 ada, 2 parsel üzerindeki 600684 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 45 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU (Denetçi No:855, Oda Sicil No:8096) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 03.06.2015 tarihli ve E.2014/1707-K.2015/977 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.07.2015 tarih ve 21393 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7280/3/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 ada, 42 parsel (A Blok) üzerindeki 707645 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 761 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Kamuran ENSARİOĞLU (Oda Sicil No: 61946) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 26.05.2015 tarihli ve E.2014/1319-K.2015/875 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kamuran ENSARİOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.07.2015 tarih ve 21401 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7280/4/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel (B Blok) üzerindeki 637786 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 713 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Halim ERSOYLAR (Denetçi No:8136, Oda Sicil No:18486) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 01.07.2015 tarihli ve E.2015/1737 sayılı kararı ile ‘‘davalı idarenin savunması ve ara karara cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Halim ERSOYLAR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 31.07.2015 tarih ve 21400 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7280/5/1-1

—————

Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 4372 Ticaret Sicil No ile Kastamonu Ticaret Odasına kayıtlı 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 27.05.2015 tarihli ve E.2014/1423-K.2015/783 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.07.2015 tarih ve 21103 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7280/6/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dilaviz Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: İbrahim ETKE, Ömer Murat AYDIN, İrfan Uğur BAYIR

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.05.2015 tarihinde kesinleşen 10/03/2015 tarih ve E:2014/396, K:2015/89 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, sanat ve kültür alanında maddi manevi destek ve yardımlarda bulunarak ülkemize sağlıklı, nitelikli, üretken, milli ve manevi değerleri sahiplenen iyi insan yetiştirmek ve yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: İrfan Uğur Bayır, Bülent Çetin, Ömer Murat Aydın, Enes Taşkıran, Muhittin Alioğlu, Evren Karaosman, Emre Karaosman, Oğuz Gürsul, Hakan Orman.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7348/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

Böbrek ve Karaciğer Nakli alanında çalışmış olmak.

7335/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:           

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Ali KAYA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 03.09.2014 gün ve 230 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.05.2015 tarihinde başlanmıştır.

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ünsal KUL’a 7 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 23.06.2015 tarihinde başlanmış olup,  29.06.2022 tarihinde son bulacaktır.

3 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Suzan Suna BABACAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.06.2015 tarihinde başlanmış olup,  04.06.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nurettin BİDERATAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 03.03.2015 gün ve 026 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 24.01.2020 tarihinde başlanacak olup, ceza 24.01.2021 tarihinde son bulacaktır.

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yılmaz CEZAN’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.06.2015 tarihinde başlanmıştır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsfendiyar ŞARDAĞ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.06.2015 tarihinde başlanmış olup,  23.12.2015 tarihinde son bulacaktır.

7337/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5721                                                                     Karar Tarihi: 06/08/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/08/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; İzmirgaz Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 25/09/2014 tarihli ve 5234 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.

Madde 1 - 25/09/2014 tarihli ve 5234 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı*

25.364.009

25.364.009

25.364.009

İlave Yatırım Tavanı**

0

28.242.304

28.242.304

 

* Bu bedeller 2014 yılı başı fiyatlarıyladır.

**Metodolojinin 7 inci maddesinin beşinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 yılı başı fiyatları).

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

7334/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım.

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat

Enformasyon Teknolojileri

Profesör

1

- Bilgisayar ve/veya Bilişim alanlarında doçent unvanına sahip olmak.

- Bilgi güvenliği ve mobil teknolojiler kapsamında yayınları bulunmak.

- Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında proje çalışmaları gerçekleştirmiş olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

7329/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/3211 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/L44-c3-2 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 24.07.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7340/1-1

—————

DMLP Ltdnin Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/DMP/4239 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/DMP/K/M45-a1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 27.07.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7339/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.07.2015                                                                       Karar No: 491

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti. Adıyaman ilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Şambayat-13 ve Altıntop-2 lokasyon sahaları arasındaki ve Doğu Şambayat-1, Doğu Şambayat-6 lokasyon sahaları arasındaki enerji nakil hatları ve pilon yerleri için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, Adıyaman 1, 2 ve 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararı alınan, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyündeki 41 no.lu parselin 1563,48 m²’lik, 174 no.lu parselin 1602,39 m²’lik, 274 no.lu parselin 1948,35 m²’lik, 406 no.lu parselin 2096,30 m²’lik, 1167 no.lu parselin 871,91 m²’lik, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Karagöl Köyündeki 848 no.lu parselin 3735,11 m²’lik, 945 no.lu parselin 1836,28 m²’lik, 1007 no.lu parselin 3117,07 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 16770,89 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 30.10.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 1, 2 ve 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyündeki 41 no.lu parselin 1563,48 m²’lik, 174 no.lu parselin 1602,39 m²’lik, 274 no.lu parselin 1948,35 m²’lik, 406 no.lu parselin 2096,30 m²’lik, 1167 no.lu parselin 871,91 m²’lik, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Karagöl Köyündeki 848 no.lu parselin 3735,11 m²’lik, 945 no.lu parselin 1836,28 m²’lik, 1007 no.lu parselin 3117,07 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 16770,89 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Adıyaman

İlçesi           : Merkez

Köyü          : Davuthan

Parsel No. Malikleri                                                                      İstimlaki istenen miktar (m2)

   41            Mehmet YILDIZ (Mehmet Oğlu)                                          1563,48 m2

                   Özlem KAHRAMAN (Derviş Kızı)

   174          Fatma CAN (Mehmet Kızı)                                                    1602,39 m2

   274          Cafer ŞAHİN (Hüseyin Oğlu)                                               1948,35 m2

   406          Abuzer ARSLAN (Mehmet Oğlu)                                        2096,30 m2

                   Hüseyin ARSLAN (Mehmet Oğlu)

1167           Mehmet KAHRAMAN (Mehmet Oğlu)                                 871,91 m2

                   Mehmet YILDIZ (Mehmet Oğlu)

                   Özlem KAHRAMAN (Derviş Kızı)

İli                : Adıyaman

İlçesi           : Merkez

Köyü          : Karagöl

Parsel No. Malikleri                                                                      İstimlaki istenen miktar (m2)

   848          Bekir DEMİREL (Ali Oğlu)                                                  3735,11 m2

                   Erdal ÖKSÜZ (Osman Oğlu)

   945          Abdurrahman DOĞAN (Şeyho Oğlu)                                  1836,28 m2

                   Ahmet DOĞAN (Şeyho Oğlu)

                   Aydın DOĞAN (Şeyho Oğlu)

   1007        Abuzer ADAK (Hasan Oğlu)                                                3117,07 m2

                   Ayşe KIRMIZI (Abuzer Kızı)

                   Yusuf ADAK (Yusuf Oğlu)

                   Mahmut ADAK (Hasan Oğlu)

                   Eda ADAK (Hasan Kızı)

                   Sait Hüseyin ADAK (Hasan Oğlu)

                   Fatma ADAK (Hüseyin Kızı)

                                                                                               TOPLAM : 16770,89 m2

7338/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç.Dr.

(1)

3

1

Lisans ve Doktora derecelerini Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Yeni nesil yüksek mukavemetli çelikler ve endüstriyel uygulamaları ile çok ölçekli deneysel ve nümerik malzeme mekaniği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim dili %100 İngilizce olduğundan 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in 7. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olmak.

7364/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.07.2015 tarihli toplantısında, Bartın ili nüfusuna kayıtlı 23.07.1989 doğumlu Rafet oğlu Can ÖZSOY'un İngiltere'deki "Anglia Ruskin University"den aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24.07.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 88088 seri numaralı "Mimarlık" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi'nin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

7363/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 09.06.2014 tarihli savunma kararı,

Kamil GÜNDÜZOĞLU- Özel Ankara Başarı Bilgisayar Kursu Müdürü

"Üst makamlara bilgi vermeden, Özel Ankara Başarı Bilgisayar Kursu binasının 3.,4.ve 5. Katlarını Özel İstikrar Dershanesine kiraladığınız" İddiaları ile ilgili olarak savunmanızın alınması uygun görülmüştür. Tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

7365/1-1


Özyeğin Üniversitesinden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd.

Doç.

Açıklama

İşletme Fakültesi

Ekonomi

1

Ekonomi konusunda doktora yapmış olmak. İktisadi düşünce tarihi, uluslararası iktisat ve Post Keynesyen iktisat teorisi alanında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmak ve almış olduğu uluslararası atıflarla göstermiş olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

1

Doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak. Marka toplulukları ve tüketici kültürü alanlarında uzmanlaşmış olmak ve uluslararası SSCI kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak ve en az 3 sene yurt dışında araştırma tecrübesine sahip olmak. Karar destek sistemleri, çok etmenli sistemler ve çok etmenli sistemlerde pazarlık ve öğrenme alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplin içi ve disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış yayınlar ile göstermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

1

İnsansı robotlarda çok yönlü hareket planlama ve lokomasyon kontrolü alanında doktora yapmış olmak. Bacaklı robotların mekatronik tasarımı ve matematik modellenmesi doğrusal olmayan denetleyicilerin robot kontrolü için sentezi, rehabilitasyon ve dış iskelet robotlar için insan-robot etkileşimi ve ilintili süreçlerin planlanması, endüstriyel robotların kontrolü, pinomatik yapay kasların kontrolü ve dış iskelet robotlara uygulanması alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplin içi ve disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış yayınlar ile göstermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak ve en az 2 sene yurt dışında araştırma tecrübesine sahip olmak. Üretim sistemleri, kapasite modellemesi alanlarında uzmanlaşmış olmak ve aynı alanlarda matematiksel modelleme ve benzetim uygulamalarında deneyimli olmak. Disiplin içi ve disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış yayınlar ile göstermiş olmak.

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

1

Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında doçentliğini almış, tercihen yurt dışından doktoralı ve uluslararası göç konusunda uzman olmak.

7325/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk ve Mühendislik Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Eğitim

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim

İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Ticaret Hukuku Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Hidrolik ve Su Yapıları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

7353/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1 - Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2 - Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi,  Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1 - İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3 - Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4 - Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6 - Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8 - Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 31/08/2015 mesai bitimine kadardır.

 

KAD.

NO

KADRO

UNVAN

DER.

BÖLÜM/ANABILIMDALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

Diş Hekimliği Fakültesi

2

Profesör

1

Klinik Bilimleri / Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

1

713

Profesör

1

Klinik Bilimleri / Protetik Diş Tedavisi

1

433

Yardımcı Doçent

4

Klinik Bilimleri / Protetik Diş Tedavisi

1

413

Yardımcı Doçent

1

Klinik Bilimleri / Pedodonti

1

530

Yardımcı Doçent

1

Klinik Bilimleri / Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi

1

105

Yardımcı Doçent

1

Klinik Bilimleri / Ortodonti

1

814

Yardımcı Doçent

3

Klinik Bilimleri / Protetik Diş Tedavisi

1

Eğitim Fakültesi

428

Doçent

3

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

1

Kimya eğitimi alanında doçentlik ünvanını almış olmak.

446

Doçent

1

Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doçent ünvanı almış olmak.

808

Doçent

1

İlköğretim / Sınıf Eğitimi

1

Sınıf öğretmenliği alanında doçent ünvanı almış olmak.

835

Doçent

2

Türkçe Eğitimi / Türkçe Eğitimi

1

Türkçe eğitimi alanında doçent ünvanı almış olmak.

855

Yardımcı Doçent

3

İlköğretim / İlköğretim Matematik Eğitimi

1

İlköğretim matematik öğretmenliği alanında doktora ünvanı almış ve geometrik fonksiyon yaklaşımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

882

Yardımcı Doçent

3

Özel Eğitim /

1

Özel Eğitim alanında doktora ünvanını almış ve üstün zekalıların eğitimine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

883

Yardımcı Doçent

4

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

Sistemik aile yönelimli psiko-eğitim programının değerler, algılanan sosyal destek ve çift uyumuna etkisi alanında çalışmaları olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

1078

Profesör

1

Coğrafya / Beşeri Coğrafya

1

779

Doçent

1

Matematik / Uygulamalı Matematik

1

914

Doçent

1

Matematik / Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

1

1021

Yardımcı Doçent

5

Arkeoloji / Klasik Arkeoloji

1

Antik dönem lahit sanatı üzerine çalışmaları olmak.

732

Yardımcı Doçent

4

Coğrafya / Fiziki Coğrafya

1

Jeomorfolojik birimler üzerine arazi kullanımı konusunda çalışması olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

1118

Profesör

1

Geleneksel Türk El Sanatları /

1

942

Yardımcı Doçent

3

Moda Tasarımı /

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

984

Doçent

1

İşletme / Muhasebe ve Finansman

1

Finans alanında doçent ünvanını almış olmak.

939

Doçent

1

İktisat / İktisat Teorisi

1

Makro iktisat alanında doçent ünvanını almış olmak.

757

Yardımcı Doçent

4

Ekonometri / Ekonometri

1

Yapay sinir ağları ve çok kriterli karar verme yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

991

Yardımcı Doçent

3

Sosyal Hizmet /

1

Kamusal alan kavramı ve yaşlılıkla ilgili çalışmaları olmak.

995

Yardımcı Doçent

5

Sosyal Hizmet /

1

Tüketim kültürü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

20

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri / Arap Dili ve Belagatı

1

İletişim Fakültesi

854

Yardımcı Doçent

3

Yeni Medya /

1

1138

Yardımcı Doçent

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık / Halkla İlişkiler

1

Mühendislik Fakültesi

916

Doçent

2

Makina Mühendisliği / Termodinamik

1

Banaz Meslek Yüksek Okulu

51

Yardımcı Doçent

3

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri / Laboratuar Teknolojisi

1

Hirosiüre türevi schiff bazı ve 1,2,4-triazol türevi bileşiklerin, antioksidan ve antitümör özellikleri gibi biyolojik aktiviteleri konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

805

Profesör

1

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

837

Yardımcı Doçent

4

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri / Uçak Teknolojisi

1

1222

Yardımcı Doçent

3

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

1

Yapay zeka değerlendirme teknikleriyle maliyet analizi alanında çalışmaları olmak.

Ulubey Meslek Yüksekokulu

962

Yardımcı Doçent

3

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri / Turizm ve Seyahat Hizmetleri

1

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak ve otel işletmelerinde dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik örgütsel sessizlik, çok kriterli karar verme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

720

Doçent

2

Bahçe Bitkileri / Meyve Yetiştirme ve Islahı

1

Meyvecilik alanında doçent ünvanı almış olmak .

728

Yardımcı Doçent

3

Tarla Bitkileri / Endüstri Bitkileri

1

Keten bitkisi konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak; Bitki doku kültürü konusunda çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

840

Yardımcı Doçent

5

Uluslararası Ticaret /

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak nöro pazarlama alanında çalışmaları bulunmak.

990

Yardımcı Doçent

3

Uluslararası Ticaret /

1

Uluslararası sermaye hareketlerinin belirleyicilerine yönelik çalışma yapmış olmak.

7119/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce MODA YURDABAK TEKSTİL SANAYİ VE TACARET A.Ş. Adına tescilli 97342200IM018840/27.05.1997 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Telsiz Mah. Seyid Nizam Cad. No: 148 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM018840/27.05.1997

14CK342200617

PARA CEZASI: 300-TL

7279/1/1-1

—————

Gümrüğümüzce TAŞDİLDİREN ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adına tescilli 06342200IM014176/30.05.2006 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Saray Yolu Üzeri Gökçeali Tren İstasyonu Karşısı ÇATALCA/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM014176/30.05.2006

15ET34220034

KDV: 9.382-TL

KKDF: 1.756-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 11.138-TL

7279/2/1-1

—————

Gümrüğümüzce ALPSAN OTOMOTİV YAN SANAYİ VE LTD. ŞTİ. Adına tescilli 04342200IM002450/09.09.2004 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Küçük San. Sit. 9 Ada No: 181 Karacabey/BURSA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM002450/09.09.2004

15ET34220020

KDV: 28.589-TL

KKDF: 4.508-TL

GV: 4.508-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 37.155-TL

7279/3/1-1

—————

Gümrüğümüzce ÖZ ANADOLU NAKLİYAT LTD. ŞTİ. Adına tescilli 03342200IM019613 /26.09.2003 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Zafer Mah. Yeşil Sok. No: 8 D: 5 Yenibosna Bahçelievler /İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM019613/26.09.2003

15ET34220016

KDV: 22.527-TL

KKDF: 3.643-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 26.170-TL

7279/4/1-1

—————

Gümrüğümüzce ÖZ ANADOLU NAKLİYAT LTD. ŞTİ. Adına tescilli 04342200IM030177/11.11.2004 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Zafer Mah. Yeşil Sok. No: 8 D: 5 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM030177/11.11.2004

15ET34220021

KDV :46.260-TL

KKDF: 7.486-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 53.746-TL

7279/5/1-1

—————

Gümrüğümüzce ÖZ ANADOLU NAKLİYAT LTD. ŞTİ. Adına tescilli 03342200IM015804/13.08.2003 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Zafer Mah. Yeşil Sok. No: 8 D: 5 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM015804/13.08.2003

15ET34220015

KDV: 53.285-TL

KKDF: 8.623-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 61.908-TL

7279/6/1-1

—————

Gümrüğümüzce OPTEKS ORTAKLAR POLİBROBİLEN TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. Adına tescilli 08342200IM024387/14.11.2008 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün 3.Org. San. Böl. Kamil Şerbetçi Bulvarı 20 nolu Cad. No: ll GAZİANTEP adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM024387/14.11.2008

15ET34220042

KDV: 8.077-TL

KKDF: 1.231-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 9.038-TL

7279/7/1-1

—————

Gümrüğümüzce DALGIÇ TEKNİK ÜR. MAKİNA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. Adına tescilli 11342200IM002219/10.02.2011 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Bekirpaşa Sapağı Düzce-Adapazarı D-100 Karayolu Üzeri No: 99/B SAKARYA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM002219/10.02.2011

15ET34220073

KDV: 23.426-TL

GV: 2.159-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 25.585-TL

7279/8/1-1

—————

Gümrüğümüzce MERİÇ KONF. TEKS. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adına tescilli 03342200IM023746/17.11.2003 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün İstanbul yolu 16. km. Gersan Sit. 656.sok. No: ll ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM023746/17.11.2003

15ET34220018

KDV: 642-TL

KKDF: 101-TL

GV: 124-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 867-TL

7279/9/1-1

—————

Gümrüğümüzce PANELLİ AHŞAP ÜRÜNLERİ İNŞ. TRİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adına tescilli 04342200IM005478/17.03.2004 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Aktaş Mah. Bentderesi Caddesi No: 171 Ulus Altındağ/ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM005478/17.03.2004

15ET34220062

KDV: 6.038-TL

KKDF: 1.006-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 7.044-TL

7279/10/1-1

—————

Gümrüğümüzce VGS GÖMLEK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Adına tescilli 10342200IM021485/15.12.2010 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Yenice Çiftlik Köyü D No Köy Keşan/EDİRNE adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

YAZI / Ödeme Emri NO / TARİHİ

TUTAR

IM021485/15.12.2010

15ET34220072

15CK34200268

KDV: 883-TL

KKDF: 339,17-TL

Para Cezası: 2.444,34-TL

7279/11/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.07.2015                                                                       Karar No: 490

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ilinde sahip olduğu İR/TPO/5086 ve ARİ/TPO/2681 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatlarıyla ilgili olarak Katin Petrol Üretim sahasında bulunan, Katin-Sarıcak arasında planlanan kuyu lokasyonları, yolları ve enerji nakil hatlarının yapılması için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 1,2,3,4,5 ve 6 ncı Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan, Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Bozbağlar Köyündeki 97, 146, 147, 148, 149, 150, 174, 175, 180, 184, 185, 186, 187, 190, 193, 194, 205, 209, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 236, 237, 238, 248, 252, 253, 255, 260, 261, 265, 270, 271, 275, 276, 277, 279, 281, 292, 297, 298, 336, 337, 339, 343, 345, 426, 430, 431, 434, 437, 439, 440, 448, 450 no.lu, Tepecik Köyündeki 213, 259, 267 no.lu parseller ile Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Küçükakören Köyündeki 561 no.lu parsel olmak üzere 67 adet parselle ilgili olarak toplam 485.699,739 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 06.11.2014 ve bunu tamamlayan 10.04.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 1,2,3,4,5 ve 6 ncı Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Bozbağlar ve Tepecik Köyleri, Sur İlçesi Küçükakören Köyünde olmak üzere 67 parselle ilgili olarak toplam 485.699,739 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Kocaköy

Köyü    : Bozbağlar Köyü

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

97

KADRİ GEZER (ALİ Oğlu)

194,40 m² (mülkiyet)

 

FATMA YILMAZ (ŞÜKRÜ Kızı)

274,30 m² (irtifak hakkı)

 

ŞEFİKA AY (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

İHSAN GEZER (ÖMER Oğlu)

 

 

MÜZEYYEN SAĞIR (ŞÜKRÜ Kızı)

 

 

AHMET GEZER (MEHMET Oğlu)

 

 

MÜRSEL CAN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

BURHAN SATIÇ (MAHMUT Oğlu)

 

 

TAHİR BUDAK (HATİP Oğlu)

 

 

MEVLÜT YILMAZ (ALİ Oğlu)

 

 

MEHMET YILMAZ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

ABDULMENAN CAN (ABDULLAH Oğlu)

 

 

REMZİ GÜNEŞ (ABDÜLHALIK Oğlu)

 

 

AHMET CAN (ABDULLAH Oğlu)

 

 

VELDA YILMAZ (MEHMET Kızı)

 

 

CİHAT CAN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

VEYSİ ATEŞ (YUSUF Oğlu)

 

 

HALİME YILMAZ (ŞÜKRÜ Kızı)

 

 

İRFAN TAŞ (MEHMET Oğlu)

 

 

RIDVAN CAN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

KEZİBAN GÜL (ABBAS Kızı)

 

 

YILMAZ SATIÇ (MAHMUT Oğlu)

 

 

ŞEYHMUS BEYAZ (AHMET Oğlu)

 

 

MUZAFFER YILMAZ (MEHMET Oğlu)

 

 

MACİDE YAĞCI (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

HALİME CAN (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

MÜZEYYEN YILMAZ (ŞÜKRÜ Kızı)

 

 

VAHİBE ATEŞ (ABBAS Kızı)

 

 

BERFİN SATIÇ (MAHMUT Kızı)

 

 

AYŞE YILMAZ (GAFUR Kızı)

 

 

HAŞİM TAŞ (MEHMET Oğlu)

 

 

ABDULBAKİ ATEŞ (SELİM Oğlu)

 

 

EDİBE YILMAZ (MEHMET Kızı)

 

 

AKİFE CAN (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

ENVER GÜNEŞ (ABDÜLHALIK Oğlu)

 

 

MEHMET RESUL YILMAZ (MEHMET Oğlu)

 

 

MEVLÜT GÜNEŞ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

RAMAZAN YEŞILKAYA (AHMET Oğlu)

 

 

ALİ ÇAKIŞTIR (ABDURRAHMAN Oğlu)

 

 

HASRET GÜNEŞ (ABDÜLHALIK Kızı)

 

 

ALİ GEZER (HASAN Oğlu)

 

 

S1DDIKA YILMAZ (MEHMET Kızı)

 

 

HAKKI YILMAZ (MEHMET Oğlu)

 

 

NURAN YILMAZ (MAHMUT Kızı)

 

 

MAHMUT GÜNEŞ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

HİFZİ GÜNEŞ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

MEHMET GÜNEŞ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

HAMDULLAH GÜNEŞ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

EKREM GÜNEŞ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

MÜRSEL YILMAZ (MEHMET Oğlu)

 

 

VEHBIYE ÜÇGÜL (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

HANIM GÜL (MAHMUT Kızı)

 

 

HİKMET GÜNEŞ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

MEHMET CAN (ABDULLAH Oğlu)

 

 

ENVER YILMAZ (ABDURRAHMAN Oğlu)

 

 

FATMA YILDIZ (MAHMUT Kızı)

 

 

MEHMET ŞİRİN GÜNEŞ (ABDÜLHALIK Oğlu)

 

 

YUSUF YILMAZ (RESUL Oğlu)

 

 

BECET YILMAZ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

RECEP TAŞ (MEHMET Oğlu)

 

 

MEHMET ATEŞ (SELİM Oğlu)

 

 

EMİNE ATEŞ (İBRAHİM KIZI)

 

 

İBRAHİM CAN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

SELİM GÜNEŞ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

FERİT ATEŞ (ABDÜLBAKİ Oğlu)

 

 

RAMAZAN DEMİRAY (AHMET Oğlu)

 

 

SAKİNE TEKTAŞ (ŞÜKRÜ Kızı)

 

 

RECEP YILMAZ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

HERDEM CAN (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

ALİ KAYA (HÜSEYİN Oğlu)

 

 

DİYADİN YILMAZ (ŞÜKRÜ Oğlu)

 

 

RAMAZAN GÜL (ABBAS Oğlu)

 

 

ŞEYHMUS TOPLU (HASAN Oğlu)

 

 

LEYLA TOPLU (ABDÜLHALIK Kızı)

 

 

FEYZİ ÇAKIŞTIR (MUSTAFA Oğlu)

 

 

MEHMET ŞİRİN BEYAZ (AHMET Oğlu)

 

 

İZZETTİN TOPLU (SABRİ Oğlu)

 

 

BERFO GÜNEŞ (HAYDAR Kızı)

 

 

SAHİP GÜL (ABBAS Oğlu)

 

 

YASEMİN YILMAZ (MEHMET Kızı)

 

 

CEMAL GÜL (ABBAS Oğlu)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

146

İTİRAZLI

700,68 (mülkiyet)

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

147

İTİRAZLI

42836,30 m² (mülkiyet)

485,29 m² (irtifak hakkı)

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

148

İTİRAZLI

2023,90 m² (mülkiyet)

1270,02 m² (irtifak hakkı)

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

149

İTİRAZLI

107,88 (mülkiyet)

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

150

İTİRAZLI

44130,70 (mülkiyet)

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

174

ALİ EKİN (MEHMET Oğlu)

11133,69 (mülkiyet)

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

175

VESİLE YILDIZ (MİHAN Kızı)

7823,98 (mülkiyet)

 

HATİCE YILDIZ (ALİ Kızı)

 

 

ALİ YILDIZ (ALİ Oğlu)

 

 

ABDURRAHMAN YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

MEVLÜDE YILDIZ (FAHRİ Kızı)

 

 

BERFİ YILDIZ (FAHRİ Oğlu)

 

 

SULTAN YILDIZ (ALİ KIZI)

 

 

HÜSEYİN YILDIZ (ALİ Oğlu)

 

 

AYŞE YILDIZ (ALİ Kızı)

 

 

SIDIKA YILDIZ (HÜSEYİN Kızı)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

180

MAHMUT YILDIZ (SELİM Oğlu)

1945,07 (mülkiyet)

 

ZEYNEP YILDIZ (SELİM Kızı)

 

 

VEYSİ YILDIZ (MEHMET Oğlu)

 

 

AHMET YILDIZ (ABDULLAH Oğlu)

 

 

ÖMER YILDIZ (SELİM Oğlu)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

184

MÜNÜR YILDIZ (MEHMET FATİH Oğlu)

142,01 (mülkiyet)

 

MAHMUT YILDIZ (MEHMET Oğlu)

 

 

AHMET YILDIZ (MEHMET Oğlu)

 

 

CÜNEYT YILDIZ (MEHMET FATİH Oğlu)

 

 

TAHİR YILDIZ (MİSBAH Oğlu)

 

 

RAMAZAN YILDIZ (MEHMET FATİH Oğlu)

 

 

FAİK YILDIZ (MEHMET FATİH Oğlu)

 

 

KITMİR YILDIZ (MİSBAH Oğlu)

 

 

NİHAT YILDIZ (MİSBAH Oğlu)

 

 

ŞEHMUZ YILDIZ (MEHMET FATİH Oğlu)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

185

İBRAHİM İBRAHİM

108,20 (mülkiyet)

 

(MEHMET Oğlu)

 

 

ALİ ASLAN (HURİYE Oğlu)

 

 

AHMET ÇELİK (FATMA Oğlu)

 

 

MELAHAT MELAHAT (FATMA Kızı)

 

 

EMO EMO (FATMA Kızı)

 

 

MEVLÜDE MEVLÜDE (FATMA Kızı)

 

 

MAİLE POLAT (İBRAHİM Kızı)

 

 

VESİLE VESİLE (EMİNE Kızı)

 

 

ALİ ALİ (HAVVA Oğlu)

 

 

BERFIYE BERFIYE (FAHRİ Kızı)

 

 

AZİZ AZİZ (MEHMET Oğlu)

 

 

SIDIKA YILAN (FAHRİ Kızı)

 

 

HEZAR HEZAR (FATMA Kızı)

 

 

ZEYNEP ZEYNEP (FATMA Kızı)

 

 

ABDULKADİR POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

AYŞE AYŞE (HAVVA Kızı)

 

 

KAMİL KAMİL (MEHMET Oğlu)

 

 

HABİBE HABİBE (MEHMET Kızı)

 

 

MEVLÜDE MEVLÜDE (FAHRİ Kızı)

 

 

EŞREF ASLAN (HURİYE Oğlu)

 

 

AYŞE AYŞE (MAHMUT Kızı)

 

 

SALİHA POLAT (İBRAHİM Kızı)

 

 

FATMA FATMA (MAHMUT Kızı)

 

 

AHMET POLAT (HORİ Oğlu)

 

 

MEVLÜT ASLAN (HURİYE Oğlu)

 

 

MASUM POLAT (HORİ Oğlu)

 

 

FİKRİYE ASLAN (HURİYE Kızı)

 

 

VESİLE VESİLE (HASAN Kızı)

 

 

HABİBE HABİBE (AHMET Kızı)

 

 

RESUL POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

HASAN HASAN (FATMA Oğlu)

 

 

ŞÜKRÜ ŞÜKRÜ (FATMA Oğlu)

 

 

MEHMET POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

HABİP POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

RABİA RABİA (MEHMET Kızı)

 

 

MEHMET İSMETULLAH POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

ŞÜKRİYE ASLAN (HURİYE Kızı)

 

 

NERGİZ NERGİZ (MAHMUT Kızı)

 

 

KADRİ KADRİ (AHMET Oğlu)

 

 

ZEMZEM POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

FADİLE FADİLE (MAHMUT Kızı)

 

 

ZİNİ ASLAN (HURİYE Kızı)

 

 

FİKRİYE FİKRİYE (AHMET Kızı)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

186

BAYRAM GÜLER

15900,65 (mülkiyet)

 

AYŞE GÜLER

 

 

BİRGÜL CAN (HÜSEYİN Kızı)

 

 

MEHMET HAFİZ YILDIRIM (AHMET Oğlu)

 

 

PAKİZE EKİN

 

 

HANİFİ EKİN (ABDULCEBBAR Oğlu)

 

 

ABDULAZİZ EKİN (ABDULKADİR Oğlu)

 

 

MEHMET EKİN (M.ŞERİF Oğlu)

 

 

EYLEM UNER (MAHMUT Kızı)

 

 

RAHİME GÜLER

 

 

AHMET SERDAR GÜLER

 

 

YÜKSEL EKİN

 

 

SABRİ EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

ERDEM EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

AYSEL TOMBAK (MAHMUT Kızı)

 

 

MERYEM EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

MENSURE EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

ABDULLAH GÜLER

 

 

BAHRİ EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

YAHYA EKİN (AHMET Oğlu)

 

 

ZEYNEP EKİN

 

 

ZEYNEP YILDIRIM

 

 

MEHMET ÜMİT GÜLER

 

 

NURSEL GÜLER

 

 

ABDULAZİZ GÜLER (RESUL Oğlu)

 

 

ABDURRRAHMAN EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

MEHMET EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

YUNUS EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

SABİHA AYTEK (HÜSEYİN Kızı)

 

 

LATİFE GEZER (MAHMUT Kızı)

 

 

ZÜBEYDE PURSUK (MAHMUT Kızı)

 

 

EMİNE EKİN (MEHMET ALİ KIZI)

 

 

SİBEL GÜLER

 

 

MEHMET EKİN (MEHMEDİ Oğlu)

 

 

BEDRİ EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

FAHRİ EKİN (MEHMEDİ Oğlu)

 

 

AYŞE GÜLER

 

 

ESMER GÜLER

 

 

HAMDULLAH EKİN (HASAN Oğlu)

 

 

ARZU ZÜLEYHA GÜLER

 

 

SONGÜL EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

SEDAT EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

ŞÜKRAN KAYA (HÜSEYİN Kızı)

 

 

ALİ EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

SULTAN GÜLER

 

 

ŞAİLE SEYİTHAN (MAHMUT Kızı)

 

 

OSMAN EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

FATMA GÜLER

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

187

ALİ EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

714,00 (mülkiyet)

 

SİBEL GÜLER

 

 

RAHİME GÜLER

 

 

LATİFE GEZER (MAHMUT Kızı)

 

 

FAHRİ EKİN (MEHMEDİ Oğlu)

 

 

NURSEL GÜLER

 

 

ERDEM EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

AYSEL TOMBAK (MAHMUT Kızı)

 

 

MEHMET EKİN (MEHMEDİ Oğlu)

 

 

BAYRAM GÜLER

 

 

MENSURE EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

ZEYNEP EKİN

 

 

ZEYNEP YILDIRIM

 

 

SEDAT EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

BAHRİ EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

SULTAN GÜLER

 

 

ŞÜKRAN KAYA (HÜSEYİN Kızı)

 

 

EMİNE EKİN

 

 

MEHMET EKİN (M.ŞERİF Oğlu)

 

 

SABRI EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

ZÜBEYDE PURSUK (MAHMUT Kızı)

 

 

ABDULAZİZ EKİN (ABDULKADİR Oğlu)

 

 

AHMET GÜLER

 

 

EYLEM UNER (MAHMUT Kızı)

 

 

BEDRİ EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

AYŞE GÜLER

 

 

PAKİZE EKİN

 

 

ESMER GÜLER

 

 

YAHYA EKİN

 

 

OSMAN EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

ABDULLAH GÜLER

 

 

ABDULAZİZ GÜLER (RESUL Oğlu)

 

 

ABDURRAHMAN EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

YUNUS EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

MEHMET EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

YÜKSEL EKİN

 

 

SONGÜL EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

FATMA GÜLER

 

 

ŞAİLE SEYİTHAN (MAHMUT Kızı)

 

 

MEHMET HAFIZ YILDIRIM (AHMET Oğlu)

 

 

AHMET SERDAR GÜLER

 

 

HANİFİ EKİN (ABDULCEBBAR Oğlu)

 

 

SABİHA AYTEK (HÜSEYİN Kızı)

 

 

BİRGÜL CAN (HÜSEYİN Kızı)

 

 

MERYEM EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

HAMDULLAH EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

MEHMET ÜMİT GÜLER

 

 

ARZU ZÜLEYHA GÜLER

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

190

HABİBE EKİN

1233,58 (mülkiyet)

 

MEHMET EMİN EKİN (ABDULLAH Oğlu)

 

 

AHMET EKİN

 

 

MEDENİ EKİN (MEHMET Oğlu)

 

 

MERYEM EKİN

 

 

MEHMET SALİH EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

İKRAM EKİN (RESUL Kızı)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

193

MÜNİR YILDIZ

2871,87 (mülkiyet)

 

(MEHMET FATİH Oğlu)

 

 

MAHMUT YILDIZ (MEHMET Oğlu)

 

 

FAİK YILDIZ (MEHMET FATİH Oğlu)

 

 

CÜNEYT YILDIZ (MEHMET FATİH Oğlu)

 

 

KİTMİR YILDIZ (MİSBAH Oğlu)

 

 

AHMET YILDIZ (MEHMET Oğlu)

 

 

NİHAT YILDIZ (MİSBAH Oğlu)

 

 

RAMAZAN YILDIZ (MEHMET FATİH Oğlu)

 

 

ŞEHMUS YILDIZ (MEHMET FATİH Oğlu)

 

 

TAHİR YILDIZ (MİSBAH Oğlu)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

194

BERFİ YILDIZ (FAHRİ Kızı)

51,87 (mülkiyet)

 

HÜSEYİN YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

HAVVA YILDIZ (MEHMET ALİ EŞİ Kızı)

 

 

MASUM POLAT (ALİ Oğlu)

 

 

MEVLÜDE YILDIZ (FAHRİ Kızı)

 

 

MEHMET ASLAN (ALİ Oğlu)

 

 

ABDURRAHMAN YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

ALİ ASLAN (HURİYE EŞİ Kızı)

 

 

RESUL POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

ŞÜKRÜYE ASLAN (ALİ Kızı)

 

 

EMİNE ASLAN (ALİ Kızı)

 

 

ABDÜLKADİR POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

MEHMET İSMETULLAH POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

SALİHA POLAT (İBRAHİM Kızı)

 

 

FİKRİYE POLAT (İBRAHİM EŞİ Kızı)

 

 

ALİ YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

ZEMZEM POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

ZİNİ ASLAN (ALİ Oğlu)

 

 

MAYİLE POLAT (İBRAHİM Kızı)

 

 

AYŞE YILDIZ (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

SULTAN YILDIZ (MEHMET ALİ KIZI)

 

 

EŞREF ASLAN (ALİ Oğlu)

 

 

AHMET POLAT (ALİ Oğlu)

 

 

HATİCE YILDIZ (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

HABİB POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

SIDIKA YILDIZ (FAHRİ EŞİ Kızı)

 

 

MEHMET POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

205

HABIB POLAT (İBRAHİM Oğlu)

77,03 (mülkiyet)

 

ŞÜKRÜYE ASLAN (ALİ Kızı)

 

 

SIDIKA YILDIZ (FAHRİ EŞİ Kızı)

 

 

MEHMET ASLAN (ALİ Oğlu)

 

 

SALİHA POLAT (İBRAHİM Kızı)

 

 

MASUM POLAT (ALİ Oğlu)

 

 

MAYİLE POLAT (İBRAHİM Kızı)

 

 

ABDURRAHMAN YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

AHMET POLAT (ALİ Oğlu)

 

 

SULTAN YILDIZ (MEHMET ALİ KIZI)

 

 

EŞREF ASLAN (ALİ Oğlu)

 

 

HATİCE YILDIZ (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

ZEMZEM POLAT (İBRAHİM Kızı)

 

 

FİKRİYE POLAT (İBRAHİM EŞİ Kızı)

 

 

HÜSEYİN YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

MEHMET İSMETULLAH POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

ABDULKADİR POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

ZİNİ ASLAN (ALİ Oğlu)

 

 

HAVVA YILDIZ (MEHMET ALİ EŞİ Kızı)

 

 

MEVLÜDE YILDIZ (FAHRİ Kızı)

 

 

MEHMET POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

EMİNE ASLAN (ALİ Kızı)

 

 

RESUL POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

ALİ YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

AYŞE YILDIZ (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

ALİ ASLAN (HURİYE EŞİ Kızı)

 

 

BERFİ YILDIZ (FAHRİ Kızı)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

209

MEVLÜDE YILDIZ (FAHRİ Kızı)

6295,17 m² (mülkiyet)

1420,14 m² (irtifak)

 

MEHMET POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

HABİB POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

MEHMET ASLAN (ALİ Oğlu)

 

 

RESUL POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

ALİ ASLAN (HURİYE EŞİ Kızı)

 

 

ALİ YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

HÜSEYİN YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

ABDURRAHMAN YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

HAVVA YILDIZ (MEHMET ALİ EŞİ Kızı)

 

 

SIDIKA YILDIZ (FAHRİ EŞİ Kızı)

 

 

MASUM POLAT (ALİ Oğlu)

 

 

FİKRİYE POLAT (İBRAHİM EŞİ Kızı)

 

 

ABDULKADİR POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

ZINİ ASLAN (ALİ Oğlu)

 

 

AYŞE YILDIZ (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

SALİHA POLAT (İBRAHİM Kızı)

 

 

EŞREF ASLAN (ALİ Oğlu)

 

 

BERFİ YILDIZ (FAHRİ Kızı)

 

 

MEHMET İSMETULLAH POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

ŞÜKRÜYE ASLAN (ALİ Kızı)

 

 

ZEMZEM POLAT (İBRAHİM Oğlu)

 

 

MAYİLE POLAT (İBRAHİM Kızı)

 

 

AHMET POLAT (ALİ Oğlu)

 

 

EMİNE ASLAN (ALİ Kızı)

 

 

HATİCE YILDIZ (MEHMET ALİ Kızı)

 

 

SULTAN YILDIZ (MEHMET ALİ KIZI)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

211

AHMET YILDIZ (ABDULLAH Oğlu)

13394,15 (mülkiyet)

 

ÖMER YILDIZ (SELİM Oğlu)

 

 

VEYSİ YILDIZ (MEHMET Oğlu)

 

 

ZEYNEP YEŞİLKAYA (SELİM Kızı)

 

 

MAHMUT YILDIZ (SELİM Oğlu)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

212

VEYSİ YILDIZ (MEHMET Oğlu)

2135,99 (mülkiyet)

 

AHMET YILDIZ (ABDULLAH Oğlu)

 

 

ÖMER YILDIZ (SELİM Oğlu)

 

 

ZEYNEP YEŞİLKAYA (SELİM Kızı)

 

 

MAHMUT YILDIZ (SELİM Oğlu)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

213

ALİ YILDIZ (ALİ Oğlu)

2555,78 (mülkiyet)

 

BERFİ YILDIZ (FAHRİ Oğlu)

 

 

ABDURRAHMAN YILDIZ (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

VESİLE YILDIZ (MİHAN Kızı)

 

 

HÜSEYİN YILDIZ (ALİ Oğlu)

 

 

SIDIKA YILDIZ (HÜSEYİN Kızı)

 

 

SULTAN YILDIZ

 

 

HATİCE YILDIZ (ALİ Kızı)

 

 

MEVLÜDE YILDIZ (FAHRİ Kızı)

 

 

AYŞE YILDIZ (ALİ Kızı)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

214

FAHRİ EKİN (MEHMEDİ Oğlu)

61,48 (mülkiyet)

 

BAYRAM GÜLER

 

 

MEHMET ÜMİT GÜLER

 

 

RAHİME GÜLER

 

 

ESMER GÜLER

 

 

SİBEL GÜLER

 

 

YUNUS EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

ALİ EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

MEHMET EKİN (MEHMEDİ Oğlu)

 

 

ARZU ZÜLEYHA GÜLER

 

 

SONGÜL EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

ERDEM EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

BEDRİ EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

BİRGÜL CAN (HÜSEYİN Kızı)

 

 

ZÜBEYDE PURSUK (MAHMUT Kızı)

 

 

ŞAİLE SEYİTVAN (MAHMUT Kızı)

 

 

SEDAT EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

ABDULAZİZ EKİN (ABDULKADİR oğlu)

 

 

ZEYNEP EKİN

 

 

FATMA GÜLER

 

 

AHMET SERDAR GÜLER

 

 

EYLEM ÜNER (MAHMUT Kızı)

 

 

MERYEM EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

ABDULLAH GÜLER

 

 

YAHYA GÜLER (AHMET Oğlu)

 

 

MENSURE EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

ABDULAZİZ GÜLER (RESUL Oğlu)

 

 

ABDURRAHMAN EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

SULTAN GÜLER

 

 

MEHMET HAFİZ YILDIRIM (AHMET Oğlu)

 

 

ŞÜKRAN KAYA (HÜSEYİN Kızı)

 

 

BAHRİ EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

EMİNE EKİN (MEHMET ALİ KIZI)

 

 

OSMAN EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

HAMDULLAH EKİN (HASAN Oğlu)

 

 

AYŞE GÜLER

 

 

ZEYNEP YILDIRIM

 

 

HANEFİ EKİN (ABDULCEBBAR Oğlu)

 

 

SABRİ EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

NURSEL GÜLER

 

 

MEHMET EKİN (MEHMET Ş.Oğlu)

 

 

SABİHA AYTEK (HÜSEYİN Kızı)

 

 

AYSEL TOMBAK (MAHMUT Kızı)

 

 

LETİFE GEZER (MAHMUT Kızı)

 

 

MEHMET EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

221

MEHMET EKİN (MAHMUT Oğlu)

919,30 (mülkiyet)

 

SİBEL GÜLER

 

 

SONGÜL EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

SULTAN GÜLER

 

 

ŞAİLE SEYİTVAN (MAHMUT Kızı)

 

 

ŞÜKRAN KAYA (HÜSEYİN Kızı)

 

 

YAHYA GÜLER (AHMET Oğlu)

 

 

YUNUS EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

ZEYNEP EKİN

 

 

ZEYNEP YILDIRIM

 

 

ZUBEYDE PURSUK (MAHMUT Kızı)

 

 

ABDULAZİZ EKİN (ABDULKADİR Oğlu)

 

 

ABDULAZİZ GÜLER (RESUL Oğlu)

 

 

ABDULLAH GÜLER

 

 

ABDURRAHMAN EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

AHMET SERDAR GÜLER

 

 

ALİ EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

ARZU ZÜLEYHA GÜLER

 

 

AYSEL TOMBAK (MAHMUT Kızı)

 

 

AYŞE GÜLER

 

 

BAHRİ EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

BAYRAM GÜLER

 

 

BEDRİ EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

BİRGÜL CAN (HÜSEYİN Kızı)

 

 

EMİNE EKİN (MEHMET ALİ KIZI)

 

 

ERDEM EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

ESMER GÜLER

 

 

EYLEM ÜNER (MAHMUT Kızı)

 

 

FAHRİ EKİN (MEHMEDİ Oğlu)

 

 

FATMA GÜLER

 

 

HAMDULLAH EKİN (HASAN Oğlu)

 

 

HANEFİ EKİN (ABDULCEBBAR Oğlu)

 

 

LETİFE GEZER (MAHMUT Kızı)

 

 

MEHMET EKİN (M.ŞERİF Oğlu)

 

 

MEHMET EKİN (MEHMEDİ Oğlu)

 

 

MEHMET HAFİZ YILDIRIM (AHMET Oğlu)

 

 

MEHMET ÜMİT GÜLER

 

 

MENSURE EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

MERYEM EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

NURSEL GÜLER

 

 

OSMAN EKİN (MEHMET ALİ Oğlu)

 

 

RAHİME GÜLER

 

 

SABİHA AYTEK (HÜSEYİN Kızı)

 

 

SABRİ EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

SEDAT EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

Parsel No

                                   Malikleri                                     

İstimlaki istenen miktar (m2)

222

BAYRAM GÜLER

183,96 m² (mülkiyet)

 

LETİFE GEZER (MAHMUT Kızı)

587,12 m² (irtifak)

 

NURSEL GÜLER

 

 

MENSURE EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

EMİNE EKİN (MEHMET ALİ KIZI)

 

 

FAHRİ EKİN (MEHMEDİ Oğlu)

 

 

MEHMET ÜMİT GÜLER

 

 

ABDURRAHMAN EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

ERDEM EKİN (MAHMUT Kızı)

 

 

ESMER GÜLER

 

 

ZEYNEP EKİN

 

 

ARZU ZÜLEYHA GÜLER

 

 

RAHİME GÜLER

 

 

BEDRİ EKİN (MAHMUT Oğlu)

 

 

AYŞE GÜLER

 

 

HANEFİ EKİN (ABDULCEBBAR Oğlu)